A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

O

obábiti se - roditi

obajati - začarati

obaléjnje - oskrbovanje

obaljati - opravljati

obátoriti - opogumiti

obátriti - pogumiti

obcveténje - razcvet

občedniti se - spametovati se

občinjati - očiščevati

občinski - splošen

občteti - prebrati

občütenje - občutek

obduženje - obdolžitev

obečanje - obljuba

obečati - obljubiti

obedivanje - obedovanje

obejliti - pobeliti, obeliti

ober - nad

oberči - nagovoriti

oberliht - nadsvetloba

obeselitel - tolažnik

obeseljavanje - tolažba, razveselitev

obeseljé - tolažba

obetežati - zboleti

obežgati - obžgati

obhválnost - pohvala

obid - kosilo

obiditi - obuditi

obiljavati - imeti v obilju

obimati - objemati

obinoti - objeti

obiršašiti - oglobiti

obisnoti - zatakniti, zakavljati, obviseti

obist - ledvica

objačiti - utrditi

objočávati - objokovati

objouakati - obžalovati, objokovati

obkárati - okarati, ošteti

obkaštigani - kaznovan

obkinčani - okrašen

obküšüvati - poljubljati

oblačina - oblačnost

oblačnica - oblačilnica

obládaje - zmaga, obvladanje

obládati - premagati, obvladati

obladavec - premaganec

obládnik - zmagovalec

oblanje - skobljanje

obleč - obleka

oblečalo - obleka, prevleka

oblejalo - lošč, emajl

oblejati - pološčiti, emajlirati

oblejknoti - razbremeniti

oblejtati - hitro obhoditi

oblévanje - zalivanje

obleznoti - oblizniti

oblipank - skobeljnik

oblisüjnost - pohlep

oblizlivi - sladokosneden

obmuknoti - umolkniti

obnorel - blazen

obod -  obok

obohavajóči - preiskujoč

obóžiti - obubožati

obpitan - vprašan

obračanje - prevajanje

obránitel - varuh, zaščitnik

obrániti - rešiti

obránjenik - varuh, zaščitnik

obraščenjé - brada

obráziti - slikati, upodabljati

obrázka - podoba, oblika

obrázovati - risati

obréditi - opraviti, narediti

obri - nad

obrisan - omikan, izobražen, kultiviran

obrnenje - sprememba

obrnočki - vznak, ritensko

obrnoti - obrniti

obrodáriti - obpluti

obsebi - sam od sebe

obseda - omizje

obsedláni - osedlan

obséjsti - zavzeti

obsencati - obsenčiti

obsériti - osiveti

obsida - obseda

obsijnoti - obsijati

obsiliti - posiliti

obslednji - slednjič

obsléjdnjim - končno

obslüžávanje - obhajanje

obslüžavati - obhajati

obslüžavati gostüvanje - častiti  z gostijo

obsojni - poseben

obstárati - ostareti

obstáti - vztrajati, vzdržati

obstréjti - obisjati

obsvétiti - razsvetliti

obšálnost - žalitev

obšancati - zgraditi okop

obšütati - obvohati

obtálati se - obdarovati se

obterčeni - obtežen, obremenjen

obteženi - obremenjen

obtežénje - obtežitev, nadloga

obüditi se - prebuditi se

obüvati - obuvati

ocelni - jekleni

ociganiti - ogoljufati

ocverki - ocvirki

öč - sekirica

očiščelišče - vice

očivesen - očiten, javen

očrbiniti - odtrgati, okrušiti

očrbiniti - oškrbiniti, okrušiti

očrbinjen - skrhan, okrušen

odati - prodati

odavati - prodajati

odávec - prodajalec

odebranost - izvoljenost

odenjenji - odet

odevalo - obleka

odevka - odeja

odičiti se - proslaviti se

odidéjnje - odhod

odkapčiti - odpeti

odkec - od kod

odklantivati - odkrevsati

odküpiti - odrešiti

odmülávanaje - orazumljanje

odomaš - zaključek, likof

odplantati - odšepati

odplesti - izmotati se, rešiti se

odplódjeni - pregnan

odpočivališče - ležišče, postelja

odpüščanje - odpuščanje

odras - rast

odrátivati - odvračati

odrinjávanje - preprečitev

odrukivati - odpotovati

odskočenik - begunec

odskočiti - pobegniti

odsloboditi - rešiti, osvoboditi

odsrdéjnje - maščevanje

odstáti - odstopiti

odstáviti - zapustiti

odstávlanje - opuščanje, izpuščanje

odstoplenjé - opustitev

odsünoti - odriniti, odsuniti

odščukati - pregnati

odtégnjeni - odvzet

odtiranje - pregon, izgon

odtrnjáč - utrinjač

odtühiti - odtujiti, odvzeti

odühávati - dihati

odüren - oduren, zoprn, sovražen

odüriti - sovražiti

odürjavanje - sovraštvo, sovraženje

odürjavati - sovražiti

odürjavec - sovražnik

odürnják - zoprnik

odürno - odvratno

odváda - razvada

odválalti - odvaliti

odvandranje - odpotovanje, odhod

odvándrati - odpotovati

odvčeknoti - na silo odvzeti

odvčiti se - odvaditi se

odvéčerek - popoldan

odvečerjati - povečerjati

odvéjtek - potomstvo

odvézanje - odveza, odpuščanje

odvežüvati - odvezovati

odviše - preveč

odvrnenje - odvrnitev

odzaja - zadaj

odzajaj - odzadaj

odzdržavanje - vzdržnost

ofer - daritev

ofertüvati - darovati

ofnoti - odpreti

ogenkadéči - bruhajoč ogenj

ogladiti - pogladiti

ogladnoti - postati lačen

ogláv - nart

oglejüváč - vohun

oglühnoti - oglušeti

ognjénje - izogib

ogorka - kumarica

ogovorlivi - obrekljiv

ograček - vrtiček

ograd - sadovnjak, travnik za hišo

ogradčar - vrtnar

ogradček - vrt

ográdec - vrt

ogradni - vrten

ogrizavanje - obrekovanje, opravljanje

ogüliti - odreti, olupiti

ogvüšati - zavarovati

ohá - stoj!

ója - seveda

okápati - okopavati

okinčenje - okrasitev

okinčiti - okrasiti

okmičiti - zatemniti

okólbrneti - obletavati

okólhodba - oisk, potovanje

okolivándranje - potovanje

okólivrat - kroginkrog

okólizglejüvatovati se - ozirati se okrog

okolstójnost - okoliščina

okončanje - končnica, obrazilo

okoren - trdovraten, uporen

okoronüvati - okronati

okóvnica - mazilo za oči

okrádnenje - kraja

okrátiti - okrajšati

okroglina - zaobljen del česa

okroten - ukročen

okroužiti - obiti, obkrožiti

okróženje - rob

okrožina - okraj

okrščavanje - krščevanje

okügati - okužiti

olehžiti - olajšati

oli - olje

oli stoječi - viseč

olovni- svinčen

olstik - kravata

oltársko svéstvo - obhajilo, sveto rešnje telo

olüdjeni - obljuden, naseljen

ómanca - znoj

omar - omara

oméjžani - zmanjšan, oemjen

omésiti - zamesit

omĕtec - čopič

ometelnost - varljivost, ničevost

ométen - dovzeten

omiljávati se - prikupovati se, prilizovati se

omlakinja - porodnica

omočnéjnje - okrepitev

omód - komat

omöt - omelo

omot - omotica

omráčeni - zatemnjen

ómuren - nejevoljen, jezen

onejanje - onegavljenje

opanke - sandali

opicaniti - zelo lepo urediti

opičiti - zapičiti, zatakniri

opitanje - sodba

opitati - povprašati, vprašati

opl - srednji del voza z gibljivim podstavkom

oplakati - objokati

oplantati - postati šepav

oplen, oplin - sprednji del voza

oplünoti - opljuvati

opómba - opomin

opoménje - omemba

oponášanje - vedenje

oponesti - očitati

opotiti - spomniti, napotiti

óprava - opravek, oprema

ópravica - opravek, delo

oprositi - zaprositi, naprositi

oprvič - prvič

oprvin - prvič

opüstéjnje - opustošenje

oraniti - raniti

orgole - orgle

órgone - španski bezeg (porab.)

orilávati - grajati

oringlin - uhan

öročina -  (madž.) dediščina

öročnik - dedič

öročno - temejno

öroćmi - večen

öroküvanje - dedovanje

öroküvati - podedovati

oroslán - lev

orožnáti - oborožen

orsački - državen

orság - država

ort - oral

oružiti - umazati, oskruniti

osebliti se - ukoreniniti se

osebujni - poseben

osejriti - osiveti

osék - osek, ograja okrog vodnjaka

oselnica - oslica

osénščica - hruška

osepnice - koze

oset - osat

osičeni - nasičen

osipalnik - plug za osipavanje

oskrbitel - oskrbnik, upravitelj

oslica - kopica slame

óslica - stog, kopica slame, urejen kup slame

oslobájanje - osvobajanje

osloboditel - rešitelj

oslobodjenik - osvobojenec, rešenec

osmehávati - zasmehovati

osmrtiti - usmrtiti, ubiti

osnájžiti - očistiti

osnajžiti - okrasiti

osnávlanje - izobraževanje

osnovati - ustanoviti

osnoviti - ustvariti

osodjávec - sodnik

osramežlávati - sramotiti

osrčiti - opogumiti

osredek - rečni tok

ostanjüvati - ostajati

ostanovitel - ustanovitelj

ostaviti - zapustiti

ostrc - ostrina

ostro - strogo, neprizanesljivo

ostroglasni - visok

ostroglásnik - visoki samoglasnik

osvečávati - praznovati, obhajati

osvedočiti se - prepričati se

osvetek - spominski dan

osvetno - praznično

osvojüvati - pridobivati

ošantati - postati šepast

ošček - palica, kol, krepelce

ošinfati - ozmerjati, ošteti

ošlatati - otipati

ošpičeni - koničast, ošiljen

ošpičeni - ošiljen

öšpöröš - dekan

ošpotati - osramotiti

ošpotávec - sramotilec

oštarija - gostilna

oštarjaš - gostilničar

oštija - hostija

ôtava - otava

otaviti - poživiti, okrepiti

otávla se - prihaja k zavesti, obuja se

oteknjenost - dotik

oteženi - obremenjen

ótka - otka (pri plugu)

otók - oteklina

otrnjáč - utrinjač

otrobje - otrobi

otüčnoti - zrediti se

oturbanje - kronanje

ouba - kapa

óv - oni

óva - ona

ovači - drugače

ovaditi - izdati, zaupati

ovak - drugače, tako

ovakši - drugačen

ovčarnica - ovčjak

ovénčati - okronati

ovéranje - oviranje

ovi - tisti

ovkraj - onstran, onkraj

ozávanje - oklici (za poroko)

ozdaleč - od daleč

ozdaléčina - radalja

ozimica - trepalnica, obrv

Oznanost - Razodetje

oznanost - razodetje

oznávati - oznanjati

ozréleti - dozoreti

ozuren - grob, osoren

ožmeknoti - ožeti

ožmétiti - otežiti