Naročnik Pomurski muzej Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 26. 6. 2018 pod št. JN004286/2018-W01, objavil obvestilo o naročilu za predmet Obnova grajske dvorane I. faza.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Razpis je odprt do 13. 7. 2018 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 7. 2018 in se bo začelo ob 10.10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Rok za prijavo: petek, 13. julij 2018

Previous post Back