NAROČNIK

To naročilo izvaja

Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik)

 

INVESTITOR: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU:

Predmet naročila: Delna sanacija objekta grad Murska Sobota z vgradnjo panoramskega dvigala

GARDEROBA + WC - Sprememba

 

OZNAKA NAROČILA: 1/2019-GR

 

Rok za izvedbo naročila za vse sklope: 30 koledarskih dni od uvedbe v delo

 

Rok za postavitev vprašanj: 25. 9. 2019

 

Oddaja ponudb: 02. 10. 2019 do vključno 9.00 ure

Ponudnik lahko ponudbo predloži tudi v upravi muzeja.

Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudniku.

 

Odpiranje ponudb: 02. 10. 2019 ob 12.00 uri v prostorih naročnika

(uprava muzeja)

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika (OBR-11). Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

 

Razpisna dokumentacija: Popisi del, navodila za pripravo ponudbe, vzorec pogodbe

Variatne in opcije ponudbe: Niso dovoljene

Razdelitev na sklope: Javno naročilo je celovito

 

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Bernardka Lang

Tel. št.: 02 527 17 06

tajnistvo@pomurski-muzej.si

 

Vsebina in obseg naročila sta opredeljena v "Popisih del".

Previous post Back Next post