Franc Kuzmič

Seznam delovnih organizacij na območju Gornje Radgone

Hranilnica v Gornji Radgoni

1946 ust. OLO Radgona

1947 Okrajna hranilnica

Okrajni mlin Konjišče

1946 OIO Radgona (Okrajni izvršni odbor)

Okrajni mlin Apače

1946 OIO

Okrajna oljarna Apače

1946 OIO

Okrajni mlin Trate

1946 OIO

1952 Krajevni mlin Trate

Okrajna žaga na Tratah

1946 OIO

1952 Krajevna žaga Trate

Okrajni mlin Žepovci

1946 OIO

Mesnica krajevnega ljudskega odbora Žepovci

1946 KLO

Okrajno gradbeno podjetje “Ragrad” Radgona

1946 OIO

1952 Krajevno gradbeno podjetje Radgona

Kovačnica KLO Ivanjševci

1946 KLO

Gostilna KLO Apače

1946 KLO Apače

Kovačnica KLO Grabonoš

1946 KLO Grabonoš

Okrajna žaga v Črncih

1946 OIO Radgona

1948 združena v okrajni mlin, oljarna in žaga Apače

Okrajna mizarska delavnica Črnci

1946 OIO Radgona

Okrajna žaga Gornja Radgona

1946 OIO Ragona

1948 preneha obstajati

Okrajna opekarana G. Radgona

1946 KLO Radgona

Okrajna trgovina, špecerija, kolonijale, manufaktura in galanterija G. Radgona

1947 OIO

Restavracija “Pri kolodvoru”

1947 KLO

Trgovina usnja in čevljarskih potrebščin

1947 KLO

Trgovina z mešanim blagom

1947 KLO

Brivski in česalni salon, Radgona

1947 KLO

Krajevna čevljarnica Stogovci

1947 KLO Stogovci

Gostilna “Pri mostu” KLO Trate

1947 KLO Trate

Čevljarnica KLO Galušak

1947 KLO Galušak

 

Gostilna Lutverci KLO

1947 KLO Lutverci

 

Okrajna trgovina z železom, galanterijo, kurivom in gradbenim materialom, G. Radgona

1947 OLO Radgona

 

Krajevni mlin Žepovci

1947 KLO Žepovci

 

Krajevni mlin Stogovci

1947 KLO Stogovci

 

Krajevna kovačnica Žepovci

1947 KLO Žepovci

 

Krajevna OLO “Naša knjiga” G. Radgona

1947 OLO Radgona

 

Okrajni magazine Radgona

1947 – OLO Radgona

 

Krajevna mizarska delavnica Lutverci

1947 KLO Lutverci

 

Okrajno podjetje za promet z živino, mesom, mlekom, jajci in perutnino Gornja  Radgona

1947 OLO

 

Elektro radio Radgona

1948 KLO

 

Krajevna krojašnica Apače

1948 KLO

 

Čevljarstvo Trate

1948 KLO

 

Krajevno podjetje “Vulkanizacija” krajevnih podjetij Radgona

1948 KLO

 

Okrajvno državno posestvo Črešnjevci

1948 IO OLO Radgona

 

Krajevna gostilna Velka

1948 KLO Velka

 

Krajevna avto-strojna mehanična delavnica, Radgona

1948 KLO

 

Gostilna krajevnih gospodarskih podjetij G. Radgona

1948 KLO      (Jurkovičeva 7)

 

Krajevno soboslikarsko in pleskarsko podjetje G. Radgona

1948 KLO

 

Okrajno državno posestvo Trate

1948 OLO Radgona

 

Okrajno državno podjetje mlin, oljarna in žaga Apače-Črnci

1948 IO OLO Radgona

 

Okrajna delavska in uslužbenska restavracija, G. Radgona

1948 IO OLO Radgona         (Jurkovičeva 7)

 

Krajevna trgovsko-šiviljska delavnica Negova

1948 KLO

 

Uprava zgradb Radgona

1949 KLO-vzdrževanje stanovaj

 

Okrajno podjetje za odkup kmetijskih pridelkov Radgona

1949 OLO

 

Okrajna žaga Ivanjci

1949 OLO Radgona

 

Javna tehtnica Apače

1949 KLO Apače-mostna tehtnica

 

Javna tehtnica Žepovci

1949 KLO Žepovci

 

Javna tehtnica Trate

1949 KLO

 

Okrajno avto-prevozniško podjetje G. Radgona

OKAP

1949 OLO

 

Javna tehtnica Ivanjci

1949 KLO

 

Javna tehtnica G. Radgona

1949 KLO G. Radgona

 

Okrajna delavska in uslužbenska menza Radgona

1949 OLO

1951 Gostinski obrat družbene prehrane “Delavsko uslužbenska menza”

 

Gostilna krajevnih podjetij Radgona

1949 KLO

 

Okrajna klavnica Radgona

1949 OLO

1952 Krajevna klavnica G. Radgona

 

Krajevna ekonomija Radgona

1949 KLO      (27 ha zemljišča)

 

Krajevno soboslikarstvo in pleskarstvo KLO G. Radgona

1950 KLO

 

Krajevno gospodarsko podjetje Lesna obrt KLO G. Radgona

1950 KLO

 

Remontno podjetje Radgona

1950 KLO      (popravila zgradb)

 

Električna žaga G. Radgona

1950 KLO

 

Okrajna žaga Črnci

1950 OLO Radgona

1952 Krajevna žaga Črnci

 

KLO Pokopališče, G. Radgona

1950 KLO

 

Poljska opekarna KLO Negova

1950 KLO Negova    (zidna opeka)

 

Okrajna apnenica Trate

1950 OLO Radgona              (žganje in prodaja apna)

 

Okrajna žaga Apače-Mura

1950 OLO Radgona

 

Uprava kina Radgona

1950 KLO Radgona

 

Okrajno podjetje za odkup obveznih kmetijskih pridelkov, Radgona

1950 OLO

 

Okrajna splošna mehanična delavnica Radgona

1950 OLO

1952 Krajevna splošna mehanična delavnica

 

Krajevni mlin Žepovci

1950 KLO Žepovci

 

Sklad za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva.

1950 - OLO

 

Krajevni mlin Konjišče, KLO Stogovci

1950 KLO

 

Krajevna čevljarnica Apače

1950 KLO

 

Združenje državnih gostinskih podjetij za okraj Radgona

1951 OLO      (nabava živil in pijač)

 

Servis G. Radgona

1951 OLO      (nabava, prodaja obrne dejavnosti)

 

Krajevna poljska opekarna Velka

1951 KLO      (zidna opeka)

 

Krajevna pekarna, G. Radgona

1951 KLO

 

Krajevna krojaška delavnica, G. Radgona

1951 KLO

 

Okrajno podejtje za odkup prostih viškov kmetijskih pridelkov Radgona

1951 OLO

 

Remont G. Radgona

1951 KLO      (gradbeno podjetje)

 

Krajevna krojaško šiviljska delavnica Velka

1951 KLO

 

Krajevno sodarstvo Velka

1951 KLO

 

Krajevno remontno podjetje Velka

1951 KLO

 

Državno trgovsko podjetje G. Radgona

1951 KLO

 

Trgovsko podjetje zadružnega sklada G. Radgona

1951 ZSS …

 

Trgovina z mešanim blagom Apače

1952 KLO

 

Krajevno čevljarstvo Velka

1952

 

Krajevno kolarska Velka

1952

 

Tovarna obutve Triglav, prej Peko Tržič Triglav, G. Radgona

1952 – Vlada LRS

 

Živinorejsko poljedelsko gospodarstvo Črnci-Apače

Državno posestvo Črnic-Apače

1952 Vlada LRS

 

Vinogradniško gospodarstvo G. Radgona

1952 Vlada LRS

 

Kmetisjka zadruga v G. Radgoni

Ust. 3.9.1899

Ukin. 29.2.1908

 

Vorschusscassenverein für die Gemeinde Oberradkersburg…

Od leta 1911 Spar-und Darlehens-Kassen-Verein Oberradkersburg

Ust. 29. 9. 1901

Izbris 5. 9. 1935 - likvidacija

 

Stierhaltungsgenossenschaft in Kerschbach… (Črešnjevci)

Ust. 21. 12. 1901, delovala še 1920

 

Gospodarska zadruga za Prekmurje, Mursko polje in SLovenske gorice v G. Radgoni

Ust. 6.7.1919

Izbris 20.4.1933

 

Tiskovna zadruga v G. Radgoni

Ust. 15.4.1919           (izd. knjig, časopisov, trg. Papir)

Ibris 21.6.1934 likividacija

 

Vinarska zadruga, G. Radgona

Ust 10.8.1931

Izbris 24.1.1935

 

Gospodarska zadruga v Negovi

Ust. 1.2.1935

Likv. 1940

 

Konjerejska zadruga v G. Radgoni

Ust. 31.8.1913

Izbris 21.4.1950

 

Agrarno kreditna zadruga, G. Radgona

Ust. 31.8.1939

Izbris 7.10.1946

 

Kmetijsko blagovna zadruga z omejenim jamstvom v G. Radgoni

Od 1946   Nabava in prodajna zadruga v Gornji Radgoni

Ust. 27.3.1939

Izbris 21.4.1950

 

Posojilnica v G. Radgoni

Ust. 17.12.1981

Izbris 1955

 

Hranilnica in Posojilnica, Apače

Ust. 8.11.1922

Likv. 1945, izbris 22.6.1955

 

Posojilnica in hranilnica za Apaško kotlino v Apačah

Ust. 29.1.1925

Likv. 1947, izbris 1955

 

Posojilno društvo v Apačah

Ust. 23.1.1900

Likv. 1947, izbris 1955

 

Zadružna elektrarna v Apačah

Ust. 7.10.1924

Likv. 21.4.1950

 

Hranilnica in posojilnica v Stogovcih

Ust. 18.12.1899

likv. 1947, izbris 1955

 

Gospodarska zadruga v Negovi

Ust. 1.2.1935

Likv. 1940 – (do pravega delovanja sploh ni prišlo)

 

Agrarna kreditna zadruga v Negovi

Ust. 31.5.1939

Likv. 16.4.1946, izbris 10.8.1948

 

Posojilnica za občino Črnci

Ust. 15.2.1900

Likv. 1929, izbris 23.1.1930

 

Hranilnica in posojilnica v Žepovcih

Ust. 24.1.1900

Likv. 1947, izbris 1955

Seznam je narejen iz registra o vpisu delovnih organizacij, ki je v Pokrajinskem arhivu v Mariboru.