Franc Kuzmič

Iz bibliografije o Židih v Sloveniji

Čeprav še ni raziskano veliko virov in literature kot takšne o Židih v Sloveniji, imamo vseeno kar zanimivo publicistično tvarino le-tega. Kljub temu pa ni mogoče zbrati vsega, zato ima tudi naslov iz previdnosti predznak "iz".

Omenjena bibliografija želi prikazati, kaj vse je bilo do sedaj napisanega o Židih v Sloveniji, kje so morebitne vrzeli ali izzivi za še dodatne raziskave ali poglobitve.

A muraszombati izr. nöegylet, v: Muraszombat és vidéke (Murska Sobota) 6 (1890) 8 (23. II.), 3

A muraszombati izr. nöegylet,  v:  Muraszombat és vidéke (Murska Sobota) 6 (1890) 4 (26. I.), 2

"A muraszombati izr. nöegylet", v: Muraszombat és vidéke (Murska Sobota) 6 (1890) 5 (2. II.), 3

A muraszombati izr. Nö-egylethez!, v: Muraszombat és vidéke (Murska Sobota) 6 (1890) 6 (9. II.), 3

A muraszombati izr. nöegylet, v: Muraszombat és vidéke (Murska Sobota) 7 (1891) 4 (25. I.), 4

A muraszombati izraelita templom felavatása, v: Muraszombat és vidéke (Murska Sobota) 14 (1908) 36 (6. IX.), 1-2

A zsidók ujéve, v: Muraszombat és vidéke (Murska Sobota) 14 (1908) 39 (27. IX.), 3

A vasmegyei zsidó hitközségek, v: Magyarország vármegyei és városai. Vasvármegye. Budapest 1898, 309-312

A zsidó népesség száma településenként 1840-1941. Budapest (Központi Statisztikai Hivatal) 1993, 432-343

(ag): Nikoli ne smemo pozabiti! Okrogla miza o judovski skupnosti na Slovenskem. Dnevnik (Ljubljana), 13. IX. 2000, 5

Apih, Josip: Židovstvo, v: Letopis Matice Slovenske 1886 (Ljubljana), 51-58

Arlt, Elisabeth: Niemals vergesen Jüdische Kultur in Slowenien, v: Signal (Laafeld), Winter 2005/2006, 101-106

Auschwitz-Birkenau. Zbornik. Maribor (Obzorja) 1982

Bajlec, Franc: Naše posebne razmere, v: Novine (Črensovci) 16 (1929) 33 (18. VIII.), 2

Bančništvo in hranilništvo v Pomurju. Uredil Franc Kuzmič. Murska Sobota (LB Pomurska banka d. d.) 1993

Bili so uporni. Ljubljana 1983

Bavčar, B.: Pokopališče z židovskim simbolom, v: Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 47 (28. XI.), 24

Bobovec, Franc: Lendava : sinagoga v novi preobleki, v: Večer (Maribor) 54 (1998) 47 (26. II.), 14

Brumen, Borut: Na robu zgodovine in spomina : urbana kultura Murske Sobote med letoma 1919 in 1941. Murska Sobota (Pomurska založba) 1995, 43-54

Brumen, Niki: Knjigarne in papirnice v Pomurju, v: Kronika (Ljubljana) 19 (1971) 2, 105-109

Brumen, Nikica: Tiskarne v Pomurju, v: Kronika (Ljubljana) 9 (1961) 2,
82-92

Charmatz, Richard: Deutsch-österreichische Politik. Studie über Liberalismus und über die auswärtige Politik Österreich. Leipzig 1907

Curk, Jože: Maribor, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1966, 63-95

Cvirn, Janez: Nemci v Celju (1861-1914). Ljubljana (FF). Doktorska disertacija. Celje 1990, 34-177

Čačinovič, Rudi: Antisemitizem na vasi in v pokrajini, v: Zgodbe minulega sveta. Murska Sobota (samozaložba) 1999, 103-131. 138-139

Čačinovič, Rudi: Poslanstva in poslaništva. Maribor-Murska Sobota (Obzorja-Pomurska založba) 1985, 18-19

Čačinovič, Rudi (-ič): Židovski problem v Prekmurju, v: Mariborski Večernik Jutra 1938, 195 (29. VIII.), 3

Čokl, Vanessa: Udobna holivudizacija holokavsta, v: Večer (Maribor) 13. IX. 2000, 21

Dale, David Levi: Regionalne jevrejske zajednice do 1918, v: Spomenica 1919-1969. Beograd (Savez jevrejskih opština Jugoslavije), 18-19

Detoni, Milica: Mariborski getó, v: Jevrejski almanah 1957-1958, 72

Dimitz, August: Die Juden in Krain, v: Laibacher Zeitung (Ljubljana), 1866, št. 51, 52, 54

Dimitz, August: Geschichte Krains. Band I-IV. Laibach 1874-1876

dkj: O lendavskih Judih, ki jih ni več. Prva letošnja razstava v Pavlovi hiši, v: Večer (Maribor), 15. III. 2004, 9

Dopisi: Dolnja Lendava, v: Jutranje novosti (Ljubljana) 1 (1923) 194 (19. IX.), 3. - (Kaj počno Židje)

Dreu, Senka: Prenovljena Sinagoga velja za pomemben ostanek judovske dediščine, v: Večer (Maribor), 8. IX. 2005

Dreu, Senka: Zgodovinski spomin na Jude, v: Večer (Maribor) 29. XI. 2006, 17

Eventov, J.: Toldat Jehudi Jugoslavija. Tel Aviv 1971

Fischer, F.: Prispevek k študiji o židovski skupnosti na Slovenskem, v: Jadranski koledar 1988 (Trst 1987), 191-197

Freidenberg, M.: Mariborski geto, v: Slovenski Arhivski Časopis (Maribor) 2 (1985) št. 1-2

Friedenreich, Pass Harriet: The Jews of Yugoslavia. Philadelphia 1979

Fujs, Metka: Odnos madžarske države do židovskega prebivalstva v drugi svetovni vojni, v: Kronika Pomurja 7. Murska Sobota (Zgodovinsko društvo za Pomurje) 1998, 25-29

Fujs, Metka: Razvoj delavskega gibanja v Prekmurju med vojnama. Murska Sobota (Pomurska založba) 1987

Gaberc, Slavko: Tiha aimilacija istrskih Židov, v. Primorska srečanja (Nova Gorica) 2000, št. 229, 345-349

Gabor, Jože (J. Ga): Otvoritev nekdanje sinagoge v Lendavi. Stalna

razstava Zgodovina dolnjelendavskih Židov, v: Vestnik (Murska Sobota) 26. IX. 2002, 7

Gabor, Jože: Židje so živeli v sožitju z drugimi prebivalci, v: Vestnik (Murska Sobota) 15. V. 1997, 9

Gašpar, Mirjana, Beata Lazar: Židje v Lendavi=A lendvai zsidóság. Lendava 1997

Gli Ebrei a Gorizia e a Trieste tra "Ancien Regime" ed Emancipazione. Del Bianco Editore. Udine 1984.

Godina, Ferdo: Prekmurje : 1941 - 1945. Murska Sobota (Pomurska založba) 1980, 253-179

Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku. Zv. I, II, IV, VI, VII, IX, X, XII. Izdal Mestni arhiv, Ljubljana 1956-1968

Grah, Aleksandra: Ohranili spomin na Jude. Dobro jutro (Ljubljana), 7. IV. 2007, 13

Grdina, Igor: Podoba Žida v slovenski literaturi, v: Kronika (Ljubljana) 37 (1989), 267-277

Gruber, Ellen Ruth & Samuel D. Gruber: Jewish Heritage travel. A Guide to East-Central Europe. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore (John Willy & Sons, Inc.) 1994, 238

Gruber, Ellen Ruth & Samuel D. Gruber: Jewish monuments in Slovenia. The United States Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad. November 1996. 32 str. + pril.

Gruber, Ellen Ruth & Samuel D. Gruber: Jewish monuments in Slovenia, v: Jewish Heritage Report (Syracuse, NY) 2 (1998) 1-2, 20-27

Gruber, Ellen Ruth & Samuel D. Gruber: Jewish monuments in Slovenia, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2000, zv. 1-2, 135-157

Hajdinjak, Boris: Maribor in mariborski Judje 1938-1941 = The Jews of Maribor 1938-1941, v: Vsako leto eno ime : Reševanje Judov 1938-1941 in slovenski pravičnik Uroš Žun. Znanstveno srečanje v okviru projekta Šoa - spominjajmo se ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Povzetki referatov. Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 26. januar 2011, Maribor: Sinagoga, 2011, str. 1-4

Hajdinjak, Boris: Mengelejeve  žrtve, v: 7 dni (Maribor) 15/2010, str. 36-37

Hajdinjak, Boris: Šo'ah - spominjajmo se!  v: Zgodovina v šoli 1-2, (Ljubljana) 2010, str. 90-93

Hajdinjak, Boris: Yad Vashem - spominska ustanova mučencev in herojev holokavsta, v: Zgodovina v šoli 3-4, (Ljubljana) 2010, str. 77-86

Hajdinjak, Boris: Za vsakim imenom se skriva zgodba, v: 7 dni (Maribor) 13/2010, str. 26-27

Hajdinjak, Boris, Roman Mirnik: Zavrnjeni zaradi porekla, v: 7 dni (Maribor) 14/2010, str. 36-37

Holcman, Borut: Kazensko-civilnopravne določbe v rokah mestnega sodnika - mesto, sejemsko in židovsko sodišče, v: Mestni statut 1376 = Stadtrecht vom 1376. Ptuj (Zgodovinski arhiv) 1997, 295-306

Hozjan, Andrej: Maribor 1496 – 2006. Doba hudih preizkušenj, izgon Judov in mesto na razvojni prelomnici, v: Večer-Priloga V soboto (Maribor) 23. XII. 2006, 46

Huber, Tanja: Židje v Prekmurju. Diplomska naloga. FF Ljubljana - oddelek za etnologijo. 1989.

Hudelja, Mihaela: Judje v Ljubljani od 13. do 19. stoletja, v: Etnolog (Ljubljana) 4 (LX) 1994, 119-128

Hudelja, Mihaela: Prisotnost judovske etnične skupnosti v Prekmurju do 2. svetovne vojne, v: Vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 7. Ljubljana 1991, 53-60

Hudelja, Mihaela: Prispevek o Judih k etnološki podobi Prekmurja, v: Etno delavnica Markovci 91. Ljubljana (ZOTKS) 1991, 24-33

Hudelja, Mihaela: The social background of Jewish stereoypes, v: Etnološka stičišča, 5.&7. Ljubljana 1997, 39-45

Ilja, Lojze: Zadnji rabin v Ljubljani. Celovec 1975

Iz Dolnje Lendave, v: Jutro (Ljubljana) 14 (1933) 256 (1. XI.), 7. - (Smrt lend. nadrabina dr. Rudolferja)

Izgon Židov - The expulsion of the Jews, v: Gotika v Sloveniji. Ljubljana

(Narodni muzej) 1995, 283-284

Izraelska verska občina, v: Novine (Črensovci) 13 (1926) 40 (30. X.), 2

Janež, Jože in Ivo Orešnik: Trnova pot židovskega ljudstva, v: Vestnik (Murska Sobota) 36 (1984) 21 (31. V.), 17; 22 (7. VI.), 5; 23 (14. VI.), 5; 24 (21. VI.), 5; 25 (28. VI.), 5; 26 (5. VII.), 5

Janež, Jože: Ugonobljeni židovski rod iz Prekmurja. - TV-15 (Ljubljana) 13 (1975) 40 (9. X.), 4

Janež, Jože: Ugonobljen židovski rod. Tipkopis.

Janež, Jože, Miroslav Štubel, Jožko Brumen: Umirali so v boju za svobodo. Murska Sobota 1968

Jelinčič, Klemen Boeta: Judovstvo in slovenstvo, v: Deloskop (Ljubljana), št. 34 (14. X. – 20. X. 2004), 29

Judje v Sloveniji, v: Razgledi (Ljubljana), št. 19 (14. X.), 11-13

Judovska verska občina v Murski Soboti. Odlomek iz pravilnikov cerkvene občine, v: Viri za zgodovino Prekmurja. Szombathely-Zalagerszeg (Arhiv županije Vas, Arhiv županije Zala) 2008. 2 knj. 190-194

Kako je v Prekmurju, v: Straža (Maribor) 11 (1919) 78 (29. IX.), 2

Kerec, Darja: Judje v Murski Soboti v letih 1934-1954, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2000, zv. 4, 591-613

Kerec, Darja: Sóbota na prelomu stoletja. V desetih izbranih segmentih podan prikaz Sobote na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Seminarska naloga. Ljubljana (FF - oddelek za zgodovino). Murska Sobota 1995, 40-51

Kerec, Martina: Židje v Prekmurju od naselitve do leta 1945. Seminarska naloga. Ljubljana (FF - oddelek za zgodovino) 1995.

Keršovan, Ferid: Murskosoboške banke v preteklosti, v: Kronika (Ljubljana) 12 (1964), 105-110

Keršovan, G. Ferid: Spomini na gospodarsko in socialno življenje v Prekmurju, v: Kronika 12 (1964) 3, 169-184 

Kladnik, Darinka: Sledovi judovstva na Slovenskem. Prešernov koledar 2002 (Ljubljana), 135-149

Klasinc, Peter Pavel: O arhivskem gradivu za zgodovino Judov do konca 16. stoletja v nekaterih arhivih srednje Evrope, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2000, zv. 1-2, 285-298

Kokolj, Miroslav: Prekmurje v prevratni dobi 1918-1919, v: Svet ob Muri (Murska Sobota) 2 (1957), 177-211, 241-280

Kokolj, Miroslav: Prekmurski Slovenci 1919-1945. Murska Sobota (Pomurska založba) 1984

Kokolj, Miroslav: Prekmursko šolstvo. Murska Sobota (Pomurska založba) 1977

Köleš, Tomo (T. K.): Rabin, ki poje pivo in kadi cigarette. Ariel Haddad je glavni zstopnik Judovske skupnosti za Slovenijo, v: Vestnik (Murska Sobota), 3. VIII. 2006, 10

Kos, F.: K zgodovini Gorice v srednjem veku, v: F. Kos, Izbrano delo, Ljubljana 1982, 310-324

Kos, Milko: O izvoru prebivalcev Ljubljane v srednjem veku, v: Zgodovinski časopis (Ljubljana) 10-11 (1956/57), 7-31

Kosi, Miha: Judovske naselbine, v: Potujoči srednji vek. Ljubljana (ZRC SAZU) 1998, 31-32

Kovač, Miha: O Mišku Kranjcu, Komunistični partiji, razrednem redukcionizmu in nacionalsocialistični ideologiji, v: Problemi (Ljubljana) 35 (1987) 5, 35-40

Kovačič, Fran / Artur Rosenberg: Beiträge zur Geschichte der Juden in Steiermark, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1918, 115-119

Krajnc Horvat, Irena in Janez Mikuž: Sinagoga v Mariboru nekoč in danes : The Synagogue in Maribor from past to future. Maribor (Pokrajinski muzej) 2000. Zloženka. (Muzejski listi ; 20)

Kranjec, Matjaž: Resnica o Prekmurcih : zakaj naj bi bil Miško Kranjec antisemitist, v: Večer (Maribor) 50 (1994) 132 (9. VI.), 16

Krvava nasilstva v Prekmurju. Madžari in judje z denarjem in krvjo proti Jugoslaviji, v: Večerni list (Ljubljana) 1 (1919) 8 (23. I.), 1

Kuzmič, Franc: A zsidók letelepülése és élete a Murántúlon a második világháború végéig, v: Naptár '97 (Lendava 1996), 135-139

Kuzmič, Franc: Iz bibliografije o Židih v Prekmurju, v: Kronika Pomurja 7. Murska Sobota (Zgodovinsko društvo za Pomurje) 1998, 30-32

Kuzmič, Franc: Holokavst 1933 – 1945 (Pogum, da se spominjamo).  Maribor (Pokrajinski muzej, Sinagoga) 2004, /2-3/. Zloženka

Kuzmič, Franc: Iz bibliografije o židih v Sloveniji, v: Zbornik soboškega muzeja 6. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 2001, 137-143

Kuzmič, Franc: Izdajateljska in tiskarska dejavnost prekmurskih Židov, v: Stopinje 2001 (Murska Sobota 2000), 71-76

Kuzmič, Franc: Jews in Prekmurje. Maribor (Pokrajinski muzej, Sinagoga) 2009, zloženka, /5/

Kuzmič, Franc: Judje v Prekmurju. Maribor (Pokrajinski muzej, Sinagoga) 2009, zloženka, /2-3/

Kuzmič, Franc: Judje v Prekmurju. Maribor (Pokrajinski muzej, Sinagoga) 2009, besedilo na vabilu

Kuzmič, Kuzmič: Judovski vojaki Avstro Ogrske vojske na soški fronti, v: Panonski ljetopis, 23, Pinkovac-Güttebach, 2016, 463-464.

Kuzmič, Franc: Konfesionalna podoba prostora ob Muri, v: Ljudje ob Muri = Népek a Mura menten = Völker an der Mur = Ljudi uz Muru. Murska Sobota (Pokrajinski muzej), Zalaegerszeg (Gösceyi Múzeum) 1996, 183-188

Kuzmič, Franc: Naselitev Židov v Prekmurju in njihov razvoj do konca prve svetovne vojne, v: Evangeličanski koledar 1993 (Murska Sobota 1992), 120-123

Kuzmič, Franc: Obredi in običaji med Židi ob smrti, v: Stopinje 1997 (Murska Sobota 1996), 69-72

Kuzmič, Franc: Oris konfesionalne podobe Murske Sobote skozi stoletja, v: Znamenje (Maribor) 19 (1989), 6, 603-610

Kuzmič, Franc: Podjetnost prekmurskih Židov, v: Znamenje (Maribor) 19 (1989) 2, 172-179

Kuzmič, Franc: Posebnosti židovske populacije v panonskem prostoru glede izseljenstva in sezonstva, v: Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. Ljubljana (ZRC SAZU) 2003, 137-142

Kuzmič, Franc: Pregled cerkvene uprave v Prekmurju v obdobju nastajanja kraljevine SHS, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1989, zv. 2, 149-159

Kuzmič, Franc: Prekmurski rodoljub Ali Kardoš, v: Borec (Ljubljana) 27 (1975) 1, 49-52

Kuzmič, Franc: Prispevki k revolucionarnemu vrenju v Prekmurju leta 1918, v:  Zgodovinski časopis (Ljubljana) 42 (1988) 4, 555-560 

Kuzmič, Franc: Resnica in podoba nekega pokopališča, v: Vestnik

(Murska Sobota) 37 (1987) 30 (6. VIII.), 7

Kuzmič, Franc: Sožitje in strpnost v konfesionalni barvitosti Prekmurja, v: V edinosti. Ekumenski zbornik. Ljubljana-Maribor (Slovenski ekumenski svet) 1995, 126-137

Kuzmič, Franc: Sožitje z Židi v Prekmurju, v: V edinosti. Ekumenski zbornik. Ljubljana-Maribor (Slovenski ekumenski svet) 1997, 93-98

Kuzmič, Franc: Usoda judovske skupnosti v Sloveniji v 20. stoletju, v: Kolo nasilja. Ljubljana (Muzej novejše zgodovine) 2004, 83-90

Kuzmič, Franc: Židje kot del nas, v: Vestnik (Murska Sobota) 56 (2009) 5 (29.1.), 2

Kuzmič, Franc: Židje v Lendavi, v: Večer (Maribor) 53 (1997) 299 (29. XII.), 9. – Poročilo o knjigi

Kuzmič, Franc: Židje v Prekmurju. Murska Sobota 1990. (Tipkopis)

Kuzmič, Franc: Židje v Prekmurju, v: Katalog stalne razstave. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1997, 187-194

Kuzmič, Mihael: Sobota pred sto leti, v: Obzornik (Ljubljana) 1985, št. 7-8, 555-559

Kužet, Zora: Dokumentacijski center židovskega kongresa? Prenova sinagoge, pomembnega židovskega sakralnega objekta, v: Večer (Maribor) 5. III. 1996, 11

Lačen, Irena: Ptujska mestna pokiopališče – vir za zgodovino. Diplomska naloga. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja, Filozofska fakulteta) 1989. 85 str. + 9 prilog.

Lebe, Žan: Kje se skrivajo slovenski Judje? v: Večer (Maribor), 11. VIII. 2007,  20

Lipovec, Janko: Židovstvo v srednjeveškem Mariboru, v: Večer (Maribor) 19. IX. 1988 - 11. X. 1988. - (20 nadaljevanj kot podlistek)

Lipovšek, G.: Prekmurje. Seznam občin... Murska Sobota 1921

Magyar zsidók lexikon. Budapest (A magyar zsidó lexikona kiadása) 1929

Makovec, Juš: Korenine. Murska Sobota (Pomurska založba) 1987

Makuc, D.: Goriške judovske skupnosti ni več, v: Jadranski koledar 1989 (Trst 1988), 133-140

Mal, Josip: Stara Ljubljana in njeni ljudje. Ljubljana 1957

Marolt, Janez: History of Slovene Jewry, v: Studia historica Slovenica (Maribor) 2002, št. 2, 315-325

Melihar, Stane: Mi in židovstvo, v: Murska krajina (Murska Sobota) 3 (1934) 15, 1-2

Merljak, Sonja: Judovska skupnost v Sloveniji, v: Delo-Sobotna priloga (Ljubljana), 7. IX. 2002, 22-23

Miko, Klavdija: Čudeži iz pekla, v: Ona (Ljubljana), 19. IX. 2000, 27-29

Mikuž, Janez: Nekdanja židovska četrt in nekdanja sinagoga v Mariboru, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2000, zv. 1-2, str. 159-171

Mlinarič, Jože: Judje na Slovenskem Štajerskem do njihove prisilne izselitve v letu 1496, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2000, zv. 1-2, str. 49-70

Mlinarič, Jože: Mariborski mestni sodniki v srednjem veku, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1983, 29-54

Mlinarič, Jože: Mariborski Židje v zadnjih desetletjih pred izgonom iz mesta, njihov izgon in sledovi. Maribor (Pokrajinski arhiv) 1996. (Katalogi ; 7)

Mlinarič, Jože: Spremna beseda, v: Judovski zbornik. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2000, zv. 1-2, str. 5-6

Mlinarič, Jože: Usodni 6. januar 1497. Mariborski Judje v zadnjih desetletjih pred izgonom, njihov izgon pred 500 leti in njihovi sledovi, v:  Večer (Maribor), 23. X. 1997 – 21. XI. 1997. – 23 nadaljevanj

Mlinarič, Urška: Judje razočarani tudi nad Janševo vlado. Novi zakon o verski svobodi naj bi parlament sprejel v začetku prihodnjega leta., v: Večer (Maribor) 61 (2005) 223 (26. IX.), 3

Mrzel, Ludvik: O Židovskem trgu v Piranu, v: Kronika (Ljubljana) 8 (1960) 1, 58-60

Németh, László: Zsidók Zalában a XVIII. század elsö felében, v: Zalai történeti tanulmányok 1994. Zalai Gyüjtemény 35. Zalaegerszeg 1994, 17-32

Neumann, W.: Die Juden in Villach, v: Bausteine zur Geschichte Kärntens. Klagenfurt 1985, 378-415

Neumann, W.: Zur frühen Geschichte der Juden in Kärntens. Klagenfurt 1985, 365-377

Novak, Drago, Ivo Orešnik, Herman Šticl: Pomniki NOB v Slovenskih goricah in Prekmurju. Murska Sobota (Pomurska založba) 1985, 328-330

Obal, Franc: Arhitektura v obdobju 1900-1941 v Murski Soboti. Murska Sobota (KC Galerija) 1982

Ogrin, Dušan: Židovsko pokopališče v Novi Gorici : pomemben spomenik pokopališke kulture, v: Srečanje (Nova Gorica) 1972, št. 35/36, str. 33-40

Odpor proti židom. M. Sobota, v: Bojevnik (Ljubljana) 5 (1935) 10 (1. VIII.), 4

Pančur, Andrej: Teritorialni obseg judovskih verskih občin na ozemlju sedanje Slovenije pred drugo svetovno vojno, v: Prispevki za novejšo zgodovino (Ljubljana) 48 (2008) 1, 43-54

Parapat, Janez: Turški boji v XV. in XVI. veku, v: Letopis Matice slovenske za leto 1871. Ljubljana 1872

Pivar. Ella: Iz raja v pekel in nazaj, v: Vestnik-priloga PEN (Murska Sobota), avgst 2005, 16-17

Pivar, Ella: Lendvai mozaikok, v: Népújság (Lendava) 37 (1993) 5 (5. II.), 12

Pivar, Ella: Poslednji Davidov sin, v: Vestnik (Murska Sobota) 28. XII. 1995, 11

Peršič, J.: Pravni in družbeni položaj tujih bankirjev v Piranu (v 14. in 15. stoletju), v: Zgodovinski časopis (Ljubljana) 39 (1985), 335-338

Peršič, Janez: Židje in kreditno poslovanje v srednjeveškem Piranu. Ljubljana (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 1999

Peršič, Janez: Židje v pozno srednjeveški beneški Istri, v: Slovensko morje in zaledje (Koper) 7 (1984), 6/7, 39-68

Podgorjanski, J. K.: Judje na Kranjskem, v: Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. Ljubljana (Slovenska matica) 1904, 128-149

Podgorjanski, J. K.: Judje na Kranjskem, v: Zbornik Matice Slovenske, 8. zv. Ljubljana 1906, 129-149

Pravila jevrejske veroispovedne opštine Murska Sobota. (Murska Sobota 1935)

Prebivalstvo Sobote pred 10 leti in zdaj, v: Novine (Črensovci) 18 (1931) 22 (31. V.), 2

Prekmurje, v: Jutro (Ljubljana 5 (1924) 271 (18. XI.), 3

Premk, Janez: Tracing Jewish heritage: a Guidebook to Slovenia, Ljubljana, 2014

Puhar, Alenka: Iskanje izgubljenih Židov, v: Delo (Ljubljana) 36 (1994) 90 (19. IV. - 9. V.) - (16 podlistkov v nadaljevanjih)

Puhar, Alenka: Malo o antisemitizmu, še več o ravnodušnosti, v: Delo (Ljubljana), 13. IX. 2000, str. 9

Puhar, Alenka: Mariborski poklon Marpurgom, v: Delo (Ljubljana), 26.

II. 2001, 8

R., P.: Razstava ob obletnici izgona Židov, v: Delo (Ljubljana), 14. 1. 1997

Rak, Peter: Sinagoga končno obnovljena, v: Delo (Ljubljana), 11. XII. 1999, str. 8

Rashid, Zlatka: Poudarek judovski zgodovini in kulturi, v: Večer (Maribor), 3. I. 2008

Rashid, Zlatka: Turistična znamenitost in del slovenskega nacionalnega programa, v: Večer (Maribor) 59 (2003) 4 (7. I.), 15

Resnica o razmerah v Prekmurju… , v: Mariborski Večernik Jutra (Maribor) 7 (1933) 202 (6, IX.), 3

Rituper, Jože (Joseph Maria R.): Judita Hahn : oder je njena usoda, v: Vestnik-priloga PEN (Murska Sobota), marec 2005, 16-17

Rituper Rodež, A. Nana: Nikoli ne bom prestara za to vlogo : Lili Čaki, igralka, pevka, balerina, koreografinja in tudi Sobočanka, v: Vestnik (Murska Sobota), 7. XII. 2000, str. 10

Rituper Rodež, A. Nana: Rabin obiskal prekmurske Jude, v: Vestnik (Murska Sobota), 6. VI. 2002, 2

Rituper Rodež, A. Nana: Židje so bili nosilci razvoja, v: Vestnik (Murska Sobota), 11. XII. 1997, str. 9

Romanó, Jaša: Jevrejski zdravstveni radnici Jugoslavije 1941-1945, v: Jevrejski istorijski muzej. Zbornik 2. Beograd 1973, 91

Rosenberg, A.: Beiträge zur Geschichte der Juden in Steiermark. Wien und Leipzig 1914.

Rudolfer, Antal: Alsó-Lendva izraelita hitközségének és a kebelében fennallo temetkezesi egyletnek (Cherra-kadisa) törtenete, v: Alsó-Lendva nagyközség milleniumi emlekkönyve. Nagy-Kanizsa 1898, 26-30

Savnik, Roman: Židje v Jugoslaviji, v: Geografski vestnik (Ljubljana) 1926, 37-42

Schober, Franz Josef: Jüdisches Schicksal an der Grenze. Signal (Lafeld), Winter 2005/2006, 195-236.

Schöggl-Ernst, Elisabeth: Die Verbreitung der Juden aus Steiermark, Kärnten und Krain am Ende des Mittelalters, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2000, zv. 1-2, 299-314

Schulsinger, Hinko: O pravnom i gospodarskom životu Jevreja u Štajerskoj, Koruškoj i Kranjskoj godine 1371-1496, v: Jevrejski almanah 5686 (1925-1926) (Vršac 1925), 106-117

Schulsinger, Hinko: O religioznom i kulturnom životu Jevreja u Štajerskoj, Koruškoj i Kranjskoj godine 1371-1496 s osobitim obzirom na područje današnje Slovenije, v: Jevrejski almanah. Vršac 1928.

Slavič, Matija: Prekmurje. Ljubljana 1921

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 230 (8. X.), 5. - (Dr. Roth novi rabin v M. Soboti).

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 11 (13. I.), 6. - (Umrl E. Fürst, preds. izr. verske obč. v M. Soboti)

Slov.(enska) Krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 212 (18. IX.), 4. - (Poljski židje se nameravajo naseliti v Lendavi)

Smej, Jože: Pastoralna dejavnost Ivanocyjevega kroga. Maribor (Škofijski ordinariat) 1975

Smej, Štefan: Miško Kranjec kot pisec negativnih utopij, v: Vestnik (Murska Sobota) 40 (1988) 38 (6. X.), 9

Sobočan, Štefan: Moja župnija. Murska Sobota (Zavod za informiranje) 1994, 191-194

Sobočan, Štefan: Srečanje z Ludvikom Blauom, poslednjim Židom v Lendavi : Novo leto sredi septembra, v: Vestnik (Murska Sobota) 37 (1987) 44 (12. XI.), 8 s sl.

Solarič Nađ, Klara: Lepši videz in nova vsebina sinagoge v Lendavi, v: Večer (Maribor), 9. V. 1998, str. 4

Splichal, Urša: Bogatenje je zaukazano. Ona (Ljubljana) 3 (2001) 45 (20. XI.), 26-29

Steska, Viktor: Cerkvene razmere, v: Slovenci v desetletju 1918-1928. Ljubljana 1939, 423-437

Struc, Majda: Še opremo in vsebino : mariborska sinagoga, v: Delo (Ljubljana), 9. III. 2000, str. 16

Sušnik, Fran: Prekmurski profili. Maribor 1929, 23-27

Šarf, Fanči: Etnološka topografija občine Lendava. Ljubljana (ZI FF Univerze Edvarda Kardelja) 1988

Šiftar, Vanek: Prekmurje 1918-1920 (okupacija), v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1989, zv. 1, 33-53

Šik, Lavoslav: Slovenci i Židovi. Zagreb 1919

Šimonka, Tanja: Sinagoga, pokopališče, judovstvo. Lendava (Občina Lendava) 2008. Zloženka /6/ str.

Škerlak, Vladimir: Prekmurski Židje, v: Delo (Ljubljana), 14. V. 1994, 7

Šonc, Rok: Zamolčana krivica, s katero se bomo morali soočiti, v: Delo-Sobotna priloga (Ljubljana) 27. I., 2007, 10-11

Šraj, Peter: Beltinska sinagoga, v: Beltinci 1995, 161-162

Štefančič, A.: Veterinarstvo v Sloveniji, v: Veterinarski glasnik 5 (1954), 233

Šteiner, Martin: Židje v Lendavi, v: Razgledi (Ljubljana) 1998, št. 9 (29. IV.), 21. – Poročilo o knjigi

Štepec, Marko: O slovenskem odnosu do Židov v drugi polovici 19. stoletja, v: Bilten strokovnih tekstov in metodoloških napotkov za zgodovinsko raziskovalno nalogo "Priseljenci med nami" za šolsko leto 1995/96. Ljubljana (Zveza prijateljev mladine Slovenije) 1995, 7-10

Štepec, Marko: O srednjeveški judovski skupnosti v Mariboru, v: Svobodna misel (Ljubljana) 35 (1997) 21 (14. XI.), 15-16

Štepec, Marko: Slovenski antisemitizem 1861-1895. Magistrska naloga. Ljubljana 1994

Štepec, Marko: Slovensko protijudovstvo v 19. stoletju, v: Svobodna misel (Ljubljana) 35 (1997) 21, 22 (14. XI., 28. XI.), 17-18; 15-18

Štepec, Marko: Srečanja z Judi, v: Borec (Ljubljana) 47 (1995) 542-543, str. 811-827

Štepec, Marko: Strah pred židovskim naseljevanjem. Poročanje slovenskih časopisov o priseljevanju Židov v drugi polovici 19. stoletja, v: Prispevki za novejšo zgodovino XXXIV. Ljubljana 1994, 2, 149-162

Švarc, A. Mladen: Judje kot objekt teoretičnega življenja. Razgledi (Ljubljana), št. 19, 14. X. 1998, 11

Švarc, Mladen, Marko Vidic: Judje, v: Enciklopedija Slovenije. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1990, zv. 4, 315-316

Templomavatás, v: Muraszombat és vidéke (Murska Sobota) 24 (1908) 36 (6. IX.), 1

Teply, Bogo: Spomin na Soboto in njeno gimnazijo (1926-1928), v: 50 let gimnazije v Murski Soboti. Murska Sobota (Gimnazija) 1970, 133-134

Titan, Dini: Izumrli sinonimi. - Evangeličanski koledar (Hodoš) 1976, 96-99

Titan, Dini: Tudi oni so živeli med nami. - Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1985, 70-75

Titan, Dini: Tudi Židje so v deželi naši, v: Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 18 (11. V.), 11

Toš, Marjan: Izgon Judov iz Štajerske in Maribora pred 510 leti. Večer (Maribor), 18. I. 2007, 16

Toš, Marjan: Mariborski Judje nekoč, obnovljena nekdanja sinagoga danes. Signal (Laafeld) Winter 2005/2006, 107-120.

Toš, Marjan: Naj ne bo pozabljeno in naj se nikoli več ne ponovi… v: Holokavst 1933 – 1945 (Pogum, da se spominjamo).  Maribor (Pokrajinski muzej, Sinagoga) 2004, /4-7/. Zloženka

Toš Marjan: Ob 60. obletnici holokavsta lendavskih Judov, ČZN (MB) 40 (204), 2-3, 729-730

Toš, Marjan: Prekmurski Judje. Signal (Laafeld) 2010/2011, 221-244.

Toš, Marjan: Vrnilo se jih je samo 65, v: 7 dni (Maribor) 16/2010, str. 42-43

Toš, Marjan: Za boljše razumevanje judovske vere in culture. Izšel je koledar 5761 (2000-2001), prvi v slovenščini, v: Večer (Maribor) 14. V. 2001, 9

Toš, Marjan: Zgodovinski spomin na prekmurske Jude. Doktorska disertacija. Ljubljana (Institutum studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski  humanistični študij) 2007. 223 str.

Travner, V.: Mariborski ghetto, v: Kronika (Ljubljana) 2 (1935), 154-159

Turk, H.: Trije znameniti kranjski živinozdravniki, v: Jugoslovenski veterinarski glasnik 11 (1928), 308

Valenčič, Vlado: Židje na Slovenskem, v: Dokumenti slovenstva. Ljubljana (Cankarjeva založba) 1994, 77-80

Valenčič, Vlado: Židje v preteklosti Ljubljane. Ljubljana (Park) 1992

Valvasor, W. J.: Die Ehre des Herzogthums Crain. Band I-IV. Laybach 1689

Valvasor, Vajkard Janez: Slava vojvodine Kranjske. (Izbor). Ljubljana 1970.

Varga, Sándor: A zsidók története a Lendvai községben 1773-1944 között, v: Tri študije = Három tanulmány. Lendava=Lendva 1991, 41-64. (Lendavski zvezki 12-13)

Varga, Sándor: A zsidók története a lendvai községben 1773-1994 között, v: Tanulmányok a szlovéniai magyarság köréböl. Budapest (Teleki László Alapitvány) 1994, 145-178

Varga, Sándor: Prekmurski Židje, v: Delo (Ljubljana) 37 (1994) 119 (25. V.), 12

Vilfan, Sergij: Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljana 1961

Vivian, Angelo: "Il Cimitero Israelitico di Nova Goriza, v: Gli Ebrai a Gorizia e a Trieste tra "Ancien Regime" ed Emancipazione. Del Bianco Editore. Udine 1984, 91-98

Vivian, Angelo: Iscrizioni e manoscritti ebraici di Ljubljana, v: Egitto e Vicino Oriente 5 (1982), 93-141

Vivian, Angelo: Le iscrizioni ebraiche di Ptuj e Maribor, v: Egitto e Vicino Oriente 4 (1981), 249

Vrhovnik, Ivan: Nekaj pozabljenih ljubljanskih svetišč, v: Kronika (Ljubljana) 2 (1935) 1, 95

Wadl, W.: Geschichte der Juden in Kärnten im Mittelalter. Klagenfurt 1981

Weisz, Arnold: Az Alsó-Lendvai izraelita népiskola története, v: Alsó-Lendva nagyközség milleniumi emlekkönyve 1896. Nagy-Kanizsa 1898, 35-36

Wenninger, J. M.: Prepisi oz. regesti listin iz Haus-, Hof-, in Staatsarchiv Wien. Tipkopis v Zgodovinskem arhivu Ljubljana

Zadravec, Bojan: Evropski dan judovstva, v: Vestnik (Murska Sobota), 21. X. 2004, 2

Zadravec, Bojan: Iz pripovedi družine Pollak, v: Vestnik-Priloga PEN (Murska Sobota), junij 2006, 16-17

Zadravec, Bojan: Izrael – domovina nekaterih Prekmurcev, v: Vestnik-Priloga PEN (Murska Sobota), 8. V. 2008, 10

Zadravec, Bojan: Izraelitska poroka, v: Vestnik-Priloga PEN (Murska Sobota), oktober 2006, 17

Zadravec, Bojan: Judje so prišli iz Madžarske. Zgodovinski spomin na prekmurske Jude, v: Vestnik (Murska Sobota), 20. 9. 2007, 10

Zadravec, Bojan: Na Glavni ulici v Lendavi, v: Vestnik-Priloga PEN (Murska Sobota), april 2007, 17

Zadravec, Bojan: Od ekrana do sinagoge in rabina. , v: Vestnik-Priloga PEN (Murska Sobota), november 2007, 17

Zadravec, Bojan: Odrančan bil prvak v boksu, v: Vestnik-Priloga PEN (Murska Sobota), marec 2007, 16-17

Zadravec, Bojan: Plesali so v ritmu tanga, čardaša… , v: Vestnik-Priloga

PEN (Murska Sobota), januar 2007, 17

Zadravec, Bojan: Toro pripeljali iz Londona. Judovska molilnica v Ljubljani in glavni rabin za Slovenijo, v: Vestnik (Murska Sobota), 13. III. 2003, 2

Zadravec, Bojan: Usodna preteklost izraelske skupnosti. V spomin vsem, ki se niso vrnili, v: Vestnik (Murska Sobota) 56 (2004) 19 (6. V.), 12

Zadravec, Bojan: V znamenju hanuke in božiča, v: Vestnik-Priloga PEN (Murska Sobota), januar 2007, 12-13

Zadravec Bojan: Za mizo s prekmurskimi Židi. Kuharica po svetopisemskih pravilih. Murska Sobota, Klar, 2014

Zadravec , Bojan: Zadnji rabin v Murski Soboti, v: Vestnik-Priloga PEN (Murska Sobota), julij 2006, 8-9

Zadravec, Bojan: Židje v Beltincih, v: Občina Beltinci (Beltinci) 2001, št. 7, 24-26

Zadravec, Franc. Poet prekmurskih ravnin. Miško Kranjec 1908-1983. Murska Sobota (Pomurska založba) 1988, 94-96

Zadravec, Jože: Eno s spominom v prelesti dežele, v: Stopinje 1990 (M. Sobota 1989), 45-47

Zadravec, Jože (ce): Potujoče spričevalo diplomatov, v: Družina (Ljubljana), 17. IX. 2000, 11

Zelko, Ivan: Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1972, 436-437

Zelko, Ivan: Židje v lendavski župniji. - Stopinje 1982 (Murska Sobota 1981), 52-54

Zorn, Tone: Iz šolske problematike v Prekmurju po priključitvi k Jugoslaviji v letih 1919-1922, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1984, zv. 1, 50-57

Zsidovszki grünti, v: Muraszombat és vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 47 (20. XI.), 5

Zupanič, Milena: Da bi rešila siroto Šariko, se je lepa Miriam pognala v Dravo, v: Delo (Ljubljana), 20. VII. 2001, 8

(zur): Posplošeno o antisemitizmu, v: Večer (Maribor), 8. I. 2005, 6

Žerdin, Bojan: Lendava : obisk v sinagogi, v: Večer (Maribor) 55 (1999) 255 (3. XI.), 14

Židje v Prekmurju in Medmurju. Moč in položaj židov do prevrata…, v:

Mariborski Večernik Jutra (Maribor) 3 (1929) 183 (14. VIII.), 2

Židovi, v: Opća enciklopedija. Zagreb (Leksikografski zavod) 1982, zv. 8, 739

Židovi na tlu Jugoslavije. Zagreb (MTM) 1988

Židovski tempelj - sinagoga, v: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. Maribor 1994

Židovsko vprašanje, v: Problemi (Ljubljana) 23 (1985) 1-2, 1-78

Žontar, J.: Banke in bankirji v mestih srednjeveške Slovenije, v: Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (Ljubljana) 13 (1932), 21-35

Žunec, Branko: Kaj se (je) dogaja(lo) z judovsko skupnostjo v Prekmurju. Z disertacijo do resnice o izrinjenosti Židov iz javnega socialnega spomina, v: Večer (Maribor), 9. I. 2004, 15

Žunec, Branko: Kakšna je resnica o iztrebljanju pomurskih Židov?, v: Večer (Maribor) 28. IV. 1994, 7

Žunec, Branko: O antisemitizmu Miška Kranca, v: Večer (Maribor) 7. V. 1994, 11

Žunec, Branko: Pričevanja o "angelu smrti" dr. Josefu Mengeleju, v: Vestnik (Murska Sobota) 15. VIII., 22. VIII., 29. VIII. 1985, vse na str. 10

Žunec, Branko: Slovenska različica Schindlerjevega seznama. Razgovor s Francem Kuzmičem), v: 7 D (Maribor) 18. V. 1994, 18-19