Franc Kuzmič

Beznovci skozi čas

Beznovci so obcestna in deloma gručasta vas na robu Goričkega in so na obeh straneh Beznovskega potoka. Vas obsega dva dela. Na jugu so Stari Beznovci in na zahodu Novi Beznovci. Do leta 1952 so bili Stari Beznovci in Novi Beznovci samostojni naselji. Do leta 1936 so bili Beznovci pod občino Bodonci, potem pa so bili Novi Beznovci priključeni k občini Cankova, Stari Beznovci pa k občini Strukovci. Po vojni je vas vse do preoblikovanja novih občin pripadala občini Murska Sobota,  v devetdesetih letih pa k občini Puconci. Pošta je v Bodoncih, kakor tudi Krajevni urad oz. upravna enota.

Od Murske Sobote so Beznovci oddaljeni 15 km, od bližnje Cankove 8 in Bodonec 2 km. Vas leži na 225 m nadmorski višini.

Kraj Beznovci se po do sedaj znanih podatkih prvič omenja leta 1366 kot Beznouch in dystrictu Waralyakurniky in leta 1499 kot Beznowcz.

V času madžarske uprave v Prekmurju so se Beznovci imenovali Buzahely, pa tudi O-Beznócz.

V Starih Beznovcih so zaselki Sinicova graba, Bizikov Rob, Šerugov Grés. Na desni strani potoka proti Topolovcem so Spodnji Beznovci in nato še zaselek Novi Beznovci. Obdelovalna zemljišča so Črete, Loke, Püngrad, Grad, Grajke ob potoku in na terasi proti Zenkovcem.

V vasi je razvito poljedelstvo, živinoreja in sadjarstvo. Čebelarstvo, ki je bilo nekoč v vasi zelo razvito, je propadlo. Gozd je mešan, iglavci in listavci.

Ob Gračkem potoku stoji še (Vučakov) mlin, ki pa več ne obratuje.

Iz statističnih podatkov je razvidno, da je bilo leta 1869 v vasi 184 prebivalcev, čez dobrih dvajset let (leta 1880) že 238, leta 1890 že 248 in največ leta 1900, in sicer 274. Ob naslednjem štetju (leta 1910) je bilo v vasi 244 prebivalcev, 241 pa leta 1931. Po vojni je bilo leta 1948 v vasi 242 prebivalcev, čez pet let (1953) prav toliko, medtem ko je leta 1961 padlo na 220, leta 1971 pa na 217 prebivalcev. Ob popisu leta 1992 je bilo v vasi 184 prebivalcev v 43 gospodinjstvih.

Prebivalstvo je versko mešano (protestanti in katoličani). Katoličani so vključeni v župnijo Cankova, medtem ko evangeličani v župnijo Bodonci. Katoličani so leta 1994 zgradili tudi kapelico. Vas ima svoje pokopališče.

Vas šole ni imela, pač pa so otroci obiskovali osnovno šolo v Bodoncih, ki je bila do leta 1930 verska (evangeličanska), a je Banovinski šolski odbor jeseni 1930 versko šolo ukinil in ustanovil štirirazredno državno narodno šolo. Tudi po drugi svetovni vojni so otroci obiskovali osnovno šolo v Bodoncih, vse do ukinitve višjih razredov, ki jih otroci obiskujejo v Puconcih. V Bodoncih je danes le prvih pet razredov osnovne šole. Otroško varstvo je organizirano v vrtcih na Cankovi in Bodoncih.

Vas je dobila svoje gasilsko društvo leta 1931. Leta 1940 zgrajeni gasilski dom so leta 1960 dogradili kot vaški dom z orodjarno, sobo za seje in dvorano za kulturne prireditve.

V vasi je znana gostilna Železen z več kot stoletno tradicijo in z bogato domačo kulinarično ponudbo in kot posebnost so divjačinske jedi in celo majhen živalski vrt.

V vasi prav tako deluje turistično društvo Vrtnica, ki je bilo ustanovljeno leta 1996. Ob vaškem domu je prenovljeno nogometno igrišče.  Zanimivost vasi so še tri zelo stare lipe, katerih starost bo potrebno še ugotoviti.