Franc Kuzmič

Arhivski viri za raziskovanje protestantizma v Sloveniji

/izbor/

KAZALO

I. ARHIVI

           a) Domači

            b) Tuji

II. ARHIVI CERKVENIH OBČIN

            a) Domači

            b) Tuji

III. ARHIVI KNJIŽNIC

            a) Domači

            b) Tuji

IV. ARHIVI ŠOLSKI

            a) Domači

            b) Tuji

I. ARHIVI

A) DOMAČI

Arhiv Slovenije, Ljubljana

- Evangelische Kirche - Angelegenheiten. Konvolut No. 644.

- Stanovski arhiv, fasc. 283, 284, 288.

- Stanovski arhiv, 54/7 - snopič 1.

Pokrajinski arhiv, Maribor

- Nemški evang. seniorat v Sloveniji - Maribor (prej Celje) - Maribor (1919-1945); 1925-1941.

- Evang. župnija v Mariboru - Maribor (1862-1945); 1864-1945.

Zgodovinski arhiv, Ljubljana

- Arhiv protestantske cerkvene občine Ljubljana, šk. 1-46.

- Protestanti v Tržiču, Celju, na Jesenicah, šk. 7.

- Protestantizem v Kočevju, šk. 46.

B) TUJI

Landesarchiv, Graz

- Pismo Trubarja, stan. arh.

- Izjava Trubarja, Gültenschätzung 20/269.

Staatsarchiv, Zürich

- Pismo, E II 345, fol. 419-420, 427'430, 431.

Stadtarchiv, Regensburg

- Pismo, Eccl. I, fasc. XLI, 1.

Sächsische Landeshauptarchiv, Dresden

- Pismo Trubarja, loc. 8763.

- Cerkveni red za Kempten, loc. 8763.

Staats- und Univ. bibliothek, Hamburg

- Pismo Trubarja, cod. theol. 1146, 39-40, 45, 127.

Hauptstaatsarchiv, Stuttgart

- Pismo Trubarja, A 191, Brüschel 6, fol. 155-161.

- Pismo Trubarja, A 63, Brüschel 61.

Škofijski arhiv, Graz

- Protokoli škofa Martina Brennerja 1585-1614 - IHS 1585 Protocollum ecclesiasticum, sign. XIX-D-20.

- Vizitacijski protokoli škofa Martina Brennerja - Visitatio Mart(ini) epi(scopi) 1608.

Geschichtverein für Kärnten, Klagenfurt

- Pismo Trubarja

Mestni arhiv Bratislave

- Pismo Janža Mandelca magistratu v Bratislavi (nedatirano).

Arhiv zalske županije, Zalaegerszeg

- Zapis o zavzetju tlačanske posesti v lasti kobiljske župnije, ki jo je izvedel Ladislav Bánfy leta 1559.

- Pismo Maksimilijana II. Ladislavu Bánfyji dne 7. II. 1574.

- Sporočilo Ladislava Bánfyja Maksimilijanu II. - Relatio magnifici Ladislai Bánfy.

Arhiv Železne županije, Sombatelj

- Pismi Janoša Kardoša gl. šolskemu nadzorniku z dne 20. avgusta 1873 in 2. maja 1873 (Hodoš).

Statth.-Archiv, Graz

- Repertorium ter Hofbefel, Rep.

- Expeditum 1635-II-10.

- Expeditum 1636-V-18.

- Gutachen 1635.

- Expeditbuch 1600.

- Reformation 1597.

- Reformation 1598.

- Reformation 1599.

- Reformation 1600.

- Registraturbuch 1598.

- Registraturbuch 1599.

- Protestantenakten, örtl. Reihe, Judenburg.

- Zusa. 39 A/4. Kirche 18.

- Chr. Reform. 1600.

- Chr. Reform. 1601.

- Chr. Reform. 1603.

- Kirche 26 blau, Zusa. 39 A/4.

- Protestantische Akten 1592.

- Gem Kop. 118, 119.

- Gem. Kop. 52. Rep.

- Kop. 1636-V-118.

- Meiller Akten XXII-00-1.

- Gem. Kop. 6 XIX-h-10.

II. ARHIVI CERKVENIH OBČIN

A) DOMAČI

Arhiv Evangeličanske cerkve v Sloveniji

- Krszcsanszke Molitvene Knige ali Pobožne Molitvi, Pri obcsinszkoj Božoj Szlüžbi, Szpravlene za volo szvojga i vnogi verni düs haszka po Szijarto Stevani, Domankiseszke Evangyelicsanszke Gmaine Solszkom Vucsiteli. V 1825 leti. - Rokopis.

Evangeličanska cerkvena občina, Križevci

- Cerkvena zapisniška knjiga ev. cerkvene občine aug. veroizpovedi (od 1805).

- Matična knjiga križevske cerkve aug. veroizpovedi (rojenih, od 1783).

- Zapisniška knjiga križevske evang. cerkve (od leta 1871).

- Matična knjiga križevske cerkve aug. veroizpovedi (poročenih, od 1784).

Evangeličanska cerkvena občina, Puconci

- Zapisniška knjiga o javnih zborih puconske evang. občine (od 1843). - Rokopisna zbirka.

- Zapisniška knjiga puconske evang. cerkvene občine aug. veroizpovedi

(od leta 1837). - Rokopisna zbirka.

Nadškofijski arhiv, Ljubljana

- Pismo Trubarja, f. 16/A.

B) TUJI

Archiv der Propstei, Haupt- und Stadtpfarre, Graz

- Pismo Trubarja, Fasz. II-A-5.

Haus- Hof- und Staadtsarchiv, Wien

- Pismo Trubarja, Österreichische Akten, Crain, fas. 3, fol. 148-151.

Landeskirchliches Archiv, Stuttgart

- Pismo Trubarja, A 26 Bp. 719, 4.

- Pismo Trubarja, B. A. 26, 699.4.

Evangeličanski deželni arhiv, Budimpešta

- Izjava krajanov v Martjancih 21. 12. 1653.

- Pismo T. K. /T. Križana/ G. Godiju 1. 3. 1655.

- Izjava krajanov v Martjancih 3. 3. 1655.

- Pismo martjanskih luter. vernikov svojemu "duhovnemu očetu" (nedatirano).

- Vizitacijski zapisnik cerkva tostran Donave - Protocolum visitationum eccl. Cisdanubium inxta 1655.

- Pismo G. Musaya kalv. superintendentu 24. 3. 1656 (Nemeskér).

- Pismo gr. Petra Széchyja materi 11. 10. 1672 (Apáti).

- Evang. vizitacija v Prekmurju leta 1662.

- Pritožba plemiških in neplemiških ev. vernikov od Grada, Sv. Jurija, M. Sobote, Martjanec in Sv. Trojice glede preganjanja od strani Petra Széchyja in njegove matere Sare Draskovits.

- Vrsta vizitacij leta 1726 - Series visitationum anno 1726 inchoatar.

Vrsta evang. cerkva v Železni županiji - Series ecclesiar. Aug. Conf. addictae in Comitatu Castriferreo, 1725.

- Vizitacijski zapisnik o neokrnjenih cerkvah evang. veroizpovedi v Prekodnavju, v Šopronski, Železni, Zalski, Vespremski in Györski županiji - Protocollum visitationum Ecclesiarum Cisdanubium iuxta inviolatam Augustanam Confessionem in Comitatibus Soproniensi, Castriferreo, Szaladiensi, Vesprimiensi et Jauriensi existentium.

- Kratek oris cerkva v Šomodsjski županiji - Brevis delineatio Ecclesiarum in Comitatu Sümegiensi.

- Pismo Ememrija Beyteja Feremcu Batthyányju 22. 8. 1622, 22. 4. 1623, 30. 4. 1623 in 7. 12. 1623.

- Pismo Mihaela Tišinskega (Allodiatorja) Evi Poppel (okrog 1631).

- Vloga Železne županije - 14. januarja 1782. Repraesentatio Comitatus Castrieferrei.

. Pritožba evangeličanov iz Železne županije 1784. Instan. Evangelicor. Comitatus Castriferrei pro imunitatione sui a quibusvis exactionib. Parochialis.

- Popis evang. luteranskih slušateljev (Šomodjska) - Evang. Lutheránus Halgatoság Conscriptioja (Somogy) - (okrog 1790).

- Število duš v evang. cerkvah gornjega dela Železne županije - Numerus animarum in Eccleiis Augustanae Confess. addict. per tractum superiorem in Comitatus Castriferrei.

- Izjava protestantskih stanov Železne županije z dne 2. marca 1790.

- Popis vernikov v puconski cerkvi - Conscriptio Animarum in Ecclesia Puczinczensi, Anno MDCCCX per Francisum Xaver. Berke.

- Vizitacijski zapisnik evang. cerkvenih občin v Križevcih, Puconcih in Bodoncih iz leta 1810.

- Pismo Matjaža Godine seniorju z dne 30. oktobra 1825.

- Gottlieb Gamauf, Memorabilia IV., V.

- Začetek evang. župnije v G. Petrovcih - A Felsö Petróczi Ev. Eklesiának kezdete.

- Spisi superintendentske vizitacije - Acta Visitationis Superintendentialis, 1813.

 - Pismo pooblaščencev ev. cerkvene občine v Puconcih prekdonavskemu cerkvenemu zboru v zvezi z odbitjem kandidature Aleksandra Terplana za rednega pastorja v Puconcih, 1841.

- Pismo predstavnikov ev. cerkvene občine v Križevcih soseniorju glede opredelitve za bodočega predikanta z dne 27. julija 1834.

- Statistična poročila ev. cerkvenih občin v Puconcih, Križevcih in na Hodošu, 1784-1785.

- Vizitacija cerkva augsburške veroizpovedi - Visitatio Ecclesiarum Aug. Confes., 1798.

- Pismi Istvána Rostija velikemu županu Železne županije z dne 23. novembra 1732 in 4. decembra 1732.

- Prošnja luteranskega prebivalstva Prekmurja gr. Leopoldu Nádasdyju pri Gradu, (okrog 1740).

- Vloga Slovencev v Železni županiji glede verskih zadev - Instantia Vandalo-Sclavorum in Comitatu Castriferreo deg. in negotio religionis. - Rokopisna zbirka. - (Tudi v OSzK, Bp.)

Nadškofijski arhiv, Esztergom

Evangeličanska cerkvena občina, Köszeg

- Matična knjiga madž. evang. cerkve v Nemes Csóu - Matricula Ecc. Aug. Lut. Hung. Orthodoxae Nemescsoiens (1701-1817).

- Matična knjiga (poročenih) ev. cerkvene občine v Nemes Csáou (1727-1779).

- Knjiga prejemkov od leta 1745 - Liber perceptionum ab ao. 1745.

Evangeličanska cerkvena občina, Nemes Csó

- Zapisnik madžarske artikiularne cerkve v Nemes Csóju (1772) - Protocollum Articularis Ecclesiae Nemes-csoiensis Hungaricae, ab anno millesimo septingentesimo septuagesimo secundo, prima mensis januarii.

Evangeličanska cerkvena občina, Porrogszentkiraly

- Izpisek iz zapisnika, sestavljenega ob škofovski vizitaciji v Porrogszentkiralyu 15. in 16. aprila 1950.

Škofijski arhiv, Sombotel

- Kanonska vizitacija I. Kazóa - Visitatio canonica Kazoiana, 1698.

- Splošna vizitacija v vsej Železni županiji - Visitatio generalis totius Comitatus Castriferrei peracta per... Franciscum Scacchi, 1713-14.

- Kanonska vizitacija J. Szilyja - Visitatio Can. Szilijana, 1777.

- Splošna vizitacija J. Battyányija - Visitatio generalis per J. Battyanyi, 1753.

- Zapiski Ferenca Egyeda. - Tipkopis.

Evangeličanska cerkvena občina, Šopron

- Pričevanje o verski pripadnosti in posedovanju cerkve v Petrovcih, Kančevcih in na Hodošu 29. 11. 1715. - Rokopisna zbirka.

- Imena panonskih krajanov, ki so študirali v Wittenbergu ob pomoči Michaelisove dobrodelne ustanove - Nomina civium Pannonicorum a tempore quo beneficium Michaelisianum conferri coepit Wittebergae studiorum causa commorantrium.

- Pismo J. Lepoše (Leposaija) neznanemu pastorju z dne 8. junija 1732 (Hodoš).

- Evangeličanski pastorji leta 1770 - Pastores evangelici Ao. R. S. 1770... descripti per Michael Wutsowsky Ludi Rectorem Nemeskériens.

- Sporočilo kraljevega namestniškega sveta z dne 25. avgusta 1783 o prispelih prošnjah za vzpostavitev evang. in kalvinskih župnij v Železni županiji.

- Pismo Daniela Klementa in Ivana Gergarja superintendentu S. Hrabovszkemu z dne 23. junija 1786.

- Spisek evang. cerkva v Prekdonavju v obdobju Jožefa II. - Index Ecclesiar. Aug. Conf. addicta Transdanubiar. itaque Josephinar.

- Sklep konzistorja prekdonavske superintendence aug. veroizpovedi o razrešitvi Mihaela Bakoša soseniorske funkicje z dne 7. septembra 1792.

- Dnevnik S. G. Samuela Hrabovszkega, superintendenta prekdonavske ev. cerkve - Diarium R. D. Samuelis Hrabovszky, Ecc. Ev. Aug. Conf. Transdanub. Superintendentis, 1796.

- Zgodovinski pregled protestantskih krajev v Železni županiji, 1801.

- Pismo Adama Malčiča G. Hrabrovszkemu z dne 1. avgusta 1804 (Puconci).

- Spisek evang. cerkva v prekdonavskem okrožju - Conspectus Ecclesiar. Evang. A. C. Districtus Transdanubiani.

- György Hrabovszky, Presbyterologia.

- Pripoved o okrutnem napadu ljudomrznega legradskega opata na šurdskega duhovnika Štefana Küzmiča na griču Sv. Mihaela - Narratio verberationis crudelis quam R. D. Steph. Kuzmits VDM Surdensis in promontorio S. Mihaly passus est Misanthropo Abbate Legradiensi, D. 14. July 1755.

- Kopija pisma VS G. S. W. Serpiliusa, bratislavskega pastorja, S. G. Štefanu Küzmiču, rektorju v Nemes Csóu - Copia literar. Rev. D. S. W. Serpilii, Pastoris poson. ad H. D. Steph. Kuzmits., Rectorem, N. Cso, 29. oct. 1751.

Evangeličanska cerkvena občina, Šurd

- Matična knjiga evang. cerkvene občine v Šurdu - Matricula Ecclesiae Aug. Confess. Surdensis ad Legrad sub Stephano Kuzmits Eccl. loci ab anno curr. MDCCLXXIV.

- Zapisnik cerkvene vizitacije v Šurdu z dne 31. maja 1864.

III. ARHIVI KNJIŽNIC

A) DOMAČI

Semeniška knjižnica, Ljubljana

- Pismo deželnemu glavarju, oskrbniku, odborniku in blagajniku Kranjskim.

B) TUJI

Madžarska knjižnica v Halle

- Pismo Mihaela Severja (Vanocsaya) 24. 5. 1736 (Nemes Csó). - Rokopisna zbirka.

Metropolitanska biblioteka, Esztergom

- Matije Bela opis Železne županije - Descriptio Comitatus Castriferrei, per Mathiam Belium, 1740. - Rokopisna zbirka.

Orszagos Szechenyi könyvtár, Budapest

- Spisek evang. cerkva v šopronski, železni in zalski županiji - Regestum invariatae Aug. Conf. in Comitatu Soproniensi, Castriferri, Saladiensi, existentium... per G. Musay, 1661. - Rokopisna zbirka.

- Schwicker J. H.: Die ungarischen Wenden - Ogrski Slovenci. Rokopis iz druge polovice 19. stoletja.

- Pritožbeni verski spisi na Madžarskem - Acta religionaria Protestantium in Hungaria. Tomus I. - Rokopisna zbirka.

Vloga Slovencev v Železni županiji glede verskih zadev - Instantia Vandalo-Sclavorum in Comitatu Castriferreo deg. in negotio religionis. - Rokopisna zbirka.

Staats- und Univ. bibl. cod. theol., Hamburg

- Pismo 1146, 45.

IV. ARHIVI ŠOL

A) DOMAČI

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

- Anton Trstenjak: Slovenci na Ogrskem. (Rokopis 1883).

- Pismo Trubarja, Ms 1061.

B) TUJI

Gimnazija Berzsényi Dániel, Sopron

- Matična knjiga ev. gimnazije v Šopronu (1794). - Matricula Gymnasii Evangelici Soproniensis, A. R. S. MDCCXCIV. - Rokopisna zbirka.

- Spisek učencev 3. razreda ob javnem izpitu - Index discipulorum cl. III. in examine publico, 1796.

- Németh Sámuel, A soproni evangélikus liceum történetének egy százada 1681-1781. (Eno stoletje zgodovine šopronskega evang. liceja). - Tipkopis.

- Pismo Šandorja Mikole z dne 16. januarja 1936 (Budapest).

Licejska knjižnica, Bratislava

- Matična knjiga liceja (šole) pod vodstvom rektorja Bela - Matricula scholae rectore Belio (1714-1719). - Rokopisna zbirka.

- Računovodska knjiga filobibličnega inštituta v Bratislavi - Rationarium Instituti Philobiblici (1813-1823).

Univ. bibliothek, Tübingen

- Pismo Trubarja, Slav. Bücherdruck I, 4, Univ. archiv VIII, 3.

- Pismo Trubarja. Slav. Bücherdruck III.