Branko Kerman

univ. dipl. arheolog, muzejski svetovalec

 

E: branko.kerman@pomurski-muzej.si

Diplomiral je iz arheologije leta 1989 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Oddelek za arheologijo). Raziskovalno se ukvarja z zgodnjesrednjeveško in srednjeveško poselitvijo Prekmurja v odnosu do panonskega in jugovzhodnoalpskega prostora. Raziskuje tudi ostala arheološka obdobja od prazgodovine do antike v prekmurskem prostoru.

Od leta 1996 je član mednarodnega združenja Aerial Archaeology Reserarch Group.

 

Izdal je publikacijo Neznano Prekmurje iz zraka. Zapisi preteklosti krajine iz zraka (2002).

Poleg manjših sondiranj, je v zadnjih letih, od leta 2000 do 2007, kot vodja opravil več večjih arheoloških zaščitnih izkopavanj na trasi sedanje prekmurske avtoceste, in sicer na najdiščih: Kotare-krogi, Kotare-baza, Pod Kotom sever, Grofovsko 2, Gornje njive 2, Pod Grunti-Pince, Pod Grunti-Pince 2, Kalimovnjek in Krčevine.

Kot sovodja je sodeloval na izkopavanjih najdišča Gornje njive in Mačkovci. Za vsa raziskana najdišča na prekmurski avtocestni trasi je opravil vse terenske preglede.

V Pokrajinskem muzeju Murska Sobota je zaposlen od leta 1990. Sodeloval je pri postavitvi več manjših arheoloških razstav. Kot soavtor je sodeloval pri postavitvi Stalne muzejske razstave (zgodnji in srednji vek), 1997, za katero je dobil Valvasorjevo priznanje in mednarodno priznanje European Museum Forum leta 1999. Je sourednik Kataloga stalne razstave (1997).

Z razstavo Neznano Prekmurje. Zapisi preteklosti krajine iz zraka. / The unknown Prekmurje. Records from the air of the past history of the region (2002) je zaokrožil večletno zračno rekognosciranje pokrajine ob Muri in predstavil bogato arheološko dediščino, ki se kaže kot vegetacijski znaki na posevkih v obliki krožnih jarkov, kvadratnih jarkov, manjših jam, ravnih črt. Ti zapisi iz zraka pa so ostanki gomilnih grobišč, naselbinskih objektov, cest, ograd, raznih jarkov ...

Ob razstavi je izšla publikacija z istoimenskim naslovom.

Trenutno se ukvarja z obdelavo in objavami izkopanega arheološkega gradiva iz najdišč, ki so bila izkopana pri izgradnji avtoceste v Prekmurju.

Do sedaj so izšle naslednje monografske objave najdišč: Gornje njive pri Dolgi vasi (2008 skupaj z I. Šavel), Kotare-Baza Pri Murski Soboti (2011), Kotare-Krogi pri Murski Soboti (2011),Grofovsko 2 pri Murski Soboti (2011), Pod Kotom-sever pri Krogu (2011),  Kalinovnjek pri Turnišču (2013). Za uspešno razstavo Tü mo. Slovanska poselitev Prekmurja (2011), ob kateri je izšel katalog razstave z enakim naslovom, je prejel priznanje Slovenskega arheološkega društva za leto 2012.