Iz bibliografije o Romih

 

Iz bibliografije o Romih

Franc Kuzmič

Glede Romov tako doma kot na tujem se je nabralo že dokaj bibliografskih enot, in sicer od časopisnih člankov, zbornikov do samostojnih monografskih publikacij. Osnovni namen te bibliografije je podati vsaj okvirni pregled o objavljenem in obdelanem gradivu (diplomske naloge) na temo o Romih, predvsem pri nas. Namen je tudi, da se vidi, kaj vse je bilo že napisano, obdelano in objavljeno - in z druge strani, kaj bi še bilo potrebno, skratka, kje so vrzeli. Gotovo bo pričujoča bibliografija koristen pripomoček pri pripravi predavanj, seminarskih nalog in podobnega. Če jo bo kdo uporabljal, je trud poplačan.

Pričujočo bibliografijo bomo dopolnjevali tudi v prihodnje in jo ob priliki tudi objavili.

ANDREJIĆ, Ljubomir: Prilog bibliografiji o Ciganima. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, 1970, knj. 33, str. 209-270

-B- Zahtevne naloge: Osnovne šole in otroci - Romi. Vestnik (Murska Sobota) 15. 3. 1973, str. 5

bob: Posodobitev cest in pomoč Romom. Večer (Maribor) 58 (2002)

223 (27. IX.), 16. - (Isti članek še enkrat natisnjen na str. 17)

BRUMEC, Ludvik: Vzgojni in izobraževalni uspehi osnovnošolcev Romov v občini Murska Sobota. Vzgoja in izobraževanje (Ljubljana) 7 (1976) 1, 36-38

CESNIK, Tanja: Nekatere posebnosti primarne in sekundarne socializacije pri romskih otrocih v občini Murska Sobota. Diplomska naloga. Ljubljana (Filizofska fakulteta - pedagogika) 1986

DJORDJEVIĆ, Tihomir: Ogled bibliografije o Ciganima. Srpski književni glasnik (Beograd) 1. 3. 1909, str. 367-370

DJURIĆ, Rajko: Romi v svetovni zgodovini. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 72-76

DJURIČ, Rajko: Seobe Roma. Beograd (BIGZ) 1987. - 293 str.

DOMINKO, Tea: Črni biseri. (Obiskali smo oddelek Romov pri VVZ Bršljan pri Novem mestu).Prosvetni delavec (Ljubljana) 30 (1979) 18 (16. XI.), 8

FINDAK, Sunčica: Grubo zakinuti. (Odgoj i obrazovanje Roma). Školske novine (Zagreb) 37 (1986) 37 (18. XI.), 5

FINDAK, Sunčica: Romski otroci v predšolskih ustanovah v republiki Hrvatski. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 19-23

FIRST-DILIĆ, Ruža: Izbor iz bibliografije radova o Romima. Sociologija sela (Zagreb) 23 (1985) 87/90, 101-106

GABOR, Jože: Ob svetovnem dnevu Romov (Romanu dij) : Romi, Cigani ali dobri sosedje.Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 15 (11. IV.), 1

GABOR, Jože: Spoznavanje zgodovine in kulture Romov : mednarodni tabor v Murski Soboti.Vestnik (Murska Sobota) 52 (2000) 34 (24. VIII.), 5

GABOR, Jože: Zakaj Romi ne bi bili spet mojstri obrti? : predstavitev programa zaposlovanja Romov. Vestnik (Murska Sobota) 52 (2000) 26 (29. VI.), 9

GAŠIĆ, Radmila, idr.: Uzroci školskog neuspeha romske dece. Školski vjesnik (Split) 37 (1988) 1-2, 40-45

GERLEC, N.: Nekatere socialno psihološke značilnosti učencev Romov v osnovni šoli. Diplomska naloga. Ljubljana (Filozofska fakulteta - psihologija) 1978

GIDER, Nataša: Alarm : Romi se ne upajo opredeliti! Večer (Maribor) 58 (2002) 214 (17. IX.), 15

HORVAT, Jožek-Muc: Nekaj jezikovnih drobcev iz zakladnice romskega jezika. Romski zbornik II. Murska Sobota (RU) 1998, 26-31

HORVAT, Jožek: Položaj Romov v Sloveniji in uporaba romskega jezika. Narodne manjšine 4. Živeti z mejo. Ljubljana (INV SAZU) 2000, 120-138

HRVATIĆ, Neven: Ravnopravnost Roma u Pitomači. Školske novine (Zagreb) 33 (1982) 33 (19. X.), 8-9

Istraživanje društvenog položaja Roma. Sociologija sela (Zagreb) 25 (1985) 87/90, 23-99

IVANOVIĆ, Ljubiša: Romi u školama Baranje. Život i škola (Osijek) 32 (1983) 5, 487-494

JANOŠI, Gabor: Bibliografija radova o vaspitanju i obrazovanju dece i omladine Roma. Revija školstva i prosvetna dokumentacija (Beograd) 12 (1975) 1, 80-81

JANOŠI, Gabor: Problemi vaspitanja i obrazovanja pripadnika Roma. Revija školstva i prosvetna dokumentacija (Beograd) 12 (1975) 1, 69-79

JERŠE, Milan: Ali res ne spadajo med romske občine? : kdaj v Beltincih romski svetnik. Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 47 (21. XI.), 2

JERŠE, Milan: Za enakopravno vključitev Romov in Domajinec. Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 9 (28. II.), 4

JEVTIĆ, Bojana: Razvoj pojmova konverzacije kod dece Roma. Psihologija (Beograd) 17 (1984) 4, 19-34

Jezik i kultura Roma. Uredil Milan Šipka. Sarajevo (Institut za proučevanje nacionalnih odnosa) 1989.

JUGOVIĆ, Melanija: Problemi obrazovanja dece Roma - selektivna bibliografija iz domaće i strane pedagoške literature. Revija obrazovanja (Beograd) 19 (1982) 6, 134-139

jž /Jože Žerdin/: Tudi Romi skrbijo za čisto okolje. Večer (Maribor) 58 (2002) 270 (23. XI.), 15

KERČMAR, Janez: Drugačnost romskih učencev v Prekmurju in njihove težave v osnovnem šolanju. Drugačnost otrok v šoli. Zbornik. Ljubljana 1987, 313-319

KUZMIČ, Franc: Embert nevelj, ha évszazadra tervezel. Naptár 1988, 136-141

KUZMIČ, Franc: Prizadevanja in rezultati pri vzgoji Romov v Prekmurju. Otrok in družina (Ljubljana) 30 (1981) 3, 12-13

KUZMIČ, Franc: Romi in njihova vera. Znamenje 20 (1990) 5, 447-453

LEBAR, I: Specifični problemi in socializacija romskih otrok. Diplomska naloga. Ljubljana (FSPN) 1983.

LEVIČNIK, Irena: Predšolska vzgoja romskih otrok v republiki Sloveniji. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 6-9

MARJANOVIĆ, Ljubica: Kaj (kako) otrok misli in kaj (kako) pove? Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 24-31

MIKLOŠIČ, Fran: Über die Mundarten und Wanderungen der Ziegeurn. Wien 1872-1880

PETRIČ, Tanja: Vršijo pisana dekliška krila : Murska Sobota v znamenju romske kulture. Večer (Maribor) 58 (2002) 178 (5. VIII.), 12

Pregled pomembnejšega slovstva in virov o Romih. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 82-84

PROKIĆ, Milutin: Uspeh u osnovnom školovanju ciganske dece. Sociologija (Beograd) 1969, 1, 65-87

RADOJEVIĆ, Miodrag: Specifičnosti obrazovanja romske dece. Nastava i vaspitanje (Beograd) 33 (1984) 2, 176-186

REBERNAK, Nives: Pismenost i obrazovanje romskog stanovništva. Sociologija sela (Zagreb) 23 (1985) 87/90, 55-68

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Evropa - ideja o sožitju? : 8. april - svetovni dan Romov. Vestnik (Murska Sobota) 53 (2001) 15 (12. IV.), 3

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Nič nimamo proti Romom, ampak... : kako mediji poročajo o Romih.Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 33 (15. VIII.), 15

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Razmere se izboljšujejo, a še niso dobre: prostori Zveze Romov Slovenije v Soboti. Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 3 (17. I.), 2

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Rom, za hrbtom pa mi pravi Cigan. Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 14 (4. IV.), 9

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Romske ženske danes - za štedilnik ali vodilno funkcijo? : romska mati najboljša mati na svetu. Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 31 (1. VIII.), 2

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Romsko naselje pri Gomilici : reševanje romske problematike ali prodajanje megle? Vestnik (Murska Sobota) 52 (2000) 50 (14. XII.), 4

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Takrat so se Romi začeli prebujati : 10. obletnica Romskega društva Romani Union. Vestnik (Murska Sobota) 53 (2001) 9 (1. III.), 9

RITUPER RODEŽ, A. Nana: "Tudi država lahko reče, da nas je sita" : Romi o svojem položaju.Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 10 (7. III.), 4

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Vakeren gažikaun (slovenske) vej pa roman? : romske besede, zbrane na enem mestu. Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 52 (26. XII.), 10

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Vešči pri analiziranju človeških čustev in želja : bogastvo romske kulture. Vestnik (Murska Sobota) 53 (2002) 40 (4. X.), 8

RITUPER RODEŽ, A. Nana: Vse bolj podobni povprečnim ljudem in vasi: na Pušči 40 let vrtca in 90 let Pušče. Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 42 (17. X.), 5

RITUPER RODEŽ A. Nana: Vsi enaki pred zakonom in policijo: srečanje vodstva policije s predstavniki Romov. Vestnik (Murska Sobota) 53 (2001) 15 (12. IV.), 17

Romi na Slovenskem. Ljubljana 1991

SLODNJAK, Vera, Irena ANDOLŠEK: Romski otroci in razvrščanje. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 32-48

SPREIZER, Alenka in Janko: Delavnice. Romski zbornik II. Murska Sobota (RU) 1998, 32-40

SPREIZER, Alenka in Janko: Festival Romov Les Sainte Maries de la Mer. Romski zbornik II. Murska Sobota (RU) 1998, 41-51

Stališča in sklepi 4. posvetovanja o vzgoji in izobraževanju romskih otrok v republiki Sloveniji.Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 85-91

STVARNIK, Jože: Okrogla miza o uresničevanju šolske zakonodaje na področju izobraževanja romskih otrok. Romski zbornik II. Murska Sobota (RU) 1998, 52-87

Š./tefan/ S./obočan/: Preteklost je za muzej. Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 37 (12. IX.), 14

ŠEBJANIČ, Jasna: Primerjava intelektualnega nivoja skupin romskih in mestnih delavskih otrok. Ljubljana (Filozofska fakulteta - psihologija) 1979

ŠIFTAR, Vanek: A romák letelepüléséröl Muravidéken. Naptár 1979, 92-103

ŠIFTAR, Vanek: Cigani. Minulost v sedanjosti. Murska Sobota (PZ) 1970

ŠIFTAR, Vanek: Jezik i kultura Roma u Sloveniji. Jezik i kultura Roma. Sarajevo (Institut za proučavanje nacionalnih odnosa) 1989, 143-150

ŠIFTAR, Vanek: O Romih - Romi o sebi. Vestnik (Murska Sobota) 30 (1978) 21 (8. VI.), 12; 22 (15. VI.), 10

ŠIFTAR, Vanek: Pogled nazaj - korak naprej. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 59-71

ŠIFTAR, Vanek: Problemi narodnosti Roma. Zbornik. Nacionalno pitanje v jugoslovenskoj teoriji i praksi... Banja Luka 1980, 447-459; 581-583 in 656

ŠIFTAR, Vanek: Romi v Sloveniji. Dialogi (Maribor) 15 (1978), 7-8, 426-442

ŠIFTAR, Vanek: Romi včeraj... pojutršnjem? Znamenje (Maribor) 1989, 2, 122-137

ŠIFTAR, Vanek: Že dolgo so med nami - a smo še daleč vsaksebi. Znamenje (Maribor) 1988, 4, 329-337

ŠIFTAR, Vanek: Že dolgo so med nami - a smo še daleč narazen. Pokrajinski muzej. Katalog. Stalna razstava. Murska Sobota (PM) 1997, 277-288

ŠIFTAR, Vanek: Žena v ciganski družini. Delo (Ljubljana) 1970, 78 (21. III.), 21

ŠKOF, Vladka: Romski otroci v naši osnovni šoli. Drugačnost otrok v šoli. Zbornik. Ljubljana 1987, 307-313

ŠKOF, Vladka: Število romskih učencev v osnovni šoli in v osnovni šoli s prilagojenim programom (OŠPP). Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 10-18

Šolanje Romov. Prosvetni delavec (Ljubljana) 31 (1980) 16 (20. X.), 4

ŠTRUKELJ, Pavla: Cigani na Slovenskem. Ljubljana 1980

ŠTRUKELJ, Pavla: Kratek oris dosedanjih spoznanj na področju romskega jezika in njegovo pričevanje. Romski zbornik II. Murska Sobota (RU) 1998, 5-10

ŠTRUKELJ, Pavla: Romska noša skozi časovna obdobja. Romski zbornik II. Murska Sobota (RU) 1998, 11-21

TANCER, Mladen: I romsko dijete je ličnost. Porodična pedagogija (Beograd) 2 (1986) 1-2, 85-92

TANCER, Mladen: Pogled v raziskovanja o Romih. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 77-84

TANCER, Mladen: Položaj učencev Romov v slovenski osnovni šoli. (Dosedanje reševanje in perspektive). Sodobna pedagogika (Ljubljana) 37 (1986) 9-10, 512-516

TANCER, Mladen: Strma pot iz zaostalosti. (Vzgoja in izobraževanje otrok Romov). Prosvetni delavec (Ljubljana) 37 (1986) 13 (15. IX.), 3

TANCER, Mladen: Zadoščenje ob delu v težavnih razmerah. Prosvetni delavec (Ljubljana) 38 (1987) 13 (14. IX.), 9

TAŠKAR, Jana: V trinajstih občinah bodo Romi svétniki. Delo (Ljubljana) 44 (2002) 184 (12. VIII.), 3

TEPINA, Jasna: Šola odgovornosti in obveznosti. Prosvetni delavec (Ljubljana) 33 (1982) 7 (17. IV.), 9

TISU, Angela: Prikaz nekaterih aktualnih problemov osnovnošolskih romskih učencev. Vzgoja in izobraževanje (Ljubljana) 10 (1979) 6, 31-32

TISU, Angela: Romi v osnovni šoli v šolskem letu 1979/80 na območju organizacijske enote Zavoda SRS za šolstvo Novo mesto. Sodobna pedagogika (Ljubljana) 31 (1980) 9-10, 408-417

TOMAŠEVIĆ, Nebojša-Bato, Rajko ĐURIĆ: Cigani sveta. Beograd (Jugoslavenska Revija) 1988

tp /Tanja Petrič/: V violini jokajo ujete duše. Večer (Maribor) 58 (2002) 178 (5. VIII.), 12

UHLIK, Rade: Srpskohrvatsko-romskoengleski rečnik = Romengo alavari. Sarajevo (Svjetlost) 1983. 473 str.

um: Pomeni romski svetnik za občinski svet in romsko skupnost v občini pridobitev? Večer (Maribor) 58 (2002) 189 (19. VIII.), 4

VUKANOVIĆ, Tatomir: Romi (Cigani) v Jugoslaviji. Nova Jugoslavija (Vranje) 1983. 456 str. + pril.

Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991.

ZADRAVEC, Jože: Zdravstvena kultura Romov v Prekmurju. Murska Sobota (PZ) 1989

ZADRAVEC, Jože: Zdravstveno stanje romskih otrok v Prekmurju. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (ZRSŠ) 1991, 49-58

ZAGORC, Joža: Učitelji jedo premalo bograča. (Slike iz Prekmurja). Prosvetni delavec (Ljubljana) 23 (1972) 16 (13. X.), 5-6

ZBAČNIK-STJEPIĆ, M.: Problemi šolanja Romov v občini Kočevje. Diplomska naloga. Ljubljana (Filozofska fakulteta - pedagogika) 1979

ZORIĆ, Momčilo: Teškoče oko školovanja dece Roma u Vajskoj. Škola i društvo. Novi Sad 1981, br. 2-3, 105-113

ŽUNEC, Branko: Odklanjanje Romov podžiga strasti. Večer (Maribor) 58 (2002) 197 (28. VIII.), 17

ŽUNEC, Branko: Romi skozi šivankino uho v občinski svet : kako bo z zastopstvom Romov v črenšovski lokalni samoupravi. Večer (Maribor) 58 (2002) 180 (7. VIII.), 17