Protestantizem na Slovenskem - bibliografija

 

Protestantizem na Slovenskem - bibliografija

Franc Kuzmič

A muraszombati ág. hitv. evang. gyülekezet templom szentelési űnnepélye. - Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) (1910) 37 (11. IX.), 3

 

Az evangelikusok űnnepe. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) (1910) 38 (18. IX.), 2-3

 

Az uj templom. - Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) (1910) 39 (25. IX.), 2

 

Abhandlungen über die slowenische Reformation. München (Dr. Rudolf Trofenik) 1968.

 

ADAM, Lucijan: Dalmatinov prispevek pri slovenski protestantski pesmarici. Stati inu obstati (Ljubljana) 2013, št. 17-18, 27-49

 

ADAM, Lucijan: O Dalmtinovi Agendi. Stati inu obstati. (Ljubljana) 2010, št. 11-12, 40-77

 

AHAČIČ, Kozma: Bohoričev postopek prirejanja Melanchthonove skladnje. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 53 (2008) 1, 5-14

 

AHAČIČ, Kozma: Bohoričeve Arcticae horulae succisivae – 420 let pozneje. Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana (FF) 2004, 167-170

 

AHAČIČ, Kozma: Izročilo latinskega slovničarstva pred prvo slovensko slovnico Adama Bohoriča kot (ne)posredni vir  znanja. Keria 8/1.7-28

 

HAČIČ, Kozma: Katekizem in Abecednik, prvi dve slovenski knjigi. Primož Trubar: Katekizem. Abecednik (1550) v sodobni knjižni slovenščini. Slovenj Gradec (Združenje Trubarjev forum) 2011, 247-254

 

AHAČIČ, Kozma: Mož s kovanca za en evro. TRUBAR, Primož: Primož Trubar.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje. Ljubljana (Rokus Klett) 2008, 143-156

 

AHAČIČ, Kozma: Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja : od uporabnosti slovenskega jezika do latinskih tujk. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 109-122

 

AHAČIČ, Kozma: O naslovnici in dveh manjših poglavjih v Bohoričevi slovnici.  Stati inu obstati (Ljubljana) 2006, št. 3-4, 114-122

 

AHAČIČ, Kozma: Obravnava pravopisa v treh predelih Bohoričeve slovnice (1715, 1755, 1758). Slavistična revija (Ljubljana) 57 (2009) 3, 399-423

 

AHAČIČ, Kozma: Od naslovnikov knjig do rabe slovenščine v cerkvi: nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 48 (2003) 6, /3/-24

 

AHAČIČ, Kozma: Od šolanja uporabnikov : še nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 49 (2004) št. 1, /57/-82

 

AHAČIČ, Kozma: Poglavja o nepregibnih besednih vrstah v Bohoričevi slovnici (1584). Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 174-185

 

AHAČIČ, Kozma: Prva slovenska knjiga prvičl v sodobnem slovenskem jeziku. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 204-214

 

AHAČIČ, Kozma: Prva slovenska knjiga. Primož Trubar: Katekizem (1550) v sodobni knjižni slovenščini. Slovenj Gradec (Združenje Trubarjev forum) 2009, 239-260

 

AHAČIČ, Kozma: Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 93-104

 

AHAČIČ, Kozma: Skladnja v treh predelavah Bohoričeve slovnice. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 54 (2009) 2, 51-80

 

AHAČIČ, Kozma: Trubarjev prvi Abecednik. Primož Trubar: Abecednik (1550). Slovenj Gradec (Združenje Trubarjev forum) 2008, 39-46

 

AHAČIČ, Kozma: Verske in kulturne dimenzije delovanja protestantskih piscev ni mogoče kar tako ločevati. Intervju (Brane Senegačnik). Nova revija (Ljubljana) 2008, št. 289-290, 101-115.

 

AHAČIČ, Kozma: Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja in nekatere tehnike prevajanja. Slavistična revija (Ljubljana) 55 (2007), 505-529

 

AHAČIČ, Kozma: Vsaki jesik bode Boga sposnal – vpliv Biblije na Bohoričevo in Dalmatinovo pisanje o jeziku in jezikih leta 1584. Večkulturnost v slovenskem jeziku, literature in kulture. Ljubljana (FF) 2005, 102-109

 

AHAČIČ, Kozma: Zgodovina misli v jeziku in književnosti na Slovenskem. Protestantizem. Ljubljana (Založba ZRC SAZU) 2007

 

AHN, Friedrich: Bibliographische Seltenheiten der Truberliteratur.

Graz 1984

 

AHN, Friedrich: Der erste bekannte Kalender aus Johann Mannels Druckpresse in Laibach. Mittheilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekwesen (Wien) 10 (1906), 128-132.

 

AHN, Friedrich: Die slowenischen Erstlingsdrucke der Stadt Laibach (1575- 1580). Graz 1896.

 

AHN, Friedrich: Die zeitgenössischen Buchdrucker als Förderer von Trubers Werk (1550- 1595) . Carniola (Laibach) 1 (1908). 112-120.

 

AHN, Friedrich: Johann Mannel, Laibachs erster Buchdrucker (1575-1580).  Archiv für die Geschichte des deutschen Buchhandels (Leipzig) 19 (1894), 45-53.

 

AHN, Friedrich: Johann Mannels lateinische Druckwerke (1575­1605).  Mittheilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen (Wien) 4 (1900), 1-7, 25-28, 45-56; 5 (1901), 1-8.

 

AHN, Friedrich: "Neue Zeytungen" aus Johann Mannels Druckerpresse. Mittheilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen (Wien) 2 (1898), 1-9, 29-32.

 

AMBROŽIČ, Matjaž: Odnos Trubarja do katolicizma po Augsburški veroizpovedi. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009

 

AMON, Karl: Die Artikel von 1524 – Das früheste Zeugnis für reformatorische Predigt in Laibach? 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 15-21

 

AMON, Karl: Določila iz leta 1524 - prvo pričevanje o reformacijskem gibanju v Ljubljani. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana Univerza Edvarda Kardelja et al.) 987, 3-7.

 

AMON, Karl: Zu Primus Trubers Übergang von der zwinglianischen zur lutheranischen Abendmahlslehre, Sein Brief an die Verordneten von Krain vom 13. Janner 1564. "Im Lebensraum der Grenze", Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark. Sonderband 18. Graz 1971, 91-104.

 

Anschaungen über Spache und Stil bei Bohorič. Arcticae horulae. Die erste Grammatik der slowenischen Spache. II. Teil:  Untersuchungen. München 1971, 88-97.

 

ARKO, Albin: Tristoletnica tiskarstva v Ljubljani. Ljubljana 1875.

 

BADALIĆ, Josip: Jugoslavica usque ad annum MDC. Bibliographie der südslawischen Frühdrucke. Aureliae Aquensis 1959.

 

BAJZEK, Marija: Madžarske izposojenke v Küzmičevem prevodu Novega zakona. Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Maribor (Slavistično društvo) 1994, 187-193

 

BALAŽIC, Aleksander: Spominjajte se svojih voditeljev, ki so vam oznanjali Božjo besedo. Ob 200-letnici smrti Mihaela Bakoša. Evangeličanski koledar 2003, 213-216

 

BALAŽIC, Evgen: Cipot (Czipott) Rudolf. Evangeličanski koledar 2001, 118-126

 

BALAŽIC, Evgen: Slovenski protestanti v Prekmurju. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1986, 60-64.

 

/BALAŽIC, Evgen/ E. B.: Terplan Aleksander : 1816-1858. Evangeličanski koledar 1998, 161-162

 

BALAŽIC, Evgen: Zgodovina puconske cerkvene občine. Puconci (ECO) 2003

 

BANAC, Ivo: Hrvatje in slovenski protestantizem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 8.

 

BARBARIČ, Štefan: Bohorič Adam. Jugoslavenski književni leksikon. Novi Sad 1971, str. 43; 2. dop. izd. 1984, str. 69

 

BARBARIČ, Štefan: Die Beziehungen der slowenischen Protestanten zu Ungarn. Studia Slovenica Hung., (Budapest) XXV (1979), 37-43.

 

BARBARIČ, Štefan: Ideje humanizma v delih slovenskih protestantov.  Slavistična revija (Maribor) 24 (1976) 4, 409-420.

 

BARBARIČ, Štefan: Oris književnega razvoja severovzhodne Slovenije do sredine 19. stoletja. Panonski zbornik. Murska Sobota (Pomurska založba) 1966, 72-103.

 

BARBARIČ, Štefan: Slovenska reformacijska književnost v srednjeevropskem kontekstu. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 57-63.

 

BARBARIČ, Štefan: Stara prekmurska književnost ob vzhodnoštajerski in kajkavski hrvatski. Študije o jeziku in slovstvu. Murska Sobota (Pomurska založba) 1973, 11-29.

 

BARBARIČ, Štefan: Stik Primoža Trubarja z mislijo Erazma Rotterdamskega. Zbornik za slavistiku br. 3. Novi Sad (Matica Srpska) 1972, 87-98.

 

BARBARIČ, Štefan: Trajne spodbude slovenske reformacijske književnosti. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 30 (1984/85) 7-8, 224-226.

 

BARBARIČ, Štefan: Znamenita štiristoletnica 1584 : Dalmatinov prevod Biblije in Bohoričeva Slovnica. Jugoslavenski seminar za strane slaviste 35. (Zadar) 1985, 87-93.

 

BARISKA, István: Kisérlet egy menekülő népcsoport reformációjára. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 193-204

 

BARTOL, Andrej: Poskus pojasnitve vprašanja o izvoru Trubarjevega rodu. Reformacija na Slovenskem : ob 500-letnici Trubarjevega rojstva. Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 507-511

 

BARTOLIĆ, Zvonimir: Hrvatsko-slovenske veze u doba protestantizma. Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (Pomurska založba) 1974, 87-113.

 

BARTOLIĆ, Zvonimir: Hrvatsko-slovenske veze u doba protestantizma.  Sjeverno hrvatske teme. Čakovec (Zrinski) 1980, 25-50.

 

BARTOLIĆ, Zvonimir: Trubar in hrvatska protestantska književnost.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 9-12.

 

BAŠ, Franjo: Posebne poteze prekmurske zgodovine v ogrski dobi. Prekmurski Slovenci v zgodovini. Murska Sobota (Pomurska založba) 1961, 61-77.

 

BAŠ, Franjo: Protestanti v Prekmurju. Geografski vestnik (Ljubljana) 6 (1930), 78-93.

 

BEDNARIK, Rado: Kriva vera na Goriškem. Koledar Goriške Mohorjeve družbe (Gorica) 1931.

           

Beiträge zur Reformationsgeschichte im XVI. Jahrhunderte in Krain. MHVK 8 (1853), 33-39, 41-47.

 

Bemerkungen zu Texten aus der Reformationzeit. Slowenische Texte aus der Reformationszeit. München 1981, 140-142.

 

BENEDIK, Metod: Iz reformacije na Slovenskem v katoliško prenovo. Zgodovina katoliške cerkve. Celje (Mohorjeva družba) 1999, 372-384

 

BENEDIK, Metod: Izhodišča in nameni Trubarjevega delovanja. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 46 (1986) 3, 217-225

 

BENEDIK, Metod: Izzvenevanje reformacije v prvi polovici 17. stoletja. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja    et al.) 1987, 13.

 

BENEDIK, Metod: Primož Trubar – smoter njegovega življenja. . Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 35-44

 

BENEDIK, Metod /M. Ben./: Prenova v katoliški Cerkvi. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1995. Zv, 9, 297-298

 

BENEDIK, Metod /M. Ben./: Protireformacija. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1995. Zv, 9, 392-393

 

BENKO, Andreja: Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih. AR (Ljubljana) 2001, št. 1, 49-56

 

BENKO, Andreja: Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih. Evangeličanski koledar 2012, 214-228

 

BENKO, Andreja: Verski elementi in njihova simbolika v evangeličanski cerkvi. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 35-51

 

BENKO, Andreja: Verski elementi in njihova simbolika v evangeličanski cerkvi. Evangeličanski koledar 2013, 280-294

 

BENKOVIČ, J.: Slovenski reformatorji. Voditelj v bogoslovnih vedah (Maribor) 5 (1902), 290-313, 399-436

 

BENZING, J.: Buchdruckerlexikon des 16. Jahrhunderts (Deutsches Sprachgebiet). Frankfurt 1952.

 

BERBUČ, I.: Prilog slovenski bibliografiji. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 1883, 479-480.

 

BERČIČ, Branko: Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrhunderts. Abhandlungen über die slowenische Reformation. München (R. Trofenik) 1968, 152-268.

 

BERČIČ, Branko: Razvoj slovenske nacionalne knjižnice. Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice II. Ljubljana (Narodna in univerzitetna knjižnica) 1978, 23-34.

 

BERČIČ, Branko: Slovenska beseda in slovenski reformacijski avtorji v tiskih 16. stoletja. 16. stoletje: burno obdobje slovenske prebuje. Ljubljana (Narodna in univerzitetna knjižnica) 1984, 13-41.

 

BERČIČ, Branko: Spremna beseda. Trubar Primož, Abecedarium 1566. Ljubljana 1965. (Faksimile).

 

BERČIČ, Branko: Spremna beseda. Trubar Primož, Abecedarium 1550. Ljubljana 1966. (Faksimile).

 

BERČIČ, Branko: Spremna beseda. Trubar Primož, Ena duhovska pejsen zubper Turke 1567. Ljubljana 1966. (Faksimile).

 

BERČIČ, Branko: Spremna beseda. Trubar Primož, Eni psalmi 1567. Ljubljana 1967. (Faksimile).

 

BERČIČ, Branko: Tiskarstvo na Slovenskem. Zgodovinski oris. Ljubljana 1968.

 

BERČIČ, Branko: V letu 1593 natisnjeni slovenski očenaš. ­Knjižnica (Ljubljana) 11 (1967), 125-128.

 

BERČIČ, Branko: V sledi za prvimi slovenskimi knjigami. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 2 (1956/57), 111-117.

 

BERČIČ, Branko: Začetki uveljavljanja knjige na Slovenskem. ­ XX.  seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 21-42.

 

BERKOPEC, O.: Slovinske charvatske protestantske tisky. ­Ročenka Universitni knihovny v Praze 1958, 42-53.

 

BERNEKER, E.: Ein Katechismus Primus Trubers vom Jahre 1567. Archiv für slavische Philologie (Wien) 24 (1902), 155 -172.

 

BERNHARD, Jan-Andrea: Die Bedeutung der Magnatenhöfe für die Reformation in Slowenien und Kroatien. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 53-71

 

BERNIK, Franc: Primož Trubar in identiteta Slovencev. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 21-28

 

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana (ZRC SAZU) 2011.

 

BIZJAK KONČAR, Aleksandra: Retorična oblikovanost Trubarjeve pridige Sermo de vocabulo fidei. Globinska moč  besede. Maribor (FF) 2011, 143-154.

 

BIZJAK KONČAR, Aleksandra: Dvojina v Dalmatinovem Pentatevhu. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 231-242

 

BIZJAK KONČAR, Aleksandra: Trubarjeva pridiga Sermo de vocabulo fidei in sodobni pridižni diskurz. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 291-301

 

BJELČEVIČ, Aleksander: Faksimile treh Trubarjevih katekizmov : zgodovina katekizmov, teološka vsebina,katekizem v pesmih, nacionalna cerkev). Slavistična revija (Ljubljana) 51 (2003) št. 3, /317/-328

 

BJELČEVIČ, Aleksander: Protestantski silabizem. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 45 (1999/2000) št. 7-8, 283-292

 

Blagoslovitev nove evangeličanske cerkve v Moravcih 1. julija 1962.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1963, 52­-54.

 

Blagoslovitev novega župnišča v Gornjih Petrovcih. ­Evangeličanski         koledar (Lendava) 1968, 37-40.

 

Blagoslovitev temeljnega kamna nove cerkve v Moravcih. ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1961, 68-70.

 

Blagoslovitev zvonov v Selu. Evangeličanski koledar (Lendava) 1971, 63-65.

 

BLAZNIK, P.: Prispevek k življenjepisu Primoža Trubarja. ­Slavistična revija (Maribor) 8 (1955), 247-248.

 

BLAZNIK, P.: Reformacija in protireformacija na tleh loškega gospodstva. Loški razgledi (Škofja Loka) IX (1962) 71­-104

 

BLAŽEVIĆ, Zrinka: Konfesionalni identitet i konfesionalna kultura slovenskog protestantizma iz perspektive teorije konfesionalizacije. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 513-526

 

BLAŽIĆ, Milena Mileva: Podoba otroka v Trubarjevih besedilih. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 305-315

 

BLAŽIĆ, Milena Mileva: Podoba družine v Trubarjevih besedilih. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 215-226

 

BLAŽIĆ, Milena Mileva: Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki – študij primera Primož Trubar. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 205-216

 

BOHORIČ, Adam: Articae horulae succisivae. Zimske urice proste. Prev. in spremno študijo napisal Jože Toporišič. Maribor: Obzorja, 1987.

 

BOJC, Etbin: K Trubarjevemu ekumenizmu. Znamenje (Celje) 2 (1972) 4, 336-337.

 

BOKAL, Ljudmila: Zametki terminologije v Registru Dalmatinovega prevoda Biblije. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 279-291

 

BONAZZA, Sergio: Novi arhivski dokumenti o Petru Kupljeniku. Stati inu obstati (Ljubljana) 2001, št. 13-14, 292-296

 

BONAZZA, Sergio: Primož Trubar in italijanska reformacija. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 22-33

 

BONAZZA, Sergio: Trubar in italijanska reformacija. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 14-15.

 

BORSA, Gedeon: A Dunantuli könyvnyomdaszat 1700-ig - Joannes Manlius - ein pannonischer Buchdrucker (1575-1605). 18. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci-Celje 1986. Maribor 1988, 135-153.

 

BORSA, Gedeon: Der Drucker und Buchhändler Joannes Manlius im Dienste der Südslawen. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 25 (1979), 63-69.

 

BORSA, Gedeon: Panonski knjigotiskar Janž Mandelc. Dialogi (Maribor) 20 (1984) 1, 60-61.

 

BORSA, Gedeon / László HADROVICS: Protestantische Werke in Kajkavisch-kroatischer Sprache aus der Druckerei des Joannes Manlius. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 1982, 1/28, 67-90

 

BRATHE, Paul: Der Kirchenbau des österreichischen Protestantismus im Reformationszeitalter. JGGPÖ 55 (1934), 133-154.

 

BRATUŽ, Lojzka: Križev pot Petra Kupljenika v luči zgodovinskih virov. Koledar /1999/, 111-113

 

BRATUŽ, Lojzka: Zgodba o Petru Kupljeniku v slovenski književnosti. Kranjski zbornik. Kranj, 2005, 141-147

 

BRAUMÜNER, Hermann: Zur Geschichte des Klagenfurter Schulwesens         in der Reformationszeit. Carinthia (Klagenfurt) 114 (1924) 13-31.

 

BRKIČ, Daniel: Anton Chraska : 1868 – 1953. Stati inu obstati (Ljubljana) 2010, št. 11-12, 229-235

 

BRKIČ, Daniel: Anton Chraska med Slovenci – o duhovnih koreninh evangelijskega gibanja pri nas. Koper (Založba Vostri) 1999

 

BRUMEN, Niki: Bibliografija Štefana Küzmiča. Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (Pomurska založba) 1974, 131-150.

 

BRUMEN, Niki: Küzmičev jezik stalni vir raziskovalcem. Vestnik (Murska Sobota) 30 (1979) 42, 5.

 

BRUMEN, Niki: Odkritje protestantskega slovenskega obrednika. ­Večer (Maribor) 35 (1979) 206, 6.

 

/BRUMEN Niki/ N. B.: Prekmurski protestantski pisci v naši in tuji slovstveni zgodovini.  Vestnik (Murska Sobota) 25 (1973) 40 (18. X.), 5.

 

BRUMEN, Niki: Štefan Küzmič, muravideki protestans iro születesenek 250. evfordulojara.  Naptar (Murska Sobota) 1974, 78-82.

 

/BRUMEN Niki/ N. B.: Učitelj in buditelj slovenstva. Pred proslavljanjem 250-letnice rojstva Štefana Küzmiča. ­Vestnik (Murska Sobota) 25 (1973) 38 (4. X.), 5.

 

BRUMEN, Niki: Življenjski oris Štefana Küzmiča in literatura o njem in njegovem delu. Štefan Kuzmič. Katalog razstave. Murska Sobota (Pokrajinska in študijska knjižnica) 1973, (4­7).

 

BRUNNER, Walter: Die Vertreibung der Lehrer und Professoren aus Graz seit den 70-er Jahren des 16. Jahrhunderts bis 1601. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 107-130

 

BRYNER, Erich: Teološki motivi v svetopisemskih prevodih Primoža Trubarja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 127-136

 

BRYNER, Erich: Theologische Motive in der Bibelübersetzung von Primus Truber. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 73-81

 

BUDAL, Andrej: Osemnajst velikih. Gorizia, Unione editoriale Goriziana, 1939.

 

BUČAR, Franjo: O povezavah protestantov na Hrvaškem in Slovenskem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2003, št. 9-10, 279-287

 

BUČAR, Franjo: Odnošaji Primoža Trubara prama hrvatskoj tiskari u Würtemberškoj. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica Slovenska) 1908, 21-44.

 

BUČAR, Franjo: Popis knjiga, koje su izašle u jugoslavenskoj protestantskoj tiskari u Urachu-Tübingenu u XVI. stolječu. ­Carniola (Ljubljana) 7 (1916), 104-109, 178-188.

 

BUČAR, Franjo: Povijest hrvatske protestantske književnosti za reformacije. Zagreb (Matica Hrvatska) 1910.

 

BUČAR, Franjo: Povijest reformacije i protivreformacije u Medjimurju i susjednoj Hrvatskoj. Varaždin 1913.

 

BUČAR, Franjo: Račun o slovenskim artikulama od Trubara. ­Carniola (Ljubljana) 2 (1911), 44-45.

 

BUČAR, Franjo: Račun Fabijana Kirchbergera u pogledu hrvatske i slovenske tiskare u Urachu-Tübingenu za god. 1562 i 1563. Carniola (Ljubljana) 9 (1919), 135-145.

 

BÜNKER, Michael: Predgovor. Ob zbirki Edition Primož Trubar. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 272-274

 

BURIAN, V.: Po stopach češstvi a česke knihy v staršim slovinskem pisemnictvi.  Praha 1928. (Pos. odtis iz Slavie VIII).

 

CAMPI, Euridio: The Reformation in Croatia and the “Beneficio di Cristo”. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 39-51

 

CANKAR, Ivan: Slovensko ljudstvo in slovenska kultura. Trubar in Trubarjeve slavnosti. Cvetnik naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 44-46.

 

CAVAZZA, Silvano: Bonomo, Vergerij, Trubar. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 62-81

 

CAVAZZA, Silvano: Govor dr. Silvana Cavazze ob odkritju spominske plošče Primožu Trubarju v Gorici 20. februarja 2010. Stati inu obstati (Ljubljana) 2010) št. 11-12, 264-267

 

CAVAZZA, Silvan: Primož Trubar in začetki luteranstva v goriški grofiji (1563-1565).  Primorska srečanja, št. 62, 189-199.

 

CAVAZZA, Silvano: Reformacija v oglejskem patriarhatu : heterodoksne skupine in luteranske skupnosti (in usoda Petra Kupljieka). Zgodovinski časopis (Ljubljana) 55 (2001) 3, 409-435

 

CAVAZZA, Silvano, Sebastiano BLANCATO: Primož Trubar in Gorizia and Friuli. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 547-556

 

CAVAZZA, Silvano: Reformacija v oglejskem patriarhatu: heterodoksne skupine in luteranske skupnosti (in usoda Petra Kupljenika). Zgodovinski časopis (Ljubljana) 55 (2001) 3, str. 409-435

 

Cerkvena vizitacia v Prekmurja Evangeličsanszki gmajnaj v-1627. leti.  Evangeličsanszki kalendari (Murska Sobota) 1928, 81-84

 

CEVC, Emilijan: Reformacija na Slovenskem in likovna umetnost. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 121-138

 

CIPERLE, Jože: Nov položaj šole in pouka na Slovenskem v 16. stoletju. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 139-147

 

CHMEL, J.: Schreiben an König Maximilian von Primus Truber und für ihn: Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquenen II, 1852, 199-208, 213­-224.

 

CINDRIČ, ALOJZ: Izbrana bibliografija o protestantizmu na Slovenskem (1995-2005). Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 2006, 387-430

 

CIPERLE, Jože: Nikodem Frischlin – nemirni poet, rektor protestantske stanovske šole v Ljubljani (582-1584). Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba Filozofske fakultete) 2010, 557-570

 

CIPERLE, Jože: Nov položaj šole in pouka na Slovenskem v 16. stoletju.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 19-21.

 

CEVC, Emilijan: Slovenska reformacija in likovna umetnost. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 16-18.

 

CSAPLOVICS, Johann: Croaten und Wenden in Ungern ethnographisch geschildert. Pressburg 1829.

 

CVELBAR, Bojan: Nobene škode? (Iz zgodovine protestantizma v Celju). Evangeličanski koledar 2004, 126-134

 

CVETKO, Dragotin: Die Musik der slowenischen Protestanten. ­Abhandlungen über die slowenische Reformation. München (Dr. R. Trofenik) 1968, 111-123.

 

CVETKO, Dragotin: Historie de la musique Slovene. Maribor (Obzorja) 1967.

 

CVETKO, Dragotin: Odmevi glasbene klasike na Slovenskem. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1955.

 

CVETKO, Dragotin: Slovenska glasba v evropskem prostoru. Ljubljana (Slovenska matica) 1991.

 

CVETKO, Dragotin: Slovenska reformacija in glasba. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 99-111.

 

CVETKO, Dragotin: Stoletja slovenske glasbe. Ljubljana (Cankarjeva založba) 1964.

 

CVETKO, Dragotin: Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1958. Knj. 1.

 

Cvetnik naše reformacije. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951

 

ČAPLOVIĆ, Jan: Studiranje slovenskih protestanta u Bratislavi. ­Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (Pomurska založba) 1974, 76-86.

 

ČERIN, Josip: Pesmi slovenskih protestantskih pesmaric, njih viri in njih poraba v poreformacijskih časih. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica Slovenska) 1908, 126-237.

 

ČERTOV, S.: Cerkovna ordninga Primoža Trubarja. Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) 1985, 48-50.

 

ČRNOLOGAR, K.: Slovenska Lutrova postila iz l. 1595. Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 8 (1898), 72-73.

 

DARVAŠ, Aladar: Križevske (Prekmurje) evang. verske občine hištoria od 1783 do 1934. Evangeličanski kalendari (Murska Sobota) 1936, 54-62.

 

DEBELJAK, Janez: Trubarjeva Rašica. Maribor (Obzorja) 1986.

(Kulturni in narodni spomeniki Slovenije, Zbirka vodnikov;153).

 

DEBENJAK, Božidar: Primož Trubar in začetki filozofskega govora v slovenščini. - 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana (Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete) 2001, 67-102

 

DEDIC, Paul: Der Kärtner Protestantismus vom Abschluss der

"Haupreformation" bis zur Adelsemigration 1600-1629/30. ­JGGPÖ 58 (1937), 70-108.

 

DEDIC, Paul: Der Kärtner Protestantismus von der Adelsemigration bis zum Ende des siebzehnten Jahrhunderts. JGGPÖ 59 (1938), 63-165.

 

DEDIC, P.: Die Gegenreformation in der Herrschaft Veldes. ­Carinthia I, 131 (1941).

 

DEDIC, P.: Mancherlei Kärntner Prädikanten. Lichter des Heimat 12 (1937). - (Glej kritiko v Carinthia I, 129 (1939).

 

DERGANC, Aleksandra: O dvojini v jeziku slovenskih protestantov. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja    et al.) 1987, 22-23.

 

DERGANC, Aleksandra: O morebitnem vplivu Bohoričeve slovnice na cerkvenoslovansko slovnico Meletija Smotrickega. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 319-325.

 

DEUTSCH, George: Zur Geschichte der Reformation in Oesterreich-Ungarn. JGGPÖ 10 (1889), 178-206.

 

DEUTSCH, Vladimir: Flacijanci v slovenski reformaciji. ­Znamenje (Maribor) 16 (1986) 5, 448-456.

 

DEUTSCH, L. Vladimir: Flacijanci v slovenski reformaciji. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 34-38

:

Die Reformation in Mitteeuropa = Reformacija v srednji Evropi. Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften ; Ljubljana (Založba ZRC SAZU : ASO) 2011

 

DIMITZ, August: Geschichte Krains. Laibach 1875. II.+III. Theil.

 

DIMITZ, Avgust: O reformaciji in protireformaciji na Kranjskem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2006, št. 3-4, 236-240

 

DIMITZ, A.: Urkunden zur Geschichte der Reformation in Krain aus den Jahren 1540-1634.  MHVK 23 (1867), 43-123.

 

DIMITZ, August: Urkunden zur Reformationsgeschichte Krains 1540-1634. Laibach 1868.

 

DOBIDA, K.: Trubarjev spomenik na Raščici. Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 181-182.

 

DOLAR, Jaro: Duhovna podoba Jurija Dalmatina.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 199-205.

 

DOLAR, Jaro: Lutheriana do 1546 v Narodni in univerzitetni knjižnici. 16. stoletje: burno obdobje slovenske prebuje. Ljubljana (Narodna in univerzitetna knjižnica) 1984, 5-12.

 

DOLAR, Jaro: Trubar znova odkrit. Delo (Ljubljana) 6. 9. 1972, 7.

 

DOLENC, Bogdan: Primož Trubar in cerkveno izročilo. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 201-213

 

 

DOLENC, Jože: Od Trubarja do danes. Književni glasnik Mohorjeve družbe (Celje) 3 (1958) 1,1-6.

 

DOLGAN, Marjan: Literarna upodobitev reformacije pri Ivanu Preglju. XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 169-177.

 

DOLGAN, Marjan: Literarna upodobitev slovenske reformacije. ­Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 155-165.

 

DOLINAR, Darko: Reformacija kot problem starejše slovenske literarne vede. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 141-154.

 

DOLINAR, France M.: Cerkvene razmere na Slovenskem v 16. stoletju. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja    et al.) 1987, 24-26.

 

DOLINAR, France M.: Cerkvene razmere na Slovenskem v 16. stoletju. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 148-156

 

DOLINAR, France M.: Katoliška cerkev in Primož Trubar. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 215-223

 

DOLINAR, France M.: Od reforme do reformacije. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 46 (1986) 3, 205-216

 

DOLINAR, France M.: Primož Trubar in ljubljanski škofje. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 45-62

 

DOLINAR, France M.: Protestantizem v slovenskih deželah. Zgodovina Cerkve v stotih slikah/Josef Holzer. Ljubljana (Družina) 1995, 270-278

 

DOLINAR, France M.: Protireformacija in katoliška prenova v notranjeavstrijskih deželah. Ivan Tavčar: Vita vitae meae ; Grajski pisar. Ljubljana (DZS) 2003, 95-116

 

DOLINAR, France M.: Protireformacija v notranjeavstrijskih deželah in usoda protestantov. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 138-146

 

DOLINAR, France M.: Reformacija. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana (Mladinska knjiga). Zv. 10 (1996), 137-143

 

DOLINAR, France M.: Reformacija v Evropi. Zgodovina v šoli (Ljubljana) 5 (1996) št. 1, 14-19

 

DOLINAR, France M.: Reformna prizadevanja ljubljanskega škofa Kazianerja in njegov odnos do Trubarja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 239-251

 

DOLINAR, France M.: Stobej, Jurij. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana (Mladinska knjiga). Zv. 12 (1998), 324

 

DOLINAR, France M.: Tridentinski koncil. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana (Mladinska knjiga). Zv. 13 (1999), 334-335

 

DOLINAR, France M.: Truber, Primus. Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg im Breisgau (Herder) Bd 10 (2001), 273

 

DOLINAR, France M.: Vergerij, Peter Pavel. Ljubljana (Mladinska knjiga). Zv. 14 (2000), 187-188

 

DOLINAR, France M.: Vergerijev vpliv na razvoj protestantizma na Slovenskem. Acta histriae… 7 (1999) št. 2, 5-14

 

DOITLINGEN, Walter: Življenje in delo Primoža Trubarja, 1508­-1586. Murska Sobota (Pomurska založba) 1986.

 

Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952.

 

Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986.

 

+ duhovnik Štefan Smodiš. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1954, 43-44.

 

DULAR, Anja: Dokumenti o evangeličanski cerkveni občini v Ljubljani. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 310-313

 

DULAR, Anja: Tiskarstvo v 16. stoletju. PrimožTrubar : 1508 – 1586. Ob petstoti obletnici rojstva. Ljubljana (Narodni muzej Slovenije) 2008, 115-119.121-125

 

Dvajszet letnica betlehemszke nase gmane. Evangeličsanszki kalendari (Murska Sobota) 1931, 90-91.

 

/Dvajseti/ XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. 2. - 14. julij 1984. Zbornik predavanj. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984.

 

Dve obletnici (Murska Sobota). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1985, 76-78.

 

Dvesto let tolerančnega patenta. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1981, 53-55.

 

DVORAK DRAŠLAR, Breda: Evangeličanska cerkvena občina v Ljubljani v 19. in 20. stoletju. Stati inu obstati (Ljubljana) 2006, št. 3-4, 241-254

 

DVORAK DRAŠLER, Breda: Trubar in slovenska protestantska cerkev. . Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 371-380

 

Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen. Primus Truber und seine Zeit. Uredil Rolf-Dieter Kluge. München (Otto Saggner Verlag) 1995.

 

ELZE, Theodor: Budget des evangelischen Gymnasiums in Laibach. MHVK 17 (1862), 110-111.

 

ELZE, Theodor: Die Anfänge der Buchdruckerei in Krain. ­MHVK 16 (1861), 90; 18 (1863), 11-12.

 

ELZE, Theodor: Die Einweihung der neugegr. evang. Andreaskirche in Cilli am 25 Mai 1857

 

ELZE, Theodor: Die Eröffnungs-Feier der evang. Schule in Laibach v. 22 Mai 1855.

 

ELZE, Theodor: Die evangelischen Kirchenrate in Steiermark, Karnten, Krain und Görz wahrend des 16. Jahrhunderts. Protestantische Blatter für das evang. Oesterr., 1863, št. 35.

 

ELZE, Theodor: Die evangelischen Prediger Krains im XVI. Jahrhundert.  JGGPÖ 21 (1900), 159-201; 22 (1901), 53­-69.

 

ELZE, Theodor: Die evangelischen protestantischen Gesangbücher des XVI. Jahrhunderts. JGGPÖ 5 (1884), 1-39.

 

ELZE, Theodor: Die evangelischen protestantischen Gesangbücher

des XVI. Jahrhunderts. Venedig (Selbstverlag) 1884.

 

ELZE, Theodor: Die Rectoren der Krainischen Landeschaftschule           während des XVI. Jahrhunderts. JGGPÖ 20 (1899), 117­-153.

 

ELZE, Theodor: Die slovenischen protestantischen Bibelbücher des XVI. Jahrhunderts. JGGPÖ 16 (1895), 117-175.

 

ELZE, Theodor: Die slovenischen protestantischen Druckschriften des XVI. Jahrhunderts. Venedig (Selbstverlag) 1896.

 

ELZE, Theodor: Die slovenischen protestantischen Gebetbücher des XVI. Jahrhunderts. JGGPÖ 15 (1894), 15-22.

 

ELZE, Theodor: Die slovenischen protestantischen Gesangbücher des XVI. Jahrhundert. JGGPÖ 5 (1884), 1-39.

 

ELZE, Theodor: Die slovenischen protestantischen Gesangbücher des XVI. Jahrhunderts. Venediz (Selbstverlag) 1884.

 

ELZE, Theodor: Die slovenischen protestantischen Katechismen des XVI. Jahrhunderts. JGGPÖ 14 (1893), 79-100.

 

ELZE, Theodor: Die slovenischen protestantischen Postinen des XVI. Jahrhunderts. JGGPÖ 14 (1893), 121-133.

 

ELZE, Theodor: Die slovenischen protestantischen Ritual-, Streit-, Lehr- und Bekenntniss- Schriften des XVI. Jahrhunderts. ­JGGPÖ 15 (1894), 135-151.

 

ELZE, Theodor: Die Superintendenten der evangelischen Kirche in        Krain während des XVI. Jahrhunderts. Wien 1863.

 

ELZE, Theodor: Die Universität Tübingen und die Studenten aus Krain. Tübingen 1877. - (Tudi faksimile: Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen XIV. München 1977).

 

ELZE, Theodor: Fünfter Jahresbericht der evang. Gemeinde in Laibach. Laibach 1857.

 

ELZE, Theodor: Geschichte der evang. Gemeinde Laibach. ­Vinach 1856.          - (Separat iz Evang. Glaubensbote für Oesterreich).

 

ELZE, Theodor: Primus Trubers Denkmal in Derendingen. ­MHVK 17 (1861).

 

ELZE, Theodor: Primus Trubers Briefe. Tübingen 1897. ­(Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart CCXV).

 

ELZE, Theodor: Trubar kot človek. Cvetnik naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 49-51.

 

ELZE, Theodor: Truber Primus und die Reformation in Krain. ­Real-Encyklopadie für prot. Theologe und Kirche, Suppl. III. 1866.

 

ELZE, Theodor: Ueber die Culturzustände Krains im 16. Jahrhunderte. MHVK 20 (1865), 98-100.

 

ELZE, Theodor: Ueber Hitzingers Berichtigung einiger Punke in Primus Trubers Leben.  MHVK 19 (1864), 84-86.

 

ELZE, Theodor: Zusätze und Berichtungen zu den Aufsätzen über die slowenischen protestantischen Druckschriften des XVI. Jahrhunderts.  JGGPÖ 16 (1895), 168-175.

 

ERBERG, Joseph: Aelteste Denkmale der Buchdruckerei in Krain. MHVK 6 (1851), 2-3.

 

ERNIŠA, Geza: Josip Benko – cerkveni inšpektor. Evangeličanski koledar 2006, 239-240

 

/ERNIŠA, Geza/ G. E.: Novi farni dom v Dolnjih Slavečih. ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1982, 88-90.

 

ERNIŠA, Geza: Trubarjeva častitljiva obletnica. Evangeličanski koledar 2008, 111-112

 

ERŽEN, Andreja: Poimenovanje jezika in naroda v delih slovenskih protrestantskih piscev. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 – 2009, št. 1), 293-303

 

Evangeličani in desetletnica gimnazije v Soboti.  Düsevni liszt (Puconci) 7 (1929) 5, 55-57.

 

Evangeličanska Cerkev skozi čas. Evangeličanski koledar (Murska          Sobota) 1992, 91 -94.

 

Evangeličanska cerkvena občina Bodonci. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1992, 67-70.

 

Evangelicsanszki stampi. Düsevni liszt (Puconci) 7 (1929) 12, 136-139.

 

Evangeličanskoga püšpeka obisk v Prekmurji. Düsevni liszt (Puconci) 10 (1931) l, 6-8.

 

Evangelikus egyházi gyülés Muraszombaton. Muraszombat és vidéke (Muraszombat), 2. 7. 1911, str. 2.

 

/FABJANČIČ, Vladislav/ V. F.: Domovanja slovenskih protestantskih pisateljev v Ljubljani.  Tovariš 6 (1950), 314, 330, 346, 362.

 

FEKONJA, Andrej: Književnost ogrskih Slovencev.  Dom in svet

(Ljubljana) 5 (1892), 172- 176.

 

FILO, Geza: Adam Bohorič : 1520-1598. Evangeličanski koledar 1998, 63-68

 

FILO, Geza: Jurij Dalmatin. Evangeličanski koledar 1997, 40-43

 

FILO, Geza: Jurij Dalmatin. Evangeličanski koledar 1998, 54-63

 

FILO, Geza: Moj evangeličanski pogled na Primoža Trubarja. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slomškova založba) 2008, 22-25.

 

FILO, Geza: Pomen reformacije in Jurija Dalmatina za slovensko protestantsko cerkev. Snopje (Koper) 1997, št. 11, 3-5

 

FILO, Geza: Pregled sodelovanja slovenske evangeličanske  cerkve s protestantskimi cerkvami in ustanovami. Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 2006, 361-372

 

FILO, Geza: Primož Trubar – evangeličanski duhovnik. 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, 11-19

 

FILO, Geza: Trubarjeva dokončna opredelitev za luteranstvo. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 27-28.

 

Flisar Janoš - učitelj - pesnik - pisatelj: 1856-1947. ­Evangeličanski koledar (Lendava) 1967, 52-54.

 

FLISZAR János, LUTHAR Adam: Prekmurja znameniti Evangelicsanszki mozje. Murska Sobota 1926.

 

FLISZAR János: Verevreli Szlávescsarje. Düsevni liszt (Puconci) 2 (1924) 9, 108-111.

 

FLORJANC, Ivan in Edo ŠKULJ. Slovenski protestantski napevi. Ljubljana: Cerkveni glasbenik, 1996.

 

FLORJANC, Ivan in Edo ŠKULJ. Slovenski protestantski napevi. Ljubljana (Družina) 2008

 

FRANCK, J.: Mandl, Hans M. (Mannel, slovenisch Mandelc, Joh. Manlius). Angemeine Deutsche Biographie XX, Leipzig 1884, 176-178.

 

FREIDINGER, Ant.: Evangelij med slovanskimi narodi - Slovenci. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1977, 68-74.

 

FUJS, Metka: Politično opredeljevanje prekmurskih evangeličanov med vojnama. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1993, 62-67.

 

GABER, Ante: Razstava slovenskega novinarstva. Kronika slovenskih mest (Ljubljalna) 5 (1938), 26-35.

 

GABER, Ante: Skozi stoletja za našim novinarstvom. Razstava slovenskega novinarstva v Ljubljani. Ljubljana 1937, 179­-223.

 

GANTAR, Kajetan: Nekaj misli o slovenskem protestantizmu in prevajanju. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 565-567.

 

GANTAR, Kajetan: Nekaj opažanj ob Trubarjevem in Dalmatinovem prevodu Pavlovega govora na Areopagu. Štiristo let prevajanja na Slovenskem. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih     prevajalcev) 1985, 83-87.

 

GERJOLJ, Stanko: Pedagoška razsežnost Trubarjevih katekizmov. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 261-270

 

GERLANC, Bogomil: Cvetnik naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951.

 

GERLANC, Bogomil: Ob novem natisu starih duhovnih pesmi. ­Slovenska protestantska pesmarica. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1984, 303-330.

 

GERLANC, Bogomil: Spremna beseda. Jurij Dalmatin: Agenda. Murska Sobota (Pomurska založba) 1983, 49-55.

 

Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen; Abhandlungen über die slowenische Reformation. München (R. Trofenik)

 

GESTRIN, Ferdo: Družbeni razredi na Slovenskem in reformacija. Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 15-56.

 

GESTRIN, Ferdo: Družbeno ozadje kulturnih gibanj v 16. stoletju. XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana 1984, 5-19.

 

GESTRIN, Ferdo: O vzrokih reformacije na slovenskem vzhodu. ­Dialogi (Maribor) 20 (1984) l, 59.

 

GIESEMANN, Gerhard: Der "Feind" im protestantischen Kirchenlied reformatorisches Bekenntnis bei Trubar aus der Perspektive des geistlichen Liedes. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 181 -197.

 

GIESEMANN, Gerhard: Die Psalmennachdichtungen von Trubar, Dalmatin und Krelj – kreativiät unter Rahmenbedingungen. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 39-51

 

GIESEMANN, Gerhard: Prepesnitev psalmov pri Trubarju, Dalmatinu in Krelju. Delo-Književni listi (Ljubljana) 1987, št. 292, 6.

 

GIESEMANN, Gerhard: Prepesnitve Psalmov pri Trubarju, Dalmatinu in Krelju - ustvarjalnost v okvirnih pogojih. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 29-31.

 

GIESEMANN, Gerhard: Theologische Position von Primož Trubar im Kirchenlied, den Psalmennacdichtungen und Vorworten zu seinen Bibelübersetzungen. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 – 2009, št. 1), 35-44

 

GJURIN, Velemir: Pisna podoba besed v prvih dveh Trubarjevih knjigah,            ki so danes žive le v nekonvencionalni slovenščini. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 447-472.

 

GJURIN, Velemir: Slovnične značilnosti besedja v prvih dveh Trubarjevih knjigah, danes živega le v nekonvencionalni slovenščini.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 32-33.

 

GLASER, Karol: Zgodovina slovenskega slovstva. I. zv. Ljubljana 1894.

 

GLAVAN, Mihael: Dalmatinov prevod Biblije. Lucas (Ljubljana) 5 (1995) 1, 3-7

 

GLAVAN, Mihael: Ena vera – dve domovini Primoža Trubarja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 289-294

 

GLAVAN, Mihael: Evangeliji sv. Matevža - prvi slovenski prevod iz Svetega pisma. Ta evangeli... Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1993, 2-3. (Faksimile).

 

GLAVAN, Mihael: Reprinti in faksimili slovenske protestantike. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 22-61

 

GLAVAN. Mihael: Rokopisna protestantika v Narodni in univerzitetni knjižnici. - 16. stoletje: burno obdobje slovenske prebuje. Ljubljana (Narodna in univerzitetna knjižnica) 1984, 43-59.

 

GLAVAN, Mihael: Slovenska biblija v Schulpforti. Stati inu obstati (Ljubljana) 2005, št. 1-2, 63-71

 

GLAVAN, Mihael: Slovenske protestantske knjige v nemško govorečih deželah (prispevek h gradivski osnovi za slovensko protestantiko). 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 157-162

 

GLAVAN, Mihael: Trubar, Primož – bibliografski predhodnik Trubarjeva Hišna postila : ob 400. Obletnici izida zadnje slovenske protestantske knjige. Ljubljana (DZS) 1995,

 

GLAVAN, Mihael: Trubarjev album : romanje s Trubarjem. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2008.

 

GLAVAN, Mihael: Trubarjev in Ungnadov dar Evropi. Spremna publikacija ob razstavi Trubarjev in Ungnadov dar Evropi. Ur. Mihael Glavan. Ljubljana (Narodna in univerzitertna knjižnica) 2008, str. 9-10.

 

GLAVAN, Mihael: Trubarjev in Ungnadov dar Evropi. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 301-308

 

GLAVAN, Mihael: Trubarjev narodni kulturni program. Primož Trubar: Catechismus. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1992. (201-207). - (Faksimile).

 

GLAVAN, Mihael: Trubarjevo razodetje. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 262-273

 

GLAVAN, Mihael: Vergerijeva dela v zbirki protestantik v NUK in drugih evropskih knjižnicah. Acta histriae… 7 (1999),št. 2,  173-190

 

GLOBOKAR, Roman: Trubarjeva etika. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 215-228

 

GLONAR, Joža: Juričič Jurij. Slovenski biografski leksikon I. L.jubljana 1925-1932, 417-418.

 

GLONAR, Joža: Khis(e)l Hans. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 454.

 

GLONAR, Joža: Klombner Matija. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 464.

 

GODINA Štefan: Hištoria evang. verske občine v Gornji-Petrovci. Evangeličanski kalendari (Murska Sobota) 1939, 53-61.

 

GOLEC, Boris: Kdo in od kod je bil pravzaprav Primož Trubar? Trubarjev novi “rojstni list” in popravljena “osebna uizkaznica”. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008,45-64

 

GOLEC, Boris: Kje na Rašici se je v resnici rodil Primož Trubar. Arhivi (Ljubljana) 2008, št. 2, 209-240

 

GOLEC, Boris: Komaj znano in še neznano vplivno meščansko sorodstvo Primož Trubarja. Časopsi za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2010, 2-3, 5-33

 

GOLEC, Boris: Trubarjev rod in priimek na Slovenskem. Po sledeh ˝izginulega˝ rodu in rodbinskega imena očeta prve slovenske knjige. Kronika (Ljubljana), 58 (2010) 2, 347-382.

 

GOMBAČ, Boris M.: Heretik heretiku : pismo Ubalda Lupetine Petru Pavlu Vergeriju. Primorske novice 52 (1998) 77 (2. X.), 21

 

GORIČANEC: Blagoslovitev fundamentnoga kamna selanske cerkve. - Düševni list (Puconci) 17 (1939) 10, 116-117.

 

Gornye szlavecske evang. gmajne kratka prigoda. Düsevni list (Puconci) 5 (1927) 8, 89-90.

 

Gospod ga je poklical k sebi. Kerčmar Zoltan (1902-1962). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1963, 69.

 

GRADNIK, Vladimir: Čovjek kojeg je Bog upotrebljivao. (Ob 10­letnici smrti Jožefa Novaka). Izvori (Novi Sad) 25 (1982) 11, 11+14.

 

GRADNIK, Vladimir: Isus me ljubi i ja ljubim Isusa. (Življenjska pot Josipa Solarja). Izvori (Novi Sad) 24 (1981) l, 12-13.

 

GRADNIK, Vladimir: Nuskova - crkva na vrhu brda. Izvori (Novi Sad) 24 (1981) 2, 11-13.

 

GRAFENAUER, Bogo: Drugi Trubarjev zbornik. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 8 (1954), 276-284.

 

GRAFENAUER, Bogo: Kmečki upori na Slovenskem in reformacija. Kmečki upori na Slovenskem. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1962, 253-270.

 

GRAFENAUER, Bogo: Koroški Slovenci v zgodovini slovenske narodne skupnosti. Koroška in koroški Slovenci. Maribor (Obzorja) 1971, 144-152.

 

GRAFENAUER, Bogo: Poglavitne komponente slovenske zgodovine v 16. stoletju in njihova povezanost. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 43-52.

 

GRAFENAUER, Bogo: Reformacija ter socialne strukture in socialna gibanja. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 34-36.

 

GRAFENAUER, Bogo: Reformacija in socialne strukture in gibanja v slovenskih ddeželah. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 163-167

 

GRAFENAUR, Bogo: Zgodovina slovenskega naroda. III. zv. Ljubljana (Kmečka knjiga) 1956.

 

GRAFENAUER, Ivan: Kratka zgodovina slovenskega slovstva. I. del: od začetkov do marčne revolucije. Ljubljana (Katoliška bukvarna) 1917.

 

GRAFENAUER, Ivan: Kratka zgodovina slovenskega slovstva. 2. popr. izd. Ljubljana (Jugoslovanska knjigarna) 1920.

 

GRAFENAUER, Ivan: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje (Mohorjeva družba) 1973.

 

GRAFENAUER, Ivan: O Trubarjevem prevodu evangelijev. Dom in svet (Ljubljana) 27 (1914), 297-303.

 

GRANDA, Stane: Iz jezikovne skupnosti v politični narod. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 215-246

 

GRANDA, Stane: Reformacija – glavno orožje kulturnega boja med Slovenci. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 389-402

 

GRDINA, Igor: Do “fine moke 00” mleto Trubarjevo vprašanje. Stati inu obstati (Ljubljana) 2006, št. 3-4, 202-235

 

GRDINA, Igor: Hrenov odnos do protestantov. Hrenov simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba) 1998, 229-243

 

GRDINA, Igor: Nekaj opazk o vlogi Primoža Trubarja v začetkih slovenskega knjižnega jezika. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 49 (1995) št. 3, 379-398

 

GRDINA, Igor: Obstati, ko se vse širi. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 11-16

 

GRDINA, Igor: Od brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor (Obzorja) 1999

 

GRDINA, Igor: Od kar svet stoji, se to nikdar ni zgodilo. Prve slovenske knjige. Ljubljana (Narodna in univerzitetna knjižnica) 2000

 

GRDINA, Igor: Osi Trubartjeve misli. Jubilejni Kranjski zbornik 2010. Kranj: MO 2010, 165-171

 

GRDINA, Igor: Pavel Wiener v navzkrižjih časa. Kranjski zbornik 2005, 361-369

 

GRDINA, Igor: Pripadnost in identitete med preteklostjo in vizijami prihodnosti. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 9-20

 

GRDINA, Igor: Primož Trubar na evropski karti duha. PrimožTrubar : 1508 – 1586. Ob petstoti obletnici rojstva. Ljubljana (Narodni muzej Slovenije) 2008, 9-17.19-29

 

GRDINA, Igor: Primož Trubar v Laškem. Laško (Stik) 2008

 

GRDINA, Igor: Reformacijski tokovi na Slovenskem. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 61 (2007) št. 1-2, 59-74

 

GRDINA, Igor: Reformationsströme in slowenischen Raum im 16. Jahrhundert. Biblia Slavica. Komentare. Paderborn – München – Wien – Zürich (Ferdinand Schöningh) 2006, 9-21

 

GRDINA, Igor: Starejša slovenska nabožna književnost. Ljubljana (DZS) 1997

 

GRDINA, Igor: Tomaž Hren, Bischof von Laibach. Querschnitte. München (Verlag Südodstdeutsches Kulturwerk) 2001, 63-90

 

GRDINA, Igor /I. G./: “Trubar orač je naše zemlje mirne…” Slovenska kronika XX. stoletja. Ljubljana (Nova revija) 1995, 104-105

 

GRDINA, Igor /I. Gna/: Trubar, Felicijan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1999, 372.

 

GRDINA, Igor (I. Gna/: Trubar, Primož. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1999, 372-378.

 

GRDINA, Igor: Uvod. Zbrana dela Primoža Trubarja. Ljubljana (Rokus) 2002, 7-17

 

GRMIČ, Vekoslav: Govor na proslavi ob dnevu reformacije v Mariboru (29. 10. 2001). Znamenje 31 (2001), št. 5/6, 102-105

 

GRMIČ, Vekoslav: Korenine Trubarjeve teološke misli. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 129-138.

 

GRMIČ, Vekoslav: Pogled Katoliške cerkve na reformacijo in poreformacijski vplivi. Evangeličanski koledar 1997, 65-68

           

GRMIČ, Vekoslav: Pogled sodobnega katoliškega teologa na Lutra. Znamenje (Celje) 13 (1983) 6, 501-508.

 

GRMIČ, Vekoslav: Prinzipien von Trubers theologischen Denken. München (O. Sagner) 1995, 251-257

 

GRMIČ, Vekoslav: Religiozni pluralizem in ekumenizem nekoč in danes. - 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, 186-188

 

GRMIČ, Vekoslav: Temeljni poudarki Lutrove teologije. ­Znamenja (Celje) 13 (1983) 5, 355-362.

 

GRMIČ, Vekoslav: Trubar, Dalmatin, Bohjorič in tiste dobe verstniki… Razgledi (Ljubljana) 1998, št. 5 (4. III.), 19

 

GRMIČ, Vekoslav: Trubarjeva teološka antropologija. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 37-39.

 

GRUDEN, Janez: Trubarjeva domačija na Rašici. Velike Lašče (Kulturno-umetniško društvo Primož Trubar) 1989

 

GRUDEN, Josip: Doneski k zgodovini protestantstva na Slovenskem. IMDK 17 (1907), 1-15, 53-65, 121-140.

 

GRUDEN, Josip: Praznoverja in mistične sekte v protestantski dobi. IMDK 18 (1908), 60-66; 19 (1909), 109-113.

 

GRUDEN, Josip: Primož Trubar. Čas (Ljubljana) 2 (1908), 257-268.

 

GRUDEN, Josip: Samostan Studenice v protestantski dobi. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 5 (1908), 163-168.

 

GRUDEN, Josip: Urban Tekstor in prvi spor z luteranstvom. ­Čas (Ljubljana) 3 (1908), 1-14.

 

GRUDEN, Josip: Verske in gospodarske razmere bistriškega samostana v reformacijski dobi.  Carniola (Ljubljana) 1 (1910), 89-97.

 

GRUDEN, Josip: Zgodovina slovenskega naroda. Celovec (Družba sv. Mohorja) 1910.

 

GRUDEN, Josip: Zgodovina slovenskega naroda. Celovec (Družba sv. Mohorja) 1912.

 

GSPAN, Alfonz: Nekaj dostavkov h Kidričevemu Bibliografskemu uvodu v zgodovino reformacijske književnosti. Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 175­-176

 

GSPAN, Alfonz: Prispevek k ikonografiji Primoža Trubarja. ­Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 151-160.

 

GUOTH, Suzana: Prispevek k stalni razstavi spominskega doma evangeličasnke cerkve v Puconcih. Evangeličanski koledar 2009, 218-220

 

HAJSZAN, Robert: Aufnahmen von Druckwerken der Mandelc-Druckere in Eberau. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 185-192

 

HAJSZAN, Robert: Urkunden über Verbindungen der Burgenland-Protestanten zu den Prekmurje-Protestanten. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 177-184

 

HADEK, Karel: K počatkum slovinskeho spisovneho jazyka. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 249-253.

 

HALBRAINER, Heimo: Die Protestanten in und um Radkersburg. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 131-146

 

HANISCH-WOLFRAM, Alexander: Protestanti in Slovenci na Koroškem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 52-72

 

HARI Lipot: Kratka zgodovina evangeličanske fare v Domanjševcih. Evangeličanski kalendari (Murska Sobota) 1938, 83-93.

 

HARI Lipot: Novi farof v Domanjšovci. Evangeličsanszki kalendari (Murska Sobota) 1932, 75-77.

 

/HARI, Leopold/ H.: Primož Trubar in slovenska reformacija. ­           Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1952, 39-45.

 

HARI, Theodor: Antiqutates transmuranae (Aleksander Terplan). Evangeličanski koledar 1995, 46-60

 

HARI, Theodor: Janez Kardoš. Evangeličanski koledar 2001, 111-118

 

HARI, Theodor: Johannes Kepler in začetki reformacije v Prekmurju. Murska Sobota (Slovensko protestqantsko društvo Primož Trubar) 1999

 

HARI, Theodor: Johannes Kepler in začetki reformacije v Prekmurju. Evangeličanski koledar 1999, 185-214

 

HARI, Theodor: Leopold Hari. Evangeličanski koledar 2001, 221-223

 

HARI, Theodor: Zgodovina evangeličanske cerkve v Murski Soboti. Murska Sobota (ECO) 2000

 

HEGEMANN, Ottmar: Zu Primus Trubers 400-jährigen Geburtstage. JGGPÖ 24 (1908), 16-69.

 

HEINER Geza: Hodoške evang. gmajne hištorija. Düsevni liszt (Puconci) 11 (1933) 6, 62-66; 7, 75-80; 8, 90-93.

 

HEISS, Gernot: Stanovske in jezuitske šole v notranji Avstriji: izobraževališča politične elite in središča konfesionalne         propagande. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza       Edvarda Kardelja et al.) 1987, 40-45.

 

Hima Aleksander (1864-1936). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1981, 96-97.

 

HITZINGER, P.: Beiträge zur Geschichte der Reformation in Krain. MHVK 19 (1864), 1-7, 51-55.

 

HLADNIK, Miran: Luteranci, rokovnjači in pesniki. Kranjski zbornik. Kranj 2005, 169-180

 

HLADNIK, Miran: Protestanti v slovenskem zgodovinskem romanu. Evangeličanski koledar 1997, 115-123

 

HLADNIK, Miran: Slovenski romani o luterancih. XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 155-167.

 

HLADNIK, Miran: Trubar in internet. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 20-29

 

HOJAN, Tatjana: Ob 250-letnici rojstva Štefana Küzmiča. ­Razstava. Ljubljana (Slovenski šolski muzej) 1973.

 

HORAK, Josip: Osnutak Austrijskog biblijskog društva. Glasnik (Rijeka) 3 (1970) 12, 141-143.

 

HOZJAN, Andrej: Abriss der reformatorischen und gegenreformatiorischen Ereignisse in Prekmurje vom 16. Bis 18. Jahrhundert. Die Reformation in Mitteeuropa = Reformacija v srednji Evropi. Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften ; Ljubljana (Založba ZRC SAZU : ASO) 2011, 97-106

 

Hrenov simpozij v Rimu. Uredil Edo Škulj. Celje (Mohorjeva družba) 1998

 

HUMAR, Jožko: Primož Trubar - rodoljub Ilirski. Koper (Lipa) 1980

           

HUMAR, Jožko: Trubarjevo razmerje do družine. Obzornik (Ljubljana), 1986, 11, 787-792.

 

HUMAR, Jožko: Trubarjev družbeni nazor s posebnim ozirom na njegov odnos do kmetov. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 46-48.

 

HUMAR, Marjeta: Protipomenskost v jezikovnih delih slovenskih protestantov. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 269-278

 

HÜTTL-HUBERT, Eva: Anmerkungen zu Struktur, Provenienz und Rezeption des südslawischen Protestantica in der Österreichischen Nationalbibliothek. Die Reformation in Mitteeuropa = Reformacija v srednji Evropi. Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften ; Ljubljana (Založba ZRC SAZU : ASO) 2011, 37-62

 

IGLIČ, Akleš: Koga je mislil Trubar z besedama “Lubi Slovenci”? Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 319-327

 

ILEŠIČ, Fran: K Trubarjevemu životopisu. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica slovenska) 1908, 276-281.

 

ILEŠIČ, Fran: Küzmič - Torkoš. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1907, 177-178.

 

ILEŠIČ, Fran: O tisku in prodaji nekaterih Trubarjevih knjig. ­Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica slovenska) 1908, 281-­283

 

ILEŠIČ, Fran: Primož Trubar in njegova doba. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica slovenska) 1908. v-xxxii.

 

ILEŠIČ, Fran: Pripombe dr. Ilešiča po beležkah gosp. ravnatelja Mateja Hubada. (Na prispevek J. Čerina). Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica slovenska) 1908, 238-244.

 

ILEŠIČ, Fran: "Škrjanec" in "Kukovec" 1579. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica slovenska) 1908, 245-250.

 

ILEŠIČ, Fran: Trubarjeva spominska plošča v Derendingenu. ­Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica slovenska) 1908, 261-­264.

 

ILEŠIČ, Fran: Zagrebački primerak Bohoričeve slovenačke gramatike. Južnoslavenski filolog II, 1921, 211 -216.

 

ILICH, Iztok: 420 let Dalmatinove Biblije. Evangeličanski koledar 2004, 102-106

 

ILIĆ, Luka: Bullingerjev vpliv na slovensko reformacijo. Stati inu obstati (Ljubljana) št. 1/2, 72-81

 

ILWOF, Franz: Der Protestantismus in Steiermark, Karnten und Krain. Graz 1900

 

IPAVEC, A.: Verski pokret na Goriškem v šestnajstem stoletju. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica slovenska) 1908, 251­-260.

Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci – Bad Radkersburg. Zbornik. = Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen kirchlichen Raum Puconci – Bad Radkersburg verbunden. Sammelwerk. Murska Sobota (PD PT) 2006.

 

Iz zgodovine ev. cerkve v Ljubljani. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1956, 41-44.

 

J. N.: Nekaj iz naše zgodovine. Düsevni liszt (Puconci) 7 (1929) 8-9, 87-91.

 

JAGODIČ, Justina: Zgodovinski utrinki.  Velike Lašče. Zbornik. Velike Lašče 1986, 3-32.

 

JAKELJ, Jernej: Protestantizem v slovenskih učbenikih za zgodovino in slovenščino v 20. stoletju. Ljubljana (FF UL) 2003. (Diplomsko dleo, Oddelek za sociologijo)

 

JAKOP, Tjaša: Dvojinske oblike v delih protestantskih piscev. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 357-369

 

JAKOPIN, Franc, Majda Merše, France Novak: Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 49-52.

 

JAKOPIN, Franc: Jezikovna in pisna adaptacija imen v besedilih 16. stoletja. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 69-75.

 

JAKOPIN, Primož: Trubarjeve vzporednice / pismenost nekoč in danes. Stati inu  obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 100-107

 

JAMBREK, Stanko: Petar Pavao Vergerije ml. i “Rasgovarange megiu papist I gednim luteran”. Acta histriae… 7 (1999) št. 2=VIII, 141-152

 

JAMBREK, Stanko: Sola scriptura, sola gratia i sola fide kao teološka osnova i poticaj pisanja na narodnim jezicima. - 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, 40-53

 

JANEZ, Stanko: Istorija slovenačke književnosti. Sarajevo 1959.

 

JANEZ, Stanko, Miroslav Ravbar: Zgodovina slovenske književnosti. 2. popr. izd. Maribor 1957.

 

JANEŽIČ, Stanko: Primož Trubar in ekumenizem. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slomškova založba) 2008, 38-43.

 

JANEŽIČ, Stanko: Slovenski evangeličani. Mohorjev koledar (Celje) 1988, 42

 

JANEŽIČ, Stanko: Trubar in sodobni ekumenizem. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1986, 85-89.

 

JANEŽIČ, Stanko: Trubarjeva spodbuda. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slomškova založba) 2008, 5-6.

 

JANKO, Anton: Nemška literarna tvornost na Slovenskem v 16. stoletju. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 53-55.

 

JANKO, Anton: Nemško literarno tvorstvo na Slovenskem v 16. stoletju. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 168-177

 

JANKO, Anton: Raba in pogostnost iz nemščine prevzetih besed v Trubarjevem katekizmu (1550). 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 427-434.

 

JAVORŠEK, Jože: Primož Trubar. Ljubljana (Partizanska knjiga) 1977.-(Znameniti Slovenci).

 

JAVORŠEK, Jože: Primož Trubar. 2. izd. Ljubljana (Partizanska knjiga) 1986.-   (Znameniti Slovenci).

 

JAVORŠEK, Jože: Primož Trubar. Ljubljana (Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 2008.

 

JAVORŠEK, Jože: Primož Trubar. Dop. izd. Ljubljana (Partizanska knjiga) 1986. (Znameniti Slovenci).

 

JAZBEC, Helena: Nemške izposojenke pri Trubarju. Na primeru besedila Ena dolga predguvor. Ljubljana (Založba ZRC, ZRC SAZU)  2007. (Zbirka Linguistica et philological 17).

 

JELENOVEC, Zdenka: Luthrova misel in slovenska reformacija. Evangeličanski koledar 2008, 113-115

 

JELENOVEC, Zdenka: Trubar in nastanek slovenskega knjižnega jezika. Evangeličanski koledar 2006, 117-119

 

JEMBRIH, ALOJZ: Croatica protestantica v korespondenci slavistov 19. in 20. stoletja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 293-300

 

JEMBRIH, Alojz: Divergenzen in der Sprachauffassung Primus Trubers und Stephan Konsuls in Ungnads “Bibelanstalt”. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primurs Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 452-469

 

JEMBRIH, Alojz: Dosedanji vidiki vprašanja o jezikovnih odnosih med Primožem Trubarjem in Stijepanom Konzulom ob delu "Biblijskega zavoda" in nekatera nova dognanja o tem. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelia et al.) 1987, 56-57.

 

JEMBRIH, Alojz: Konvergentni odnosi među gradiščanskohrvatskim i slovenskim protestantskim pjesmaricama. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 595-604.

 

JEMBRIH, Alojz: Pavao Skalić u službi reformacije. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 129-139.

 

JEMBRIH, Alojz: Trubarova zauzetost kod prevođenja i tiskanja hrvatskih knjiga u Urachu. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 41-51

 

JEMBRIH, Alojz: Vergerijeva zauzetost oko slovenskoga i hrvatskoga prijevoda biblije. Acta histriae… 7 (1999), št. 2=VIII, 103-140

 

JERMAN, Frane: Idejne prvine reformacije. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986. 121-128.

 

JERŠE, Sašo: “Apoteoza Primoža Trubarja” – romatični pogled na slovensko reformacijo in njegove meje. Stati inu obastati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 208-228

 

JERŠE, Sašo: Silhuete religioznosti v zgodnjem novem veku. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 13-29

 

JERŠE, Sašo: Vera, upanje, oblast o notranjeavstrijskem političnem imaginariju v času verskih vrenj. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 67-103

 

JESENŠEK, Marko: Deležniško-deležijski skladi na –č in –ši v Küzmičevem prevodu Nouvega Zákona. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor (Filozofska fakulteta) 2013, 306-352

 

JESENŠEK, Marko: Deležniško-deležijski skladi v Küzmičevem in Japljevem prevodu nove zaveze. Slavistična revija 38 (1991), 183-198

 

JESENŠEK, Marko: Jezik prekmurskih abecednikov in učbenikov v 19. stoletju. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor (Filozofska fakulteta) 2013, 218-234

 

JESENŠEK, Marko: Kardoš in prekmurski knjižni jezik. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor (Filozofska fakulteta) 2013, 102-110

 

JESENŠEK, Marko: Prerodne misli prekmurskih protestantov in katolikov v 18. in na začetku 19. stoletja. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor (Filozofska fakulteta) 2013, 89-101

 

JESENŠEK, Marko: Stične točke pri oblikovanju slovaškega in prekmurskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 46 (2000/01), št. 7-8, 297-303

 

JESENŠEK, Marko: Stične točke pri oblikovanju slovaškega in prekmurskega knjižnega jezika. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor (Filozofska fakulteta) 2013, 72-79

 

JESENŠEK, Marko: Trubar und die Entwicklung der slowenischen Sprache. Die Reformation in Mitteleuropa = Reformacija v srednji Evropi. Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften ; Ljubljana (Založba ZRC SAZU : ASO) 2011, 303-311

 

JESENŠEK, Marko: Trubarjeva in Küzmičeva različica slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 – 2009, št. 1), 199-209

 

JESENŠEK, Marko: Trubarjeva in Küzmičeva različica slovenskega knjižnega jezika. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor (Filozofska fakulteta) 2013, 62-71

 

JESENŠEK, Marko: Začetki jezikovne politike in načrtovanja v prekmurskem knjižnem jeziku 18. in 19. stoletja. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor (Filozofska fakulteta) 2013, 82-88

 

JEZERNIK, Božidar: Ali je Primož Trubar upesnitve vreden junak?

Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 53-72

 

JEZERNIK, Božidar: Dva obraza podobe Primoža Trubarja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 147-164

 

Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Uredila Kozma Ahačič in Petra Testen. Ljubljana (Založba ZRC) 2011

 

Jezikovni pomen Dalmatinove Biblije. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1985, 51-56.

 

JOŠAR, Ludvik: Cerkvena in teološka razsežnost reformacije. Stati inu obstati (Ljubljana) 2005, št. 1-2, 211-218

 

JOŠAR, Ludvik: Evangeličanska cerkev in protestantsko načelo v Sloveniji. Evangeličanski koledar 2002, 91-104

 

JOŠAR, Ludvik: Jurij Dalmatin (1546-1589). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1989, 44-48.

 

JOŠAR, Ludvik: Jurij Dalmatin – evangeličanski duhovnik. Evangeličanski koledar 1998, 87-90

 

JOŠAR, Ludvik: Oskar Sakrausky : 1914-2006. Stati inu obstati (Ljubljana) 2006, št. 3-4, 255-259

 

JOŠAR, Ludvik: Prekmurski prevodi in prevajalci Svetega pisma. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 2010, 146-163

 

JOŠAR, Ludvik: "Spominjajte se svojih predstojnikov..." (P. Trubar). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1987, 75-77.

 

JOŠAR, Ludvik: Teološka primerjava Dalmatinove in Bakoševe Agende (krst in sveta večerja). Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 58-60.

 

JOŠAR, Ludvik: Trubar in evangeličanska Cerkev na Slovenskem. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1987, 122-126.

 

/JOŠAR, Ludvik/ L. J.: Živa preteklost. (Ob blagoslovitvi Doma P. Trubarja). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1974, 63-68.

 

JOVIĆ, Pavle: Prispevek Primoža Trubarja in njegovih sodelavcev v reformi cirilice. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 405-409

JOVIĆ, Pavle: Prvi biografi Primoža Trubarja med južnimi Slovani. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 287-292

 

JOVIĆ, Pavle, Vladimir OSOLNIK: Razsvetljenci med prvimi biografi Primoža Trubarja. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 585-593

 

Jubilej Gor. Slavečke cerkvene občine. Evangeličanski koledar (Lendava) 1969, 72-75.

 

JUGOVAC, Paolo: Reformacija v Istri v prvi polovici 16. stoletja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2005, št. 1-2, 219-227

 

JURCA, Stane: Dalmatinova Biblija in korenski prehod. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 332-340

 

Jurij Dalmatin. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1953, 21-22.

 

JURIŠIČ, Simun: Primož Trubar v hrvatski književni historiografiji. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja          et al.) 1987, 61-63.

 

/KOVATS, Istvan/ K. I.: Szobotske evang. gmajne 40 letnica oszvetek.  Düsevni liszt (Puconci) 9 (1931) 2, 14-15.

 

K. S.: Evang. molitvarnice i brütiva posvetšüvanye v-Apači. ­Düsevni liszt (Puconci) 9 (1931) 12, 133-135.

 

K. S.: G. Petrovszke "Nedele" cérkvi katholizêranya nistere dátke. Düsevni liszt (Puconci) 4 (1926) 11, 126-128; 12, 137-140.

 

KALAN, Filip: Med Trubarjem in moderno. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1977. (Naša beseda).

 

KALAN, Filip: Prvi oblikovalci narodne zavesti. Mladinska knjiga (ljubljana) 1974, 5-33. (Naša beseda). 

 

KALČEVIĆ, Branko: Pentekost u Sloveniji.  Izvori (Novi Sad) 23 (1980) 7-8, 11; 9, 11.

 

KARDELJ, Edvard: Pomen slovenske reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 33-38.

 

KARDELJ, Edvard: Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ljubljana (Državna založba Sovenije) 1970.

 

KARDELJ, Edvard: Reformacijsko gibanje v luči slovenskega narodnega vprašanja. Novi svet 6 (1951), 865-884. ­(Tudi: Tovariš 1951, 393).

 

Kardos János. - Luther kalendari na 1920 (Murska Sobota), 17­-21.

 

Karol Šiftar bodonski evang. duhovnik upokojen. ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1954, 39-42.

 

KASPRET, A.: Juri Dalmatin kot zagovornik škocjanskega župljana. ČZN 11 (1914), 18-32.

 

KAVČIČ, Janez: Čedajske vizitacije na Idrijskem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 279-286

 

KEBER, Janez: Vzročni vezniki v Trubarjevih delih. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska          akademija znanosti in umetnosti) 1986, 111-116.

 

KERČMAR, Jana, ml.: Evangeličanska cerkvena občina Gornji Petrovci. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 2008, 44-49

 

KERČMAR, Vili: Adam Bohorič. Evangeličanski koledar 1998, 63-68

 

/KERČMAR, Vili/ (vk): Primož Trubar (1508-1586). ­Evangeličanski            koledar (Murska Sobota) 1986, 50-85.

 

KERČMAR, Viljem: Primož Trubar – teolog in prvi evangeličanski superintendent. Evangeličanski koeledar 2013, 157-166

 

KERČMAR, Viljem: Protestantizem v Prekmurju v letih 1590-1610. Evangeličanski koledar 2000, 88-95

 

KERČMAR, Viljem: Protestantizem v Prekmurju v letih 1590-1610. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 149-160

 

KERČMAR, Vili: Tolerančni patent (vzroki in vsebina). Evangeličanski koledar 2008, 223-232

 

KERŠEVAN, Marko: Božja beseda in / kot ljudski jezik pri slovenskih protestantih 16. stoletja. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 23-34

 

KERŠEVAN, Marko: Idrijskim protestantom 16. stoletja. Protestanti(sti)ka. Ljubljana (CZ) 2012, 186-188

 

KERŠEVAN, Marko: Luther und das Luthertum in der slowenischen Literatur : Ivan Pregelj: Der “fremde” Geist und die “katolische slowenische Seele”. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primus Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 539-548

 

KERŠEVAN, Marko: Mihael Kuzmič : 1942-2005. Stati inu obstati (Ljubljana) 2005, št. 1-2, 238-242

 

KERŠEVAN, Maro: Marijino čaščenje in ljudska religioznost : protestantski pogled od Trubarja do danes. Stati inu obstati (Ljubljana) 2013, št. 17-18, 140-165

 

KERŠEVAN, Marko: Pa vendar: Peter Kupljenik in slovenski zgodovinski spomin. Protestanti(sti)ka. Ljubljana (CZ) 2012, 155-160

 

KERŠEVAN, Marko /M. Ke/: Protestantizem. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1995, 386-388.

 

KERŠEVAN, Marko: Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča Evropa. Evangeličanski koledar 2006, 120-125

 

KERŠEVAN, Marko: Protestantski “tuji duh” in katoliška slovenska verna duša. Sodobnost (Ljubljana) 35 (1985) št. 1, 63-69

 

KERŠEVAN, Marko: Protestanti(sti)ka. Ljubljana (CZ) 2012

 

KERŠEVAN, Marko: Protestantsko krščanstvo in sveto v (post)modernem svetu. Stati inu obstati (Ljubljana) 2006, št. 3-4, 76-93

 

KERŠEVAN, Marko: Protireformacija in Slovenci. Protireformacija in katoliška reformacija v zgodnji moderni Evropi. Ljubljana (Znanstveno in publicistično središče) 1995, 7-12

 

KERŠEVAN, Marko: Reformacija, protestantsko krščanstvo in značilnosti modern družbe. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 595-605

 

KERŠOVAN, Marko: Protestantizem kot vprašanje nove/drugačne krščanske zavesti na Slovenskem (v različnih socialnih okoljih). 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, 160-185

 

KERŠEVAN, Marko: Slovenci in protestantizem danes. Znamenje 30 (2000) št. 1/2, 39-46

 

KERŠEVAN, Marko: Slovenci in protestantizem danes. Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 2006, 13-57

 

KERŠEVAN, Marko: Trubarjeva reformacija. Primož Trubar v kontekstu reformacijske teologije. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 196-214

 

KERŠEVAN, Marko: Trubarjeva “Cerkev Božja slovenskega jezika” – vloga jezika v reformaciji in modernem (slovenskem) nacionalizmu. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 83-98

 

KERČMAR, Vili: Evangeličanska cerkev na Slovenskem. Murska Sobota (EC v Sloveniji) 1995

 

KERČMAR, Vili: Primož Trubar - življenje in delo. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1986, 68-77.

 

KERMAN, Branko: Nádasdyjev dvorec na Petanjcih. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 59-74

 

KERŠEVAN, Marko: Božja beseda in / kot ljudski jezik pri slovenskih protestantih 16. stoletja. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 23-34

 

KERŠEVAN, Marko: Reformacija in ljudska religioznost na Slovenskem. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja    et al.) 1987, 64-65.

 

KERŠEVAN, Marko: Reformacijska teologija in la condition humanine v 21. stoletju. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 159-182

 

KERŠEVAN, Marko: Trubarjeva “Cerkev božja slovenskega jezika” in “narod slovenskega jezika”. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 188-202

 

KIDRIČ, France: Adam Bohorič.  France KIDRIČ: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 143-148.

 

KIDRIČ, France: Bibliografski uvod v zgodovino reformacijske književnosti pri južnih Slovanih v XVI. veku. Bibliografija knjig iz južnoslovanske reformacijske produkcije. Ljubljana (Društvo slušateljev filozofske fakultete) 1927. (Zapiski po predavanjih; litografiran rokopis).

 

KIDRIČ, France: Bohorič Adam. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 49-52.

 

KIDRIČ, France: Bohorič Adam.  Narodna enciklopedija srpsko­hrvatsko-slovenačka. Zagreb (Bibliografski zavod) 1925. Knj . 1.

 

KIDRIČ, France: Bohorič v kranjskem deželnem zboru.  ČJKZ 5 (1926), 157.

 

KIDRIČ, France: Bohoričev Elementale Labacense cum Nomenclatura. ČJKZ 4 (1924), 128-130.

 

KIDRIČ, France: Bohoričevi.  ČJKZ 5 (1926), 157.

 

KIDRIČ, France: Bonomo Peter. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 53-54.

 

KIDRIČ, France: Chraska Anton. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 76-77.

 

KIDRIČ, France: Dalmatin, Anton. Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. Zagreb (Bibliografski zavod) 1925. Knj . 1.

 

KIDRIČ, France: Dalmatin Jurij. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 116-124.

 

KIDRIČ, France: Die protestantische Kirchenordnung der Slovenen im XVI. Jahrhundert. Eine literarisch­kulturhistorisch-philologische Untersuchung. Heidelberg 1919.

 

KIDRIČ, France: Doneski škofa Hrena za zgodovino reformacije na Slovenskem. ČZN 19 (1924), 20-24.

 

KIDRIČ, France: Elze Theodor. Slovenski biografski leksikon I. Liubliana 1925-1932, 156-159.

 

KIDRIČ, France: Elze Theodor. Narodna enciklopedija srpsko­hrvatsko-slovenačka. Zagreb (Bibliografski zavod) 1925. Knj. 1

 

KIDRIČ, France: Epilog k Trubarjevemu zborniku. Naši zapiski (Ljubljana) 6 (1909), 164-188.

 

KIDRIČ, France: Ivan Ungnad v pregnanstvu. ČJKZ 1 (1918/19), 64-78, 153-178; 2 (1920), 47-62, 188-209.

 

KIDRIČ, France: Ivan Ungnad v pregnanstvu. France KIDRIČ: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 13 -49.

 

KIDRIČ, France: Jurij Dalmatin. France KIDRIČ: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 149-161.

 

KIDRIČ, France: Jurij Kobila. ČJKZ 2 (1920), 276-281.

 

KIDRIČ, France: Jurij Kobila. France KIDRIČ: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 122- 126.

 

KIDRIČ, France: Kdaj je izšla prva slovenska knjiga. Cvetnik naše reformacijske misli. Ob 400-letnici slovenske knjige. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 11-13. - (Delni ponatis članka iz JF II, 1921).

 

KIDRIČ, France: Nepriobčena biografija Primoža Trubarja. IMDK 19 (1909), 24-31.

 

KIDRIČ, France: Loesche, Trubariana, für die Wirksamkeit in Kempten. Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte XXVI. ČJKZ 2 (1920), 114-117.

 

KIDRIČ, France: O sumljivih naslovih knjig v zgodovini južnoslovanskega pisemstva reformacijske dobe. Slavia I. Praga 1922-23, 360-378.

 

KIDRIČ, France: Ob faksimilirani izdaji prve slovenske knjige: Trubarjev "Catechismus" iz leta 1551. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 56 (1936), 289-292.

 

KIDRIČ, France: Ogrodje za biografijo Primoža Trubarja. ­Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede I. Ljubljana 1923, 179-272.

 

KIDRIČ, France: Ogrodje za biografijo Primoža Trubarja. France Kidrič: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 57- 113.

 

KIDRIČ, France: Otrozhija Biblia 1566. ČJKZ 4 (1924), 121-125.

           

­KIDRIČ, France: Otrozhija Biblia 1566. France KIDRIČ: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 127-131.

 

KIDRIČ, France: Otrozhja Tabla (ali Biblia) okoli 1580. ČJKZ 4 (1924), 125- 128.

 

KIDRIČ, France: Pachernecker Lenart. Slovenski biografski leksikon II. Ljubljana 1933-1952, 242-243.

 

KIDRIČ, France: Primož Trubar. K njegovi štiristoletnici. Celje. Domovina 1908

 

KIDRIČ, France: Primož Trubar. France KIDRIČ: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 114-121.

 

KIDRIČ, France: Primož Trubar. Priredil in uvod napisal dr. Mirko Rupel. Ljubljana (Slovenski knjižni zavod) 1951.

 

KIDRIČ, France: Primož Trubar. Cvetnik naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 35-38.

 

KIDRIČ, France: Reformacijska doba. France KIDRIČ: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 11-161.

 

KIDRIČ, France: Slovenačka književnost do polovine 19. vijeka. ­Narodna enciklopedija sprsko-hrvatsko-slovenačka. Zagreb (Bibliografski zavod) 1928. Knj. 4.

 

KIDRIČ, France: Slovenische Protestanten aus dem Gailtate in der          Lausitz? Archiv für slovenische Philologie (Wien) 37 (1920), 541-542.

 

KIDRIČ, France: Slovenske knjige v protestantski stanovski šoli v Ljubljani 1563-1598. ČJKZ 4 (1924), 130-139.

 

KIDRIČ, France: Slovenske knjige v protestantski stanovski šoli v Ljubljani 1563- 1598. France Kidrič: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 132- 142.

 

KIDRIČ, France: Starija slovenačka književnost. Slovenačka, Srpska književna zadruga. Kolo XXX, br. 202. Beograd 1927, 86-134.

 

KIDRIČ, France: Trije prispevki k zgodovini slovenskega pisemstva v 16. stol. Južnoslavenski filolog (Beograd) 2 (1921), 301-308.

 

KIDRIČ, France: Trije prispevki k zgodovini slovenskega pisemstva v 16. stoletju. France KIDRIČ: Izbrani spisi I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978, 50-56.

 

KIDRIČ, France: Trobarji na Raščici. ČJKZ 2 (1920), 251-273.

 

KIDRIČ, France: Trubarjevi na Votivni sliki v Deredingenu iz leta 1587. l. Zbornik za umetnostno zgodovino (Ljubljana) 1922, 1-8.

 

KIDRIČ, France: Zgodovina slovenskega slovstva od začetkov do Zoisove smrti. Ljubljana (Slovenska matica) 1929.

 

KIDRIČ, France: Zgodovina slovenskega slovstva od začetkov do Zoisove smrti. 1. snopič. 2. predel. izd. Ljubljana 1932

 

KIDRIČ, France: Življenje in delo Primoža Trubarja. Cvetnik naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 14-32. - (Po Kidričevem tekstu v Glonarjevern članku o SBL iz Jugoslavije 1922, št. 180 ­dopolnil Mirko Rupel).

 

KISSLING, Joachim Hans: Einiges über den türkischen Hintergrund zur Zeit der slowenischen Reformation. ­Abhandlungen über die slowenische Reformation. München (R. Trofenik) 1968, 50-64.

 

KISSLING, H. J.: Einiges zu dem "Lied wider die Türken”. ­Slavistische Studien. München 1968.

 

KLEINMAYR, Julij: Pripomoček zgodovini slovenskega slovstva. ­Koper 1879.

 

KLEINMAYR, Julij: Zgodovina slovenskega slovstva. Celovec 1881.

 

KLEM, Franjo: Novi početak u Sloveniji.  Glasnik (Rijeka) 5 (1972) 12, 187-188.

 

KLEMENČIČ, Kristina: Matija Trost in prva Trubarjeva biografija. Stati inu obstati (Ljubljana) 2010, št. 11-12, 78-110

 

KLIMAU, Ihar: Tehnika biblejnaga perakladu Primaža Trubara (na prikladze analizu Mc. 13:1-23; Mk 4,1-20,23. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 355-370

 

KLIMAU, Ihar: Primaž Trubar jak biblijni perakladčik : na prikladze pripavesci pra sejbita (Mc 13:1-23; Mk 4,1-20,23). Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 371-383

 

KLOBČAR, Marija: “Inu koledniki ob božiči pojo” – Trubarjeva interpretacija ljudske pesmi in ljudskega. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 73-86

 

KLUGE, Rolf-Dieter: Frühe Tübinger Beiträge zum Verlauf und zur Erforschung der slovenischen Reformation (Andreae, Nast, Weber       und Schnurrer). 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 209-226.

 

KLUGE, Rolf-Dieter: Primus Truber in Tübingen und Württemberg. Primus Truber und seine Zeit. München: Otto Sagner, 1995.

 

KLUGE, Rolf-Dieter: Zum 500. Geburtstag des slowenischen Reformators Primus Truber. Tübinger Blätter 2008. Tübingen: TC Druck Tübingen, 2008, 26-34.

 

KLUN, Fereri Vinko: Beiträge zur Literatur-Geschichte von Krain III. MHVK 7 (1852), 65-68.

 

KMECL, Matjaž: Pomen reformacije za slovenski kulturni jezik in slovensko narodno samobitnost. Evangeličanski koledar 1997, 68-70

 

KMECL, Matjaž: Primož Trubar zapušča Ljubljano. Pesniška zbirka Gorazda Kocijančiča. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 284-288

 

KMECL, Matjaž: Protestantizem v slovenski klasični meščanski pripovedi.  XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana  (Filozofska fakulteta) 1984, 123-135.

 

KMECL, Matjaž: Zadržki do Trubarja in njihov parados. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 80-85

 

KOBLAR, Anton: Luterani v Kranju. Kranj 1914.

 

KOBLAR, Anton: Šole v Kranju. IMDK 13 (1903), 40-48.

 

KODRE, Petra: Reformacija in protireformacija pri pouku književnosti v slovenski šoli v 20. stoletju. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 217-227

 

KOHLER, Alfred: Die politischen und kirchlichen Rahmenbedingungen der Reformation in Mitteleuropa. Die Reformation in Mitteeuropa = Reformacija v srednji Evropi. Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften ; Ljubljana (Založba ZRC SAZU : ASO) 2011, 11-22

 

KOKOLE, Metoda: Musicale essercitio. O glasbenem izobraževanju slovenskih protestantov. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 162-183

 

KOKOLE, Metoda: Protestantski podporniki glasbe ter glasbeno ustvarjanje in poustvarjalnost na Slovenskem v drugi polovici 16. stoletja. PrimožTrubar : 1508 – 1586. Ob petstoti obletnici rojstva. Ljubljana (Narodni muzej Slovenije) 2008, 75-90.95-111

 

KOKOLJ, Miroslav: Ob izvirih prekmurskega tiska. Ljudski glas (Murska Sobota) 3 (1951) 40 (4. X.), 4; 40a (11. X.), 4; 41 (18. X.), 4; 42 (25. X.), 4.

 

KOKOLJ, Miroslav: Prekmurski Slovenci 1919-1941. Murska Sobota (Pomurska založba) 1984.

 

KOKOLJ, Miroslav, Bela Horvat: Prekmursko šolstvo (od začetka reformacije do zloma nacizma). Murska Sobota (Pomurska založba) 1977.

 

KOLAR, Bogdan: Prenovitveno delo škofa Tomaža Hrena s pomočjo sinod. Hrenov simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba) 1998, 161-180

 

KOLAR, Bogdan: Trubarjeva odvisnost od Bonoma, Vergeija in Bullingerja. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 243-259

 

KOLARIČ, J.: Die Sprache in Adam Bohorics Articae horulae. ­Adam Bohorič: Articae Horulae. II. Teil: Untersuchungen München (R. Trofenik) 1971.

 

KOLARIĆ, Juraj: Kršćani na drugi način. Zagreb (Veritas) 1976, 48-58, 59-73, 123-141.

 

KOLARIČ, Rudolf: Die Sprache in Adam Bohoričs Arcticae horulae. Adam Bohorič, Arcticae horulae, Die erste Grammatik der slowenischen Sprache. Wittenberg 1584. II. Teil: Untersuchungen. München (Dr. dr. Rudolf Trofenik) 1971,  29-72.

 

KOLLER-NEUMANN, Irm.: Die Gegenreformation in Villach. ­Museum der Stadt Villach. 13. Jhr. Villach 1976.

 

KÖNIG, Dorothea: Nemško poznavanje Slovenije v Trubarjevem času. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 607-618

 

KONSTANTINOVIĆ, Zoran: Komparativistična razmišljanja o reformaciji kot modelu nastajanja nacionalne zavesti. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 66-67.

 

KOPECKY, Milan: Česká obdoba Dalmatinovyi Bible. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 227-237.

 

KOPITAR, Jernej: O Primožu Trubarju. Cvetnik naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 52.

 

KÖPL, Ulrich: Primož Trubar kot teolog. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 108-123

 

KOROŠEC, Tomo: Členki v Trubarjevem Katekizmu 1550. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 221-230

 

KOROŠEC, Vekoslav: Baptisti v Sloveniji. Snopje (Ljubljana) 7 (1983), 42-45.

 

KOROŠEC, Vekoslav: O slovenski reformaciji. Snopje (Ljubljana) 8 (1984), 24-30.

 

/KOROŠEC, Vekoslav/ V. K.: Trbovlje - (Jurij Čater - smrt). ­Glasnik             (Rijeka) 1 (1968) 5, 35-36.

 

KOROŠEC, Vekoslav: U službi evanđelja - Anton Chraska. ­Glasnik (Rijeka) 1 (1968) 4, 27-28.

 

KOROŠEC, Vekoslav (in A. Thaler, M. Burja, J. Čater): U službi evanđelja - Andrej Derčar. Glasnik (Rijeka) 1 (1968) 12, 94.

 

KORUZA, Jože: Biografije in življenjepisne raziskave o slovenskih protestantskih piscih. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 68-69.

 

KORUZA, Jože: Cerkvene pesmi in pesmarice slovenskih protestantov. Ta celi catehismus... Ljubljana 1984, 305-­337. - (Faksimile).

 

KORUZA, Jože: Die literarischen Formen der Predigten Primus Trubers. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primus Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 268-277

 

KORUZA, Jože: Kulturni stiki med Tübingenom in Ljubljano v XVI. stoletju. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 30 (1984) 1-2, 1-10.

 

KORUZA, Jože: Pogledi na slovenski protestantizem v sodobni literarni vedi. Jože Koruza: Slovstvene študije. Ljubljana (ZI Filozofske fakultete) 1991, 47-52.

 

KORUZA, Jože: Pomen protestantizma za nastanek in razvoj slovenske književnosti. XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 103-121.

 

KORUZA, Jože: Pomen protestantizma za nastanek in razvoj slovenske književnosti. Joze Koruza: Slovstvene študije. Ljubljana (ZI Filozofske fakultete) 1991, 67-77.

 

KORUZA, Jože: Programska utemeljenost književne dejavnosti slovenskih protestantov. Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984 (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 13), 15-37.

 

KORUZA, Jože: Programska utemeljenost književne dejavnosti slovenskih protestantov. Jože Koruza: Slovstvene študije. Ljubljana (ZI Filozofske fakultete) 1991, 53-65.

 

KORUZA, Jože: Reformacija ter protireformacija in barok v zgodovini slovenskega slovstva. Glasnik Slovenske matice (Ljubljana) 5 (1981) 2, 63-71.

 

KORUZA, Jože: Reformacija ter protireformacija in barok v zgodovini slovenskega slovstva. Jože Koruza: Slovstvene študije. Ljubljana (ZI Filozofske fakultete) 1991, 99-107.

 

KORUZA, Jože: Slovstvene študije. (Izbral, za tisk pripravil in uredil Jože Pogačnik). Ljubljana (ZI Filozofske fakultete) 1991.

 

KORUZA, Jože: Trubarjev življenjepis iz časa pred štiristo leti. (Iz pridige J. Andreaje). Naši razgledi (Ljubljana) 35 (1986) 13 (11.VII.), 403-404.

 

KOS, Albert: Družbena etika slovenskih protestantov. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 253-261

 

KOS, Albert: Družbeni nazor slovenskih protestantov. (Doktorska disertacija) . Ljubljana 1946. (Litografirano). - (Ocena: Ferdo Gestrin, Zgodovinski časopis 4 (1950), 252-256.

 

KOS, Albert: Družbeni nazor slovenskih protestantov. Slavistična revija (Ljubliana) 1 (1948), 59-84, 157-198.

 

KOS, Albert: Naš jezik in slovenski protestanti. Cvetnik naše           reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije)

 

KOS, Janko: Reformacija in protireformacija. Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana (DZS) 2002, 35-49

 

KOS, Janko: Slovenska protestantska književnost v primerjalnotipološki perspektivi. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 49-55.

 

KOS, Janko: Slovenstvo kot vprašanje istovetnosti in razlike. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 29-37

 

KOS, Janko: Stari in novi pogledi na slovensko slovstvo. ­Sodobnost (Ljubljana) 18 (1970), 173-184, 519-529.

 

KOS, Janko: Trubers Begründung des slowenischen Schriftums und die metaphysische Wende in der Theologie Luthers. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen. Primus Truber und seine Zeit. München (Otto Saggner Verlag) 1995.

 

KOS, Janko: Trubarjeva utemeljitev slovstva in metafizični preobrat Luthrove teologije. Sodobnost 34 (1986), 972­-980.

 

KOS, Matjaž: Protestantizem v slovenskih veroučnih šolskih učbenikih 20. stoletja. Ljubljana (FF UL) 2004. (Diplomsko delo, Oddelek za sociologijo in pedagogiko)

 

KOSTRENČIĆ, Ivan: Urkundliche Beitrage zur Geschichte der protestantischen Literatur der Südslaven 1565-1595. Wien 1874.

 

KOŠIR, Borut: Škof Tomaž Hren in Tridentinski cerkveni zbor. Hrenov simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba) 1998, 139-159

 

KOŠTIAL, Iv.: Bibliografske zanimivosti iz reformacijske dove. ­Veda 3 (1973), 622-624.

 

KOVAČ, Edvard: Slovenska teologija Primoža Trubarja. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 285-289

 

/KOVAČ, Frida/ K. F.: Obnova evang. cerkve v Gornjih Slavečih. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1975, 91.

 

KOVAČIČ, Franc: O oporiščih reformacije na Štajerskem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 252-259

 

KOVAČIČ, Fran: Protestantizem v Iztočni Štajerski in Medjimurju. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica slovenska) 1908, 94­-121.

 

KOVAČIČ, Fran: Zgodovina Lavantinske škofije. Maribor (Knezoškofijski ordinariat) 1928.

 

KOVATS, Štefan: Zgodovina Mursko-soboške evangeličanske gmajne. Evangeličanski kalendari (Murska Sobota) 1940, 66-75.

 

KOVATŠ, Karol: Hištorija Gornje Slavečke evangeličanske gmajne. Evangeličanski kalendari (Murska Sobota) 1941,75-80.

 

KRAJNC, Slavko: Trubarjevo pojmovanje evharistije. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 155-173

 

KRAJNC, Slavko: Hrenov odnos do bogoslužja. Hrenov simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba) 1998, 283-298

 

KRAJNC, Srečko: Slovenska reformacija in duhovna gibanja tedanjega časa (štiftarji in skakači). Diplomska naloga. Osijek: ETF 1992.

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Antropološka sporočilnost Trubarjevih posvetil in predgovorov. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 30-41

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Gomilšakovi viri za zgodovino protestantizma. Mednarodni znanstveni simpozij o Jakobu Gomilšaku. Trnovska vas 2002, 125-136

 

KRAJNC-VREČKO, Fanika: Jezikovni nazor slovenskh protestantov. Diplomska naloga. Maribor (Pedagoška fakulteta) 1998. 106 str.

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Jože Rajhman. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 232-235

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Jože Rajhman in slovenski protestanti 16. stoletja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 9-21

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: K prvi knjigi zbranih del Primoža Trubarja. TRUBAR, Primož: Zbrana dela Primoža Trubarja I. Ljubljana (Rokus ; Slovensko protestantsko društvo) 2002, 546-568

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: K drugi knjigi zbranih del Primoža Trubarja. Zbrana dela Primoža Trubarja II. Ljubljana (Rokus) 2003, 441-425.

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: K drugi knjigi Zbranih del Primoža Trubarja. Primož Trubar – študije k izbranim delom I-IV. Ljubljana (Nova Revija) 2007, 57-71

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: K prvi knjigi Zbranih del Primoža Trubarja. Primož Trubar – študije k izbranim delom I-IV. Ljubljana (Nova Revija) 2007, 31-53

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Lutrova teologija jezika in slovenski protestanti. Znamenje 29  (1999) št. 1-2, 26-38

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Martin Luther in teološka utemeljitev materinega jezika pri slovenskih protestantih. ČZN (Maribor) 70 (1999), 543-461

 

KRAJNC VREČKO, FANIKA: Matija Klombner in Vlačićev vpliv na slovenske protestante. Stati inu obstati (Ljubljana) 2010, št. 11-12, 111-119

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Nova zaveza – vrh Trubarjevega ustvarjanja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 98-110

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Primož Trubar in ekumenski dialog. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slomškova založba) 2008, 26-35.

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Primož Trubar oče slovenskega prevoda Biblije.  Znamenje (Petrovče) 40 (2010) 1-3, 73-81.

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Sebastijan Krelj in flacianizem. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 2001, 82-90

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Slovenska reformacija v raziskavah Jožeta Rajhmana. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 2000, 122-141

 

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: 450 let prevajanja Biblije v slovenski jezik. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 2005, 103-108

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Trubarjev jezikovni program. Znamenje (Petrovče) 29 (1999) 3-4, 92-99; 5-6, 83-92.

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Trubarjeva antropologija. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 115-128

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Trubarjevo zaslušanje pred ljubljanskim škofom Seebachom. Ojnikov zbornik. Maribor (PI Pravne fakultete) 2002, 211-228

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Vlačićev vpliv v Kreljevi teološki misli. Matija Vlačić Ilirik. Zbornik. Labin (Grad Labin) 2004, 197-210

 

KRAJNC VREČKO, Fanika: Začetki slovenske teološke govorice v raziskavah Jožeta Rajhmana. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 2002, 149-161

 

KRAKAR VOGEL, Boža: Obravnava književnosti reforamcije kot didaktični izziv. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 229-240

 

KRALJ, Albin: Utemeljitev nauka o državi pri protestantih. Tretji dan (Ljubljana) 28 (1999) št. 3, 78-86

 

KRAŠOVEC, Jože: Die alten Bibelübersetzungen in Mitteleuropa. Die Reformation in Mitteeuropa = Reformacija v srednji Evropi. Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften ; Ljubljana (Založba ZRC SAZU : ASO) 2011, 63-80

 

Kratek oris zgodovine slovenske AV Cerkve. Evangeličanski koledar (Lendava) 1968, 64-74.

 

Kratek pregled zgodovine Evangeličanske cerkvene občine v Križevcih.  Evangeličanski koledar (Hodoš) 1976, 111-113.

 

Kratek pregled zgodovine evangeličanske cerkvene občine v Križevcih.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1983, 52-55.

 

Kratka hištorija puconske 150-letne fare. Evangeličanski kalendari (Murska Sobota) 1935, 77-82.

 

Kratka zgodovina bodonske evang. fare. Evangeličanski kalendari (Murska Sobota) 1937, 53-62.

 

Kratka zgodovina evangeličanske verske občine v Moravcih. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1958, 52-54.

 

Kratko poročilo, kako se je godilo Primožu Trubarju... Evangeličanski koledar (Hodoš) 1973, 71-73.

 

KREFT, Bratko: Ličnost Primoža Trubara. (Povodom 400­-godišnjice slovenačke knjige.). Letopis Matice srpske 1951, knj. 368, str. 337-349.

 

KREFT, Bratko: Neuništiv rad Primoža Trubara. Borba 1958, 161, 9.

           

KREFT, Bratko: Nov donesek k osvetlitvi Trubarjeve osebnosti. (Včerajšnje predavanje dr. B. Krefta v mariborski Ljudski univerzi). (Priredil D/ornik/ I/van/. Vestnik (Maribor) 1951, 232, 2.

 

KREFT, Bratko: Osebnost Primoža Trubarja. (Ob štiristoletnici slovenske knjige.). Nova obzorja (Maribor) 1951, 505-516.

 

KREFT, Bratko: Od Trubarja do danes. Tovariš (Ljubljana) 1961, 37, 15.

 

KREFT, Bratko: Osebnost Primoža Trubarja. Bratko Kreft: Portreti. Ljubljana (Cankarjeva založba) 1956, 11-26.

 

KREFT, Bratko: Philopatridus inyricus. (Ob štiristopetdesetletnici rojstva Primoža Trubarja.). Nova obzorja (Maribor) 1958, 330-335.

 

Križevske (Prekmurje) evang. verske občine hištôria od 1783 do 1934. Evangeličanski kalendari (Murska Sobota) 1936, 54-62

 

KRONES, Franz: Khisel (Khisl, Kiesel) . Kaltenbrunn. ­Allgemeine             deutsche Biographie, 15. Leipzig 1882.

 

KRŽIŠNIK, Erika: Jezikovno izražanje konceptualne metafore BESEDA JE X … v besedIlih 16. stoletja. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 253-267

 

KRŽIŠNIK-KOLŠEK, Erika: Poskus razvrstitve stalnih besednih zvez v Trubarjevi Cerkovni ordningi. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 435-445.

 

KUHAR, Drago: Beseda knjigi – knjiga narodu. Zgodovinskoliterarni esej o slovenskem protestantizmu. Drago Kuhar: Besedjana: trubariana. Ljubljana: Slekdar, 1996, 59-76

 

KUHAR, Drago: Za celovitejšo podobo prekmurskega protestantizma. 2000 (Ljubljana) 1987, 33-34, 241-246.

 

Kühar Franc. Düševni list (Murska Sobota) 19 (1940) 1, 3.

 

KUHAR, Jožef: Evangeličanska cerkev v SR Sloveniji ter 40. obletnica zmage nad fašizmom. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1986, 66-68.

 

KUHAR, Jožef: Moja pot v Evangeličanski cerkvi Slovenije skozi čas. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1993, 49-55.

 

KUHAR, Jožef: "Oris razvoja reformacije v Murski Soboti". Evangeličanski          list (Bodonci) 6 (1977) 3, 6.

 

KUMER, Zmaga: Predreformacijsko izročilo v slovenskih protestantskih pesmaricah in poznejšem razvoju. Slovenski etnograf (Ljubljana) 13 (1960), 41-64; 14 (1961), 115-134.

 

KUNZMAN-MÜLLER, Barbara: Vidiki jezikovnopropagandne dejavnosti Primoža Trubarja. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univeza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 70.

 

KUNZMANN-MÜLLER, Barbara: Zu einen spezifischen Aspekt der Tätigkeit von Primus Trubar. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 225-230

 

Kuzma Stevan (1842-1927). Düsevni liszt (Puconci) 5 (1927) 6, 63-65.

 

Küzmics Stevana... Kronika ednoga leta. Evangelicsanszki kalendari (Murska Sobota) 1924, 81 -82.

 

KUZMIČ, Dalila: Zgodovina protestantske pesmi v Prekmurju. Diplomska naloga. Ljubljana (Akademija za glasbo) 1994.

 

KUZMIČ, Franc: A reformacio kezdetei Murantulon. Naptar (Lendava) 1994, 115-122.

 

KUZMIČ, Franc: Abecednik Števana Küzmiča. Stati inu obstati (Ljubljana) 2006, št. 3-4, 160-172

 

KUZMIČ, Franc: Anton Chraska. Evangeličanski list (Bodonci) 2 (1973) 5, 2.

 

KUZMIČ, Franc: Bibliografija in biografije prevajalcev Prekmurja. Prevajalci Pomurja in Porabja. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev) 1988, 67-79.

 

KUZMIČ, Franc: Aleksander Terplan. Občan (Puconci) 10 (2005) št. 37, 30-31

 

KUZMIČ, Franc: Aleksander Terplan : 1816-1858. Ivanovci 2009. Zloženka

 

KUZMIČ, Franc: Bibliografija prekmurskih tiskov 1920-1998. Ljubljana (ZRC SAZU) 1999

 

KUZMIČ, Franc: Bibliografija o protestantizmu na Slovenskem. Zbornik soboškega muzeja 4. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1995, 139-216

 

KUZMIČ, Franc: Binkoštna cerkev v Murski Soboti. Soboške novine (Murska Sobota) št. 25 (20. VII. 2001), 10-11

 

KUZMIČ, Feri: Binkoštna Cerkev v Murski Soboti : pregled nastanka Binkoštne Cerkve v Murski Soboti in opis nastajanja nove zgradbe Binkoštne cerkve 1991-2001. Murska Sobota (Binkoštna cerkev) 2001

 

/KUZMIČ, Franc/ Anton Sukič: Binkoštna skupnost v Vadarcih. ­V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1982, 69-71.

 

KUZMIČ, Franc: Czipott Jurij. Evangeličanski list (Bodonci) 3 (1974) 12. 6.

 

/KUZMIČ, Franc/ V. Gradnik: Čovjek, kojeg je Bog upotrebljavao. Izvori (Novi Sad) 25 (1982) 11, 11+14.

 

KUZMIČ, Franc: Delež Mihaela Kuzmiča za boljše razumevanje in sožitje med kristjani. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 2005, 134-143

 

KUZMIČ, Franc: Delo Franca Šebjaniča na področju zgodovinopisja. Franc Šebjanič: Šolnik in domoljub Adam Farkaš : 1730-1786. Ljubljana (ZZDS in SPD PT) 1999 (na zavihku)

 

KUZMIČ, Franc: Delovanje biblijske šole na Koroškem. ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1983, 65-67.

 

KUZMIČ, Franc: Dogodki v Küzmičevem letu. Gmajnske novine (Bodonci), dec. 2009, 24-27

 

/KUZMIČ, Franc/ Vladimir Gradnik: Duhovni život naših protestanata. Izvori (Novi Sad) 25 (1982) 3, 16-17.

 

KUZMIČ, Franc: Duhovnik Franc Kuhar in njegova pridiga o reformaciji. Evangeličanski koledar 2009, 221-225

 

KUZMIČ, Franc: Dva zelo dragocena tiska. Knjižnica (Ljubljana) 28 (1984) 3-4, 249-252.

 

KUZMIČ, Franc: Ekumenski stiki med katoliško in evangeličansko Cerkvijo v Prekmurju. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slovenski ekumenski svet) 2004, 170-174

 

KUZMIČ, Franc: Enotnost prekmurske evangeličanske in katoliške duhovščine glede šolstva v Prekmurju. V edinosti. Ekumenski zbornik. (Maribor) 2003, 173-177

 

KUZMIČ, Franc: Evangeličanska cerkev v slovensko-madžarskih odnosih v Prekmurju v 20. stoletju. Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana (ZRI FF) 2006, 181-196

 

KUZMIČ, Franc: Evangeličanski duhovniki, ki so oblikovali svet okrog nas. Evangeličanski koledar (Moravske Toplice) 1999, 83-87

 

/KUZMIČ, Franc/: Faksimile dragocene knjižice. Večer (Maribor) 42 (1986) 153 (2. VII.). 7.

 

KUZMIČ, Franc: Faksimile Kulčarjeve knjige. Stati inu obstati. Ljubljana) 2008, št. 7-8, 309-310

 

KUZMIČ, Franc: Formula concordiae pri nas. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor 1996, 113-117

 

KUZMIČ, Franc: Formula Concordiae. Muratáj (Lendava) 2004, št. 1, 149-152

 

KUZMIČ, Franc: Franc Šebjanič. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 338-340

 

KUZMIČ, Franc: Franc Temlin in njegovo delo. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1993, 46-49.

 

KUZMIČ, Franc: Himna Trden grad med protestanti. ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1982, 67-73.

 

KUZMIČ, Feri: Iz povijesti protestantizma u Sloveniji. Izvori (Osijek) 38 (1995), št. 9-10, 14-15

 

KUZMIČ, Franc: Iz prekmuriane. (Predgovori S. Küzmiča). ­Vestnik (Murska Sobota) 33 (1981) 68 (10. XII.), 7.

 

KUZMIČ, Franc: Iz zgodovine evangeličanskega dijaškega doma v Murski Soboti. Evangeličanski koledar (Gornji Slaveči) 1997, 74-78

 

KUZMIČ, Franc: Janoš Kardoš (1801-1875). Evangeličanski koledar (Hodoš) 1975, 73-77.

 

/KUZMIČ, Franc/ Vladimir Gradnik: Jožef Novak. Žetva je velika. Osijek (Biblijsko teološki institut) 1987, 9-10.

 

KUZMIČ, Franc: Jubilej prve prekmurske protestantske pesmarice. Znamenje (Maribor) 19 (1989) 3, 299-301.

 

KUZMIČ, Franc: Kardoševo prevajanje Stare zaveze. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 2012, 175-180

 

KUZMIČ, Franc: Katekizmi med prekmurskimi evangeličani in katoličani. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor 2009, 137-142

 

KUZMIČ, Franc: Književnost in teologija Primoža Trubarja. PrimožTrubar : 1508 – 1586. Ob petstoti obletnici rojstva. Ljubljana (Narodni muzej Slovenije) 2008, 31-35.37-41

 

KUZMIČ, Franc: Konfesionalna podoba Prekmurja. Pokrajinski muzej. Katalog. Stalna razstava. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1997, 89-94

 

KUZMIČ, Franc: Konfesionalna podoba prostora ob Muri. Ljubdje ob Muri. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) ; Zalaegerszeg (Göcseyi Muzeum) 1996, 183-189

 

KUZMIČ, Franc: Konfesionalno zrcalo vasi Veščica. Jubilejni zbornik cerkve sv. Nikolaja Murska Sobota 1297-1997. Murska Sobota (Zavod sv. Miklavža) 2001, 103-105

 

KUZMIČ, Franc: Konfesionalna raznolikost in strpnost. Občina Puconci. Murska Sobota (Franc Franc) 2011, 34-37

 

KUZMIČ, Franc: Konfesionalnost kot eden od dejavnikov uspešnega sožitja v panonskem prostoru. Panonski proctor in ljudje ob dveh tromejah. Ljubljana (SAZU) 2008, 90-95

 

KUZMIČ, Franc: Küzmič Štefan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1992, 83.

 

KUZMIČ, Franc: Küzmičev Abecednik. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1984, 50-52.

 

KUZMIČ, Franc: Küzmičevo leto. Lubi Slovenci (Ljubljana) 2009, št. 14, 3-4

 

KUZMIČ, Franc: Letni mladinski ekumenski pogovori in Stanko Janežič. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slomškova založba) 2010, 24-28

 

KUZIMIČ, Franc: Literarni ustvarjalec Janoš Flisar. Občan (Puconci) 10 (2005), št. 34, 21-22

 

KUZMIČ, Franc: Literatura o cerkvah v Prekmurju in Porabju. Štefan Sobočan: Moja župnija. Murska Sobota (Podjetje za informiranje) 1994, 298-303.

 

KUZMIČ, Franc: Ludvik Üllen (1921-1985). Izvori (Novi Sad) 28 (1985) 5, 11-12.

 

KUZMIČ, Franc: Ludvik Üllen (1921-1985). Žetva je velika. Osijek (Biblijsko teološki inštitut) 1987, 11-13.

 

KUZMIČ, Franc: Manjše protestantske cerkve (zunaj evangeličanske cerkve AV) v Prekmurju v 20. stoletju. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5/6, 218-231

 

KUZMIČ, Franc: Martonhely - Martjanci temploma a XVII. szazadban. Naptar (Lendava) 1993, 87-91.

 

KUZMIČ, Franc: Matija Temlin in njegova skrb za študente. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1996, 84-87

 

KUZMIČ, Franc: Mihael Bakoš - prekmurski protestant. Vestnik  (Murska Sobota) 44 (1992) 21 (4. VI.), 9.

 

KUZMIČ, Franc: Mihaly Barla. Evangeličanski list (Bodonci) 3 (1974) 11, 6.

 

KUZMIČ, Franc: Mikloš Küzmič in slovenski protestanti. Stati inu obstati (Ljubljana) 2004, št. 9, 27-28

 

KUZMIČ, Franc: Nastanek in razvoj Prekmurskega Evangeličanskega seniorata. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1991, 60-64.

 

KUZMIČ, Franc: Naši gradovi v dobi reformacije (Petanjci, Lendava). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1981,100-104.

 

KUZMIČ, Franc: Ne vcagaj o mala čreda. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 2010, 248-251

 

KUZMIČ, Franc: Nekaj literature o cerkvah v Pomurju. Stopinje (Murska Sobota) 1994, 224-226.

 

KUZMIČ, Franc: Nekaj o artikularnem kraju Nemes Csó. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 2011, 143-145

 

KUZMIČ, Franc: Nevšečnosti glede jezika pri Evangeličanskem in katoliškem verouku v Prekmurju med obema vojnama.  V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1987, 154-158.

 

KUZMIČ, Franc: O rojstvu slovenske knjige. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 42 (1.XI.), 9.

 

KUZMIČ, Franc: Oris konfesionalne podobe Murske Sobote skozi stoletja. Znamenje (Maribor) 19 (1989) 6, 603-610.

 

KUZMIČ, Franc: Oris protestantizma v prostoru med Radgono in Puconci. Evangeličanski koledar (Murskla Sobota) 2008, 116-127

 

KUZMIČ, Franc: Oris razvoja reformacije v Murski Soboti. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1977, 44-55.

 

KUZMIČ, Franc: Pedagoška dejavnost Števana Küzmiča. Šolska kronika (Ljubljana) 18 (2009) št. 2, 379-386

 

KUZMIČ, Franc: Petanjci skozi čas. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 85-90

 

KUZMIČ, Franc: Petanjski grad v domačem tisku. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 75-84

 

KUZMIČ, Franc: Pismo prekmurskih protestantov cesarici Mariji Tereziji. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1993, 72­-76.

 

KUZMIČ, Franc: Pojasnilo: Oris razvoja reformacije v Murski Soboti. Evangeličanski list (Bodonci) 6 (1977) 4, 6.

 

KUZMIČ, Franc: Pomen in vloga bratislavskega liceja za prekmursko protestantsko književnost. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1984, 73-76.

 

KUZMIČ, Franc: Pot Stare zaveze med Prekmurce. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1990, 59-61.

 

KUZMIČ, Franc: Povežimo nekoč skupni cerkveni proctor Puconci – Bad Radkerswburg. Občan (Puconci) 11 (2006) 39 (13. X.), 51-52

 

KUZMIČ, Franc: Predgovori Stevana Küzmiča. Evangeličanski list (Bodonci) 10 (1981) 1, 4.

 

KUZMIČ, Franc: Pregled cerkvene uprave v Prekmurju v obdobju nastajanja kraljevine SHS. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1989, zv. 2, 149-159.

 

KUZMIČ, Franc: Pregled mladinskih Ekumenskih pogovorov (1972-1991). V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor 2006, 105-116

 

KUZMIČ, Franc: Pregled mladinskih Ekumenskih pogovorov (1992-2007). V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor 2007, 135-147

 

KUZMIČ, Franc: Pregled prekmurskega protestantskega tiska. Zloženka. Puconci (ECO)  2003

 

KUZMIČ, Franc: Pregled razvoja protestantskega šolstva v Prekmurju. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1992, 58-61.

 

KUZMIČ, Franc: Pregled starejše prekmurske protestantske književnosti. Znamenje (Maribor) 19 (1989) 4, 379-384.

 

KUZMIČ, Franc: Prekmurje po priključitvi k Sloveniji v kontekstu konfesionalne raznolikosti. Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 2000, 111-122

 

KUZMIČ, Franc: Prekmurska Evangeličanska pesem. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1976, 40-44.

 

KUZMIČ, Franc: Prekmurski protestanti v 18. stoletju. Stati inu obstati (Ljubljana) 2005, št. 1-2, 82-89

 

KUZMIČ, Franc: Prevajalci Pomurja in Porabja. Prevajalci Pomurja in Porabja. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev) 1988, 5-10.

 

KUZMIČ, Franc: Prevajalska dejavnost Janeza Kardoša. ­Prevajalci Pomurja in Porabja. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev) 1988, 27-31.

 

KUZMIČ, Franc: Protestanti v Pomurju. Škofija Murska Sobota. Murska Sobota (ŽZ sv. Miklavža) 2006, 33-36

 

KUZMIČ, Franc: Protestanti v Pomurju. Panonski ljetopis = Panonisches Jahrbuch. Pinkovac=Güttenbach 2008, 313-315

 

KUZMIČ, Feri: Protestantizam u Prekmurju. Izvori (Osijek) 40 (1997) št. 9-10, 16-17

 

KUZMIČ, Franc: Protestantizem pri ogrskih Slovencih od začetkov do tolerančnega patenta. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 229-238

 

KUZMIČ, Franc: Protestantizem v prostoru med Radgono in Puconci. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci – Bad Radkersburg. Zbornik. = Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen kirchlichen Raum Puconci – Bad Radkersburg verbunden. Sammelwerk. Murska Sobota (PD PT) 2006, 13-38

 

KUZMIČ, Franc: Prva knjiga v prekmurščini. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 45 (22. XI.), 9.

 

KUZMIČ, Franc: Prva prekmurska štipendijska ustanova. Evangeličanski koledar (Moravske Toplice) 1999, 88-90

 

KUZMIČ, Franc: Prvi katekizem in abecednik v prekmurščini. 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana (Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete) 2001, 151-159

 

KUZMIČ, Franc: Prvi prekmurski katekizem iz leta 1715. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1975, 86-88.

 

KUZMIČ, Franc: Razstava o Štefanu Küzmiču. Vestnik (Murska Sobota) 25 (1973) 48 (20. XII.), 15.

 

KUZMIČ, Franc: Reformacija v Prekmurju. Stična (Muzej krščanstva na Slovenskem) 2011. Zloženka.

           

KUZMIČ; Franc: Slovenec Peter Kupljenik na grmadi. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 2013, 167-174

 

KUZMIČ, Franc & Vladimir Miselj: Slovenski protestanti na Koroškem. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1986, 55-59.

 

KUZMIČ, Franc: Sodelovanje Frana Miklošiča pri prevodu Svetega          pisma. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1992, 74­.

 

KUZMIČ, Franc: Sožitje in strpnost v konfesionalni barvitosti Prekmurja. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor 1995, 126-137

 

KUZMIČ, Franc: Sveto pismo in manjše cerkvene skupnosti v Sloveniji. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor 1996, 89-95

 

KUZMIČ, Franc: Šebjanič Franc. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1999, zv. 13, 11

 

KUZMIČ, Franc: Štefan Küzmič. Ob proslavljanju 250. obletnice rojstva. Prosvetni delavec (Ljubljana) 24 (1973) 18 (9. XI.), 6.

 

KUZMIČ, Franc: Štefan Küzmič, kratek življenjepis ob 250-letnici roistva. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1974, 48-56.

 

KUZMIČ, Franc: Štefan Sijarto. Evangeličanski list (Bodonci) 2 (1973) 11, 2.

 

KUZMIČ, Franc: Števan Küzmič kot prevajalec Nove zaveze. First the Kingdom of God. Osijek (ETF) 2011, 183-193

 

KUZMIČ, Franc: Terplan Sandor. Evangeličanski list (Bodonci) 5 (1976) 11, 5-6.

 

KUZMIČ, Franc: Tolerančni patent in Slovenci med Rabo in Muro. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 307-309

 

KUZMIČ, Franc: Trubar in Augsburška veroizpoved v dobi reformacije. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1981, 97-100

 

KUZMIČ, Franc: Trubar v Prekmurju. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 257-261

 

KUZMIČ, Franc: Trubarjeva teologija. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, str. 382-383

 

KUZMIČ, Franc: Utrinek iz burne preteklosti Prekmurcev. ­Evangeličanski koledar (Hodoš) 1974, 57-59.

 

KUZMIČ, Franc: Uveljavitev in pomen tolerančnega patenta za razvoj reformacije v Prekmurju. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1988, 127- 130.

 

KUZMIČ, Franc: Verska raznolikost. Podoba Občine Moravske Toplice. Moravske Toplice (Občina) 1996, /24-25/

 

/KUZMIČ, Franc/ F. K.: Veterani odlaze. (In memoriam Leopold KUZMIČ 1903-1988). Izvori (Novi Sad) 31 (1988) 9, 13-15.

 

KUZMIČ, Franc: Vplivnost in razširjenost Küzmičevega Nouvega zakona. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1983, 91-95.

 

KUZMIČ, Franc: Vznik in razvoj prekmurskega protestantskega tiska. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1975, 61-68.

 

KUZMIČ, Franc: Začetki reformacije v Prekmurju. Snopje (Ljubljana) 8 (1984), 35-39.

 

KUZMIČ, Franc: Zgodovina Evangeličanske cerkve v Lendavi. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1994, 67-70.

 

KUZMIČ, Franc: Zgodovinski obris slovenskega protestantizma. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1986, 45-54.

 

KUZMIČ, Franc: Zgodovinski okvir Augsburške veroizpovedi. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1980, 147-156.

 

KUZMIČ, Franc: Zgodovinski okvir Augsburške veroizpovedi. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1981, 46-52.

 

KUZMIČ, Franc: Zgodovinski prikaz verstev v Prekmurju. ­Vestnik (Murska Sobota) 37 (1987) 50 (24. XII.). 8.

 

KUZMIČ, Franc: Živel je v pokrajini ob Muri. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1991, 47-50.

 

KUZMIČ, Franc: Življenje in delo Adama Lutharja. Občan (Puconci) 11 (2006) 38 (14. IV.), 17-18

 

KUZMIČ, Franc: Življenje in delo Mihaela Severja. Občan (Puconci) 11 (2006) 40 (23. XII.), 19-20

 

KUZMIČ, Franc: Življenje in delo Števana Küzmiča. Predgovor: Novi zakon. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 2008, 81-95

 

KUZMIČ, Mihael: Aleksander Kardoš. Evangeličanski list (Bodonci) 14 (1985) 7, 5.

 

KUZMIČ, Mihael: Aleksander Kardoš. Vestnik (Murska Sobota) 35 (1985) 20 (23. V.), 14.

 

KUZMIČ, Mihael: Aleksander Terplan. Blagovestnik (Novo mesto) 1996, št. 5-6, 20-21

 

KUZMIČ, Mihael: Ali je bil Anton Aškerc protestant? Znamenje (Maribor) 17 (1987) 5, 439-448.

 

KUZMIČ, Mihael: Anton Aškerc in Primož Trubar. Vestnik (Murska Sobota) 38 (1986) 19 (15. V.), 5

 

KUZMIČ, Mihael: Barla Mihal. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2002, 9.

 

KUZMIČ, Mihael: Betlehemska pesmarica. Znamenje (Celje) 14 (1984) 5, 403-405 ­

 

KUZMIČ, Mihael: Betlehemska literarna ustvarjalnost prekmurskega rojaka Jožeta Novaka. Slovenski koledar (Ljubljana) 1990, 166-172.

 

KUZMIČ, Mihael: Binkoštna Cerkev in sodobni ekumenizem. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1981, 56-66.

 

KUZMIČ, Mihael: "Brihten kmečki fant". (Razgovor z Ludvikom Üllenom).

Golgotska vest (Ljubljana) 5 (1971) 4, 13-16; 5, 12-17; 6 (1972) 1, 15-18.

 

 

KUZMIČ, Mihael: Cipot Rudolf. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2002, 30.

 

KUZMIČ, Mihael: Deutsch Vlado. Enciklopedija Slovenije. Zv. 2. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1988, 240.

 

KUZMIČ, Mihael: Drobec iz zgodovine slovenskih evangeličanov v Ameriki.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1983, 76-85.

 

/KUZMIČ, Mihael/  M. K.: "Duševni list" in "Britansko in inozemsko svetopisemsko društvo". Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1994, 47-56.

 

KUZMIČ, Mihael: Düševni list. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2002, 51.

   

KUZMIČ, Mihael: Dve Lutrovi pismi in Mali katekizem. Znamenje (Maribor) 15 (1985) 3, 279-283.

   

KUZMIČ, Mihael: Elementarna knjiga prekmurskega pisanja. (Spominski zapis ob 200 letnici smrti Štefana Kuzmiča). Delo-Književni listi (Ljubljana) 24. I. 1980, 14.

 

KUZMIČ, Mihael: Evangeličanski dijaški dom. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2002, 54

 

KUZMIČ, Mihael: Evangeličanski koledar. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2002, 54-55

 

KUZMIČ, Mihael: Evangeličanski list. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2002, 55

 

KUZMIČ, Mihael: Evangelijski kristjani in moralno etično stanje v Sloveniji.  Delo-Sobotna priloga (Ljubljana) 14. V. 1994, 24-25.

 

KUZMIČ, Mihael: Faksimile Nouvega Zakona Štefana Kuzmiča iz leta 1771. Evangeličanski koledar 2000, 96-99

 

KUZMIČ, Mihael: Govorjenje v drugih jezikih pri nas. W. A. Caldwell: Krst v Svetem Duhu. Ljubljana 1976, 57-80.

 

KUZMIČ, Mihael: Iz prekmurske izseljeniške preteklosti. (Dve pesmi Jožeta Novaka). Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991) 43 (31. X.), 10.

   

KUZMIČ, Mihael: Izpuščeni protestantski prevajalci. Delo-Književni listi (Ljubljana) 18. 4. 1985, 9.

   

KUZMIČ, Mihael: Joseph L. Mihelič (1902-1989). Evangeličanski list (Bodonci) 18 (1989) 8, 2.

 

KUZMIČ, Mihael: Josip Stritar - prevajalec Svetega pisma. Znamenje (Maribor) 16 (1986) 2, 182-187.

   

KUZMIČ, Mihael: Jože L. Mihelič. Družina (Ljubljana) 38 (1989) 26-27 (25. VI.), 6.

 

KUZMIČ, Mihael: Jože Mihelič (14. marec 1902 – 7. maj 1989). Dve domovini (Ljubljana) 1989, št. 8, 187-192

 

KUZMIČ, Mihael: Jožef Novak - pionir binkoštnega gibanja v Sloveniji. Golgotska vest (Ljubljana) 4 (1970) 6, 2-6.

   

KUZMIČ, Mihael: Kako se počutimo ob katoliški večini? Cerkev v sedanjem svetu (Ljubljana) 20 (1986) 9-10, 137-138.

    

KUZMIČ, Mihael: Kakšen Trubar bi nam bil všeč? Družina (Ljubljana) 35 (1986) 34-35 (7. IX.), 14.

 

KUZMIČ, Mihael: Kardoš Aleks. Enciklopedija Slovenije. Zv. 4. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1990, 416.

    

KUZMIČ, Mihael: Kdo je avtor predgovora k Nouvemu zakonu iz leta 1771. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 25 (1979/80) 3, 85-90.

 

KUZMIČ, Mihael: Kuzmič Peter. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1992, 83

 

KUZMIČ, Mihael: Küzmič kot Luther in Trubar. Večer (Maribor) 40 (1999) 217 (18. IX.), 42-43

 

KUZMIČ, Mihael: Lutrovska klet v Sevnici. Evangeličanski list (Bodonci) 8 (1979) 12, 4.

 

KUZMIČ, Mihael: Luter in Biblija. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1983, 127-141.

 

KUZMIČ, Mihael: Luthar Adam. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1992, 340.

 

KUZMIČ, Mihael: Novak Jožef. Enciklopedija Slovenije. Zv. 8. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1994, 19.

 

KUZMIČ, Mihael: Novak Ludvik. Enciklopedija Slovenije. Zv. 8. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1994, 20.

 

KUZMIČ, Mihael: Mali katekizem Števana Küzmiča. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1984, zv. 2, 233-247.

 

KUZMIČ, Mihael: Med Catechismusom (1550) in protestantskim katekizmom (1995). 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, 20-39

  

KUZMIČ, Mihael: Miklošič, Valjavec, Stritar, sodelavci Britanske biblične družbe. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1990, zv. 1, 36-45.

 

KUZMIČ, Mihael: Nekaj misli k vprašanju madžaronstva med prekmurskimi evangeličani. Znamenje (Maribor) 16 (1986) 3, 209-220; 3, 318-332.

 

KUZMIČ, Mihael: Nekaj stičnih točk na področju cerkvene zgodovine med slovenskim protestantizmom po 16. stol. in Metodistično cerkvijo v Jugoslaviji. Snopje 12 (Murska Sobota) 2002, 48-66

   

KUZIMČ, Mihael: Nove knjige in razprave o Primožu Trubarju. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1986, 128-131.

    

KUZMIČ, Mihael: O avtorstvu "Abecedariuma szlowenszko" iz leta 1725. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1987, zv. 2, 228-240.

 

KUZMIČ, Mihael: O bibličnem krožku na Gorenjskem. Golgotska vest (Ljubljana) 6 (1972) 6-7, 12-14.

 

KUZMIČ, Mihael: O Dalmatinovem prevodu Svetega pisma. Snopje (Ljubljana) 8 (1984), 31-34.

 

KUZMIČ, Mihael: O prekmurski evangeličanski literaturi v Ameriki.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1982, 55-66.

 

KUZMIČ, Mihael: O Trubarju in protestantizmu. Večer (Maribor) 56 (2000) 252 (28. X.), 48

 

KUZMIČ, Mihael: Ob 200 letnici tolerančnega patenta. Vestnik (Murska Sobota) 33 (1981) (15. X.), 7.

 

KUZMIČ, Mihael: Ob petinosemdesetletnici profesorja dr. Jožeta L. Miheliča (14. 3. 1902). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1987, 56-61.

 

KUZMIČ, Mihael: Obisk luterske kleti v Sevnici. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1980, 65-69.

 

KUZMIČ, Mihael: Pastor Vekoslav Korošec. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1985, 106- 108.

 

KUZMIČ, Mihael: Pastoralni lik Jožefa Novaka.  Golgotska vest (Ljubljana) 26 (1992) 1 -6, 7- 11.

 

KUZMIČ, Mihael: Po Trubarjevih stopinjah : spomin na Božjega služabnika Vekoslava Korošca, 1896-1984. Po Trubarjevih stopinjah. Ljubljana (Vostri) 1998, 43-67

 

KUZMIČ, Mihael: Pogled na reformacijo na Slovenskem, kakor je opisana v delu češkega zgodovinarja A. Freidingerja. ­Evangeličanski koledar (Hodoš) 1977, 66-67.

 

KUZMIČ, Mihael: Pomoč ameriških prekmurskih izseljencev rojakom v "stari domovini". Zbornik soboškega muzeja 3. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1992, 53-65.

 

KUZMIČ, Mihael: Predgovori Števana Küzmiča. Ljubljana (Teološka fakulteta Matija Vlačič Ilirik Zagreb) 1981.

 

KUZMIČ, Mihael: Prekmurski tiski, ki jih je izdala Binkoštna Cerkev v SR Sloveniji. Snopje (Ljubljana) 4 (1980), 39-46.

 

KUZMIČ, Mihael: Prekrščevalci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1995, 286.

 

KUZMIČ, Mihael: Prevajanje Svetega pisma v prekmurščino. ­Štiristo let prevajanja na Slovenskem. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev) 1985, 89-94.

 

KUZMIČ, Mihael: Prevajanje Svetega pisma v prekmurščino. ­Celovški zvon (Celovec) 1985, dec., 31-35.

 

KUZMIČ, Mihael: Pričakovanja protestantov. Cerkev v sedanjem svetu (Ljubljana) 19 (1985) 3-4, 57-59.

 

KUZMIČ, Mihael: Primorska slovstvena delavnica v 16. stoletju. Primorska srečanja 19 (1995), št. 175, 763

 

KUZMIČ, Mihael: Primorski sodelavci Britanske biblične družbe v 2. polovici 19. stoletja. Primorska srečanja (Nova Gorica) 1989, 99, 634-639

 

KUZMIČ, Mihael: Primož Trubar i Kristova pentekostna crkva. ­Izvori (Novi Sad) 29 (1986) 9, 4-5.

 

KUZMIČ, Mihael: Protestantske izdaje Svetega pisma v slovensčini.  Evangeličanski koledar (Hodoš) 1978, 99-118.

 

KUZMIČ, Mihael: Prvih sedem let. Binkoštno gibanje v Sloveniji v letih 1933-1941. Ljubljana (Duhovno obzorje) ; Osijek (ETF) 2003

 

KUZMIČ, Mihael: Reformacija na Kamniškem. Kamniški zbornik 17 (2004), 87-93

 

KUZMIČ, Mihael: Reformacija pri ogrskih Slovencih in njena          kontinuiteta (posebej v knjižni tvornosti). Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 71-74.

 

KUZMIČ, Mihael: Reformacija pri ogrskih Slovencih in njena kontinuiteta. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 52-62

 

KUZMIČ, Mihael: Seniorat. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2002, 183-184

 

KUZMIČ, Mihael: Sječajte se svojih starješina. Izvori (Novi Sad) 28            (1985) 5, 12-13.

 

KUZMIČ, Mihael: Slovenska evangeličansko-luteranska cerkev sv. Ivana v Betlehemu, PA, ZDA. Dve domovini – Two Homelands 7 (Ljubljana) 1996, 131-152

 

KUZMIČ, Mihael: Slovenski evangeličani in madžarizacija Prekmurja na začetku 20. stoletja. Evangeličanski koledar 2002, 151-156

 

KUZMIČ, Mihael: Slovenski izseljenci iz Prekmurja v Betlehemu, PA., ZDA v letih 1893-1924 : naselitev ter njihove zgodovinske, socialne, politične, literarne in verske dejavnosti. Doktorska disertacija. Ljubljana (ZRC SAZU) 2001. (Migracije, 2)

 

KUZMIČ, Mihael: Slovenski prevodi Lutrovih del. Znamenje (Celje) 13 (1983) 5, 374-380.

 

KUZMIČ, Mihael: Slovenski protestanti in izseljenstvo. Slovensko izseljenstvo. Ljubljana (Združenje Slovenska izseljenska matica) 2001, 149-158

 

KUZMIČ, Mihael: Slovenski protestantski slovstveni delavci v 16. stoletju. Snopje 11 (1997), 9-14

 

KUZMIČ, Mihael: Slovenski protestantski izseljenci. Slovenski izseljenski koledar 2003 (Ljubljana) 74-78

 

KUZMIČ, Mihael: Slovensko-madžarsko sosedstvo. Celovški zvon (Celovec) 1987, V/17, 9-15.

 

KUZMIČ, Mihael: Sodelovanje Britanskega bibličnega društva s Franom Miklošičem, Francetom Remcem, Matijo Valjavcem in Josipom Stritarjem. Obzornik (Ljubljana) 1987, 10, 742-746.

 

KUZMIČ, Mihael: Stari prekmurski teksti. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1992, 94-98.

 

KUZMIČ, Mihael: Sveta večerja v manjših verskih skupnostih v Sloveniji.  V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1982, 103-113.

 

KUZMIČ, Mihael: Sveto pismo med južnimi Slovani. Znamenje (Celje) 14 (1984) 4, 194-309.

 

KUZMIČ, Mihael: Sveto pismo v prekmurščini.  V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1984, 101-116.

 

KUZMIČ, Mihael: Še en (kratek) zapisek o Valjavcu. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84) 7, 282-283.

 

KUZMIČ, Mihael: Števan Küzmič – prevajalec Nouvega zakona. Stati inu obstati 9 (Ljubljana) 2004, 25-26

 

KUZMIČ, Mihael: Štefan Küzmič – prevajalec Nouvega zakona. Nouvi Zákon… (Faksimile). Ljubljana (Svetopisemska družba Slovenije ; Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1999, str. /3-9/.

 

KUZMIČ, Mihael: Švicarska reformacija in njeni vplivi na Slovenskem. Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 2006, 197-216

 

KUZMIČ, Mihael: Temlin Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1999, 228.

 

KUZMIČ, Mihael: Temlinov predgovor v prekmurski Lutrov Mali katekizem 1715. Znamenje (Maribor) 19 (1989) 5, 492-­500.

 

KUZMIČ, Mihael: Teološka podoba ameriškega rojaka prof. dr. Jožeta L. Miheliča. Znamenje (Maribor) 17 (1987) 2, 185­-187.

 

KUZMIČ, Mihael: Trubarjev muzej naj bi bil hkrati tudi protestantski.  Nedeljski dnevnik (Ljubljana) (1982) (21. XI.), 6.

 

KUZMIČ, Mihael: Trubarjevi dediči, njihovo poimenovanje. Delo­-Književni listi (Ljubljana), 10. 4. 1986, 8.

 

KUZMIČ, Mihael: Trubarjevo leto 1986. Vestnik (Murska Sobota) 38 (1986) 8 (20. II.), 5.

 

KUZMIČ, Mihael: Üllen /ilen/ Ludvik. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1999, 228.

 

KUZMIČ, Mihael: V delu oznanjevanja evangelija. (Jožef Hajdinjak).  Golgotska vest (Ljubljana) 6 (1972) 4-5, 20-23.

 

KUZMIČ, Mihael: Vekoslav Korošec : spominski zapis ob stoletnici rojstva. Blagovestnik (Novo mesto) 1996, št. 5-6, 18-19

 

KUZMIČ, Mihael: Verska dediščina protestantov in njihova identiteta. Stati inu obstati (Ljubljana) 2005, št. 1-2, str. 13-33

 

KUZMIČ, Mihael: Verski tisk, Protestantski verski tisk. Enciklopedija Slovenije. Zv. 134. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2000, 198.

 

KUZMIČ, Mihael: Vpliv Matije Vlačića Ilirika na slovenski protestantizem v 16. stoletju. Matija Vlačić Ilirik. Zbornik. Labin (Grad Labin) 2004, 211-226

 

KUZMIČ, Mihael: Vpliv protestantske etike na znanstveno delo ameriškega rojaka prof. dr. Jožeta Miheliča. Znamenje (Maribor) 19 (1989) 3, 243-252; 4, 375-378

 

KUZMIČ, Mihael: V Gospodovi službi. (Štefan Kuzmič). ­Golgotska vest (Ljubljana) 5 (1971) 1, 4-7.

 

KUZMIČ, Mihael: V tujino. (Kako je prišel evangelij iz Amerike v Prekmurje). Golgotska vest (Ljubljana) 6 (1972) 2, 12-14; 3, 12-16.

 

KUZMIČ, Mihael: Vilma Stolz, misijonarka v Afriki in doma. ­Znamenie (Maribor) 18 (1988) l, 66-73.

 

KUZMIČ, Mihael: Vloga britanskega biblijskega društva pri prevajanju protestantskih izdaj Svetega pisma v slovensčino v 2. polovici XIX. stoletja. Obzornik (Ljubljana) 1987, 7-8, 563-568.

 

KUZMIČ, Mihael: Vloga Britanske biblijske družbe pri protestantskih izdajah Svetega pisma v slovensčini. ­Potokarjev zbornik. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev) 1987, 75-92.

 

KUZMIČ, Mihael: Wiener, Pavel. Enciklopedija Slovenije. Zv. 15. Ljubljana (Mladinska knjiga) 2001, 1.

 

KUZMIČ, Mihael: Zakaj potrebujemo Trubarjevo društvo? Znamenje (Maribor) 19 (1989) 4, 405-406.

 

KUZMIČ, Mihael: Življenje in delo Antona Chraske. ­Evangeličanski          koledar (Murska Sobota) 1985, 86-96.

 

KUZMIČ, Peter: Nekaj o binkoštnem gibanju.  Snopje (Ljubljana)

7 (1983), 39-41.

 

Küzmits Stevan. 1723-1923. Pro memoria. Düsevni liszt 1 (1922/23) 8, 87-97.

 

KVATERNIK, Peter: Trubarjeva pastorala. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 271-289

 

L.: Radosti svetek Sobotške evang. fare. Düsevni liszt 10 (1932)

5, 52-54.

 

LAH, Avguštin: Trubarjevo pojmovanje Boga Stvarnika. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 77-88

 

LATKOVIĆ, Ivana: Reformacija v romanu Bogovec Jernej Ivana Preglja. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 97-111

 

LAZNIK, Anita: Protestantizem v esejistiki Marjana Rožanca. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 113-121

 

LEBINGER, N.: Die Reformation und Gegenreformation in Klagenfurt: XVIII. Programm des k. k. Gymnasiums zu Klagenfurt. Klagenfurt 1867.

 

LEEB, Rudolf: Der Missionsgedanke bei Hans Ungnad von Sonneck, Primus Truber und in der lutheranischen Reformation. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 255-272

 

LEGAN RAVNIKAR, Andreja: Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 69-91

 

LEGAN RAVNIKAR, Andreja: Liturgična terminologija v protireformaciji in baroku (1595-1768). Jezikovni zapiski 8 (2002) št. 1, 13-27

 

LEGAN RAVNIKAR, Andreja: O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja. Riječ, 2007, 13/2. 108-127.

 

LEGAN RAVNIKAR, Andreja: Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 2003, 563-580

 

LEGAN RAVNIKAR, Andreja: Pridevniške tvorjenke na -ski, -ški, -čki in –cki v Trubarjevih in Dalmatinovih prevodih biblijskih besedil. Slavia Centralis (Maribor) 1 (2008) 2, 53-66.

 

LEGAN RAVNIKAR, Andreja: Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja. Ljubljana (Založba ZRC SAZU) 2008. (Lingua Slovenica 4).

 

LEGAN RAVNIKAR, Andreja: Terminoliški in stilistični vidik poimenovanja verskih pojmov v protestantizmu in obdobju katoliške prenove. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 385-399

 

 

Lejpa i v szrdceszegajoucsa ouszvetnoszt je bila v szobocskoj evang. cerkvi. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) (1944) 21 (19. V.), 4

 

/LENARŠIČ/, Mirko: Nasa knizsevnoszt.  Kalendar najszvetejsega

szrca Jezusovoga (Črensovoi) 1910, 49-51.

 

LENČEK, L. Rado: Sociolingvistične komponente Bohoričeve zamisli slovenskega knjižnega jezika. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 75.

 

LENČEK, L. Rado: Sociolingvistične komponente Bohoričeve zamisli slovenskega knjižnega jezika. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 231-238

 

Lepoša Štefan (1912-1963). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1964, 71.

 

LESIGANG-BRUCKMÜLLER, Annemaria: Der lateinische Brief Primus Truber an Adam Bohorič im Kontext humanistischer Briefliteratur. Die Reformation in Mitteeuropa = Reformacija v srednji Evropi. Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften ; Ljubljana (Založba ZRC SAZU : ASO) 2011, 313-323

 

LESIGANG-BRUCKMÜLLER, Anna-Maria: Latinsko pismo Primoža Trubarja Adamu Bohoriču. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 167-180

 

LEVEC, Fran: Die Sprache in Trubers "Matthäus". Jahresbericht der Staats-Ober-Realschule in Laibach. Laibach 1878, 3-43.

 

LEVEC, Fran: Knjižni drobec iz protestantske dobe. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 1888, 320.

 

LISAC, Andrej-Ljubomir: Ungnad Ivan. Slovenski biografski leksikon 13. Ljubljana 1982, 289-292.

 

LIŠKA, Janko: Porajanje in rast narodne zavesti prekmurskih Slovencev. Borec (Ljubljana) 34 (1982) 6-7, 321-365.

 

LODRANT, Jože: Po Trubarjevih sledeh. Znamenje (Maribor) 17 (1987) 3, 245-250.

 

LOESCHE, Georg: Gescichte des Protestantismus in Osterreich. ­JGGPÖ           40-41 (1921), 333.

 

LOESCHE, Georg: Geschichte des Protestantismus in vormaligen und in neuen Oesterreich. Leipzig 1930.

 

LOGAR, Janez: Krelj Sebastijan. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 565-567.

 

LOGAR, Janez: Mandelc Janez. Slovenski biografski leksikon II. Ljubljana 1933-1952, 39-40.

 

LOGAR, Janez: Megiser Hijeronim. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932. 84-87.

 

LOKAR, Janko: Iz predgovorov naših protestantskih pisateljev. ­Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica slovenska) 1908, 1-20.

 

LOKOS, Istvan: Tipološki paralelizem recepcije Erazma Rotterdamskog u slovenačkoj i madžarskoj književnosti. ­16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 239-247.

 

LOKOS, Istvan: Vprašanje tipologije slovenskih in madžarskih literarnih obdelav turške nevarnosti v Evropi. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 76-77.

 

LOSERTH, Georg: Die Reformation und Gegenreformation in der innerösterreichischen Landern im XVI. Jahrhundert. Stuttgart 1898.

 

LOSERTH, Johann: Steiermark, Karnten und Krain und ihr Zusammenwirken wider die Gegenreformation. Carniola (Ljubljana) 1 (1908), 98-111.

 

LOSERTH, Johann: Truberiana. Zur Polemik Trubers und seiner Kollegen mit P. Georg Braosich. JGGPÖ 24 (1903), 1-10.

 

LUTHAR, Adam: Gospod jih je poklical k sebi... (Kovatš Štefan, Godina Štefan, Heimer Geza, Flisar Janoš, Nagy Jenö). ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1952, 55-65.

 

LUTHAR, Adam: Küzmics Stevan. Evangelicsanszki kalendari (Murska Sobota) 1923, 26-28.

 

LUTHAR, Adam: Magyar-szloven kultur ünnepseg. Evangeličanski koledar (Lendava) 1971, 120- 124.

 

LUTHAR, Adam: Nekaj izrezanih podob iz burne preteklosti naše cerkve.  Evangeličanski koledar (Lendava) 1968. 40-46.

 

M. R.: Knji žne izdaje slovenskih evangeličanov po vojni. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1971, 61-68.

 

 

 

MAJDER, Albert: Dva pravoslavna duhovnika, sodelavca Trubarja v biblijskem zavodu v Urachu. Evangeličanski koledar 1997, 133-135

 

MAJDER, Albert: Iz življenja Pavla Wienerja. Evangeličanski koledar 2002, 149-150

 

MAJDER, Albert: O življenju velikega astronoma Johannesa Keplerja in njegovem kratkem bivanju v Prekmurju. Evangeličanski koledar 1998, 99-101

 

MAJDER, Albert: Reformacija in njena aktivnost v razvoju slovenskega šolstva. Primorska srečanja 21 (1997) št. 192, 292-294

 

MAJDER, Albert: Reformacija in protireformacija na Dolenjskem. Evangeličanski koledar 1996, 78-84

 

MAJDER, Albert: Reformacija in slovenski protestanti v delih Martina Bavčerja. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 259-267

 

MAJDER, Albert: Troje bivanj Primoža Trubarja v Trstu. Primorska srečanja 19 (1995), št. 176, 838-840

 

MAJDER, Albert: Trubar in slovenski protestantizem v pesmih Antona Aškerca. Evangeličanski koledar 1998, 129-132

 

MAJDER, Albert: Vloga škofa Tomaža Hrena v slovenski protireformaciji. Evangeličanski koledar 1997, 127-131

 

MAJDER, Albert: Zanimiva oseba naše zgodovine, Peter Pavel Vergerij mlajši. Evangeličanski koledar 2003, 138-142

 

MAJDER, Albert: Zasluge slovenskih protestantov v 16. stoletju za razvoj slovenskega šolstva. Stati inu obstati (Ljubljana) 1997, št. 3, 12-14

 

MAKKAI L.: Reformation und Sozialrevolution in historischen Ungarn. P. F. Barton: Sozialrevolution und Reformation. Wien (Verlag Herman Böhlaus Nachfolger) 1975.

 

Malo nazaj povrnejnye na Küzmicsa ouszvetek i pogled v ­nistere novine.  Mörska krajina (Markišavci) 2 (1923) 31 (5. VIII.), 1-2.

 

MALOVRH, M.: Do zdaj neznana knjiga Trubarjeva.  Ljubljanski zvon (Ljubljana) 1883, 478-479.

 

MANTUANI, J.: Slovenska pesmarička "Tri duhovske pesni". Cerkveni glasbenik (Ljubljana) 31 (1908), 44 f.

 

MARKUŽA, Jože: Cerkovna ordninga in Trubarjeva eklezilogija. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 71-76

 

MARKUŽA, Jože: Trubarjeva slovenska Cerkovna ordninga. V edinosti. Ekumenski zornik. Maribor (Slomškova založba) 2008, 50-52.

 

MARKUŽA, Jože: Trubarjeva slovenska Cerkovna ordninga v Vatikanski apostolski knjižnici. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 32 (1972) 4, 203-212.

 

MARN, Josip: Knjiga Slovenska v XVIII. veku. Jezičnik (Ljubljana) 22 (1884), 1 -82.

 

MARUŠIČ, Branko: Pater Martin Bavčer in zgodovinopisje protireformacije : ob štiristoletnici rojstva. Primorska srečanja 19 (1995), št. 167, 204-207

 

MATIČIČ, Stanislav: Kratek oris binkoštnega gibanja in pojem cerkve v Kristusovi binkoštni cerkvi. (Seminarska naloga na katoliški teološki fakulteti). Ljubljana 1972.

 

MATJAŽ, Maksimilijan: Načela Trubarjevega prevajanja Svetega pisma. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 341-354

 

MAUČEC, Jože: Reformacija in stiki Slovencev na obeh straneh Mure. Slovenec (Ljubljana) 63 (1935) 189 (20. VIII.), 4; 190 (21. VIII.), 4.

 

MATL, J.: Die slawische Idee in der Praefatio der Artcicae horulae des Adam Bohorič. Adam Bohorič, Arcticae horulae. Die erste Grammatik der slowenischen Sprache Wittenberg 1584, II. Teil: Untersuchungen. München 1971,

 

MEČKOVSKA, Nina: Gramatika kak fenomen kulturi (Adam Bohorič i Meletij Smotrickij). 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 255-267.

 

MELEGDI-MELICH Janos: Primož Trubar in protestantska književnost ogrskih Slovencev. Slovan (Ljubljana) 7 (1909), 85-86.

 

MELIK, Anton: Prometni položaj Raščice v Trubarjevi dobi. ­Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 57-64.

 

MELIK, Vasilij: Der Einflu3 der Reformation auf den Proze3 der sozialen Affirmation der slowenischer  Sprache. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen. Primus Truber und seine Zeit. München (Otto Saggner Verlag) 1995, 186-191

 

MELIK, Vasilij: Mesto reformacije v slovenski zgodovini. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 15-19.

 

MENONI, Simona: Poslikava nekdanje kapele v gradu Negova. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 473-482

 

MENONI, Simona: Premik ikonografskih poudarkov. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 213-237

 

MENONI, Simona: Premik ikonografskih poudarkov. PrimožTrubar : 1508 – 1586. Ob petstoti obletnici rojstva. Ljubljana (Narodni muzej Slovenije) 2008, 43-53.61-73

 

MERHAR, Boris: Prevara z raki v protestantski literaturi in v ljudski            pravljici o spretnem tatu. Slovenski etnograf (Ljubljana) 13 (1960), 31-40.

 

MERKU, Pavle: Osebna imena v družini Bonomo. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 65-68.

 

MERŠE, Majda: Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 205-213

 

MERŠE, Majda: Besedotvorna in semantična struktura glagola v jeziku Jurija Dalmatina : magistrska naloga. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984. 418 str.

 

MERŠE, Majda: Besedotvorna in druga slovnična problematika besedja slovenskih protestantsih piscev 16. stoletja. Jezikovni zapiski 10 (2004) (1), str. 7-31.

 

MERŠE, Majda: Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji. Slavistična revija (Ljubljana) 36 (1988)  4, 375-397.

 

MERŠE, Majda, Franc JAKOPIN, France NOVAK: Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov. Slavistična revija (Ljubljana) 40 (1992) 4, 321-340.

 

MERŠE, Majda, Franc JAKOPIN, France NOVAK: Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 239-255

 

MERŠE, Majda: Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih). Slavistična revija (Ljubljana) 51 (2003)/Posebna številka. Zbornik referatov za trinajsti mednarodni slavistični kongres, 81-103.

 

MERŠE, Majda: Glagolski vid v Dalmatinovi Bibliji on naslonitvi na Lutrov prevodni zgled. Rječnik I društvo. Zagreb (Hrvatska akademija znanosti I umjetnosti) 1993, 227-235.

 

MERŠE, Majda: Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijski prevodih. Jezikoslovni zapiski 7/1-2, 2001, 113-128

 

MERŠE, Majda: Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji. Riglerjev zbornik. Slavistična revija (Ljubljana) 37 (1989) 37 (1989) 1-3, 189-200.

 

MERŠE, Majda: Jezikovne spremembe v Trubarjevih prevodih Nove zaveze. Razprave XIII. Razred za filološke in literarne vede). Ljubljana (SAZU) 1990, 163-179.

 

MERŠE, Majda: Konkurenčna razmerja glagolov v Dalmatinovi Bibliji. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana   (Filozofska fakulteta) 1986, 375-388.

 

MERŠE, Majda: Konkurenz und Divergenz der Übersetzung von Verben in der Dalmatinischen und Lutherschen  Bibelübertragung. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primus Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 492-510

 

MERŠE, Majda: Kopitarjev knjižnojezikovni vzor in Postilla 1578. Kopitarjev zbornik. (Obdobja 15.) Ljubljana ( Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti) 1996, 93-104.

 

MERŠE, Majda: Oblikoslovje slovenskega knjižnega jezika 16. Stoletja. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 47-68

 

MERŠE, Majda: Popolni izpisi del slovenskih protestantskih piscev 16. stoeltja in zamisel slovenske predstavitve beseda. 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, 128-150

 

MERŠE, Majda: Predpreteklik v Dalmatinovi Bibliji. Jezikoslovni zapiski 3. 1997, 9-24.

 

MERŠE, Majda: Predponska glagolska tvorba in njen vpliv na skladenjsko okolje v jeziku Dalmatinove Biblije. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 87-97.

 

MERŠE, Majda: Prepoznavnost in značilnosti besedja slovenskih protestantskih postil. Slavisitčna revija (Ljubljana) 55 (2007) 1-2, 65-84.

 

MERŠE, Majda: Primerjava besedja Kreljeve in Juričičeve Postile. Vatroslav Oblak. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1998, 217-231

 

 MERŠE, Majda: Primerjava glagolov pri slovenskih protestantskih piscih in Svetokriškem. Ljubljana (SAZU) 2000, 209-227

 

MERŠE, Majda: Problematika oblikoslovnega zaglavja v Poskusnem snopiču Slovarja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Jezikovni zapiski (Ljubljana) 1999, št. 5, 19-31

 

MERŠE, Majda: Produktivnost predpon pri tvorbi vidskih parov v jeziku slovenskih protestantskih piscev. Razprave. Razred za filološke in literrne veden. Ljubljana (SAZU) 15 (1996), 65-78

 

MERŠE, Majda: Protestantsko besedje v Preglejevem Bogovcu Jerneju. Ivan Pregelj. Ljubljana (Nova revija) 1999. Interpretcije ; 9, str. 275-296

 

MERŠE Majda: Raba izsamostalniških glagolov in nadomestnih besednih zvez v Dalmatinovi Bibliji. Logarjev zbornik. Ljubljana (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša) 1989, 149-162.

 

MERŠE, Majda: Raba samostalniških manjšalnic v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Slavistična revija (Ljubljana) 58 (2010) 1, str. 45-63.

 

MERŠE, Majda, France NOVAK, Francka PREMK: Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Poskusni snopič. Ljubljana (ZRC SAZU) 2001.

 

MERŠE, Majda: Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. 393 str.

 

MERŠE, Majda: Slovnična obvestilnost načrtovanega slovarja jezika protestantskih piscev 16. stoletja. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 2003, 581-596

 

MERŠE, Majda: Škrabčev prikaz protestantskega pravopisa. Škrabčeva misel II. Nova Gorica (Frančiškanski samostan Kostanjevica) 1997, 29-42.

 

MERŠE, Majda: Trubar v Škrabčevem jezikoslovju. Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh. Škrabčeva misel V. Nova Gorica (Frančiškanski samostan Kostanjevica) 2005, 49-69.

 

MERŠE, Majda: Trubarjeva Hišna postila (1595) v odosu do Lutrove prevodne predloge. Jezikovni zapiski 16 (2010) 2, str. 7-34

 

MERŠE, Majda: Trubarjevo prevajanje opomb v Hišni postili (1595). Globinska moč besede. Maribor: FF, 2011, 106-125

 

MERŠE, Majda: Übersetzungskongruenz und Divergenz von Verben in der Dalmatinisvhen und Lutherschen Bibelübersetzung. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primus Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 492-510.

 

MERŠE, Majda: Vid in čas v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih. 36. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Univerza v Ljubljani) 2000, 21-34.

 

MERŠE, Majda: Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižem jeziku 16. stoletja. Aspect and aktionsart in the 16th century Slovene. Ljubljana (SAZU) 1995. (SAZU, Razred za filološke in literarne vede – Dela 44).

 

MERŠE, Majda: Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižem jeziku 16. stoletja. Aspect and aktionsart in the 16th century Slovene. Stodvajsetletnica Ivana Cankarja in Dragotina Ketteja. Ljubljana (Zavod Republike Slovenije za šolstvo) 1997, 146-148

 

MERŠE, Majda: Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. Stoletja in tuje prevodne predloge. Slavistična revija (Ljubljana) 46 (1998) št. 1-2, /55/-71

 

MERŠE, Majda, Kozma AHAČIČ, Andreja LEGAN RAVNIKAR, Jožica NARAT, France NOVAK, Francka PREMK: Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts. (Biblia Slav ica. Serie IV: Südslavische Bibeln, Band 3,2. Kommentare.) Paderborn-München-Wien-Zürich (Ferdinand Schöningh) 2006, 99-325.

 

 

MESARIČ JAZBINŠEK, Vladimira: Evangeličani v Mariboru. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 2010, 254-259

 

MESARIČ, Vladimira: Evangeličanska cerkvena občina v Apačah. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 2000, 208-210

 

MESARIČ, Violeta Vladimira: Verske skupnosti v Prekmurju danes. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 247-257

 

MESARIČ, V. Vladimira: Vlado Ladislav Deutsch : 1929-1999. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 236-239

 

MIHELJ, Sabina: Protestantizem in slovenski nacionalizem. Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 2006, 75-142

 

MIHELIČ, L. Jože: Jurij Dalmatin in njegov prevod Biblije. ­Obzornik (Ljubljana) 1987, 4, 284-289.

 

MIHELIČ, L. Jože: Primož Trubar, pozabljeni reformator. ­Obzornik (Ljubljana) 1987, 2, 112-117; 3, 196-204.

 

MIKHAILOV, Nikolai: Pomen “rokopisne dobe” slovenščine za intenzivno ustvarjanje knjižnega jezika med reformacijo. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 2001, 53

 

MIKLAVČIČ, Maks: Zgodovina cerkve v Jugoslaviji. Ljubljana (Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev) 1971. (Razmah reformacije, 165- 166).

 

MIKOLA, Sandor: A vendseg multja es jelene. Budapest /1928/.

 

/MIKOLA, Sandor/: Dva Küzmicsa. Nas kalendar (Budapest) 1 943, 51-52

 

MIKOLA, Sandor: Nasi znameniti lüdje. Dva Küzmicsa. ­Domovina (Budapest) 2 (1921) 12, 5-7.

 

MIKOLA, Sandor: Pregled nase literature. Domovina (Budapest) 3 (1922) 7-8, 1-3.

 

MIKOLA, Sandor: Pregled nase literature. Nas kalendar (Budapest) 1944, 74-78.

 

MIKUŽ, St.: Podoba Primoža Trubarja. Ljudska pravica (Ljubljana) 8. IX. 1951.

 

MILČETIĆ, Iv.: Nepoznata dosele knjiga P. Trubara. Vienec (Zagreb)15 (1883) 476, 492.

 

MODER, Janko: Ob Trubarjevih "dveh rečeh". Štiristo let prevajanja na Slovenskem. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev)          1985, 33-66.

 

MODER, Janko: Pri virih besedišča in skladnje. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 78-79.

 

MODER, Janko: Pri virih besedja in skladnje. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 256-262

 

MODER, Janko: Primož Trubar in slovenska kultura. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1987č 113-121.

 

MODER, Janko: Primož Trubar in slovenska kultura. Potokarjev zbornik. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev)      1987, 59-67.

 

MUGERLI, Marko: Povezanost švicarske in slovenske reformacije. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 619-625

 

MUGERLI, Marko: Slovenska in švicarska reformacija : univerza v Baslu. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9—10, 227-237

 

MUGERLI, Marko: Slovenski študentje na baselski univerzi v 16. stoletju. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 59 (2005), št. 1-2, 175-181

 

MUKIČ-KOZAR, Marija: Družbene in politične razmere na zahodnem delu Ogrske v 16. stoletju. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 205-210

 

MULEJ, Matjaž: Primož Trubar in internet z vidika inoviranja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 120-126

 

MÜLLER, Jakob: Peter Pavel Vergerij ml. Jezikovni zapiski (Ljubljana) 1998, št. 4, 215-217

 

MÜLLER, Jakob: Temelji slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 165-187

 

MUNDA HIRNÖK, Katalin: Protestantizem v Porabju do konca 17. stoletja. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 169-176

 

MURKO, Matija: Die Bedeutung der Reformation und Gegenreformation für das geistige Leben der Südslawen. ­Slavia (Praga) 4-5, 1927.

 

MURKO, Matija: Pogledi na jugoslovansko reformacijo. Cvetnik naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 47-48.

 

MURKO, Matija: Pogledi na južnoslovansko reformacijo. O pojmu protireformacije.  Matija Murko: Izbrano delo. Ljubljana 1962, 37-46; 352-355.

 

NAHTIGAL, Rajko: Azbučni tabeli pri Bohoriču in v poznejših         slovenskih slovnicah ter drugod.  Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 113-116.

 

NARAT, Jožica: Izrazi za “učenec” pri slovenskih protestantskih piscih. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 263-272

 

NARAT, Jožica: Mesto prekmurščine v Murkovih slovarjih. Murkov zbornik. Maribor: Slavistično društvo, 1999, str. 348-367.

 

NARAT, Jožica: Sebastijan Krelj v Škrabčevih očeh. Škrabčeva misel V. Nova Gorica (Frančiškanski samostan Kostanjevica) 2006, 71-77.

 

NARAT, Jožica: Semantika samostalnika v jeziku Jurija Dalmatina in Jurija Japlja : disertacija. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1999. 233 str.

 

NARAT, Jožica: Sinonimi v jeziku Jurija Dalmatina (izvor, pomenske in stilistične funkcije). Magistrska naloga. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta) 1989.

 

NARAT, Jožica: Slovenski knjižni jezik 16. stoletja v luči besedoslovnih raziskav. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 105-138

 

NARAT-ŠREKL, Jožica: Izrazi za "učenec" pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 80.

 

Napisznik ... sinyorie... Düsevni liszt (Puconci) 6 (1928) 12, 130-131.

 

Nase sinyorije szpraviscse.  Düsevni liszt (Puconci) 4 (1925) 1, 5-7; 4, 41-43.

 

Nase sinyorije szpraviscse. Düsevni liszt (Puconci) 4 (1926) 10, 115-116; 11, 125-126; 5 (1926) 1, 9; 2, 20; 6, 66-68; 7, 81.

 

Nase sinyorije szpraviscse. - Düsevni liszt (Puconci) 6 (1927) 1, 3-5; 2, 17-18; 5, 53-54.

 

Nase sinyorije szpraviscse.  Düsevni liszt (Puconci) 5 (1927) 10, 107-108; 11,127-130; 6 (1927) 1, 3-5; 2, 17-18; 5, 53-54.

 

Nase sinyorije szpraviscse.  Düsevni liszt (Puconci) 7 (1928) 1, 8-9; 2, 17-18; 4, 42-43; 8/9, 91-93.

 

NEDELJKOVIĆ, Olga: Slovenski protestantski humanisti in rast slovenskega knjižnega jezika. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 81-86.

 

NEDELJKOVIĆ, Olga: The Slovene protestant humanists and the Rise of Slovene written language. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 273-292

 

NEUMANN, W.: Die Reformation in Villach. 900 Jahre Villach. Villach 1960

 

Neupoštevanje evangeličanov. Murske novine (Murska Sobota) 1 (1924) 7 (16. XI.), 1.

 

NEWEKLOWSKY, Gerhard: “Ta list htim Rimljanom” – inačici 1560 in 1582. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 211-220

 

NEWEKLOWSKY, Gerhard: Trubars Katechismus von 1550 - eine Konkordanz.  Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984, 133-152. - (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 13).

 

 

NEWEKLOWSKY, Gerhard: Razvoj slovenskega knjižnega jezika v prvih desetih letih 1550-1560. Logarjev zbornik. Mariboer (Slavistično društvo) 1999, 357-371

 

NEWEKLOWSKY, Gerhard: Zur Paradigmatik in Trubars Katechismus 1550.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 307-317.

 

NORČIČ, Oto: Jubilejno leto in 450. obletnica izida prve slovenske knjige. Anthropos (Ljubljana) 33 (2001) št. 4-6, 55-60

 

NORČIČ, Oto: Družbeno-ekonomski vidki protestantskega gibanja in protireformacije v Prekmurju. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 43-56

 

NORČIČ, Oto: Na pohodu je “druga” protireformacija : dan reformacje. Slovenska panorama 3 (1999), št. 43, 16

 

Notranjost evangeličanske cerkve.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1961, 53-56.

 

Nova cerkev na G. Szlavecsi.  Evangelicsanszki kalendari (Murska Sobota) 1930, 84-85.

 

Nova evangeličanska cerkev v Selu (Prekmurje).  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1953, 40-41.

 

NOVAK, France: Besedje Trubarjevega dela Catehismus z dveima izlagama iz l. 1575. Vatroslav oblak. Obdobja 17. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1998, str. 233-249.

 

NOVAK, France: Kako do protestantski pisci 16. stoletja poimenovali nove pojme.  450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana (Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete) 2001, 103-120.

 

NOVAK, France, Franc JAKOPIN, Majda MERŠE: Karakteristika besedišča slovenskih protestantov. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 293-307

 

NOVAK, France: Predlog v v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Globinska moč besede. Maribor (FF) 2011, str. 126-142.

 

NOVAK, France: Predponi v- in u- v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Stati inu obstati (Ljubljana) 3-4, str. 138-158

 

NOVAK, France: Pomen raziskovanja besedja knjižnega jezika 16. stoletja za jezikoslovje. Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Obdobja 18. Ljubljana (Univerza v Ljubljani) 2002, 181-199.

 

NOVAK, France: Pomenske značilnosti besednega zaklada slovenskih protestantskih piscev. XX. seminar slovenskega jezika, literature in culture. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja) 1984, 285-304.

 

NOVAK, France: Predponi v- in u- v jeziku slovenskih protestatskih piscev 16. stoletja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2 (2006) 3-4, 138-159.

 

NOVAK, France: Razvojne tendence v besedišču slovenskih protestantskih piscev. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 389-402.

 

NOVAK, France: Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskh piscev (16. stoletja) : disertacija. Ljubljana 1992. 435 str.

 

NOVAK, France: Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskh piscev 16. stoletja. Ljubljana (ZRC SAZU) 2004. (Zbirka Linguistica et philologica 10).

 

NOVAK, France: Slovarska členjenost besedja glede na besednovrstnost in pomenskost: števnik v 16. stoletju. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 139-163

 

NOVAK, France: Stavčna tipologija v Dalmatinovi Gmajn preguvori čez vso sveto Biblio.  Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84) 6, 183-187.

 

NOVAK, France: Vloga protestantizma pri oblikovanju slovenskega knjižnega jezika. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 213-229

 

NOVAK, France: Vprašanja pomenske skupine v besedišču pri slovenskih protestantih.  Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 99-110.

           

/NOVAK, Ludvik/ L. N.: 220 let Küzmičevega prevoda Nouvoga zakona.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1991, 64­-65.

 

NOVAK, Ludvik: Luthar Adam: 1886-1972.  Evangeličanski koledar (Hodoš) 1973, 47-49.

 

/NOVAK, Ludvik/ L. N.: Nagovor ob 250-letnici rojstva Štefana Küzmiča. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1974, 39-42.

 

NOVAK, Ludvik: Ob 50. obletnici ustanovitve evangeličanskega seniorata         v SR Sloveniji. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1973, 34-36.

 

/NOVAK, Ludvik/ L. N.: Prva slovenska knjiga. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1990, 82.

 

/NOVAK, Ludvik/ LN: Štefan Küzmič (ob 200-letnici smrti). ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1981, 67-69.

 

NOVAK, Ludvik: 400 let Dalmatinove Biblije.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1985, 61-63.

 

NOVAK, Vilko: Dalmatin in jezik prekmurskih pisateljev.  Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84) 6, 188-195.

 

NOVAK, Vilko: Dalmatins Bibelübersetzung und die slowenischen protestantischen Schriftstener im 18. Jahrhundert.  Jurij Dalmatin Biblia 1584. München (Rudolf Trofenik) 1976, II. Teil: Abhandlungen, 87-100.

 

NOVAK, Vilko: Delo in pomen Štefana Küzmiča.  Stopinje (Murska Sobota) 1974, 30-36.

 

NOVAK, Vilko: Dopolnilo k "Podobi prekmurskega protestantizma". 2000 (Ljubljana) 1987, 37/39, 296-300.

 

NOVAK, Vilko: Izbor prekmurske književnosti. Celje (Mohorjeva družba) 1936. - (Cvetje iz domačih njiv in logov; 9).

 

NOVAK, Vilko: Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana (Zadruga katoliških duhovnikov) 1976.

 

NOVAK, Vilko: Jezik prve prekmurske knjige. Studia Slavica Hungarica (Budapest) 25 (1979), 279-285.

 

NOVAK, Vilko: Jezik tretje prekmurske knjige.  Razprave XI. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1987, 179-200. - (Razred za filološke in literarne vede).

 

NOVAK, Vilko: Kajkavske prvine v prekmurski knjigi 18. stoletja.  Slavistična revija (Maribor) 20 (1972) 1, 95-103.

 

NOVAK, Vilko: Küzmics Istvan hazai szloven bibliafordito. ­Egyetemes Philologiai közlöny (Budapest) 68 (1944) l, 48­-64.

 

NOVAK, Vilko: Naši düševni delavci.  Kalendar srca Jezusovoga (Črensovci) 1933, 65-68.

 

NOVAK, Vilko: O grafiki prve prekmurske knjige. Linguistica (Ljubljana) 18 (1978), 31-45.

 

NOVAK, Vilko: O slogu prve prekmurske knjige. Slavistična revija (Maribor) 17 (1969) 2, 227-232.

 

NOVAK, Vilko: Opombe k Štefanu Küzmiču. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1934, 63-64.

 

NOVAK, Vilko: Pismo Franca Temlina nemškim pietistom. Slavistična revija (Maribor) 18 (1970), 249-256.

 

NOVAK, Vilko: Prekmurske cerkvene pesmarice. Stopinje (Murska Sobota) 1977, 20-23

 

NOVAK, Vilko: Sever Mihael.  Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana 1960-1971, 299.

 

NOVAK, Vilko: Slovenska in slovaška pesem iz 1774. Slavistična revija (Maribor) 18 (1970), 129-140.

 

NOVAK, Vilko: Slovenstvo prekmurskih pisateljev. Stopinje (Murska Sobota) 1978, 46-49.

 

NOVAK, Vilko: Slovstveno delo prekmurskih evangeličanov. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1971, 55-60.

 

NOVAK, Vilko: Slovstveno delo Slovenske krajine. Slovenska krajina. Beltinci 1935, 34-39.

 

NOVAK, Vilko (skupaj z Ivanom Škafarjem): Szijarto Štefan. ­Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana 1960-1971, 568­-570.

 

NOVAK, Vilko: Terplan Aleksander (Šandor). Slovenski biografski leksikon. Zv. 12. Ljubljana 1980, 63.

 

NOVAK, Vilko: Trubarjeva in Dalmatinova besedila v Martjanski pesmarici. Slavistična revija (Maribor) 43 (1995), 267-275

 

NOVAK, Vilko: Viri prekmurske duhovnosti. Znamenje (Maribor) 18 (1988) 2, 102-109.

 

NOVAK, Vilko: Zbornik Štefana Küzmiča. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 21 (1975/76), 59-62.

 

NOVAK, Vilko: Značaj in pomen prekmurskega slovstva. Ivan Škafar: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978 7-14.

 

NOVAK, Vlado: Nov primerek Trubarjevega Novega testamenta 1557-1561. - Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 177-179.

 

Novo župnišče v Moravcih. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1960, 40-41.

 

O naših cerkvenih občinah v diaspori. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1958, 54-55.

 

Ob 200-letnici Küzmičevega Novega zakona. Evangeličanski list  (Bodonci) 1 (1971) 1, 1.

 

Ob 250-letnici rojstva Štefana Küzmiča. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1973, 63-67.

 

Ob 175. letnici Puconske evangeljske verske občine. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1959, 39-40.

 

OBAL, Franc: Evangeličanska cerkev “Štefana Küzmiča” v Bodoncih. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 2010, 164-167

 

OBLAK, V.: Drobiž iz starejše književnosti slovenske. Letopis Matice Slovenske. Ljubljana 1895, 234-250.

 

OBLAK, V.: Protestantske postile v slovenskem prevodu. Letopis Matice Slovenske. Ljubljana 1894, 202-219.

 

OBLAK, V.: Trubarjev katekizem z dvema izlagama od 1575. ­Letopis Matice Slovenske. Ljubljana 1891, 135 f.

 

Od prigode szvete matere czerkvi nase. Luther kalendari (Murska Sobota) 1920, 22-23.

 

ODAR, Alojzij: Katoličani in različne vere. Ljubljana 1938.

 

OLAZIREGI AUSTIZA, Mari José, Barbara Pregelj: Zlata doba, železna doba ali doba literature? Vprašanje periodizacije, reformacije, protireforamcije v luči opozicije med vizualno-ustnim ter pisnim skozi optiko slovenske, baskovske in španske literarne zgodovine. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 147-157

 

OLOF DETLEF, Klaus: Mittelalterisches und neuzeitliches sprachverstandnis am Beispiel der Übersetzer Luther und Trubar.     16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 517-527.

 

OLOF DETLEF, Klaus: Zwei Bemerkungen zum slawischen Fibeldruck. Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984, 119- 132. - (Wiener slawistischer           Almanach. Sonderband; 13).

 

OMAN, Žiga: Dokumenti o reformaciji in protireformaciji v Mariboru : 1589-1607. Kritična objava arhivskih dokumentov. Maribor (Pokrajinski arhiv Maribor)  2012

 

OMAN, Žiga: Evangeličanski Mariboer, mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije. Maribor (PAM) 2012

 

ORAŽEM, France: Dogmatični nazori Primoža Trubarja in njegova           odvisnost od početnikov reformacije. (Disertacija). Ljubljana 1964.

 

ORAŽEM, France: Razlogi, ki so Trubarja privedli v protestantizem. Kraji in ljudje v Trubarjevi fari. Škocjan pri Turjaku (Kulturno društvo) 2008.

 

ORAŽEM, France: Razlogi, ki so Trubarja privedli v protestantizem. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 23-33

           

ORAŽEM, France: Trubarjeve pesmi s kerigmatičnega duhovnega vidika. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 46 (1986) 3, 247-257

 

OREL, Irena: Trubarjevo besedje v Pleteršnikovem slovarju. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 – 2009, št. 1), 243-252

 

OROŽEN, Fran: Reformacija in protireformacija na Kranjskem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2005, št. 1-2, 185-210

 

 

OROŽEN /Janko/: Ob 200-letnici Štefana Küzmiča. Naš dom (Murska Sobota) 1 (1923) 15 (12. III.), 1.

 

OROŽEN, J.: Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola I. Od pričetka do 1918. Trbovlje 1958.

 

OROŽEN, Martina: Dalmatinov Register - prvi sinonimni slovarček slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84), 196-201.

 

OROŽEN, Martina: Dialektizmi v jeziku Jurija Dalmatina. Krško skozi čas. Krško 1977, 87-98.

 

OROŽEN, Martina: Gramatična in leksikalna preobrazba Dalmatinovega knjižnega jezika ob Japljevem prevodu biblije (1584-1784-1802).  Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984, 153-180. - (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband ; 13).

 

OROŽEN, Martina: Jezikovno knjižno izročilo prekmurskih in štajerskih pisateljev. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1973, zv. 1, 127- 137.

 

OROŽEN, Martina: Kreljev jezikovni koncept. XXII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja) 1987, 19-40.

 

OROŽEN, Martina: Kreljev jezikovni koncept. Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996, 170-187.

 

OROŽEN, Martina: Kreljeva “Otročja biblija”. Ljubljana 1987, 139-157.

 

OROŽEN, Martina: Kreljeva “Otročja Biblija”.  Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996,161-169.

 

OROŽEN, Martina: Morfološko-sintaktični sistem jezika slovenskih protestantskih piscev. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 87-88.

 

OROŽEN, Martina: Narečni kontaktni sinonimi v Dalmatinovem prevodu Biblije.  Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996, 219-233.

 

OROŽEN, Martina: O vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku. ­Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (Pomurska založba) 1974, 114-122.

 

OROŽEN, Martina: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika : od Brižinskih spomenikov do Kopitarja. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996

 

OROŽEN, Martina: Pomen in stilistična izraba “Registra” v sobesedilu Dalmatinove Biblije.  Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996, 200-218

 

OROŽEN, Martina: Pomenska in stilistična izraba "Registra" v sobesedilu Dalmatinove Biblije.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 403-425.

 

OROŽEN, Martina: Primož Trubar in razvoj slovenskega knjižnega besedišča v jeziku prostantskih piscev. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 32 (1986/87) 2-3, 36-47.

 

OROŽEN, Martina: Primož Trubar in razvoj slovenskega knjižnega besedišča v jeziku prostantskih piscev. Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996, 148-160.

 

OROŽEN, Martina: Prisotnost dialektizmov v jeziku Jurija Dalmatina. Krško skozi čas: 1477-1977. Krško 1977, 87-98.

 

OROŽEN, Martina: Pristnost dialektizmov v jeziku Jurija Dalmatina.  Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996, 188-199.

 

OROŽEN, Martina: Razvojne smernice v besedišču Dalmatinovega in Japljevega prevoda Biblije (1584-1784-1791). XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 249-274.

 

OROŽEN, Martina: Razvojne smernice v besedišču Dalmatinovega in Japljevega prevoda Biblije (1584 – 1784 – 1791).  Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996, 270-288.

 

OROŽEN, Martina: Slovnična in besddiščna preobrazba Dalmatinovega knjižnega jeika ob Japljevem prevodu Biblije (1584-1784-1802).  Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996, 251-269.

 

OROŽEN, Martina: Smernice knjižnega jezikovnega razvoja od Jurija Dalmatina do Jurija Japlja (1584-1784).  Jezik in slovstvo (Ljubljana) 30 (1984/85), 217-223.

 

OROŽEN, Martina: Stilni problemi Trubarjevega jezika.  Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996, 130-147.

 

OROŽEN, Martina: Stilni problemi Trubarjevega jezika.  XXII. seminar slovenskega jezika, literature in culture. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja) 1986, 27-47.

 

 

OROŽEN, Martina: Trubarjev jezikovni nazor in njegov system v obrednih besedilih.  Jugoslovenski seminar za strane slaviste. 37. Novi Sad (Filozofski fakultet) 1987, 13-14.

 

OROŽEN, Martina: Trubarjev jezikovni nazor in njegov system v obrednih besedilih.  Jugoslovenski seminar za strane slaviste. Novi Sad (Filozofski fakultet) 1996, 114-129.

 

OROŽEN, Martina: Trubarjev jezikovni nazor in njegov knjižni sistem v obrednih besedilih. Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996, 114-129.

 

OROŽEN, Martina: Trubarjeva ubeseditev evangelijskih povzetkov v novozaveznih besedilih. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008/09) št. 4 (2008) – št. 1 (2009). Trubarjeva številka, str. 319-354.

 

OROŽEN, Martina: Vprašanje sintaktične inference v Dalmatinovem prevodu Biblije 1584. Slovenci v evropski reformaciji. Ljubljana (Univerza Edvarda kardelja9 1986, 105-123.

 

OROŽEN, Martina: Vprašanje sintaktične inference v Dalmatinovem prevodu Biblije 1584. Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1996, 234-250.

 

ORZECHOWSKA, Hanna: Jezikovne variante v Dalmatinovi Bibliji (pisava, slovnica, besedišče). Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 89-90.

 

ORZECHOWSKA, Hanna: O jeziku Dalmatinove Biblije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978. (Razprave X. Razred za filološke in literarne vede).

 

ORZECHOWSKA, Hanna: Warianty gramatyczne (morfologiczne i skladniowe) w Biblii J. Dalmatina, imperations.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 327-347.

 

ORZECHOWSKA, Hanna: Warianty jezykowe Biblii J. Dalmatina. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 308-322

 

OSREDKAR, Jože Mari: Trubarjev nauk o opravičenju. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 129-143

 

OUČEK, Franc: 40 let. Veščica-Ljubljana 1973.

 

PAHOR, Daša: Protestantska sepulkralna kultura na območju današnje Slovenije v 16. stoletju. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 134-159

 

PAHOR, Daša: Protestantska umetnost na Slovenskem v 16. stoletju. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 143-161

 

PANCE, Ana: Reformatorska krščanska cerkev v Sloveniji. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 288-306

 

PARTLJIČ, Tone: Konec Gutenbergove galaksije in konec kulturnega boja za Primoža Trubarja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 108-112

 

PATERNU, Boris: Kulturna dozorelost reformacijskega jezika. ­Delo-KL (Ljubljana) 28. 6. 1985, 7.

 

PATERNU, Boris: Pomen slovenske protestantske književnosti za            nastanek razvite literature. - Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 91-92.

 

PATERNU, Boris: Protestantizem in konstituiranje slovenske književnosti.          16. stoletje v slovenskem knjižnem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 53-74.

 

PATERNU, Boris: Protestantizem in konstituiranje slovenske književnosti. Obdobja in slogi v slovenski književnosti. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1989, 7-25.

 

PATERNU, Boris: Trubarjevo osvobajanje subjekta. Slavistična revija (Ljubljana) 56 (2008) 3, 285.388

 

PAYR, Sandor: A dunantuli evangelikus egyhazkerület törtenete. Köt . 1. Sopron 1924.

 

PAYR, Sandor: Egyhaztörteneti emlekek. Köt. 1. Sopron 1910. ­(Povzetek tudi objavljen v Düsevnem listu 1936).

 

PAYR, Sandor: Reformacia v Prekmurji i Medjimurji. Düsevni list (Puconci) 14 (1935) 1, 11-12; (1936) 2, 22-23; 3, 31-33; 4, 46-47; 5, 56-58; 6, 69-71; 8, 95; 9, 108-109; 10, 116­-118.

 

PEČNIK, Barbara: Vsem Slovencem. Velike Lašče (Parnas) 2007

 

PEJCEV, Božidar: Delo slovanskih apostolov Cirila in Metoda po oceni zgodnjih slovenskih reformatorjev. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 93.

 

PEKLAJ, Marijan: Jurij Dalmatin. Dom in Svet. Zbornik VIII. Maribor (Slomškova založba) 1995, 209-214.

 

PEKLAJ, Marijan: Odnos škofa Tomaža Hrena do Svetega pisma. Hrenov simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba) 1998, 275-282

 

PEKLAJ, Marijan: Pomen Trubarjevega prevajanja Svetega pisma. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 46 (1986) 3, 241-245

 

PEKLAJ, Marijan: Sveto pismo, izročilo in cerkev v predgovorih Jurija Dalmatina v Bibliji 1584. (Inaug. disertacija). Ljubljana 1984.

 

PEKLAJ, Marijan: Trubarjev odnos do Svetega pisma. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 189-199

 

 PERKO, Franc: Verstva v Jugoslaviji. Celje (Mohorjeva družba) 1978.

 

Pesmi slovenskih protestantov (v priredbah slovenskih skladateljev). Uvod dr. Danilo Pokorn). Ljubljana (ZKO Slovenije) 1986.

 

Petajnski borci.  Düševni list 16 (1938) 9, 98-101.

 

PETEK, Dane: Primož Trubar. Miniaturka s citati iz Trubarjevih del.           1986.

 

PETI-STANIĆ, ANITA: Koncept eno- in/ali večjezičnosti (Matija Vlačić Ilirik in Primož Trubar). Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 371-379

 

PETRAČKOVA, Vera: Slovenci na čeških univerzah pred tridesetletno vojno.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 94-96.

 

PETRE, Fran: Trubar in mestni govor. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 11 (1966), 76-78.

 

PETROV-SLODNJAK, Maria: Duhovna atmosfera v Salzburgu v času Trubarjevega šolanja. Slavistična revija (Ljubljana) 43 (1995), št. 1, /39/-47

 

PINDOR, Josef: Die protestantische Literatur der Südslaven in XVI. Jahrhundert. JGGPÖ 23 (1902), 46-67; 24 (1903), 149.

 

PINTAR, Luka: Kdaj je bil Trubar v Loki?  Ljubljanski zvon (Ljubljana) 1905, 203-209; 687-690.

 

PINTAR, Luka: Nova knjiga Trubarjeva. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 1883, 606.

 

PINTAR, Luka: Trubarjev koledar. (Bibliografska črtica). Trubarjev             zbornik. Ljubljana (Matica Slovenska) 1908, 270-274.

 

PINTARICS, Ivan: Szebasztijan Krelj. Düsevni liszt (Puconci) 7 (1929) 6, 67-68.

 

PINTARTICS, Ivan: Trubar Primoz Szlovenie reformator. ­Düsevni liszt 7 (1929) 2, 18-19.

 

PINTARIČ, Ivan: Bohorič Adam i Dalmatin Jurij.  Düsevni liszt 7 (1929) 12, 134-135.

 

PINTARIČ, Ivan: Ob stopetdesetoj obletnici Küzmicsove smrti. ­Düsevni liszt 8 (1929) 1, 8-10.

 

Pisma slovenskih protestantov = Briefe der slowenischen Protestanten. Zbral, uredil in iz nemščine prevedel Jože Rajhman. Ljubljana (SAZU) 1997. 346 str. (Korespondence pomembnih Slovencev ; 11)

 

PIVAR TOMŠIČ, Ella: Hitében kitartó Gyülekezet (Adalékok Hodos vallásitört.) Evangeličanski koledar 2006, 251-261

 

PIVAR, Ella: Kálvint vagy Luthert követni? : vallásu dilemma a 16. század után. Naptár 1998, 125-133

 

PIVKO, Ljudevit: Ungnadovi stiki z mestom Frankfurtom ob M. ­Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica Slovenska) 1908, 45-55.

 

PODSEDENŠEK, Mirjam: Drobci o slovenski reformaciji. Ljubljana (Zavod Republike Slovenije za šolstvo) 2000

 

POGAČAR, Timothy: Škoda, da je bil Trubar luteanec. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 159-167

 

POGAČNIK, Jože: Bohoričevi nazori o jeziku in slogu. Jože Pogačnik: Teme in sinteze. Maribor (Obzorja) 1976, 53-67.

 

POGAČNIK, Jože:  Čas v besedi. Maribor (Obzorja) 1963.

 

POGAČNIK, Jože: Dalmatins Bibelübersetzung (1584) als Ausgangsbasis für eine Vertextungs und Erzählpraxis in der slowenischen Literature. The interoretation of the Bible. Sheffield (Sheffield Academic Press) 1998, 1653-1670

 

POGAČNIK, Jože: Dela slovenskih protestantskih piscev v literarni          zgodovini.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelia et al.) 1987, 97-98.

 

POGAČNIK, Jože: Delo slovenskih protestantskih piscev v literarni zgodovini. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 63-72

 

POGAČNIK, Jože: Duhovni profil protestantizma na Slovenskem. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 29-41

 

POGAČNIK, Jože: Jurij Dalmatin im Lichte stilistischer Untersuchungen. Jurij Dalmatin Biblia 1584. München (Rudolf Trofenik) 1976. II. Teil. Abhandlungen, 63-85.

 

POGAČNIK, Jože: Jurij Dalmatin v luči stilističnih raziskav. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 16. Novi Sad 1973, knj. 1, 325-342

 

POGAČNIK, Jože: Jurij Dalmatin v luči stilističnih raziskav. ­Jože Pogačnik: Teze in sinteze. Maribor (Obzorja) 1976, 69­-87.

 

POGAČNIK, Jože: Kodifikacija slovenskega knjižnega jezika in nacionalne književnosti.  Jože Pogačnik: Teme in sinteze. Maribor (Obzorja) 1976, 7-16.

 

POGAČNIK, Jože: Kulturni pomen reformacije v genezi juznoslovanskih narodov.  Sodobnost (Ljubljana) 32 (1984), 25-34.

 

POGAČNIK, Jože: Kulturološki model reformacije v jugovzhodni Evropi. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 75-91.

 

POGAČNIK, Jože: Miselna in slogovna dinamika v starejši slovenski književnosti.  Jože Pogačnik: Čas v besedi. Maribor (Obzorja) 1963, 29-62.

 

POGAČNIK, Jože: O stilni podobi slovenskega slovstva v obdobju reformacije.  Jezik in slovstvo (Ljubljana) 12 (1967), 15-20; 52-57.

 

POGAČNIK, Jože: Peter Pavel Vergerij ml. v slovenski znanosti. Acta histriae… 7 (1999) št. 2, 91-102

 

POGAČNIK, Jože: Peter Pavel Vergerij ml. v slovenski znanosti. Prevrednotenja. Ljubljana (Slovenska matica) 2001, 33-42

 

POGAČNIK, Jože: Poglavja iz starejše slovenske književnosti. Trubar in reformacija. Nova obzorja (Maribor) 1957, 9, 555-573: 10-11, 669-688: 12, 758-770.

 

POGANIK, Jože: Pomen reforamcije v kulturnozgodovinski podobi Kranja. Kranjski zbornik. Kranj 1980, 125-138.

 

POGAČNIK, Jože: Pomemben dosežek v preučevanju reformacije : Primus Truber: Deutsche Vorreden zum slowenischen und kroatischen Reformationswerk, 1989. Naši razgledi (Ljubljana) 39 (1990), 12. I., str. 12.

 

POGAČNIK, Jože: Primož Trubar : v besedi in sliki. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1986. - (Obrazi).

 

POGAČNIK, Jože: Primož Trubar I južnoslavenski kulturni prostor. Književnost i jezik (Beograd) 33, 1986, 1-12.

 

POGAČNIK, Jože: Reformacijsko slovstvo: izbrano delo. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1971. - (Naša beseda).

 

POGAČNIK, Jože: Scriptura sacra et viva vox. Štiristo let prevajanja na Slovenskem. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev) 1985, 17-26.

 

 POGAČNIK, Jože: Slovenska književnost I. Ljubljana (DZS) 1998

 

POGAČNIK, Jože: Slovenska samobitnost v delu protestantskih piscev. Delo (Ljubljana) 34 (1992) 18. VI., str. 15-16; 24. VI., str. 14-15.

 

POGAČNIK, Jože: Slovenska samobitnost v delu protestantskih piscev. XXVIII. seminar slovenskega jezika, literature in culture. Ljubljana 1992, 65-80.

 

POGAČNIK, Jože: Starejše slovensko slovstvo. Ljubljana (Znanstveni institut Filozofske fakultete) 1990.

 

POGAČNIK, Jože: Stilna podoba slovenskega reformacijskega slovstva.  Jože Pogačnik: Teme in sinteze. Maribor (Obzorja) 1976, 45-52.

 

POGAČNIK, Jože: Stilprobleme im slowenische Reformationsschriftum.  Abhandlungen über die slowenische Reformation. München       (Rudolf Trofenik) 1968, 90-110.

 

POGAČNIK, Jože: Trubarjevo življenje in delo. Delo (Ljubljana) 28, 29. 5. 1986, 4-5.

 

POGAČNIK, Jože: Veliki kod slovenskega jezika in književnosti. ­Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84), 202-209.

 

POGAČNIK, Jože: Začetniki slovenske pripovedne proze. Jože Pogačnik: Teme in sinteze. Maribor (Obzorja) 1976, 27-43.

 

POGAČNIK, Jože: Zgodovina slovenskega slovstva I. Maribor (Obzorja) 1968.

 

POGAČNIK, Jože & Franc Zadravec: Zgodovina slovenskega slovstva. Maribor (Obzorja) 1973.

 

POGORELEC, Breda: Dalmatinovo besedilo med skladnjo in retorično figuro in Bohoričeva gramatična norma. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 473-497.

 

POGORELEC, Breda: Nastajanje slovenskega knjižnega jezika. ­Jezikovni pogovori II. Ljubljana (Cankarjeva založba) 1967, 75-105.

 

POGORELEC, Breda: Novi pogledi na slovenski knjižni jezik 16. stoletja.  Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984, 181-208. - (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband ; 13).

 

POGORELEC, Breda: Razvoj slovenskega knjižnega jezika. ­Dodatek k Informativnemu zborniku Seminar slovenskega ,jezika, literature in kulture za leto 1974, 1-24.

 

POGORELEC, Breda: Skladnja pri Dalmatinu in Bohoriču. XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 223-248 .

 

POGORELEC, Breda: Sociolingvistični vidiki jezika slovenskih protestantov (posebej vprašanji naslovnika in sloga). ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 99-102.

 

POGORELEC, Breda: Štiristo let Bohoričeve slovnice.  Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84), 210-216.

 

POGORELEC, Breda: Trubarjev stavek.  VIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1972, 305-323.

 

 

POJBIČ, Jože: Knjiga milostnih darov v 1904 – V. 2 / Könyör adomány könyv 1904 – V. 2. Evangeličanski koledar 2000, 100-103

 

POKORN, Danilo: Glasbeno mecenstvo baronov Khislov. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 103-104.

 

POKORN, Danilo: Slovenska protestantska pesem in njen odmev v glasbeni literaturi. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 181-190.

 

POLAJNAR FRELIH, Nataša: Protireformacija in prenova. Zgodovina krščanstva na Slovenskem. Vodnik po stalni razstavi. Stična (Slovenski verski muzej) 2002, 75-82

 

POLAJNAR FRELIH, Nataša: Reformacija in protestantizem. Zgodovina krščanstva na Slovenskem. Vodnik po stalni razstavi. Stična (Slovenski verski muzej) 2002, 61-74

 

POLOVIČ, Ivan: Evangelij sv. Matevža v protestantskem glagolskem "Prvem delu Novoga Testamenta" iz l. 1562. ­Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica Slovenska) 1908, 56-73.

 

PONIŽ, Denis: Primož Trubar v slovenski dramatiki. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 169-175

 

POPP, Filip: Reformacija na Horvatskom. Düsevni liszt 4 (1925) 2, 14-15.

 

PÖRTNER, Regina: The counter-reformation in Central Europe : Styria 1580-1630. Oxford (Clarendon Press) 2003. 311 str. (Oxford historical monographs)

 

Posvetsenye cerkvi v Radkersburgi. Düsevni liszt 9 (1931) 11, 123-125

 

Posvetšüvanje cerkvi vu Lendavi. Düševni list 12 (1934) 11, 99­-102

 

Pregled naše literature. Naš kalendar (Budapest) 1944, 74-78.

 

Prekmurja szvetszki evang. znameniti možje. Düsevni liszt 4 (1925) 1, 8-9; 2, 16-17; 4, 43-44; 6, 67-68; 7, 80-81; 8, 91­

 

"Prekmurska, nekoč evangeličanska vas - skozi stoletja". Evangeličanski koledar (Lendava) 1967, 62-65.

 

PRELESNIK, Matija: Protireformacija na Kranjskem pod škofom Tomažem Hrenom.  Katoliški obzornik 5 (1901) 1, 3-17.

 

PREMK, Francka: Besedišče Bohoričeve slovnice v gradivu slovenskih protestantskih piscev. Riječ 8 (2002), sv. 1, 78-102

 

PREMK, Francka: Korenine slovenskih psalmov. Ljubljana (Trubarjevo društvo) 1992.

 

PREMK, Francka: Medsebojni ustvarjalni vplivi Primoža Trubarja in Petra Pavla Vergerija ml. Peter Pavel Vergerij ml., polemični mislec v Evropi 16. stoletja. Acta Histriae 8 (1999) 61-90

 

PREMK, Francka: Leksikološka vprašanja v Davidovem psaltru pri           Trubarju in Dalmatinu.  Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 77-86.

 

PREMK, Francka: Medsebojni ustvarjani vplivi Primoža Trubarja in Petra Pavla Vergerija ml. Acta histriae… 7 (1999), št. 2=VIII, 61-90

 

PREMK, Francka: O izvirnih biblicizmih v Trubarjevem Katekizmu 1550… Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 2003, 605-616

 

PREMK, Francka: Posebni načini izražanja primerniške in presežniške mere pri slovenskih protestantih. Riječ 6 (2000), sv. 2, 77-91

 

PREMK, Francka: Pred-govor Besede. Drago Kuhar, Besedjana. Ljubljana (Skledar) 1996, 11-23

 

PREMK, Francka: Primerjava med Trubarjevim in Dalmatinovim prevodom Davidovega Psaltra v razmerju do hebrejskega izvirnika, latinske Vulgate in nemške Luthrove predloge. ­16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 529-543.

 

PREMK, Francka: Primož Trubar e i suoi rapport con Trieste e la cultura religiosa italiana del’500. Studi Goriziani 82 (1995) št. 82, 35-42

 

PREMK, Francka: Še nepoznani Trubar. Ta Celi Psalter Davidov. D. Kuhar: Besedijana : Trubariana. Ljubljana (Skledar) 1996, 77-82.

 

PREMK, Francka: Trubar, Dalmatin, Bohorič, Krelj in prevajalsko načelo “ad rudes”. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 417-431

 

PREMK, Francka: Trubarjeve vidne in nevidn povezave s somišljeniki in vizija sodobne elektronske komunikacije. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 86-99

 

PREMK, Francka, PREMK-BOGATAJ, Eva: Važnost stvaralačke veze Primož Trubar – Peter Pavel Vergerij ml. za Slovence i Hrvate. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (2006) 63-64, 13-34

 

PREMK, Francka: Vloga izvirnika pri pomenoslovnih vprašanjih v svetopisemskem gradivu za slovar slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 – 2009, št. 1), 339-354

 

PREMROU, Miroslav: Dr. h. c. Theodor Elze. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 1893, 622-630

 

PREMROU, M.: Jurij Juričič.  Ljubljanski zvon (Ljubljana) 1892, 732-738.

 

/PREPELUH, Albin/ Abditus: Reformacija in socijalni boji slovenskih kmetov. Ljubljana (L. Schwentner) 1908. ­(Prim. Ljubljanski zvon 8, 636; Slovan 8, 318).

 

PRETNAR, Tone: Askerčev Primož Trubar: problem junaka, problem verza. - XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 137-153.

 

PRETNAR, Tone: Med gramatičnim paralelizmom in zvočno figuro

o rimi v slovenski protestantski pesmi. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 571-580.

 

PRIJATELJ, Ivan: O kulturnem pomenu slovenske reformacije. Ljubljana (L. Schwentner) 1908.

 

PRIJATELJ, Ivan: O kulturnem pomenu slovenske reformacije. ­Cvetnik   naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 41-43.

 

PRIJATELJ, Ivan: O kulturnem pomenu slovenske reformacije. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 201-206

 

Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Uredil Edo Škulj. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009

 

Primož Trubar : 1508 – 1586. Ob petstoti obletnici rojstva. Uredila Maja Lozar Stamcar. Ljubljana (Narodni muzej Slovenije) 2008

 

Primož Trubar in njegov čas v zrcalu sodobnosti. Novo mesto (Šolski center) 2008

 

Primož Trubar in njegov čas : vodnik po spomenikih. Ljubljana (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) 2009.

 

Primoza Trubara piszatelszko delo.  Düsevni liszt 7 (1929) 3, 29­-30.

 

Primož Trubar.  Düševni list 14 (1936) 7, 78-79; 8, 90-92; 9, 102-103; 10, 114-116; 11, 126-128; 12, 139-141; 15 (1936) 1, 6-7.

 

Primož Trubar - Mojstri slovenske besede. Kaseta. Besedila je izbral in prebral Jože Javoršek (ob glasbi in komentarju). Ljubljana (RTV Ljubljana) 1986.

 

PRISLAN, Ajda: Protestantizem v Slovenj Gradcu. Prepih 9 (1999) št. 6 – 9)  - 10 (2000) št 1, št. 12

 

Proslava stopetdesetletnice Ev. verske občine G. Petrovci. ­Evangeličanski koledar (Lendava) 1971, 65-68.

 

Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih.          Wien (Geselschaft für die Förderung slavistischer Studien) 1984. - (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband ; 13)

 

Protestantizem in protestantsko načelo. Tematska številka. Uredil Marko Kerševan. Ljubljana (Nova revija) 2001. (Poligrafi 6/2001, št. 21-22)

 

Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000

 

Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Uredil Marko Kerševan. Ljubljana (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 2006

 

Protireformacija na Slovenskem s posebnim ozirom na Prekmurje.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1955, 34-36.

 

Protokol.  Luther kalendari (Murska Sobota) 1920, 23-30.

 

Puconska cerkvena občina (1783-1983). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1983, 58-61.

 

Püspeka vizitacia v-Prekmurji. Düsevni liszt 6 (1928) 8, 88-91.

 

PUSZTAY, Laszlo: Emlekezes. Kuzmics Istvan bibliafordito surdi lelkeszre.  Evangeličanski koledar (Lendava) 1971, 125-127.

 

PYPIN, A. N., V. D. Spasovič: Geschichte der slavischen Literaturen. Leipzig 1880.

 

RADICS, P.: Beiträge zur Reformations-Geschichte Krains. ­MHVK 16 (1861).

 

RADICS, Peter: Ein slovenisches bibliographisches Unicum auf der kgl. Bibliothek in Kopenhagen.  Argo (Ljubljana) 1894, 99 f.

 

RADICS, Peter: Geschichte des deutschen Buchhandels in Krain. ­Archiv          für die Geschichte des deutschen Buchhandels (Leipzig) 6 (1881), 72-93.

 

RADICS, Peter: Nov donesek k slovstvenej zgodovini slovenskej. ­Kres 1885, 568-572.

 

RADICS, Peter: Primus Truber über die Musik. - Archiv für Heimatkunde II. Laibach 1887.

 

RADICS, Peter: Zbirka slovenskih pregovorov iz leta 1592.  Kres 1882, 332-334.

 

RADOVANOVIČ, Sašo: Protireformacija v Radgoni. Glasilo (Gornja Radgona) 7 (2000), št. 1, 10-13

 

RAECKE, Jochen: Primus Truber und Jurij Dalmatin als Übersetzer – mit dem Augen Jernej Kopitar gesehen. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 –2009, št. 1), 381-394

 

RAECKE, Jochen: Uporaba člena pri slovenskih protestantih (Trubar, Krelj, Dalmatin).  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 105.

 

RAECKE, Jochen: “Windisches” in der “Windischen Sprach” des Truberschen Hishna Postilla. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen. Primus Truber und seine Zeit. München (Otto Saggner Verlag) 1995.

 

RAEDER, Siegfried: Die theologische Orientirung slowenischer Reformation. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 73-85

 

RAEDER, Siegfried: Die Türkenpredigten des Jakob Andreä.  M. Brecht, Theologen und Theologie an der Universität Tübingen. Tübingen (J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)) 1977.

 

RAEDER, Siegfried; Teološka orientacija slovenskih reformatorjev. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja    et al.) 1987, 106- 108.

 

RAIČ, Božidar: Prekmurski knjižniki pa knige. Letopis Matice Slovenske za leto 1869. Ljubljana (Matica Slovenska) 1869, 57-84.

 

RAJHMAN, Jože: Analiza dveh predgovorov (1557-1584). 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 151-158.

 

RAJHMAN, Jože: Bernardova alegorija v Trubarjevi Eni dolgi predguvori. Znamenje (Celje) 11 (1981) 3, 207-214.

 

RAJHMAN, Jože: Bohorič, Adam. Slovenska književnost. Ljubljana (CZ) 1996, 36-37

 

RAJHMAN, Jože: Bonomo, Peter. Slovenska književnost. Ljubljana (CZ) 1996, 37-38

 

RAJHMAN, Jože: Dalmatin Jurij. Slovenska književnost Ljubljana (CZ) 1996, 73-74

 

RAJHMAN, Jože: Die Frömmigkeit im slowenischen Protestantismus des 16. Jahrhunderts. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primus Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 115-124

 

RAJHMAN, Jože: Die Kontakte Primus Trubers mit den theologischen Ideen Buningers und Melanchthons.  Profil Südosteuropäischer Kirchen und Kulturen. Heidelberg (Universität Heidelberg) 1974.

 

RAJHMAN, Jože: Ena dolga predguvor. Ljubljana (Cankarjeva založba) 1986

 

RAJHMAN, Jože: Hren, Tomaž. Slovenska književnost Ljubljana (CZ) 1996, 141-142

 

RAJHMAN, Jože: Jezikovni pomen Dalmatinove Biblije. ­Znamenje (Celje)          14 (1984) 4, 286-290.

 

/RAJHMAN Jože/ R. J.: Mednarodni simpozij o Primožu Trubarju v Tübingenu. Znamenje (Maribor) 16 (1986) 6, 545.

 

RAJHMAN, JOŽE: Klombner, Matija. Slovenska književnost Ljubljana (CZ) 1996, 192

 

RAJHMAN, Jože: Megiser, Hieronim. Slovenska književnost Ljubljana (CZ) 1996, 289-290

 

RAJHMAN, Jože: Melanchthon in Trubar. Stati inu obstati (Ljubljana) 2010, št. 11-12, 220-228

 

RAJHMAN, Jože: Metodologija prevajanja slovenskih protestantov.

Štiristo let prevajanja na Slovenskem. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev) 1985, 27-32.

 

RAJHMAN, Jože: Metodologija pri prevajanju slovenskih protestantov.  Znamenje (Maribor) 15 (1985) 1, 13-19.

 

RAJHMAN, Jože: Na pragu Trubarjevega leta. Znamenje (Maribor) 15 (1985) 6, 477-478.

 

RAJHMAN, Jože: Nekaj misli o slovenskem protestantskem gibanju v 16. stoletju. Znamenje (Celje) 3 (1973) 2, 138­-143

 

RAJHMAN, Jože: Nekaj značilnosti Trubarjevih pisem.  Znamenje (Celie)           13 (1983) 3, 190-195.

 

RAJHMAN, Jože: Ob 450-letnici rojstva Jurija Dalmatina. Stati inu obstati (Ljubljana) 1997, št. 3, 4-7

 

/RAJHMAN Jože/ R. J.: Obdobje reformacije v 16. stoletju in novi pogledi na vzroke in pobude zanjo. Znamenje (Celje) 13 (1983) 4, 319-320.

 

RAJHMAN, Jože: Od reformacije do reformacije : Tridentinum – II. Vaticanum. Dom in svet 9 (1996), 42-53

 

RAJHMAN, Jože: Ozadje Trubarjeve Cerkovne ordninge. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 46 (1986) 3, 271-278

 

RAJHMAN, Jože: Pachernecker, Lenart. Slovenska književnost Ljubljana (CZ) 1996, 331

 

RAJHMAN, Jože: Pisma Primoža Trubarja. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986.

 

RAJHMAN, Jože: Pogled katoliške teologije na slovensko reformacijo.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 109-110.

 

RAJHMAN, Jože: Pogled katoliške teologije na slovensko reformacijo. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 86-92

 

RAJHMAN, Jože: Pomen Dalmatinove Biblije v slovenskem protestantizmu. Znamenje (Celje) 14 (1984) 2, 110-119.

 

RAJHMAN, Jože: Pomen Kreljevega Christlich bedencken in Dalamtinove De catholica et catholicis disputatio za razvoj slovenske reformacije. Znamenje (Celje) 14 (1984) 6, 495-­501.

 

RAJHMAN, Jože: Pomen Kreljevega Christlich Bedencken in Dalmatinove De catholica et catholicis disputatio. ­Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 41 -48

 

RAJHMAN, Jože: Pomen Primoža Trubarja za Slovence. ­Znamenje (Maribor) 16 (1986) 2, 105-109.

 

RAJHMAN, Jože: Primož Trubar in Slovenci. V edinosti (Ljubliana-Maribor) 1986, 78-84.

 

RAJHMAN, Jože: Primož Trubar - prvi slovenski teolog. ­Znamenje (Maribor) 16 (1986) 5, 419-424.

 

RAJHMAN, Jože: Primož Trubar - prvi slovenski teolog. ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1987, 107- 112

 

RAJHMAN, Jože: Prolegomena k Trubarjevi Eni dolgi predguvori. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 32 (1972) 4, 213-218.

 

RAJHMAN, Jože: Protestantska književnost. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1995, 388-390.

  

RAJHMAN, Jože: Prva slovenska knjiga v luči teoloških,literarnozgodovinskih, jezikovnih in zgodovinskih raziskav. Ljubljana (Partizanska knjiga) 1977.

 

RAJHMAN, Jože: Prvi slovenski odziv na Formulo concordiae 1571. Znamenje (Petrovče) 23 (1993) 1-2, 63-68.

 

RAJHMAN, Jože: Razvoj Trubarjeve teološke misli (1557-1575). ­Znamenje (Celje) 13 (1983) 6, 510-516.

 

RAJHMAN, Jože: Reformacija v Prekmurju. Katalog stalne razstave Pokrajinski muzej Murska Sobota. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1997, 119-126

 

RAJHMAN, Jože: Slovenci in Nemci v protestantizmu na Koroškem. Znamenje (Celje) 9 (1979) 3, 183-191.

 

RAJHMAN, Jože: Slovenci in Nemci v protestantizmu na Koroškem. 10. koroški kulturni dnevi. Celovec 1979, 44­-54.

 

RAJHMAN, Jože: Slovenska reformacija v evropskem duhovnem

previranju.  Znamenje (Celje) 14 (1984) 5, 395-402.

 

RAJHMAN, Jože: Slovenski protestantizem ob koncu 19. stoletja. Znamenje (Celje) 13 (1983) 5, 366-373.

 

RAJHMAN, Jože: Slovenski protestantizem v luči sodobnega ekumenizma. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1978, 55-58.

 

RAJHMAN, Jože: Sodobni pogledi na slovenski protestantizem. ­Znamenje (Maribor) 15 (1985) 2, 106-113.

 

RAHMAN, Jože: Srečanje z Lutrom v slovenski reformaciji. ­Znamenje (Celje) 13 (1983) 4, 272-277.

 

RAJHMAN, Jože: Teologija Jurija Dalmatina. Znamenje 28 (1998), št. 3-4, 63-66

 

RAJHMAN, Jože: Teologija Primoža Trubarja. Ljubljana (Teološka fakulteta) 2008

 

RAJHMAN, Jože: Teološka govorica Primoža Trubarja. Znamenje (Maribor) 16 (1986) 6, 488-495.

 

RAJHMAN, Jože: Teološka govorica Primoža Trubarja. ­Potokarjev            zbornik. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev) 1987, 69-74.

 

RAJHMAN, Jože: Teološka podoba Trubarjeve Ene dolge predguvori. (Inaugulana disertacija). Maribor 1974.

 

RAJHMAN, Jože: Trubar, avtor prve slovenske knjige. Znamenje (Celje) 3 (1973) 6, 514-522.

 

RAJHMAN, Jože: Trubar (Truber) Felicijan.  Slovenski biografski leksikon. Zv. 13. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1982, 205-206.

 

RAJHMAN, Jože: Trubar Primož.  Slovenski biografski leksikon. Zv. 13. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1982, 206-225.

 

RAJHMAN, Jože: Trubar v luči katoliškega ekumenizma. ­Znamenje (Celje) 2 (1972) 2, 149-156.

 

RAJHMAN, Jože: Trubarjev antropocentrizem.  Znamenje (Maribor) 15 (1985) 6, 488-497.

 

RAJHMAN, Jože: Trubarjev pedagoški eros.  Zbornik za povijest školstva i prosvjete. Ljubljana 20 (1987), 7-15.

 

RAJHMAN, Jože: Trubarjev svet. Trst (Založništvo tržaškega tiska) 1986.

 

RAJHMAN, Jože: Trubarjev vpliv na Dalmatinovo ustvarjalnost. ­Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84), 217-218.

 

RAJHMAN, Jože: Trubarjeva Cerkovna ordninga.  Znamenje (Maribor) 18 (1988) 4, 307-318.

 

RAJHMAN, Jože: Trubarjeva pisma (poskus stilne predstavitve). Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984, 39-56. (Wiener slawistischer Alamanach. Sonderband ; 13).

 

RAJHMAN, Jože: Trubarjeve zveze s švicarskimi reformatorji v dobi prve slovenske knjige.  Znamenje (Celje) 5 (1975) 1, 55-66.

 

RAJHMAN, Jože, Ivan Filipović: Vergerius (Vergerij, Vergerio). ­Slovenski biografski leksikon. Zv. 13. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1982, 407-409.

 

RAJHMAN, Jože: Vprašanje cerkvene službe v Trubarjevi Cerkovni ordningi.  Znamenje (Celje) 5 (1975) 4, 348-354.

 

RAJHMAN, Joze: Zgodovinski okvir nastanka Trubarjevega katekizma iz leta 1550.  Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 29 (1969), 377-383.

 

RAJHMAN, Jože: Znojilšek, Janž. Slovenska književnost. Ljubljana (CZ) 1996, 526

 

RAJŠP, Vincenc: Darstellungen der katholischen und der protestantischen Kirche in der slovenischen Geschichtsschreibung nach dem zweiten Weltkrieg. Kirchliche Zeitgeschichte 14 (2001), H. 1, 61-70

 

RAJŠP, Vincenc: Die Ausbreitung des Protestantismus unter den sozialen Schichten in Krain. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primus Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 96-114

 

RAJŠP, Vincenc: Die Reformation bei den Slowenen. Die Reformation in Mitteeuropa = Reformacija v srednji Evropi. Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften ; Ljubljana (Založba ZRC SAZU : ASO) 2011, 23-36

 

RAJŠP, Vincenc: Družbene razsežnosti Trubarjevega predgovora v Psalterju. Grafenauerjev zbornik. Ljubljana (ZRC SAZU) 1996, 461-468

 

RAJSP, Vinko: Družbeni nazor slovenskih protestantov v luči Trubarjeve slovenske Cerkovne ordninge.  Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 27-40.

 

RAJSP, Vinko: Družbeni nazori slovenskih reformatorjev. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 111-114.

 

RAJŠP, Vincenc: Družbeni nazori slovenskih reformatorjev in družbena podoba slovenske reformacije. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 93-100

 

RAJŠP, Vincenc: Jezuiti in protestantizem na Slovenskem. Jezuitski kolegij v Ljubljani (1597-1997). Ljubljana 1998, 269-277

 

RAJŠP, Vincenc: Kralj Maksimilijan II. In Primož Trubar. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 124-135

 

RAJŠP, Vincenc: Reformacija na Slovenskem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2010, št. 11-12, 120-136

 

RAJŠP, Vincenc: Trubarjev predgovor k Noviga testamenta puslednemu deilu. Stati inu obstati (Ljubljana) 2013, št. 17-18, 74-90

 

RAMOVŠ, Fr.: Delo revizije za Dalmatinovo biblijo. ČJKZ 1 (1918), 113-152.

 

RAMOVŠ, Fran: Delo revizije za Dalmatinovo biblijo. Fran Ramovš: Zbrano delo I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1971,140-174.

 

RAMOVŠ, Fran: Iz Trubarjevega leksikona. Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 117-118.

 

RAMOVŠ, Fran: Slovarski doneski iz Trubarjevih del. Fran Ramovš: Zbrano delo I. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1971, 9-16.

 

RAMOVŠ, Fran: Trubarjevo hpomozhian "na pomoč". Slavistična revija (Maribor) 3 (1950), 139-140.

 

RAMOVŠ, Fran: Trubarjevo od mladin "a puero". Slavistična revija (Maribor) 2 (1949), 305.

 

RAVNIKAR, Tone: Čas prehoda med srednjim in novim vekom v Šaleški dolini. Velenje (Mestna občina) 1999, 206-224

 

RAVNIKAR, Tone: Reformacija in Šaleška dolina. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 238-249

 

Reformacija in slovenska književnost.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1954, 25-26.

 

Reformacija na Slovenskem = Die Reformation in Slowenien: interdisciplinarni znanstveni simpozij ob 400-letnici smrti Primoža Trubarja. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja, Slovenska matica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti z Znanstvenoraziskovalnim centrom, Slavistično društvo Slovenije) 1987.

 

Reformacija na Slovenskem. Ob 500-letnici Trubarjevega rojstva. Uredil Aleksander Bjelčevič. Ljubljana (Znanstvena založba FF) 2010

 

Reformacijsko slovstvo : izbrano delo. Izbral in uredil Jože Pogačnik. Ljubljana: Mladinska knjiga 1971. 299 str. (Naša beseda). Ponatis: 1974, 1976

 

REISCHER, F.: Protestantismus in Klagenfurt, von der Reformation bis zur Gegenwart.  Festschrift zur 100­jährigeu Gründungsfeier d. evang. Pfarrgemeinde Klagenfurt 1874-1974.

 

REISP, Branko: Mandelčevi ljubljanski tiski v Knjižnici Narodnega            muzeja v Ljubljani.  Kronika (Ljubljana) 11 (1963), 51-56.

 

REISP, Branko: Prva v Ljubljani natisnjena slovenska knjiga. ­Jezus Sirah. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1974, III-(XVIII). ­Faksimile.

 

REISP, Branko: Prvi ljubljanski tiskar Janez Mandelc (Mannel, Manlius) 1575-1581. Jezus Sirah. Ljubljana (Delo) 1973, 39. - Faksimile.

 

REISP, Branko: Prvi protestantski tiskar na Slovenskem Janez Mandelc.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 115-117.

 

REISP, Branko: Štiristo let tiskarstva v Ljubljani. Mohorjev koledar (Celie) 1975, 158-162.

 

REISP, Branko: Tiskarna Janeza Mandelca in leta 1578 tiskana pesem o zmagi Ivana Ferenbergerja nad Turki.  Kronika (Ljubljana) 23 (1975), 81-87.

 

REISP, Branko: Zacetki tiskarstva v Ljubljani. Situla (Ljubljana) 14/15 (1974), 349-360.

 

RIGLER, Jakob: Osnove Trubarjevega jezika. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 10 (1965), 161-171.

 

RIGLER, Jakob: Register v Dalmatinovi Bibliji. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 12 (1967), 104-106.

 

RIGLER, Jakob: Über die Sprache der slowenischen protestantischen Schriftsteller der 16. Jahrhunderts. Abhandlungen über die slowenische Reformation. München (Rudolf Trofenik) 1968, 65-89.

           

RIGLER, Jakob: Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1968. In 1987.

 

RICHTER, Jakob: Maribor v reformacijski dobi. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1974, št. 1, 89-105

 

RIJAVEC, Andrej: Glasbeno delo na Slovenskem v obdobju           protestantizma.  Ljubljana (Slovenska matica) 1967.

 

RIJAVEC, Andrej: Primož Trubar in vprašanje večglasja v slovenskem glasbenem protestantizmu.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 113-119.

 

RIJAVEC, Andrej: Vprašanje renesanse v glasbi na Slovenskem v času reformacije.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 118.

 

RIJAVEC, Andrej: Vprašanje renesanse v glasbi na Slovenskem v času reformacije. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 178-182

 

ROBITSCH, M.: Geschichte des Protestantismus in der Steiermark. Graz 1859.

 

RODE, Matej: Slovenski protestantizem in prevajanje.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 555-562.

 

Rojstni list slovenske kulture : razstavni katalog. Ur. Mihael Glavan. Ljubljana (Narodna in univerzitzetna knjižnica), 2004.

 

ROSE, Christian: Primož Trubar – njegovo delovanje na württemberškem in njegov pomen za evropsko ekumeno v 21. stoletju. Stati inu obstati (Ljubljana)  2008, št. 7-8, 203-212

 

ROŠ, Maja: Velika knjiga pa je ostala : Dalmatin: Biblija, …. Delo (Ljubljana) 39 (1997) 151 (3. IV.), 50

 

ROTAR, Janez: Delo Primoža Trubarja za glagolsko in cirilsko knjigo.  Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984, 57-88. - (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband; 13).

 

ROTAR, Janez: Dvakrat odkrita spretno prikrita letnica izida prve slovenske knjige.  Znamenje (Maribor) 17 (1987) 3, 193­-197.

 

ROTAR, Janez: Jezikovni nauk apostola Pavla in skrb Primoža Trubarja za avtonomnost knjižne slovenščine. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 62 (2002) št. 3, 463-475

 

ROTAR, Janez: Neposredni in posredni odmevi protestantske književnosti v razvoju hrvaške književnosti. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 119.

 

ROTAR, Janez: Skrb Primoža Trubarja za avtonomnost knjižne slovenščine in za veljavo judskega jezika.  450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, 54-66

 

ROTAR, Janez: Trubar in južni Slovani. Ljubljana (Državna založba Sloveniie) 1988.

 

ROTHE, Hans: Das Matthäus-Evangelium. Slovenische Übersetzungen 1555-1582. (Biblia Slavica. Serie IV: Südslavische Bibeln, Band 3,2: Kommentare.) Paderborn-München-Wien-Zürich (Ferdinand Schöningh) 2006, 61-96.

 

ROUDI, Bernarda: Procesi proti evangeličanski cerkvi po drugi svetovni vojni. Evangeličanski koledar 2013, 258-270

 

ROZMAN, France: Kako je Trubar prevajal Sveto pismio Nove zaveze? Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 46 (1986) 3, 227-240

 

ROZMAN, France: Kako je Trubar prevajal Sveto pismo v slovenščino.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja    et al.) 1987, 120-122.

 

RUPEL, Mirko: Der große und der kleine glagolitische Probezettel von 1560.  Die Welt der Slaven II, 1957, 257­-266.

 

RUPEL, Mirko: Druck südslawischer Bücher des XVI. Jahrhunderts in Deutschland: Auswahl jugoslawischer Literatur 1960-1963. (Katalog der Frankfurter Buchmesse, Oktober 1963). Ljubljana 1963.

 

RUPEL, Mirko: Dva nova rokopisna odlomka Primoža Trubarja. ­Slavistična revija (Ljubljana) 12 (1959/60), 265-268.

 

RUPEL, Mirko: Dva Trubarjeva računa. Slavistična revija (Maribor) 8 (1955), 107-116.

 

RUPEL, Mirko: Glagolski in cirilski Artikuli in njih razmerje do Trubarjevih. Slavia (Praga) 8 (1929), 271-288, 526-550.

 

RUPEL, Mirko: H korespondenci Trubar-Buninger. Slavistična revija (Maribor) 3 (1950), 149-156.

 

RUPEL, Mirko: Jurij Dalmatin.  Cvetnik naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 39-40.

 

RUPEL, Mirko: Kdaj je bil Trubar v Lauffenu. Slavistična revija (Maribor) 5-7 (1954), 303-304.

 

/RUPEL, Mirko/ M. Rl.: Küzmič Štefan. Enciklopedija Jugoslavije. Zv. 5. Zagreb 1962, 461.

 

RUPEL, Mirko: Najstarejše slovenske knjižne redkosti. S slikami. Knjiga (Ljubljana) 1954, 1, 22; 2, 68; 3, 118; 4, 172; 5, 234; 6, 278; 7-8, 346; 9, 428; 10, 474: 11, 516: 12, 574.

 

RUPEL, Mirko: Namestitev Felicijana Trubarja v Ljubljani. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 6-7 (1952-1953), 588-595.

 

RUPEL, M(irko): Nov izvod Bohoričeve slovnice z avtorjevim posvetilom.  Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 176- 177.

 

RUPEL, Mirko: Nova protestantska knjiga. Slavistična revija (Maribor) 13 (1961/62), 301-302.

 

RUPEL, Mirko: Nove najdbe naših protestantik XVI. stoletja. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1954. - (Razred za filološke in literarne vede, dela 7).

 

RUPEL, Mirko: Novejše raziskave starejšega slovenskega slovstva. Jezik in slovstvo 4 (1960/61), 67-72.

 

RUPEL, Mirko: Novi izvodi slovenskih protestantik. Slavistična revija (Maribor) 12 (1959/60), 286.

 

RUPEL, Mirko: Novo Trubarjevo pismo. Slavistična revija (Maribor) 4 (1951), 111-113.

 

RUPEL, Mirko: Povabilo in odpoved Gasperju Melissandru; značilna epizoda v razvoju slovenskega protestantizma. ­Slavistična revija (Maribor) 8 (1955), 209-224.

 

RUPEL, Mirko: Primož Trubar. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1962.

 

RUPEL, Mirko: Primož Trubar in Formula concordiae. Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 65­-112.

 

RUPEL, Mirko: Primož Trubar v Kemptenu. Slavistična revija (Maribor) 11 (1958), 199-205.

 

RUPEL, Mirko: Primus Truber, Leben und Werk des slowenischen Reformators. München 1965.

 

RUPEL, Mirko: Prispevki k protireformacijski dobi. Slavistična revija (Maribor) 4 (1951), 238-2143.

 

RUPEL, Mirko: Protireformacija in barok. Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana (Slovenska matica) 1956, 263-325.

 

RUPEL, Mirko: Prva prekmurska knjiga - Temlinov Mali katekizem 1715. Razprave II. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1956, 103-114. - (2. razred).

 

RUPEL, Mirko: Prva slovenska knjiga. Primož Trubar: Catechismus 1550. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1970, v­-xxxv. - (Faksimile).

 

RUPEL, Mirko: Prve slovenske knjige. Koledar Kmečke knjige (Ljubljana) 1954, 31-36.

 

RUPEL, Mirko: Raščica ali Rašica. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 1 (1955/56), 125-126.

 

RUPEL, Mirko: Reformacija. Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana (Slovenska matica) 1956, 185-260.

 

RUPEL, Mirko: Reformacija in naša literarna zgodovina. ­Slavistična revija (Maribor) 4 (1951), 66-70.

 

RUPEL, Mirko: Slovenski protestantski pisci. Ljubljana (Tiskovna zadruga) 1934.

 

RUPEL, Mirko: Slovenski protestantski pisci. 2. dop. izd. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1966.

 

RUPEL, Mirko: Spremna beseda. Trubar P., Abecedarium 1555. Ljubljana 1959. - (Faksimile).

 

RUPEL, Mirko: Spremna beseda. Trubar P., Ta pervi psalm 1579. Ljubljana 1957. - (Faksimile).

 

RUPEL, Mirko: Spremna beseda.Trubar P., Ta slovenski kolendar 1557. Ljubljana 1957. - (Faksimile).

 

RUPEL, Mirko: Tisk slovenskih knjig v Vergerijevih pismih Buningerju.  Slavistična revija (Maribor) 5-7 (1954), 238­-245

 

RUPEL, Mirko: Trubar in škof Kacijanar. Slavistična revija (Maribor) 8 (1955), 249-250.

 

RUPEL, Mirko: Trubariana. Razprave III. 2. razreda SAZU. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1958. 165-187.

 

RUPEL, Mirko: Trubarjevi Artikuli.  ČJKZ 6 (1926), 100-129.

 

S. S.: Kratka cerkvena historia Lendave i lendavszke krajine v

16. in 17. sztotini.  Düsevni liszt (Puconci) 8 (1930) 3,

49-50.

 

SAJE, Andrej: Trubarjev odnos do papeža. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 63-69

 

SAJOVIC, Tomaž: Retoričnost in besedilnost Trubarjeve pridige. ­16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 499-513.

 

SAKRAUSKY, Oskar: Agoritschah, Geschichte einer protestantischen Gemeinde in Südkärnten.  Kärtner Museumsschriften. XXI, Klagenfurt 1960.

 

SAKRAUSKY, Oskar: Der Einfluss der deutschen Theologie auf die südslavische Reformation. Südostdeutsches Archiv. XIII., München 1970, 77-96

 

SAKRAUSKY, Oskar: Der Flacianismus in Oberkärnten. JGGPÖ 76 (1960) .

 

SAKRAUSKY, Oskar: Die europäische Bedeutung der Reformation in Slowenien. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 101-109

 

SAKRAUSKY, Oskar: Die theologische Bedeutung der Bibelübersetzung Jurij Dalmatins. Jurij Dalmatin Biblia 1584. München (Rudolf Trofenik) 1976. II. Teil: Abhandlungen, 31-62.

 

SAKRAUSKY, Oskar: Ein bisher unbekannter slowenischer protestantischer Katechismus aus dem Jahre 1580.  900 Jahre Villach. Villach 1960, 447-457

           

SAKRAUSKY, Oskar: Ein bisher unbekannter slowenischer protestantischer Katechismus aus dem Jahre 1580. ­Carinthia I,      171 (1981)

 

SAKRAUSKY, Oskar: Evropski pomen reformacije v Sloveniji. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 123-125.

 

SAKRAUSKY, Oskar: Martin Luthers Kleiner Katechismus in slowenischer Sprache aus dem Jahre 1580.  Jurij Dalmatin, Catechismus. Fresach 1986.

 

SAKRAUSKY,Oskar: O Trubarjevih nemških predgovorih. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 238-256

 

SAKRAUSKY, Oskar: Primus Truber: Deutsche Vorreden zum slowenischen und kroatischen Reformationswerk. Wien­-Ljubljana (Institut für prot. Kirchengeschichte - Slovenska akademija znanosti in umetnosti), 639.

 

SAKRAUSKY, Oskar: Primus Trubers deutsche Widmungsreden zum slowenischen und kroatischen Reformationsschrifttum. ­16. stoletje       v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 139-149.

 

SAKRAUSKY, Oskar: Slowenische Protestantica in evangelischen Diözesanmuseum in Fresach. Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984, 7- 13. - (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband ; 13)

 

SAKRAUSKY, Oskar: Theologische Einflüsse Buningers bei Primus Truber. Carinthia I, 333-347.

 

SAKRAUSKY, Oskar: Theologische Strömungen in der reformatorischen Literatur der Slowenen und Kroaten. ­Abhandlungen über die slowenische Reformation. München (Rudolf Trofenik) 1968, 135-151.

 

SAKRAUSKY, Oskar: Theologische Strömungen in der reformatorischen Literatur der Slowenen und Kroaten. ­Carinthia I. Klagenfurt (Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten) 171 (1981)

 

SARIA, Balduin: Die slowenische Reformation und ihre Bedeutung für die kulturene Entwicklung der Slowenen. ­Abhandlungen über die slowenische Reformation. München (Rudolf Trofenik) 1986, 23-49.

           

SARIA /Balduin): Reformacija v južnoslovanskem prostoru. ­Evangeličanski koledar  (Lendava) 1970, 38-47.

 

SARIA, B.: Truber Werke. Rupel M., Primus Truber. München 1965, 293-299.

           

SCHERBER, Peter: Die Funktion des deutschen Textes und der deutschen Sprache im Korpus der slowenischen protestantischen Schriften. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 323-329

 

SCHERBER, Peter: Funkcija nemškega besedila in nemškega jezika v slovenskih protestantskih spisih.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 126-127.

 

SCHERBER, Peter: Nikodem Frischlin in njegovo delovanje na Kranjskem (1582-1584). Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 639-648

 

SCHERBER, Peter: Primož Trubar, der Protestantismus und die Türken, zum politischen und theologischen Hintergrund von Trubars letzter Reise in die Heimat.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 171-180.

 

SCHIFFLER, Ljerka: Filozofsko-teološka misao Petra Pavla Vergerija ml. Acta histriae… 7 (1999), št. 2=VIII, 15-28

 

SCHMIDT, Vlado: Pedagoško delo protestantov na Slovenskem v XVI. stoletju. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1952.

 

SCHMIDT, Vlado: Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem I. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1963.

 

SCHMIDT, W. A.: Die Gegenreformation in Görz-Gradiska. ­JGGPÖ 29 (1908), 86-133.

 

SCHMIDT, W. A.: Geschichte der Gegenreformation in St. Canzian in Krain.  JGGPÖ 30 (1909), 94-120.

 

SCHNABEL-SCHÜLE, Helga: Primus Truber als Pfarrer als Pfarrer in Würtemberg. Primus Truber und seine Zeit. München (Otto Sagner) 1995, 436-437

 

SCHNURRER, Christian Friedrich: Slavischer Bücherdruck in Würtemberg im 16. Jahrhundert. Tübingen 1799.

 

SCHUSTER, L.: Fürstbischof Martin Brenner. Graz 1898.

 

SCHUSTER, Otto: Die erste evangelische Bibelanstalt.  Aus 400 Jahren. Bilder aus der württembergergischen Kirchengeschichte 1534-1934. Stuttgart 1935, 54-62

 

SCHWARZ, W. Karl: Jožefinski tolerančni patent in njegov pomen za evangeličansko manjšino v Sloveniji. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 17-34

 

SCHWARZ, W. Karl: Uvod v knjigo o Trubarju. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 275-285

 

SCHWARZ, W. Karl: Zagoriče / Agoritschach – evangeličanska fara na dvojezičnem Koroškem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2010, št. 11-12, 137-160

 

SEITZ, Elisabeth: Govorniško stilno sredstvo ali pomoč pri prevajanju? Dvojezično vezniško priredje v izbranih besedilih Primoža Trubarja… Slavistična revija (Ljubljana) 43 (19965) 4, str. 469-489.

 

SEITZ, Elisabeth: Primus Truber – Schöpfer der slowenischen Schriftsprache? München. Verlag Otto Sagner, 1998.

 

Selo v cerkveni zgodovini. Evangeličanski koledar (Lendava)

1967, 61-62.

 

SEVER, Bela (in drugi): Zgodovinski mozaik. Pomurje: turistični vodnik. Murska Sobota (Pomurska založba) 1969, 64-67

 

SEVER, Bela: Zgodovinski mozaik. Pomurje. Zagreb (Turistkomerc), Murska Sobota (Pomurska turistična zveza) 1975, 51, 68-69.

 

SIFTAR, Karoly: Miszionszko delo prekmurszke evang. seniorije. ­Düsevni liszt 7 (1929) 6, 64-66; 7, 74-77.

 

SIMONIČ, Franc: Die slovenische Literatur. Die Völker Oesterreich-Ungarns. 10. Wien 1881.

 

SIMONITI, Primož: Etnična zavest slovenskih humanistov in          protestantov.  Štiristo let prevajanja na Slovenskem. Ljubljana (Društvo slovenskih književnih prevajalcev) 1985, 7-16.

 

SIMONITI, Primož: Humanizem na Slovenskem. Ljubljana (Slovenska matica) 1979.

 

SIMONITI, Primož: K vprašanju razmerja med humanizmom in reformacijo. Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984, 89-104. - (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband ; 13).

 

SIMONITI, Primož: Lenart Mravlja = Leonhardus Formica.  ­Kronika (Ljubljana) 23 (1975), 45-46.

 

SIMONITI, Primož: Neznan ljubljanski tisk iz leta 1577 in nekaj podatkov o njegovem avtorju.  Kronika (Ljubljana) 19 (1971),14-21

 

SIMONITI, Primož: Razmerje med humanizmom in reformacijo na Slovenskem.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 128-129.

 

SIMONITI, Primož: Trubarjev izvod Prvega dela novega testamenta (1557-1558) ter druga slovenska in hrvaška protestantika v Vatikanski biblioteki.  Zbornik NUK II. Ljubljana (Narodna in univerzitetna knjižnica) 1978, 35-77.

 

SIMONITI, Vasko: Oblikovanje protiturškega razpoloženja v 16. stoletju v slovenskih deželah.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 130-133.

 

Sinyorije szpraviscse. Düsevni liszt 1 (1923) 7, 76-78; 9, 102-­105; 10, 116-117.

 

Sinyorije szpraviscse. Düsevni liszt 2 (1924) 8, 97-101; 9, 111­-112; 12, 142-146.

 

SITAR, Sandi: Jurij Dalmatin, protestantski pisatelj in teolog (1547-1589). Znameniti Slovenci. Ljubljana (Forma 7) 2000, 54-55

 

/SKALIČ, Aleksander/ Sk. düh.: Kratka hištorija Lendavske ev. gmane.  Evangeličanski kalendari (Murska Sobota) 1935,99-100

 

SKALICS S/andor/: Dolidevanye grüntlnoga kamna.  Düsevni liszt 9 (1931) 10, 108-109.

 

SKALIČ, Gustav: Evangeličanska župnija Moravske Toplice. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 1996, 67-69

 

SKALIČ, Gustav: Protestantizem na lendavskem območju. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 161-168

 

SKALIČ, Gustav: Protestantizem na lendavskem območju. Evangeličanski koledar 2001, 104-108

 

/SKALIC, Gustav/ Sk. G.: Tolerančni edikt Jožefa II. in njegov pomen za Evangeličansko cerkev na Slovenskem. ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1982, 49-55.

 

SLAVEC, Ingrid: Slovenska etnologija in Trubarjeva doba. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 134-135.

 

SLAVIČ, Matija: Narodnost in osvoboditev Prekmurcev. ­Slovenska           krajina. Beltinci 1935, 46-82.

 

SLAVIČ, Matija: Ob dvestoletnici prekmurskega slovstva. Čas (Ljubljana) 17 (1923), 240-244.

 

SLODNJAK, Anton: Geschichte der slowenischen Literatur. Berlin: Max Vasmer, 1958

 

SLODNJAK, Anton: Istorija slovenačke književnosti. Beograd 1972.

 

SLODNJAK, Anton: Jurij Dalmatin (um 1546-1589).  Jurij Dalmatin Biblia 1584. München (Rudolf Trofenik) 1976, II. Teil: Abhandlungen, 7-30.

 

SLODNJAK, Anton: Nov pogled na vznik slovenske in hrvaške reformacijske književnosti 16. stoletja.  Slavistična revija (Ljubljana) 5-7 (1954), 109-120.

 

SLODNJAK, Anton: O narodnem in občem pomenu slovenske protestantske književnosti.  Cvetnik naše reformacijske misli. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1951, 5-8.

 

SLODNJAK, Anton: Ob zibeli slovenske literature.  Prostor in čas (Ljubljana) 4 (1972), 218-221.

 

SLODNJAK, Anton: Pogledi na slovensko književnost. Ljubljana (Nova revija) 1999

 

SLODNJAK, Anton: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana 1934.

 

SLODNJAK, Anton: Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov. Ljubljana 1968.

 

SLODNJAK, Anton: Slovstveni in narodnoprerodni tokovi v severovzhodni Sloveniji v 19. stoletju.  Prostor in čas (Ljubljana) 2 (1970) 7-8, 401-410.

 

SLODNJAK, Anton: Über die nationbildende Kraft der Reformation bei den Slowenen. Abhandlungen über die slowenische Reformation. München (Rudolf Trofenik) 1968, 11-22.

 

SLODNJAK, Anton: Zgodovina slovenskega slovstva. l. del. Klagenfurt 1968.

 

Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. Stoletja. Poskusni snopič. Ljubljana: ZRC SAZU, 2001

 

SMEJ, Jože: Cerkev v Soboti (1071-1971).  Stopinje (Murska Sobota) 1972, 20-63.

 

SMEJ, Jože: Dvestoletnica Küzmičevega prevoda Nove zaveze.  V edinosti. Ljubljana-Maribor 1971, 46-54.

 

SMEJ, Jožef: Jezikovne tvorbe Janoša Kardoša (1801-1875) v njegovem rokopisu Moses I Josua. Globinska moč besede. Maribor (Filozofska fakulteta) 2011, 225-233

 

SMEJ, Jože: Pred 200 leti Küzmič prevedel sv. pismo.  Družina 20 (1971) 4 (21. II.), 5.

 

SMEJ, Jože: Ob Štrubljevi knjigi Pogum besede.  V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slomškova založba) 2008, 61-68.

 

SMEJ, Jožef: Slovenski evangeličani.  V edinosti. Ekumenski zbornik 1970, 117-123

 

SMEJ, Jožef: Štefan Küzmič kot prevajalec perikop iz Stare zaveze Svetega pisma. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 2006, 101-104

 

SMEJ, Jože: V Sloveniji žive evangeličani. V edinosti. Ljubljana­-Maribor 1971, 10-28.

 

SMOLIK, Marijan: Biblia Slavica in Trubarjeva zbrana dela. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 207-211

 

SMOLIK, Marijan: Dalmatinova pesmarica. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84), 219-225.

 

SMOLIK, Marijan: Hrvaški Crikveni ordinalic in slovenska Cerkovna ordninga. - Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 36 (1976), 445-461.

 

SMOLIK, Marijan: Novi odlomki protestantskih tiskov. Ob 400­letnici           prihoda tiskarja Mandelca v Ljubljano.  Kronika (Ljubljana) 23 (1975), 161-166.

 

SMOLIK, Marijan: Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni pesmi. Od začetkov do konca XVIII. stoletja. (Inauguralna disertacija). Ljubljana 1963.

 

SMOLIK, Marijan: Odprta vprašanja glede besedil slovenskih protestantskih cerkvenih pesmi.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 136-138.

 

 

SMOLIK, Marijan: Odprta vprašanja o besedilih slovenskih protestantskih pesmi. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996,110-117

 

SMOLIK, Marijan: Prispevki katoliških teologov k preučevanju protestantike. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 274-278

 

SMOLIK, Marijan: Psalmične pesmi v pesmaricah 16. stoletja. 16. stoletje            v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 581-594.

 

SMOLIK, Marijan: Trubarjevi prvotiski po knjižnicah. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 381-388

 

SMOLIK, Marijan: Začetki slovenskega lekcionarja v delih naših protestantov.  Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 167-174.

 

SNOJ, Alojzij Slavko: Osnovni dejavniki kateheze v katekizmih Primoža Trubarja. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 46 (1986) 3, 259-269

 

SNOJ, Jurij: Dalmatinova pesmarica in slovensko reformirano bogoslužje. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 483-504

 

SOBOČAN, Štefan: Moja župnija. Murska Sobota (Podjetje za informiranje) 1994

 

Sobotska evang. gmajna.  Düševni list 11 (1933) 10-11, 112-113.

 

SOČIČ, Ludvik: Janoš Kardoš – njegovo delo in pomen. Evangeličanski koledar 2013, 246-256

 

SÖPTEI, István: A Nádasdy család és a Magyarországi reformácio. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000

91-106

 

SORČ, Ciril: Trubajeva eshatologija. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 101-114

 

SPIELER, M.: Die Reformation bei den Slowenen : Graz als Residenz nnerösterreich 1564-1619. (Katalog der Ausstenunz). Graz 1964, 232-254.

 

Spomenik Štefanu Küzmiču.  Evangeličanski koledar (Hodoš) 1974, 59-61.

 

Spominjajte se svojih voditeljev... (Praznična božja služba ob 250. letnici rojstva Štefana Küzmiča).  Evangeličanski list 3 (1973) 1, 1-2.

 

STABEJ, Jože: Adam Bohorič, Arcticae Horulae. Die erste Grammatik der slowenischen Sprache, Wittenberg 1584. II. Teil: Untersuchungen. München (Rudolf Trofenik) 1971, 144-206.

 

STABEJ, Jože: Uber die Anfänge der slowenischen Lexikographie. Abhandlungen über die slowenische Reformation. München       (Rudolf Trofenik) 1968, 124-134.

 

STABEJ, Jože: Wörterverzeichnis der Sprachbemerkungen und des Register in der Biblia Dalmatins 1584. Jurij Dalmatin Biblia 1584. München (Rudolf Trofenik) 1976, II. Teil Abhandlungen, 101-181.

 

STANKOVSKA, Petra: Vpliv protestantskih izobražencev na pravopis slovenskega in češkega jeika v 16. stoletju. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 433-440

 

STANONIK, Majda: Luthrovi in Trubarjevi pogledi na prevod. ­Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 117-129

 

STANONIK, Marija: Filološki in teološki vidik besede pri Primožu Trubarju (odlomek). Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 177-191

 

STANONIK, Marija: Slovenska reformacija in folklorna tradicija. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 183-194

 

STANONIK, Marija: Slovenski protestanti in folklorna tradicija. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 139.

 

STANOVNIK, Majda: Slovenski literarni prevod 1550-2000. Ljubljana (Založba ZRC) 2005.

 

STANOVNIK; Majda: Slovenski prevod in slovenska književnost od reformacije do moderne. Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika. Ljubljana: ZRC SAZU, 1997,  515-530.

 

STARC, Sonja: Učbeniška besedila o Primožu Trubarju. Izbor izraznih sredstev vrednotenja v verbalnih in večkodnih besedilih ter njihova vloga na besedili ravni. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 241-259

 

STARIKOVA, Nadezda: Epoha reformacii v slovenskoj istoričeskoj proze (roman I. Tavčara “Hronika usadbi visokoe”. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 193-201

 

Statisztika sinyorije vendszke krajine za leto 1940.  Lelki harmat =             Dusevni liszt 19 (1941) 8, 94-95.

 

STEKLASA, Ivan: Protestantizem v Istri, v metliški in hrvatski Krajini.  Trubarjev zbornik (Matica Slovenska) 1908, 73-93.

 

STELE, France: Vloga reformacije v naši umetnostni zgodovini. ­Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 119-150.

 

/STODEVETDESET/ 190 let hodoške fare.  Evangeličanski koledar (Hodoš) 1973, 67-71.

 

/STODEVETDESET/ 190 let puconske verske občine. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1975, 38-41.

 

STÖKL, Günter: Der Beginn des Reformationsschriftthums in slowenischer Sprache.  Südost-Forschungen 15 (1956), 268­-277.

 

STÖKL, Günter: Die deutsch-slavische Südostgrenze des Reiches im 16. Jahrhundert. (Doktorska disertacija). Breslau 1940.

 

/STOPETDESETLETNA/ 150 letna puconska cerkev.  Düsevni list            (Puconci) 13 (1935) 2, 23-25.

 

/STOPETDESETLETNI/ 150 letni jubileum Puconske fare. ­Düsevni list (Puconci) 11 (1933) 12, 117-132.

 

/STOŠTIRIDESET/ 140 let Evangličanske cerkve občine Ljubljana.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1993, 60-62. - Zbral Geza          Filo.

 

STROHMEYER, Arno:  Reiligonsfrieden in den habsburgischen Erbländern im 16. und 17 Jahrhundert. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 104--123

 

STRAMLJIČ BREZNIK, Irena: Besedna družina Bog v slovenskih biblijskih prevodih 16. stoletja. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanstvena založba filozofske fakultete) 2010, 441-450

 

SUŠNIK, Fran: Prekmurski profili.  Maribor (Slovenska straža) 1929

 

SVETINA, Anton: Protestantizem v Ljubljani. Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 161-174.

 

SVETINA, Anton: Protestantka matična knjiga. Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 180.

 

SVETINA, Peter: Kitice v odstavkih : nekatere kritične oblike v slovenskih protestantskih pesmih 16. stoletja. Slavistična revija (Ljubljana) 48 (2000), št.2, /189/-193

 

SVETINA, Peter: Nekatere umetelne kritične oblike v slovenski protestantski pesmi. Evangeličanski koledar 1997, 124-126

 

SVETINA, Peter: Prvi popolni faksimile Trubarjevih Katekizma in Abecednika iz 1550 in Abecednika iz 1555. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 47 (2001/02), št. 7-8, 330-331

 

SVETINA, Peter: Trubarjeve pesmi v katekizmu 1550: kitične oblike.  450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, 121-128.

 

SVETINA, Peter: Ujemanje besednega naglasa in melodičnega poudarka v slovenski ljudski pesmi in pesmi slovenskih protestantov. Slavistična revija (Ljubljana) 45 (1997), št. 1-2, /203/-206

 

/SZALOKI Elek/: Vazlatok a Surdi agostai evang. gyülekezet  törtenelmeböl. Nagy Kanizsa 1897.

 

SZALOKY Elek, Mesterhazy Sandor: Kuzmics Istvan, ag. ev. lelkesz es bibliafordito. 1723-1779. Csurgo (A somogyi ag. hitv. ev. egyhazmegye lelkeszegylete 1911.

 

SZENTLELEKY-KOROKNAY Eva: Knjigotrške starine Ljubljane in okolice.  Kronika (Ljubljana) 1985, 2-3, 117-123.

 

SZERDAHELY Pal: A körmendi evangelikus gyülekezet es a muravideki evangelikusok kapcsolatainak törtenete. ­Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1987, 130-135.

 

SZINNYEI Jozsef: Kuzmics Istvan.  Magyar irok elete es munkai. VII. Budapest 1900.

 

ŠAFARIK, Pavel J.: Geschichte der slav. Sprache und Literatur. Prag 1826.

 

ŠAFARIK, Pavel J.: Geschichte der südslavischen Literatur. 2. aufl. Prag 1864.

 

ŠEBJANIČ, Franc: A pannoniai szlovenek protestans mozgalma. Murska Sobota (Pomurska založba) 1979.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Agenda Vandalica - prekmurski tisk iz 16. stoletja.  Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1969, 242-245.

 

ŠEBJANIČ, Franc: "Agenda Vandalica" in Bakošev rokopisni obrednik.  Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1977, 1-2, 157-163.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Dalmatinova agenda in vzhodno slovenski obrednik.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1992, 55-57.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Der Protestantismus bei den pannonischen Slowenen im Zeitraum vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Internationales kulturhistorisches Symposion Mogersdorf. Eisenstadt 1973, 55-65.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Die protestantische Bewegung der pannonischen Slovenen. Murska Sobota (Pomurska založba) 1979.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Dvoje najdb. Mandelčev tisk iz 16. stoletja in doslej najstarejše prekmursko pismo. - Delo (Ljubljana), 1976, 126           (1.VI.), 8.

 

ŠEBJANIČ, Franc, Jože Rajhman: Evangeličanska cerkev. ­Enciklopedija Slovenije. Zv. 3. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1989, 69-70.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Gmotni temelji prvih prekmurskih protestantskih župnij v XVIII. stoletju.  Svet ob Muri (Murska Sobota) 2 (1957) 3, 155-158.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Idejna vplivnost nemških univerz na dejavnost prekmurskih luteranskih izobražencev v 18. stoletju. ­Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1984, zv. 2, 226-232.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Idejna vplivnost nemških univerz na prekmurske luteranske izobražence v 18. stoletju. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1992, 84-88.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Mura-videki szloven protestansok kapcsolata Nemescsoval a XVIII. szazadban. Vasi szemle (Szombathely) 1973, 3, 462-467.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Naši književni spomeniki v starodavnem

ogrskem Sopronu. Delo (Ljubljana) 11 (1969) 65 (8. III.), 17.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Nova važna odkritja iz slovensko-hrvaškega reformacijskega obdobja. Pisma Mandelca in Konzula. ­Primorski dnevnik (Trst), 1977 (5. VI.)

 

ŠEBJANIČ, Franc: Novejši književno-zgodovinski in kulturno­politiČni razvoj v Prekmurju.  Panonski zbornik. Murska Sobota (Pomurska založba) 1966, 139-145.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Novi razsegi Mandelčeve dejavnosti. Naši razgledi (Ljubljana) 24 (1975) 12 (20. VI.), 331.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Opomba k protestantskemu vizitacijskemu zapisniku             iz leta 1627. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1974, zv. 1, 127.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Pisma Mihaela Bakoša Mihaelu Institorisu Mošovskemu. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 15 (1969/70) 1, 24-27; 2. 54-58: 3, 85-89.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Pisma Mihaela Bakoša Mihaelu Institorisu Mošovskemu. Ljubljana (Slavistično društvo) 1969. - (Odtis iz    JiS).

 

ŠEBJANIČ, Franc: Po stopinjah Mandelca. Na eni izmed življenjskih postaj kranjskega tiskarja.  Delo (Ljubljana) 13 (1971) 275 (9. X.), 22.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Prekmuriana v Bratislavi. Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958) 1-2, 134-135.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Prekmurski protestanti ne razumejo potreb časa in narodnostnega razvoja v jasno slovensko smer. ­Mariborski Večernik "Jutra" 14 (1940) 58 (11. III.), 2.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Primož Trubar.  Düsevni list (Murska Sobota) 19 (1941) 4, 46-47.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Protestantska cerkev v Prekmurju prej in sedaj. Vestnik (Maribor) 1946. 20 (15. II.), 4.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev od 16. do konca 18. stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1971, zv. 2, 159-165.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev. Murska Sobota (Pomurska založba) 1977.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Protireformacijska vojaška intervencija v Prekmurju leta 1732. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1978, zv. 1, 75-81.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Razstava slovenskih protestantik.  Naši razgledi (Ljubljana) 19 (1970) 6 (20. III.), 179.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Reformacija v Prekmurju. (Okrogla miza). ­Zgodovinski časopis (Ljubljana) 39 (1985) 3, 297-298.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Slovenska beseda iz Bratislave. Ob obisku knjižnice in pregledu rokopisne zapuščine M. I. Mošovskega. Delo (Ljubliana) 12 (1970) 99 (11. IV.), 17.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Slovenski obrednik Mihaela Bakoša. Murska Sobota (Pomurska založba) 1979.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Slovenski protestantski šolniki in šolarji sredi 18. stoletja v Nemes-Csou na Ogrskem.  Zbornik za historiju školstva i prosvjete (Zagreb) 6 (1971), 41-48.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Šolnik in domoljub Adam Farkaš (1730-1786).  Zgodovinski časopis (Ljubljana) 35 (1981) 1-2, 121-141.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Šolnik in domoljub Adam Farkaš. Ljubljana (Zveza zgodovinskih društev Slovenije) 1982.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Štefan Küzmič in njegovo delo. Murska Sobota (Pomurska založba) 1976.

 

ŠEBJANIČ, Franc: The Protestant movement of Slovenes in Pannonia. Murska Sobota (Pomurska založba) 1978.

 

ŠEBJANIČ, Franc: "Trdovratno protestništvo" V. Novaka ob

zborniku Š. Küzmiča. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 21 (1975/76) 4.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Tri štipendijske ustanove prekmurskih luteranov. Kronika (Ljubljana) 1983, 1, 22-26.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Trubariana v Bratislavi. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 21 (1975/76) 3, 86-87.

 

ŠEBJANIČ, Franc: V Šurdu. Nekdanje središče slovenskih protestantov.  Delo (Ljubljana) 12 (1970) 57 (28. II.), 21.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Za nepopačeno podobo reformacije med Muro in Rabo.  Dialogi (Maribor) 1984,1 , 57-58.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Zgodovinska razstava o reformaciji slovenskega vzhoda. Večer (Maribor) 39 (1983) 170 (26. VII.), 6.

 

ŠEBJANIČ, Franc: Zgodovinski pomen dejavnosti Štefana Küzmiča pri utrjevanju protestantizma in nacionalnem osveščanju Slovencev na Ogrskem. Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (Pomurska založba) 1974, 36-53.

 

ŠEGA, Drago: Med biblijo in cerkovno ordningo. Pimož Trubar: Slovenska cerkovna ordninga. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1975, 113-138.

 

ŠEGA, Judita: Protestantizem na Loškem. Ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja. Ljubljana (Zgodovinski arhiv) 2008

 

ŠEGULA, Andrej: Trubarjeva odvisnost od Luthra, Kalvina in Zwinglija. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 229-241

 

ŠEMROV, Andrej: Trubarjevo obdobje v odsevu numizmatičnih materialnih virov. PrimožTrubar : 1508 – 1586. Ob petstoti obletnici rojstva. Ljubljana (Narodni muzej Slovenije) 2008, 127-130.137-141

 

/ŠESTNAJSTO/ 16. stoletje: burno obdobje slovenske prebuje. (Ob razstavi izbranega knjižničnega gradiva). Ljubljana (Narodna in univerzitetna knjižnica) 1984.

 

/ŠESTNAJSTO/ 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. (Mednarodni simpozij 27. - 29. 6. 1984). Ljubljana (Univerza            Edvarda Kardelja) 1986.

 

ŠIFTAR, Vanek: Vas Motvarjevci in njeni prebivalci. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1971, zv. 2, 194-319.

 

ŠIFTAR, Vanek: Vloga petanjskega gradu pri širjenju protestantizma. Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (Pomurska založba) 1974, 9-35.

 

ŠKAFAR, Ivan: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1978.

 

ŠKAFAR, Ivan: Delavni Evangeličani v Prekmurju. Družina (Ljubljana) 1970, 3, 5.

 

ŠKAFAR, Ivan: Dnevnik dolnjelendavskih Banffyjev. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1980, zv. 1, 71-89.

 

ŠKAFAR, Ivan: Evangečanske ali kalvinske šole v Prekmurju v letih 1595-1612?  Zgodovinski časopis (Ljubljana) 36 (1982) 1-2, 125-130.

 

ŠKAFAR, Ivan: Gradivo za zgodovino kalvinizma in luteranstva na           ozemlju belmurskega in beksinskega arhidiakonata. Acta ecclesiastica Sloveniae 3. Ljubljana 1981, 81-170.

 

ŠKAFAR, Ivan: Prekmurski pisatelji v Šafarikovi zgodovini južnoslovanskega slovstva.  Jezik in slovstvo (Ljubljana) 14 (1969) 2, 38-44.

 

ŠKAFAR, Ivan: Priloge: Izvirna poročila, regesti in zapisi o delovanju luteranov (evangeličanov) na Petanjcih 1592-1637.  Acta ecclesiastica Sloveniae 6. Ljubljana 1984, 155-222.

 

ŠKAFAR, Ivan: Slovenski abecedar Mihaela Bakoša iz leta 1786 in njegov ponatis (1793). Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1978, zv. 2, 222-237.

 

ŠKAFAR, Ivan, Vilko Novak: Szijarto Štefan. Slovenski biografski leksikon. Zv. 11. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1971, 568-570.

 

ŠKAFAR, Vinko: Senior Ludvik Novak. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor, 1998, 157-159

 

ŠKFAR, Vinko: Trubarjev odnos do pravoslavja in islama. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 327-340

 

ŠKAFAR, Vinko: Trubarjevo leto 2008. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slomškova založba) 2008, 69-72.

 

ŠKAFAR, Vinko: Trubarjevo poznavanje pravoslavja. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slomškova založba) 2008, 53-60.

 

ŠKALIČ, Aleksander: Protestantizem v Prekmurju. Trgovski list (Trst) 22 (1939) 68 (16- VI.), 9.

 

ŠKAMPERLE, Igor: Verska reforamcija in prenova Cerkve – stičišča, nasprotja, dileme. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 649-656

ŠKRABEC. S.: Odgovor na pismo v 4. in 5. zvezku.  Cvetje z vrtov Svetega Frančiška 4 (1883) 10, Umschlagseite 3

 

ŠKULJ, Edo: Pesmarice slovenskih protestantov 16. stoletja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2005, št. 1-2, 49-62

 

ŠKULJ, Edo: Trubarjev odnos do cerkvenega petja. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 355-370

 

ŠKULJ, Edo: Škocjan pri Turjaku – Trubarjeva rojstna župnija. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 190-203

 

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Bakoš Mihael. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 22.

 

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Barla Mihal. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 24-25.

 

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr: Czipott Jurij. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 88-89.

 

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Fliszar Janoš. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 182.

 

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Kardoš Janoš. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 427-428.

 

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Küzmič Štefan. Slovenski biografski leksikon   I. Ljubljana 1925-1932, 599-601.

           

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Luthar Adam. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 687.

 

ŠLEBINGER, Janko: Trubarjev spomenik v Ljubljani. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 1910, 382-383

 

ŠMID, Walter: Über Entstehung und Herausgabe der Bibel Dalmatins. MMK 17 (1904), 71-150.

 

ŠMITEK, Zmago: Trubar in Turki. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 159-169.

 

Štatistika prekmurskoga evang. seniorata za leto 1938. Düsevni list 17 (1939) 5, 57; 9, 101.

 

Štefan Küzmič in njegovo delo. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1955, 32-34.

 

Štefan Küzmič. 1723-1779. (:Katalog razstave:). Murska Sobota (Pokrajinska in študijska knjižnica) 1973.

 

ŠTEFANEC, Nataša: Die Reformation bei den Kroaten : Überblick. Die Reformation in Mitteeuropa = Reformacija v srednji Evropi. Wien (Österreichische Akademie der Wissenschaften) ; Ljubljana (Založba ZRC SAZU : ASO) 2011, 81-95

 

/Štiristo petdeset/ 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem. Prispevki s posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. 208 str.

 

ŠTRUBELJ, Zvone: Moji lubi Slovenci. V edinosti. Ekumenski zbornik. Maribor (Slomškova založba) 2008, 9-21.

 

ŠTRUBELJ, Zvonimir: O Primožu Trubarju kot izraziti in močni osebnosti. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 181-189

 

ŠTRUBELJ, Zvone: Pogum besedem, Primož Trubar, 500 let : 1508-2008. Celovec: Mohorjeva družba, 2008. 319 str.

 

ŠTRUBELJ, Zvone: Primož Trubar v luči leta 2008. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 165-186

 

ŠTRUBELJ, Zvone: Trubarjev epitaph. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 403-416

 

ŠTRUBELJ, Zvone: Trubarjeva dialoška in ekumenska širina.  Spremna publikacija ob razstavi Trubarjev in Ungnadov dar Evropi. Ljubljana: NUK, 2008, 11-13

 

ŠTRUKELJ, Anton: Trubarjeva kristologija, pnevmatologija in mariologija. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 89-100

 

ŠTUHEC, Marko: Nekatera izhodišča sodobnega zgodovinopisja o reformciji. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 33-44

 

ŠUMI, Nace: Arhitektura 16. stoletja in reformacija na Slovenskem.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja) 1987, 140.

 

ŠUMI, Nace: Arhitektura šestnajstega stoletja in reformacija na Slovenskem. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 195-204

 

ŠUMI, Nace: Renesansa v arhitekturi na Slovenskem - zunanja forma in notranja struktura.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 93-98.

 

ŠUMI, Nace: Smeri in spomeniki likovne umetnosti na Slovenskem v 16. stoletju.  XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 65-68.

 

ŠUMRADA, Janez: Gospodarske posledice turških vpadov na Kras do tridesetih let 16. stoletja.  Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 17-25.

 

/TERNAR, Jože/ Marko Murovec: Küzmičevo kulturno izročilo. Razmišljanje pred proslavo 250-letnice rojstva Štefana Küzmiča.  Vestnik (Murska Sobota) 25 (1973) 39 (11. X.), 5.

 

TERSEGLAV, Franc: Martina Lutra oseba in delo.  Znamenje (Celje) 13 (1983) 5, 385-399.

 

THYRY, Etele: A dunantuli reformatus egyhazkerület törtenete. Papa 1908. Köt. l .

 

Tolerančni patent 1781. Prev. Jonatan Vinkler. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 297-300

 

TOPORIŠIČ, Jože: Bohoričica 16. stoletja.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta)1986, 271-305.

 

TOPORIŠIČ, Jože: Die Figur des Gegensatzes in Trubers publizistischen Texten. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primus Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 352-362

 

TOPORIŠIČ, Jože: Družbeni položaj slovenskega knjižnega jezika leta 1584 in 1984.  Jezik in slovstvo (Ljubljana) 30 (1984/85), 137-144.

 

TOPORIŠIČ, Jože: Gutsmanova slovnica.  Protestantismus bei den Slowenen = Protestantizem pri Slovencih. Wien 1984, 209­-228. - (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband ; 13).

 

TOPORIŠIČ, Jože: O Trubarjevi pisavi, pravorečju in pravopisu. ­Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84), 226-232.

 

TOPORIŠIČ, Jože: Oblikoslovje v Bohoričevih Zimskih uricah. ­XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 189-222.

 

TOPORIŠIČ, Jože: Trubarjevo delo v očeh slovenskih besedoljubov.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja    et al.) 1987, 141 -142.

 

TOPORIŠIČ, Jože: Trubarjevo delo kot negativum v očeh slovenskih besedoljubov in kritikov. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 330-340

 

TOPORIŠIČ, Jože: Zimske urice, prva slovenska slovnica. Adam Bohorizh, Articae horuilae succisivae, Zimske urice proste. Maribor (Obzorja) 1987, 281-328.

 

TOPORIŠIČ, Jože: Zgodovinska perspektiva nemčevanja pri Trubarju. XXII. seminar slovenskega jezika, literature in culture. Ljubljana (Univerza Edvarda kardelja) 1987, 5-18.

 

TOREADOR: Primož Trubar in naši klirikalci. Slovenski narod 38 (1905) 4.

 

/TRETJI/ 3. Trubarjev zbornik. Uredili Franc Jakopin, Marko Kerševan, Jože Pogačnik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996

 

TROBINA, Slavko: Slovenski cerkveni skladatelji. Maribor (Obzorja) 1972.

 

TROTSENBURG, Edmund A.: Zur protestantischen Bildungspolitik, dargestent an den Hochschulgründungsabsichten des Matthias Flacius Inyricus in Regensburg und Klagenfurt (1561 - 1562).  Protestantismus bei den Slowenen Protestantizem pri Slovencih. Wien, 105-118. - (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband ; 13).

 

TRSTENJAK, Anton: Ogrski Slovenci. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 21 (1901), 240-243, 313-314.

 

TRUBAR, Primož: Pisma Primoža Trubarja. Evangeličanski koledar 1994, 46-47

 

TRUBAR, Primož: Primož Trubar.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : izbor odlomkov iz del Primoža Trubarja). Spremna študija Kozma Ahačič. Ljubljana (Rokus Klett) 2008

 

TRUBAR, Primož: Zbrana dela Primoža Trubarja I. Uredila, transkribirala, prevedla Fanika Krajnc-Vrečko. Ljubljana (Rokus ; Slovensko protestantsko društvo) 2002

 

TRUBAR, Primož: Zbrana dela Primoža Trubarja II. Uredila, transkribirala, prevedla Fanika Krajnc-Vrečko. Ljubljana (Rokus) 2003

 

TRUBAR, Primož: Zbrana dela Primoža Trubarja III. Transkribiral, prevedel, uredil in spremno študijo napisal Jonatan Vinkler. Ljubljana (Rokus) 2005

 

TRUBAR, Primož: Zbrana dela Primoža Trubarja IV. Transkribiral, prevedel, uredil in spremno študijo napisal Jonatan Vinkler. Ljubljana (Rokus) 2006

 

TRUBAR, Primož: Zbrana dela Primoža Trubarja V. Transkribiral, prevedel, uredil in spremno študijo napisal Jonatan Vinkler. Ljubljana (Rokus) 2009

 

TRUBAR, Primož: Zbrana dela Primoža Trubarja VI. Transkribirala, prevedla in spremno besedo napisala Fanika Krajnc-Vrečko; opombe in komentarje napisali Fanika Krajnc Vrečko, Edi Vrečko in Jonatan Vinkler. Ljubljana (Pedagoški inštitut) 2010

 

TRUBAR, Primož: Zbrana dela Primoža Trubarja XI. Nemški spisi 1550-1581. Uredil Edvard Vrečko. Ljubljana (Pedagoški inštitut) 2011

 

Trubar in njegovi. Izbor tekstov slovenskih protestantskih piscev. Sestavil in spremno besedo napisal dr. Jože Pogačnik. Ljubljana (Cankarjeva založba) 1984.

 

Trubarjev in Ungnadov dar Evropi : novi Trubar v Sloveniji. Uredil Mihael Glavan. Ljubljana (Narodna in univerzitetna knjižnica) 2008

 

Trubarjev zbornik. Ljubljana (Matica Slovenska) 1908.

           

Trubarjevo berilo. Sestavil Jože Javoršek. Trst (Založništvo tržaškega tiska), Celovec (Drava) 1986.

 

Trubarjevo leto 2008 = The year of Trubar = Das Trubar-Jahr : Primož Trubar (1508-1586). Ljubljana (Koordinacijskiodbor za državne proslave) 2008.

 

TRUHLAR, Vladimir: Izkustvenost Trubarjevega krščanstva. ­Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 35 (1975) 4, 420-427.

 

TRUHLAR, Vladimir: Pregljeva simpatija do slovenskega protestantstva.  Vladimir Truhlar: Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju. Ljubljana (Župnijski urad Dravlje) 1977 121-127.

 

TURINSKI, Zvonko: Vekoslav Korošec.  Iskre (Novi Sad) 11 (1985) 2, 28-30.

 

TURNŠEK, Marjan: Trubarjev nauk o krstu. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 145-154

 

UKMAR, Vilko, Dragotin Cvetko, Radoslav Hrovatin: Zgodovina glasbe. Ljubljana (Državna založba Slovenije) 1948.

 

UTROŠA B., Gabriela: Primož Trubar es a szloven reformacio. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1986, 123-126.

 

VALENČIČ, Rfko: Primož Trubar in ljudske pobožnosti. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 313-325

 

VALJAVEC, Matija: Droben spisek Trubarjev.  Letopis Matice Slovenske 1892-1893, 55-63.

 

VALVASOR, Weichard Johann: Die Ehre deß Hertzogthums Crain XI. Laybach-Nürnberg 1689.

 

VALVASOR, Vajkard Janez. Valvasorjevo berilo. Priredba Mirko Rupel. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1951, 164-179.

 

VALVASOR, Vajkard Janez: Reformacija na Kranjskem. (Odlomek).  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1991, 68-73.

 

VALVASOR, Vajkard Janez: Slava Vojvodine Kranjske. (Prevedel, izbral in razložil Mirko Rupel). Ljubljana (Mladinska knjiga) 1978, 164- 179.

 

VENETIANER, A.: Die evangelisch-reformierte Kirche Cristo Salvatore zu Triest. Tries und Leipzig 1887.

 

Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008

 

VIDIC, Fran: Nekaj o razmerju Trubarjevih spisov k protestantskim            hrvatskim knjigam.  Letopis Matice Slovenske 1898, 113-129.

 

VIDIC, Fr.: Slovenska "Cerkovna ordninga". Ljubljanski zvon          (Ljubljana) 16 (1896), 514-515.

 

VIDMAR, Luka: Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601 : med zgodovino in mitom. Kronika (Ljubljana) 61 (2013) 2, 189-216.

 

VIDMAR, Tadej: Ideja vseživljenjskosti učenja pri slovenskih protestantih. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 265-274

 

VIDMAR, Tadej: Šola in komponente vseživljenjskega učenja pri Primožu Trubarju. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 56, 118-133

 

VIDOVIČ-MUHA, Ada: Neglagolske tvorjenke v Trubarjevi Cerkovni ordningi. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 349-374.

 

VIDOVIČ-MUHA, Ada: Struktura glagolskih tvorjenk v Trubarjevi Cerkvni ordningi.  Slavistična revija (Maribor) 32 (1984), 245-256.

 

VIDOVIČ-MUHA, Ada: 16. stoletje – čas vzpostavitve narodotvorne vloge jezika. Slavistična revija (Ljubljana) 56/57 (2008, št. 4 – 2009, št. 1), 13-22

 

VIGNJEVIĆ, Tomislav: Trije redovi sveta in reformacija. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 124-132

 

VILFAN, Sergij: Pravni položaj kranjskih deželnih stanov in njegov vpliv na reformacijo.  Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1986, 7-16.

 

VILFAN, Sergij: Vpliv structure stanov in njihovih finance na reformacijo. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 205-213

 

VILFAN, Sergij: Zveza strukture stanov in njihovih financ z reformacijo. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 143-146.

 

VINKLER, Jonatan: “Criste, zaterri Turke inu papežnike!” Podobe Turkov, turškega in muslimanskega v delih Primoža Trubarja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št. 9-10, 136-166

 

VINKLER, Jonatan: Iz globočine kličem k Tebi – kancionali Primoža Trubarja in njihovo kulturnozgodovinsko ozadnje. Stati inu obstati (Ljubljana) 2010, št. 11-12, 11-39

 

VINKLER, Jonatan: Ob Tolerančnem patentu Jožefa II. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 301-306

 

VINKLER, Jonatan: Pred Turki in papežniki nas brani. TRUBAR, Primož: Zbrana dela Primoža Trubarja V. Ljubljana (Rokus) 2009, 563-670

 

VINKER, Jonatan: Primož Trubar in “nepravoverne” smeri reformacije v slovenskem slovstvu 16. stoletja : prekrščevalci. Jeziki, identietete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana (Založba ZRC) 2011, 99-108

 

VINKLER, Jonatan: Primož Trubar in Schwenckfeldijanstvo. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 243-254

 

VINKLER, Jonatan: Slovenska protestantska veroizpoved in cerkveni red za vse dni v letu. K tretji knjigi Zbranih del Primoža Trubarja. Ljubljana (Rokus, SP PT) 2005, 605-644

 

VINKLER, Jonatan: Slovenska protestantska veroizpoved in cerkveni red za vse dni v letu. K tretji knjigi Zbranih del Primoža Trubarja. Primož Trubar – študije k izbranim delom I-IV. Ljubljana (Nova Revija) 2007, 75-115

 

VINKLER, Jonatan: Trden grad je naš Gospod. Zbrana dela Primoža Trubarja IV. Ljubljana (Rokus) 2006, 501-584

 

VINKLER, Jonatan: Trden grad je naš Gospod. Primož Trubar – študije k izbranim delom I-IV. Ljubljana (Nova Revija) 2007, 119-202

 

VINKOVIČ, Jože: Kristusova binkoštna cerkev v Sloveniji in njena ekumenska razsežnost. (Diplomska naloga). Maribor (Teološka fakulteta) 1979.

Trubarjeve reformacijske misli. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 273-284

 

VITOROVIĆ H., Nenad: Primož Trubar in “judovsko vprašanje”. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 82-117

 

VITOROVIĆ Hardi Nenad: Protestantizem v polemikah ob štiristo letnici Trubarjevega rojstva. Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 2006, 217-263

 

VODIČAR, Janez: Trubar in duhovništvo. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 175-187

 

VOGEL, P. H.: Europäische Bibeldrucke des 15. und 16. Jahrhunderts in den Volkssprachen. Ein Beitrag zur Bibliographie des Bibeldrucks. Baden-Baden 1962.

 

VOGLAR, Dušan: Primož Trubar v enciklopedijah in leksikonih. Stati inu obstati (Ljubljana) 2008, št. 7-8, 42-79

 

VOGLAR, Dušan: Theodor Elze : 823-1900. Stati inu obstati (Ljubljana) 2005, št. 1-2, 228-232

 

VOGLAR, Dušan: Trubar – podjetnik? Stati inu obstati (Ljubljana) 2009, št., 9-10, 328-337

 

VOJE, Ignacij: Odnos fevdalnih rodbin na Kranjskem do reformacije.  Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja    et al.) 1987, 147-148.

 

VOJE, Ignacij: Odnos fevdalnih rodbin na Kranjskem do reformacije. 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar) 1996, 214-221

 

VORNDRAN, Rolf: Südslawische Reformationsdrucke in der Universitätsbibliothek Tübingen. Tübingen 1977. ­(Contubernium; 24).

 

VOVK, Andrej: Življenjska pot Primoža Trubarja. Primož Trubar. Trubarjev simpozij v Rimu. Celje (Mohorjeva družba), Rim (Slovenska teološka akademja), Ljubljana (Inštitut za zgodovino Cerkve pri TF) 2009, 7-21

 

VRATUŠA, Anton: Jezik "Nouvoga Zakona in "Sveti Evangyeliomov". Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (Pomurska založba) 1974, 54-75.

 

 VRATUŠA, Anton: Slovstvo prekmurskih pisateljev. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 3 (1939), 9-10, 149-155.

 

VREČKO, Edo: Trubarjevi nemški predgovori v slovenski objavi. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 286-291

 

VRHOVNIK, Ivan: Dalmatinova biblija in katoliški duhovniki. ­Carniola (Ljubljana) 7 (1916), 217.

 

VRHOVNIK, Ivan: Paberki iz protireformacijske dobe. 3.) Dalmatinova Biblija in katoliška duhovščina. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (Ljubljana) 13 (1932), 36­-43.

 

VUGRINEC, Jože: Pomen prvih prekmurskih evangeličanskih piscev. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija); Ljubljana (ZRC SAZU) 2000, 231-246

 

VURNIK, St .: Trubar in vokalna glasba. Zbori III, 1927, 3-5.

 

WEISMANN, Christoph: Trubers "Cerkovna ordninga" = Trubarjeva "Cerkovna ordninga".  Primož Trubar: Cerkovna ordninga. München 1973, xvii-xxxiv.

 

WEISS, Janez: Gregor Vlahovič – življenje in delo predikanta na meji cesarstva. Stati inu obstati (Ljubljana) 2012, št. 15-16, 190-207.

 

WEISS, Janez: Reformacija na Metliškem. Prispevek k celovitejšemu razumevanju pojava protestantizma na Slovenskem. Kronika (Ljubljana) 58 (2010) 3, 685-712. 

 

WHITING, S. Gene: Zrinski, Međimurje i reformacija. Zagreb (Bogoslovni institut) 2009

 

WUTTE, M.: Zur Geschichte der windischen Protestantengemeinde Agoritschach-Seltschach in Kärnten.  JGGPÖ 49 (1928), 108-110.

 

ZADRAVEC, Franc: Cankarjeva ocena slovenskega protestantizma.  XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1984, 89-102.

 

ZADRAVEC, Franc: Cankarjeva in Pregljeva ocena protestantizma.  Delo-KL (Ljubljana) 1986, št. 112, 118, 124, 130, 136, 142.

 

ZADRAVEC, Franc: Cankarjeva in Pregljeva ocena slovenskega protestantizma.  16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana (Filozofska fakulteta) 1986, 21-40.

 

ZADRAVEC, Franc: Cankarjeva in Pregljeva ocena slovenskega protestantizma. Franc Zadravec: Pesništvo in prostost. Murska Sobota (Franc-Franc) 2008, 11-25

 

ZADRAVEC, Franc: Referat ob Dnevu reformacije. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1993, 55-59.

 

ZADRAVEC, Franc: Slowenische Schriftsteller über Truber und Luther. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primus Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 528-538

 

ZADRAVEC, Franc: Slovenski pisatelji o Trubarju in Lutru. ­Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et al.) 1987, 149-150.

 

ZADRAVEC, Franc: Slovenski pesniki in pisatelji o Trubarju in reformaciji. Franc Zadravec: Pesništvo in prostost. Murska Sobota (Franc-Franc) 2008, 26-34

 

ZADRAVEC, Franc: Starejša pomurska književnost. Spomeniško Pomurje. Murska Sobota (1958), 17-26.

 

ZAGORSKI, Cvetko: Po sledi slovenskih protestantov na Koroškem.  Znamenje (Maribor) 15 (1985) 4, 325-335.

 

ZAJŠEK, Boštjan: Nemšk evangeličani na Slovenskem med obema svetovnima vojnama. Kronika (Ljubljana) 59 (2011) 1, 91-106. 

 

ZAJŠEK, Boštjan: Tudi nam pripada Božje sonce. Maribor (PAM) 2013

 

ZALTA, Anja: Protestantizem na slovenskem Štajerskem v prvi polovici 20. Stoletja. Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 2006, 161-179

 

ZALTA, Anja: Protestantizem med koroškimi slovenci. Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana (Znanstveno raziskovalni inštitut  Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 2006, 143-160

 

Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (Pomurska založba) 1974

 

ZEMLJAK JONTES, Melita: Jurij Dalmatin – govorec in pisec (tudi) posavskega narečja. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 80-97

 

ZELKO, Ivan: Gradivo za prekmursko cerkveno zgodovino. Acta ecclesiastica Sloveniae 5. Ljubljana 1983, 227-320.

 

ZELKO, Ivan: Gradivo za zgodovino reformacije v Prekmurju. ­Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1973, 100­-126.

 

ZELKO, Ivan: K zgodovini reformacije v Prekmurju. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1937, 112-122.

 

ZELKO, Ivan: Lendava z okolico. Obdobje od 8. do 20. stoletja. ­Zbornik občine Lendava. Lendava 1981, 16-24,  27-35.

 

ZELKO, Ivan: Lendava z okolico. Obdobje 8. do 20. stoletja. ­Zbornik občine Lendava = Lendva közseg közlemeny. Lendava= Lendva 1981, 25-41, 46-60.

 

ZELKO, Ivan: Protestantska cerkvena uprava v Prekmurju od konca 16. stoletja do leta 1781. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 30 (1970) 3-4, 453-480.

 

ZELKO, Ivan: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev.(Ocena).  Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1979, zv. 1-2. 581-585.

 

ZELKO, Ivan: Šolstvo v lendavski občini. Kronika (Ljubljana) 29 (1981) 3, 258-262.

 

ZELKO, Ivan, Janez Gregor: Zgodovina tišinske župnije. ­Stopinje (Murska Sobota) 1976, 24-39.

 

ZELKO, Ivan: Zgodovina župnije Dolenci. Stopinje (Murska Sobota) 1984, 75-84.

 

ZELKO, Ivan: Zgodovina župnije Pečarovci. Stopinje (Murska Sobota) 1986, 68-76.

 

ZELKO, Ivan: Zgodovinski pregled cerkvene uprave v Prekmurju. Zbornik ob 750-letnici Mariborske škofije. Maribor (Škofijski ordinariat) 1978, 103-119.

 

ZELKO, Ivan: Župnija Dobrovnik. Stopinje (Murska Sobota) 1983, 122-131.

 

ZELKO, Ivan, Ivan Camplin: Župnija Sv. Trojice v Gornjih Petrovcih. Stopinje (Murska Sobota) 1982, 31-41.

 

Zgodovina Cerkve 3. Reformacija, protireformacija in katoliška prenova : 1500-1715.  Ljubljana (Družina) 1994. 469 str.

 

Zgodovina Cerkve na Slovenskem. Uredil Metod Benedik. Celje (Mohorjeva družba) 1991

 

ZGONIK, Nadja: Slika Mateja Sternena 1575 – zgodovinsko slikarstvo in protestantizem na Slovebnskem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 212-217

 

ZGONIK, Nadja: Spomenik slovenskim protestatskim piscem in tiskarjem. Stati inu obstati (Ljubljana) 2011, št. 13-14, 264-271

 

ZIHERL, Boris: Družbeno-politični temelji reformacijskega gibanja na Slovenskem.  Drugi Trubarjev zbornik. Ljubljana (Slovenska matica) 1952, 7-14.

 

ZIMMERMANN, B. H.: Die Bedeutung Wiens für die Reformation und Gegenreformation bei den Kroaten und Slowenen. ­JGGPÖ 65-66 (1944-1945), 21-53.

 

ZMAZEK, Melita: Primož Trubar 1508-1586. Ob 500. obletnici rojstva. Ptuj (Knjižnica Ivana Potrča) 2008

 

ZORN, Tone: Nekatera vprašanja vključevanja Prekmurja v kraljevino SHS v luči dokumentov deželne vlade za Slovenijo. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1973, zv. 2, 306-318

 

Zvonövje nazaj prihajajo.  Düsevni liszt (Puconci) 2 (1924) 12, 146-150.

 

Zvonov poszvetsüvanye v D. Lendavi.  Düsevni list (Puconci) 9 (1931) 12, 136-137.

 

ZWOLINSKI, Przemislaw: Trije neznani primerki Bohoričeve slovnice iz leta 1584.  Jezik in slovstvo (Ljubljana) 11 (1966), 123-124.

 

ŽABOTA, Barbara: Družina Khisl v času reformacije in proti reformacije. Stati inu obstati (Ljubljana) 2007, št. 5-6, 160-173

 

ŽABOTA, Barbara: Razvoj protestantizma na slovenskih ozemljih briksenske in freisinške škofije. Blaznikov zbornik. Ljubljana (Založba ZRC SAZU) ; Škofja Loka (Muzejsko društvo) 2005, str. 147-154

 

ŽBOGAR, Alenka: Pouk književnosti slovenske reformacije za 21. stoletje. Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana (Znanastvena založba filozofske fakultete) 2010, 275-287

 

ŽIGON, Jaka: Kdaj je izšla prva slovenska knjiga?  Slavistična revija (Maribor) 5-7 (1954), 331-336.

 

Življenjska pot ene verske občine in njene cerkve (1792-1967) /Bodonci/. Evangeličanski koledar (Lendava) 1967, 55-61.

 

ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana: Trubarjeva Cerkovna ordninga med želenim in živetim. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 224-242

 

ŽONTAR, Josip: Zgodovina mesta Kranja. Ljubljana (Muzejsko društvo za Slovenijo) 1939, 151-210.

 

ŽONTAR, Josip: Zgodovina mesta Kranja. Kranj (Skupščina občine) 1982.

 

ŽVAB, Lovro: Črtica o Primoži Trubarju.  Ljubljanski zvon (Ljubljana) 4 (1884), 41-45.

 

ŽVAB, Lovro: Ivan Manel, Manlius ali Mandelc, prvi tiskar na Kranjskem.  Kres (Celovec) 6 (1886), 47-51.

 

ŽVAB, Lovro: Knjižne redkosti slovenske.  Ljubljanski zvon (Ljubljana) 6 (1886), 246-248.

 

ŽVAB, Lovro: Redki spisi. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 12 ( 1892), 732-738.

 

ŽVANUT, Maja: Europäische Bücherproduktion des 16. Jahrhunderts in Krain. Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen – Primus Truber und seine Zeit. München (Sagner) 1995, 226-234

 

ŽVANUT, Maja/Mateja KOS: Po sledi steklenih grbovih plošč. Trgovske povezave Ljubljane s severnimi deželami v Trubarjevem časi. Steklene grbove plošče. PrimožTrubar : 1508 – 1586. Ob petstoti obletnici rojstva. Ljubljana (Narodni muzej Slovenije) 2008, 143-148.151-157

 

ŽVANUT, Maja: Prelubi Slovenci, njihova vera, pobožnost in praznoverje. Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana (Slovenska matica) 2008, 133-142

 

ŽVANUT, Maja: Primož Trubar : 1508-1586. Razstava. Ljubljana (Narodni muzej) 2008

 

 

 

KRATICE

 

ČJKZ =          Časopis za slovenski jezik, književnost in

                        zgodovino (Ljubljana)

ČZN =            Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor)

DZS =            Državna založba Slovenije

EC =               Evangeličanska cerkev

ECO =            Evangeličanska cerkvena občina

ETF =             Evanđeoski teološki fakultet, Osijek

FF =               Filozofska fakulteta

JF   =              Južnoslovenski Enolog

JGGPÖ =       Jahrbuch der Geselschaft für die Geschichte des

                        Protestantismus in Österreich (Wien

IMDK =          Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (Ljubljana)

MMK =           Mittheilungen des Musealvereins für Krain (Ljubljana)

MHVK =         Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (Ljubljana)

PD PT =         Protestantsko društvo Primož Trubar

TF =                Teološka fakulteta

ZI   =               Znanstveni inštitut

ZRC SAZU = Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

ŽZ =               Župnijski zavod