Bibliografija o prevratni dobi v Prekmurju

 

Bibliografija o prevratni dobi v Prekmurju

Franc Kuzmič

A. ARHIVI

Arhiv RS Ljubljana

Hadtörténélmi Intézet Levéltár (Arhiv Vojaškega zgodovinskega inštituta), Budimpešta

Párttörténeti Intézet Archivuma (Arhiv Inštituta za zgodovino Komunistične partije Madžarske), Budimpešta

Pokrajinski arhiv Maribor (PAM)

Szombathely Állami Levétár (Državni arhiv v Szombathelyu)

Vas megyei  Levéltár, Szombathely

Zala megyei Levèltár, Zalaegerszeg

B. SAMOSTOJNE PUBLIKACIJE

Hrvati u borbama za oslobodjenje sjevernih krajeva Jugoslavije : Medjumurja, Prekomurja, Koruške i Štajerske. Zagreb 1940. ( Zbornik).

Kokolj Miroslav: Prekmurski Slovenci 1919-1941. Murska Sobota (PZ) 1984

Kokolj Miroslav in Bela Horvat : Prekmursko šolstvo. Murska Sobota (PZ) 1977.

Kövágó László: A magyarországi Dèlszlávok 1918-1919-ben. Budapest (AK) 1964

Krizman Bogdan: Pitanje granica Kraljestva SHS posle prvog svetskog rata. Beograd 1974

Krizman Bogdan in Bogumil: Zapisnici sa sednica delegacije Kraljevine SHS na Mirovnoj konferenciji u Parizu. Beograd 1960

Mitrović Andrej: Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Romunijom 1919-1920. Novi Sad 1975

Revolucionarno vrenje v Pomurju v letih 1918-1920. Zbornik razprav s simpozija v Radencih od 27. do 29. maja 1979. Murska Sobota ( PZ) 1981. Vsebuje:

Rudi Čačinovič : Značilnosti in problemi Madžarske republike svetov, str. 11-35.

Zvonimir Bartolić: Ustanak u Medjimurju 1918, str. 37-52.

Miroslav Kokolj: Prekmurje v prevratnih letih 1918-1919, str. 53-205.

Emil Simonffy: Agrarna politika Madžarske sovjetske republike v južnozahodnem Prekdonavju, str. 206-226.

Márija Kiss: Zdravstveni in socialni ukrepi Madžarske sovjetske republike v Železni županiji, str. 227-235.

Rudy Kyovsky: Trianonska pogodba in slovensko-ogrska meja, str. 236-294.

Janko Liška: Porajanje in rast narodne zavesti prekmurskih Slovencev, str. 260-300

Franc Zadravec: Prekmurska revolucija in Kranjčeva proza, str. 301-317.

Franc Šebjanič: Politična in vojaška dogajanja v Prekmurju po zlomu Avstro- Ogrske v luči madžarskega tiska, str. 318-323.

Ivan Očak: Jugoslavenska historiografija o Madjarskoj Sovjetskoj Republici, str. 324-334.

Dušan Nećak : Vojaški upor v Radgoni 23. in 24. maja 1918, str. 335-346.

Božidar Borko: Zapis o Murski straži, str. 347-349.

Tone Zorn: Vprašanje Radgone in njene okolice v letih 1918 do 1920, str. 350-372.

Slavič Matija: Prekmurje. Ljubljana 1921

Slovenci v desetletju 1918-28. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine. Ljubljana ( LD) 1928.

Spominski zbornik Slovenije. (Ob dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije). Ljubljana 1939.

Šišić Ferdo: Dokumenti o postanku kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Zagreb 1920.

Titl Julij: Murska republika 1919. Murska Sobota ( PZ) 1970.

Vinaver Vuk: Jugoslavija i Madjarska. 1918-1933. Beograd 1971.

C. RAZPRAVE IN ČLANKI

Fujs Metka: Kako so Prekmurci v desetih mesecih preživeli devet zamenjav oblasti, pa vendar zaupali politiki. Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave. Murska Sobota, 1997, str. 231-238

Fujs Metka: Prekmurci v dvajsetem stoletju. Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2000, str. 67-68

Golia Vladimir: Slovensko pravosodje ob 20-letnici Jugoslavije. Spominski zbornik Slovenije. Ljubljana 1939, str. 138-151.

Göncz László: Az elsö világháboru végétöl a Trianoni Békeszerzödés megkötéséig. Göncz László: A Muravidéki magyarság 1918-1941. Lendva 2001, str. 25-102

Klekl Jožef: »Novine« i »Marijin list« pod boljševiki. Kalendar najsvetejšega srca Jezušovoga 1921, str. 14-18.

Klemenčič Matjaž: Vloga Mihajla Idvorskega Pupina v političnem življenju srbskih in ostalih jugoslovanskih izseljencev v ZDA pred in med prvo svetovno vojno ter njegova prizadevanja za jugoslovanske meje po prvi svetovni vojni. Mihajlo Pupin. Ljubljana 1980, str. 41-56.

Klopčič France: Diskusija k referatu Kyovskega. Prekmurski Slovenci v zgodovini. Murska Sobota (PZ) 1961, str. 115-116.

Kokolj Miroslav: Prekmurje v prevratni dobi 1918-19. Svet ob Muri (Murska Sobota) 2 (1957), str. 177-211 in 241-280.

Kovačič Franc: Prekmursko vprašanje. Slovenec (Ljubljana), 26.8. 1919, 195/1.

Kranjec Miško: Nekaj pripomb k » Prekmurski revoluciji«. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 9 (1957), št. 46, str. 5.

Kranjec Miško: Pregled dogodkov leta 1918 in 1919 v Prekmurju. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja. Ljubljana 1967, str. 135-140.

Kyovský Rudi: Boljševiški režim v Prekmurju leta 1919. Obmurski tednik (Murska Sobota) 6 ( 1954), št. 39, str. 14-15.

Kyovský Rudi: Novi dokumenti o boljševiškem režimu v Prekmurju leta 1919. Naši razgledi (Ljubljana)  5 (1956), št. 8, str. 185-186.

Kyovský Rudi: Revolucionarno obdobje v slovenski krajini (Prekmurju) po prvi svetovni vojni. Prekmurski Slovenci v zgodovini. Murska Sobota (PZ) 1961, str. 103-108.

Kyovský Rudi: Slovenska krajina (Prekmurje) 1918-1919. Delo (Ljubljana) 21 (1952), št. 5-6, str. 51-90.

Nemec Janez: Pravo v Prekmurju po 12. avgustu 1919. ČZN (Maribor) 1989. zv. 1. str. 54-64.

(Novak Vilko?) M. S.: Borba za našo osvoboditev 1919. Stopinje 1989, str. 39-45.

Orešnik Ivo: Pred sedemdesetimi leti je nastala Jugoslavija. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1986), št. 18-23. ( Izhajalo v 6 nadaljevanjih).

Pivka A. Franjo: Mariborska letalska stotnija. Kronika slovenskih mest 2 ( 1935), str. 304-312.

Slavič Matija: Državni prevrat v Mariborski oblasti. Slovenci v desetletju 1918-1928. Ljubljana 1928, str. 215-269.

Slavič  Matija: Narodnost in osvoboditev Prekmurcev. Slovenska krajina. Zbornik. Beltinci 1935, str. 46-82.

Slavič Matija: Prekmurske meje v diplomaciji. Slovenska krajina. Zbornik. Beltinci 1935, str. 83-107.

Slavič Matija: Prekmurski letaki leta 1919. Kronika slovenskih mest 4 (1937), št. 1, str. 10-11, pos. pril. št. 1).

Stiplovšek Miroslav: Programska in organizacijska prizadevanja slovenskih političnih strank za pridobitev kmečkih množic 1918-1919. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja (Ljubljana), 1974, str. 60-84.

Šiftar Vanek: Prekmurje 1918-1920 (okupacija). ČZN (Maribor) 1989, zv. 1, str. 33-53.

Škerlj M.: Pravosodje v Sloveniji v prvih desetih letih po zedinjenju. Slovenci v desetletju 1918-1928. Ljubljana 1928, str. 388-423.

Trstenjak D.: Uprava v Sloveniji. Spominski zbornik Slovenije. Ljubljana 1930, str. 109-129.

Ude Lojze: Boj za severno slovensko mejo leta 1918-1919 v Prekmurju. Lojze Ude: Boj za severno slovensko mejo: 1918-1919. Maribor (O) 1977, str. 239-286.

Ude Lojze: Boj za severno slovensko mejo 1918/19 v Prekmurju. Kronika (Ljubljana) 24 (1976), str. 84-89.

Zorn Tone: Iz šolske problematike v Prekmurju po priključitvi k Jugoslaviji v letih 1919-1922. ČZN (Maribor) 1984, zv. 1, str. 50-56.

Zorn Tone: Nekatera vprašanja vključevanja Prekmurja v Kraljevino SHS v luči dokumentov deželne vlade Slovenije. ČZN (Maribor) 1973, zv. 2, str. 306-318.

Zwitter Fran: K vprašanju razvoja Slovencev v Prekmurju med 1860 in 1918. Prekmurski Slovenci v zgodovini. Murska Sobota (PZ) 1961, str. 109-113.

D. SPOMINI

Godina Jožef: Prekmurski legionarji. Slovenec (Ljubljana), 19. maja 1929, št. 113, str. 3.

Jerič Mihael: Ob zlati maši Ivana Jeriča. Stopinje 1975, str. 132-140.

Klekl Jožef: Slovenska krajina pod boljševikov oblastjov III. Kalendar srca Jezušovoga 1937, str. 19-25.

Klekl Jožef: Važnejši dogodki slovenske pokrajine v Železni in Zala županiji v času od 20. 8. 1914 do 25. 8. 1941. (Tipkopis prevoda iz madžarščine - PŠK, M. Sobota, fasc. 85 a).

Szpominszka ouszvetnoszt szobocske bojne. Muraszombat ès Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942), št. 4, str. 5.

Škafar Jožef: Kako smo pripravili osvoboditev Prekmurja. Slovenec (Ljubljana), 5. 8. 1939. št. 177, str. 5.

E. PERIODIKA

Alsólendvai Hiradó.

Grazer Zeitung.

Jugoslavija.

Muraszombat és Vidéke.

Murska straža.

Novine.

Rábavidék.

Rdeče novine.

Slovenec.

Slovenski gospodar.

Slovenski narod.

Szombathelyi Ujság.

Tagespost.

Testvériség.

Vas megye.

Vasi Vörös Hirlap.

Vasmegyei Hirlap.

Vasmegyei Napló.

Vasvármegye.

Vasvármegye Hirlap.

Vasmegyei Vörös Ujság.

Večerni list.

Zala.

Zala-Népakarat.

KRATICE

AK - Akadémiai Kiadó
ČZN - Časopis za zgodovino in narodopisje
LD - Leonova družba
O - Obzorja
PŠK - Pokrajinska in študijska knjižnica
PZ - Pomurska založba