Bibliografija Ivana Zelka

 

Bibliografija Ivana Zelka

Franc Kuzmič

Ivan Zelko (14. 5. 1912 Črensovci - 13. 8. 1986 Špitalič pri Slov. Konjicah) je po gimnaziji študiral bogoslovje v Mariboru. Po končanem študiju (1935) je služboval v več krajih. Že kot bogoslovec je zbiral vire za zgodovino Prekmurja. Svoje raziskave je objavljal v raznih strokovnih publikacijah. Iz zgodovine je doktoriral leta 1974 na teološki fakulteti v Ljubljani s tezo Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po 1381. Z obravnavanim gradivom je tudi dopolnjeval in popravljal madžarske in slovaške zgodovinarje.

1933

Fare Slovenske Krajine. Črensovci. - Novine (Črensovci) 20 (1993) 22 (28. V.), 3-4

1934

Boža znamenja med nami - 600 let far. - Marijin list (Črensovci) 30 (1934), 175-177

K bibliografiji del Mikloša Küzmiča. - ČZN (Maribor) 29 (1934), 64-68

Törski zaklad. -Novine (Črensovci) 21 (1934) 47 (25. XI.), 3. - Podpis - iz-

1935

Slovenska krajina - Zbornik. - Novine (Črensovci) 22 (1935) 16 (21. IV.), 5

1936

Doneski k prekmurski zgodovini. - ČZN (Maribor) 31 (1936), 68-77

Govor... na širitelskom sestanki. - Novine (Črensovci) 23 (1936) 47 (22. XI.), 1

Vilko Novak, Izbor prekmurske književnosti (V. Novak, Izbor prekmurske književnosti. Celje 1936). - ČZN 31 (1936), 92-94

Vilko Novak, Izbor prekmurske književnosti. - Novine (Črensovci) 23 (1936) 19 (10. V.), 3

Kda je bio rojeni Küzmič Mikloš? - Novine (Črensovci) 23 (1936) 30 (26. VII.), 2

Kaj pišejo o nas. - Novine (Črensovci) 23 (1936) 37 (13. IX.), 2-3

1937

K zgodovini reformacije v Prekmurju. - ČZN (Maribor) 32 (1937), 112-122

Koncert v Črensovcih. - Novine (Črensovci) 24 (1937) 3 (17. I.), 4

Küzmič Mikloš - ob 200 letnici rojstva. - KSJ 1937, 25-28

Mikloš Küzmič. V Soboti, 1937. - 28 str. (Prekmurska knjižnica 1)

1939

Glasoviti püščavnik pri Gradi. - Novine (Črensovci) 26 (1939) 27 (2. VII.), 1

Kobilje. - KSJ 1939, 45-53

Mešniško posvečenje pri Gradi. - Novine (Črensovci) 26 (1939) 22 (28. V.), 2

Slovenska Krajina v cerkveni zgodovini. - Trgovski list (Ljubljana) 22 (1939) 68 (16. VI.), 7-8

1940

Iz naše preminočnosti. - KSJ 1940, 63-74

1941

Služba licenciata v luči katoliške akcije. - KSJ 1941, 22-24

1942

Romanje k Mariji na püstini. - KSJ 1942, 33-38

1943

Cerkveno gorno pri Nedeli. - KSJ 1943, 46-50

1957

Kolonizacijsko stanje ob Kučnici v XIII. Stoletju. - Kronika (Ljubljana) 5 (1957) 3, 105-111

1958

Prekmurska vodna imena v knjigi Franceta Bezlaja. - SR (Maribor) 11 (1958), 245-252

Statistika prebivalstva v Prekmurju leta 1698. - Kronika (Ljubljana) 6 (1958), 2, 85-93

1959

Romanska arhitektura in naselitvena zgodovina Prekmurja. - ZUZ (Ljubljana) 5-6 (1959), 235-244

1960

Kartuzija Žiče. -  Kartuzijani na Slovenskem. Ljubljana (ZKD) 1960

1961

Soboški jobagioni. - Kronika (Ljubljana) 9 (1961) 3, 160-164

1962

Murska Sobota. - Kronika (Ljubljana) 10 (1962) 1, 20-30

1963

Dekanija Murska Sobota. (Tipkopis). Špitalič 1963. Dekanijski arhiv M. Sobota.

Ime Tótság in sedež belmurskega arhidiakonata. - Kronika (Ljubljana) 11 (1963) 2, 95-101

Murska Sobota kot sedež arhidiakonata in cerkvenoupravna pripadnost Prekmurja v srednjem veku. - Kronika (Ljubljana) 11 (1963) 1, 38-51

Soboška cerkev - Prizorišče škofijske proslave 1100-letnice prihoda svetih bratov Cirila in Metoda med Slovane. - Družina (Ljubljana) 12 (1963) 12, 93-94

Zemljišče Belmura. - Kronika (Ljubljana) 11 (1963) 3, 167-178

1964

Krog in Buzinci. - Kronika (Ljubljana) 12 (1964) 1, 49-55

Vtisi z Madžarske. - Nova pot (Ljubljana) 16 (1964), 10-12, 633-636

1967

Mlinarstvo pri panonskih Slovencih. - Kronika (Ljubljana) 15 (1967) 3, 129-134

Narodnost prekmurskih duhovnikov in Miško Kranjec. - Nova pot (Ljubljana) 19 (1967), 7-9, 366-374

1969

Romanje slovenskih duhovnikov v Zalavár dne 2. junija 1969. - Nova pot (Ljubljana) 21 (1969), 402-412

Stenski tabernaklji v prekmurskih cerkvah. - ČZN (Maribor) 1969, 188-199

1970

Protestantska cerkvena uprava v Prekmurju do konca XVI. Stoletja do leta 1781. - Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 30 (1970), 221-231

Sledovi srednjeveškega Špitaliča pri Konjicah. - Kronika (Ljubljana) 18 (1970), 71-75

1972

De Deiparae cultu apud Slovenos in Panonia. - De cultu Mariano saeculis VI-XI. Romae, PAMI, 1972, 333-339

Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381. Ljubljana (SAZU) 1972. - Str. 377-475. (Razprave VII/5)

Marijino čaščenje pri panonskih Slovencih. - S 1972, 97-98

Zgodovina Bistric v Prekmurju. -  Sad ljubezni do Boga in domovine. Murska Sobota (1972), 5-38

1973

Gradivo za zgodovino reformacije v Prekmurju. - ČZN (Maribor) 1973, 100-126

1974

Domanjševci. Murska Sobota (PZ) 1974, 6-28. - (Soavtor M. Zadnikar)

1975

Cerkveno zgodovinska vprašanja ob novih dognanjih o družbeni in kolonizacijski zgodovini turniške pražupnije. - Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 35 (1975) 4, 453-480

1976

Zgodovina tišinske župnije. (Skupaj z J. Gregorjem). - S 1976, 24-39

1977

Borovnjakova pridiga v Skakovcih. - S 1977, 104-106

Redovniki v Selu in Murski Soboti. - S 1977, 61-68

1978

Starost naših cerkva in župnijskih šol. - S 1978, 68-83

Špitalič. Zgodovina župnije Špitalič pri Konjicah. Špitalič (ŽU) 1978. - 51 str.

Zgodovinski pregled cerkvene uprave v Prekmurju. - Zbornik ob 750-letnici Mariborske škofije. Maribor (ŠO) 1978, 103-119

1979

Protestantsko gibanje panonskih Slovencev (F. Šebjanič, Protestantsko gibanje panonskih Slovencev. Murska Sobota 1977). - ČZN (Maribor) 1979, št. 1-2, 581-585

Turniška pražupnija. - S 1979, 45-59

1980

Zemljiški spor v Borejcih leta 1581. - S 1980, 75-78

1981

Starejša zgodovina markovske župnije. - S 1981, 89-96

Šolstvo v lendavski občini. - Kronika (Ljubljana) 29 (1981) 3, 258-262

Zgodovina. Lendava z okolico. Obdobje od 8. do 20. stoletja. - Zbornik v občine Lendava. Lendava 1981, 16-24, 27-35

Zgodovina. Lendava z okolico. Obdobje od 8. do 20. stoletja. (Dvojezični zbornik - slovensko-madžarski). - Zbornik v občine Lendava = Lendva község közleménye. Lendava = Lendva 1981, 25-41, 46-60

1982

Dopolnilo k zgodovini lendavske župnije. - S 1982, 42-55

Prekmurje do leta 1500. Historična topografija Slovenije. Ljubljana (SAZU), Murska Sobota (PZ) 1982. - XX+112+(II) str. (4) zvd.

Župnija Sv. Trojice v Gornjih Petrovcih. (Skupaj z I. Camplinom). - S 1982, 31-41

1983

Frančiškani v Murski Soboti. - AES (Ljubljana) 5 (1983), 321-328

Gradivo za prekmursko zgodovino. - AES (Ljubljana) 5 (1983), 227-320

Turška oblast v Prekmurju. - S 1983, 132-137

Župnija Dobrovnik. - S 1983, 122-131

1984

Frančiškani v Murski Soboti. - S 1984, 84-87

Ivanocyjev pomen za slovensko narodno zavest. - Ivanocyjev simpozij v Rimu 1984. Rim (SBA) 1985, 67-75

Stoletne razprtije zaradi reke Mure med Avstrijo in Madžarsko. - Kronika (Ljubljana) 32 (1984) 1, 24-27

Zgodovina župnije Dolenci. - S 1984, 75-84

Žička kartuzija. Ljubljana (samozaložba) 1984. - 131 str.

Žička kartuzija. -  Redovništvo na Slovenskem. Ljubljana (TF, IZC) 1984, 125-147

1985

Cerkvena pripadnost Prekmurja v zgodovini. - Ivanocyjev simpozij v Rimu. Rim (SBA) 1985, 25-30

Cerkvena pripadnost Prekmurja v zgodovini. - S 1985, 57-58

Ivanocyjev pomen za slovensko narodno zavest. - S 1985, 55-57

Madžarska in turška oblast v Prekmurju. - S 1985, 179-182

Prekmurska ledinska imena - in primerjava s panonsko slovenskimi imeni. - SR (Maribor) 33 (1985) 4, 459-465

1986

Turški napadi in ropanja v gornjem Prekmurju. - S 1986, 76-79

Zgodovina župnije Pečarovci. - S 1986, 68-76

1994

Cerkvenoupravni položaj Slovenske krajine od 798 do 1958. - Zbornik soboškega muzeja 3. Murska Sobota (PM) 1994, 39-48

1996

Zgodovina Prekmurja : izbrane razprave in članki. Izbral, uredil in spremno besedo napisal Vilko Novak. Murska Sobota (PZ) 1996. 333 str. Por.: F. Kuzmič, Zbornik soboškega muzeja 5, 197-198

Zgodovina Prekmurja : izbrane razprave in članki. Izbral, uredil in spremno besedo napisal Vilko Novak. Murska Sobota (PZ) 1996. 333 str. (Ponatis 1996)

1998

Iz zgodovine soboške dekanije. - Zbornik soboškega muzeja 5. Murska Sobota (PM) 1998, 81-124

NEKAJ LITERATURE O IVANU ZELKU

Granda, Stane, Delo 1986, št. 195 (s sliko)

Granda, Stane: Ivan Zelko (1912-1986). - Kronika (Ljubljana) 34 (1986) 3, 208 (s sliko)

Kuzmič, Franc: Dr. Ivan Zelko emlékére. - Naptár 1987, 94-101

Novak, Vilko: Bogato delo zgodovinarja Ivana Zelka. - Stopinje 1987, 32-34

Novak, Vilko: Bibliografija Ivana Zelka. - Zgodovinski časopis (Ljubljana) 1986, 491-492

Novak, Vilko: Ob smrti Ivana Zelka. - Zgodovinski časopis (Ljubljana) 1986, 490-491

Novak, Vilko: Spomini na dva prijatelja. - Stopinje 1987, 141-143

Novak, Vilko: Zelko Ivan. - Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1991, 15. zv., 791-792

Smej, Jože: Poslovil se je dr. Ivan Zelko. V spomin uglednemu raziskovalcu preteklosti. - Družina (Ljubljana) 35 (1986) 36 (21. IX.), 4 ( s sliko)

Tement, Franc: V enem letu so umrli trije črenšovski duhovniki. - Stopinje 1987, 158-159 (s sliko)

KRATICE

AES = Acta ecclesiastica Sloveniae. Ljubljana
ČZN = Časopis za zgodovino in narodopisje. Maribor
KSJ = Kalendar Srca Jezušovoga. Črensovci
PAMI = Pontificia Academia Mariana Internationalis. Rim
PM = Pokrajinski muzej. Murska Sobota
PZ = Pomurska založba. Murska Sobota
S = Stopinje. Murska Sobota
SAZU = Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana
SBA = Slovenska bogoslovna akademija. Rim
SR = Slavistična revija. Maribor
ŠO = Škofijski ordinariat. Maribor
TF, IZC = Teološka fakulteta, Inštitut za zgod. Cerkve. Ljubljana
ZUZ = Zbornik za umetnostno zgodovino. Ljubljana
ŽU = Župnijski urad.
ZKD = Zadruga katoliških duhovnikov. Ljubljana