Bibliografija Jožefa Sakoviča - biografska skica

 

Bibliografija Jožefa Sakoviča - biografska skica

Franc Kuzmič

Jože Sakovič je bil rojen 2. februarja 1874 v Vadarcih v Prekmurju. Osnovno šolo je končal v Bodoncih, gimnazija in bogoslovje v Sombotelu in tam je posvečen v duhovnika.

Služboval je: Pápóc, Zalaegerszeg, Rohonc, Črenšovci, Tótszentmárton (1899-1902), Tišina (1902-1905), Bándol (1905-1906) župnijski upravitelj, Beltinci (1906-1909), Cankova (1909), Dolnji Senik (1909-1913), Turnišče (1913-1917) župnijski upravitelj; (1917-1928) župnik Dolnji Senik (1928-1930). 22. septembra 1930 umrl na Dolnjem Seniku v Porabju (Madžarska)

Štefan Bakan je v nekrologu zapisal: »Tü je postao Sakovič pisateo »Molitvene knjige«, jedrnatih člankov sledkar za Novine, Marijin list, Kalendar i za ništene Peštanske novine, naj tüdi svet zvedi za potrebe našega lüstva i za krivice, ki se njemi godijo. I od toga časa je tüdi svoje pero težo i včasi pošteno namočo i ešče bole ga je pritežo. Znano je reklo: »Če Sakovič namoči svoje pero, te ga tüdi priteži.« Ki so šteli njegove »celibatštürmare«, »rovaše«, »Ezopove fabule«, »Mosok Jafeta« i drügo, že to dobro znajo i pomnijo.« (KSJ 1933, str. 43-44).

Pisec nekrologa v Novinah je zapisal: »Pa celo slovenski narod se ga bo tak dugo spominao v svojih molitvaj, kak dugo de molo iz njegove »Stare molitvene knige«, štero je v več jezerih izvodaj razširo. I ne bo te narod pozabo njegovih spisov, šterimi je podigavao častenje Srca Jezušovoga i Bl. D. Marije pa diko božo po svetih evangeliumaj. Vse to je zapisano v srce vernoga slovenskoga lüdstva z nezbrislivimi literami. Pa što bi mogeo pozabiti njegove jedrnate članke, njegove do živoga rezajoče »rovaše« v Novinaj? Njegove dopise v M. Listi i kalendari Srca Jezušovoga?« (5. oktobra 1930, str. 4).

Sakovič »je sodeloval z nabožnimi in poučnimi članki v Kalendarju Srca Jezusšovoga, Marijinem listu in Novinah. Po osvoboditvi Prekmurja je v Naših Novinah ostro pisal o posebnem prekmurskem narodu ter objavljal članke v S(lovencu) in peštanskem dnevniku Alkotmány,« je zapisal Vilko Novak (Slovenski biografski leksikon III., str. 187).

 Seveda pa nastane vprašanje, kateri so njegovi prispevki. Veliko prispevkov je podpisanih zgolj s kraticami, kot szj., Jožef, S. J., S., -cs, Sz - cs. Seveda je lahko Jožef kateri od Kleklov. Pod kratice se lahko umesti tudi Janos Szlepec, soboški duhovnik, ki je prav tako veliko pisal in se različno podpisoval. Po izjavi Ivana Jeriča dr. Smeju je bil njegov psevdonim tudi Vindex (Maščevalec).

Kjer ni moglo biti povsem jasno izpričano avtorstvo, tisto v bibliografiji ni vključeno. Tako da ta bibliografija gotovo ne more biti popolna.

V prvem delu, kjer je zajeto Sakovičevo prirediteljsko ali avtorsko delo, je gradivo razvrščeno kronološko, medtem ko v drugem delu, ki govori o Sakoviču, pa po abecednem zaporedju avtorjev.

SAKOVIČEVA DELA (prireditelj ali avtor)

Molitvena kniga. Popravlena sztara szlovenszka »Kniga molitvena«. Na szvetlo dana i najde sze: V Radgonji pri Semlitsch Ferenci. Leta 1904. 368 str.

19. predelani natis Mikloša Küzmiča Knige molitvene iz 1783. Priredil.

 Szvéti evangeliomi za nedele i szvétke celoga leta. Z nisternimi molitvami. Izdao Semlics Ferenc v-Radgoni 1906. 161 str.

Privezana je Krátka summa velikoga katekizmusa, ki jo je isto leto izdal v Radgoni isti založnik.

To je 12. natis evangelijev v prevodu Mikloša Küzmiča.

Katolicsanszki katekizmus z glávnimi zgodbami biblije za soláre. I.-II. razreda. Budapest. Od Drüžbe szvétoga Stevana. (Szlovén). I. kiadás. 1907. 50 str.Priredil.

Molitvena kniga. Popravlena sztara szlovenszka »Kniga molitvena«. Drügi natisz. Na szvetlo dana i najde sze: V Radgonji pri Semlitsch Ferenci. Leta 1907. 368 str.

20. natis knjige Mikloša Küzmiča Knige molitvene iz 1783. Priredil.

Kaj je szociáldemokrácia? Marijin list 3 (1907) 2, 39-41; 4, 100-101; 5, 133-135; 6, 166-169; 7, 204-208; 8, 236-240; 9, 275-278; 10, 303-305; 11, 344-347; 12, 373-377. (Podpis Sz - cs).

Najvéksi potresz. Marijin list 5 (1909) 1, 21-25. (Podpis Sz- cs).

Od vszagdanésnjega szv. precsiscsávanja. Marijin list 5 (1909) 3, 83-88. (Podpis Sz - cs).

Katolicsanszki katekizmus z glávnimi zgodbami biblije za soláre. I.-II. razreda. Budapest. Od Drüžbe szvétoga Stevana. (szlovén). II. kiadás. 1909. 50 str. Priredil.

Kniga molitvena bogábojécsim düsam dána. Sztáro-szlovenszka. Nájde sze v-Lendavi i v-Szoboti pri Balkányi Ernö knigovezári. 421 str.

21. natis knjige Mikloša Küzmiča iz leta 1783. Izdana okrog leta 1909. Priredil.

Miszijonszka duzsnoszt. Marijin list 8 (1912) 10, 292-299; 11, 324-329; 12, 358-363; 9 (1913) 1, 7-12; 2, 38-43.

Molitvena kniga. Popravlena sztara szlovenszka »Kniga molitvena«. Tretji natisz. Na szvetlo dana i najde se: V Radgonji pri Semlitsch Ferenca vdovi. Leta 1910. 415 str. 22. natis Küzmičeve Knige molitvene. Priredil.

Molitvena kniga. Popravlena sztara szlovenszka »Kniga molitvena«. Četrti natis. Na szvetlo dana i najde sze: V Radgonji pri Semlitsch Ferenca vdovi. Leta 1914. 384 str.

23. natis Küzmičeve Knige molitvene. Priredil.

Molitvena kniga. Popravlena sztara szlovenszka »Kniga molitvena«. Četrti natis. Na szvetlo dana i najde sze: V Radgonji pri Semlitsch Ferenca vdovi. Leta 1914. 384 str.

24. natis Küzmičeve Knige molitvene. Razlike med obema so: okraski na naslovni strani, različne črke, tiskovne napake v tem natisu. Priredil.

Govor Sakovič Jožefa, plebanoša türniškoga, držani decembra 14-ga večer. Marijin list 10 (1914) 12; 11 (1915) 1, 431-436.

+ Dr. Ivanócy Ferenc. Kalendar Srca Jezušovoga 1914, 93-96. Podpis Vindex.

 Novomešna predga Sakovič Jožefa, türjanskoga plivanoša v Türnišči pri novoj meši franciškana, Györkös Gilberta, držana julija 18-ga. Marijin list 11 (1915) 8, 225-233.

Govor Sakovič Jožefa, türniškoga plebanoša ob priliki blagoslávlanja nove farne cerkve. Marijin list 12 (1916) 1, 3-8.

Sveti evangeliomi za nedele i svetke celoga leta z navadnimi molitvami pri božjo slüžbi, pred i po poldnevi. - Pridavek glavnih istin kerščanskega navuka. Z dovoljenjom cirkvenoga poglavarstva. Najde se v-Lendavi pri Balkányi Ernest knigovezari. 120 str. 

Knjiga je po tiskarjevi izjavi izšla po letu 1920.

Cerkvena pripadnost Prekmurja. Novine 9 (1922) 8, 1. - Avtorstvo izpričano v Smej, Pastoralna..., str. 135.

Masok Jofetov. Novine 13 (1926) 30 (25. VII.), 1. - Avtorstvo izpričano v KSJ 1933, str. 44.

Molite, bratje! Molitvena kniga povzeta iz spisov sv. Ivana Marije Vianneya arskoga plebanoša. Odobrena od cerkvene oblasti. 1930. Založo Ivan Zver, knigovezec v Murskoj Soboti. 269+(II) str.

Prvi natis je izšel leta 1929, pripravil ga je Jožef Radoha, pri drugem pa je Sakovič nadomestil Radohove slovenske knjižne izraze s prekmurskimi.

Pismo g. Sakovič Jožefa. Novine (Črensovci) 17 (1930) 32 (10. VIII.), 2

Zahvala gospoda Sakoviča. Novine (Črensovci) 17 (1930) 17 (27. IV.), 2-3

Molitvena kniga. Obprvim 1783. leta vödana na zapoved i sztroske Szily Janosa, prvoga szombathelyskoga püspeka. Po novih potrebaj predelana od tisinskoga kaplana, Szakovics Jozsefa leta 1904. i stirikrat vödána od stamparije Semlitsch Jozsefa, bivsega törniskoga plebanosa. Zalozso Zver Ivan, knigovez v Murskoj Soboti. Odobrena od cerkvene oblaszti. Stamp Steinbrener J. Winterberg. 1931. 512 str.

Bog nam odpüsti grehe. Marijin list 28 (1932) 2, 2-6

Jezuš je dober paster. Marijin list 28 (1932) 4, 10-13

Od hišnoga zakona. Novine (Črensovci) 19 (1932) 3 (17. I.), 4-5; 4 (24. I.), 5

Predga + Sakovič Jožefa, plebanoša v Turnišči. Na novo leto. Novine 19 (1932) 1 (3. I.), 4-5

Predga + Sakovič Jožefa, plebanoša v Turnišči. Po treh kralaj prvo nedelo. Novine 19 (1932) 2 (10. I.), 4-5

Sv. Jožef. Marijin list 28 (1932) 3, 4-6

»I ovo, jaz sam z vami do konca sveta.« Mat XXVII.20. Marijin list 29 (1933) 8, 120-123

Velka meša. Marijin list 29 (1933) 8, 116-119

Molite, bratje! Molitvena kniga povzeta iz spisov sv. Ivana Vianneya arskoga plebanoša. V Prekmurščino prepisau Sakovič Jožef plebanuš. Tretja izdaja. 1936. Založo Ivan Zver knigovezec v Murskoj Soboti. 396 str.

Molitvena kniga, popravlena sztára szlovenszka »Molitvena kniga«. Z dovoljenjom Cerkvene oblaszti vödána 1941 leta. Pri Zvér János knigari v Muraszombati. Tiskala Stephaneum nyomda Budapest. 360 str.

Molitvena kniga. Obprvim 1783. leta vödána na zapoved i sztroske Szily Janosa, prvoga szombathelyszkoga püspeka. Po novih potrebaj predelana od tisinskoga kaplana Szakovicsa Jozsefa leta 1904 i stirikrat vödána od stamparije Semlitcsh Ferenca v Radgoni. Leta 1929 na novo predelana od Szakovics Jozsefa, bivsega törniskoga plebanosa. Zalozso Zver Janos knigar v Muraszombati. Tretja izdaja. Odobrena od cerkvene oblaszti. 1942. Stephaneum ny. Budapest. 380 str. ; 12 cm.

Sakovičeva nastopna pridiga na Dolnjem Seniku 27. maja 1928. Stopinje 2004, str. 123-124

Govor Jožefa Sakoviča, turniškega župnika ob blagoslovitvi nove župnijske cerkve v Turnišču. Števanovo, 26. 12.1915. Dika boža (Turnišče) št. 9 (24. decembra 2005), str. /2-3/.

Pridiga turniškega župnika Jožefa Sakoviča : (1874 - 1930) ob blagoslovitvi temeljnega kamna nove cerkve v Turnišču, 26. aprila 1914. Stopinje 2006, str. 187-189.

ZAPISANO O SAKOVIČU

G. Sakovič - mrtev. Novine (Črensovci) 17 (1930) 39 (28. IX.), 1

+ Sakovič Jožef. Marijin list 26 (1930) 10, 6-7 (s sliko).

Zlata vredno. Marijin list 26 (1930) 5, 6-7 (o Sakovičevi bolezni, glej tudi pismo Bare Koren iz Renkovec).

Sakovič Jožef. Kalendar Srca Jezušovoga 1933, str. 68.

Sakovič Jožef. Novine  (1930) 40 (5. X.), 4-5.

/Štefan Bakan/: Sakovič Jožef (pokojni törjanski plebanoš. 1874-1930). Kalendar Srca Jezušovoga 1933, 40-55 (s sliko). - (Avorstvo prim. zbornik Slovenska krajina. Beltinci  1935, 124).

Barbér, Irén: Szakovics-napok Alsószölnökön és Turniscséban. Lélek-harang : Felsőszölnöki Plébánia lapja (Felsőszölnök) 1 (2005) 2, 3.

Bence, Gorazd: Po Kovaču Sakovič. Dika Boža : list mežnarskega ceja. Turnišče, št. 6 (29. junij) 2005, str /4/.

Dnevi... (Sakovičevi dnevi). Dika Boža : list mežnarskega ceja. Turnišče, št. 8 (9. oktobra) 2005, str. 2.

Kozar-Mukič, Marija: Dr. Franc Ivanocy in Porabje. Stopinje 2004, str. 116-120

Kozar-Mukič, Marija: Jožef Sakovič. Stopinje 2004, str. 125-126

Kranjec, Donat: Slavje na Dolnjem Seniku. Stopinje 2004, str. 122-124

Kuzmič, Franc: Jožef Sakovič - mož pokončne drže. Dika Boža : list mežnarskega ceja. Turnišče, št. 6 (29. junij) 2005, str. /3/.

Kuzmič, Franc: Jožef Sakovič : (1874-1930) -  graditelj in buditelj. Turnišče : Župnijski urad /2005/. Zloženka /2-4/ str.

Kuzmič, Franc: Kulturno, duhovno in narodnostno poslanstvo  Jožefa Sakoviča. Slovenski koledar 2006 (Monošter) 2005, str. 68-70.

Kuzmič, Franc: Pomembno kulturno, duhovno in narodnostno poslanstvo Jožefa Sakoviča. Panonski ljetopis=Pannonisches Jahrbuch=Pannon Évkönyv=Panonski letopis 2006. Pinkovac-Güttenbach, 2006.

Novak, Vilko: Sakovič (Szakovics) Jožef. Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana 1960/71, 186-187.

Smej, Jožef: Pastoralna dejavnost Ivanocyjevega kroga. Maribor : Škofijski ordinariat 1975.

Škafar, Vinko: Sakovičeva pastoralna dejavnost v Turnišču. V: Jožef Sakovič : (1874-1930) - graditelj in buditelj. Turnišče : Župnijski urad /2005/. Zloženka /4-6/ str.

Zadravec, Bojan: Spominjajo se velikega duhovnika. Vestnik (Murska Sobota) 57 (2005) 42 (20. X.), 9

Sakovičevi dnevi. Turnišče od 13. do 16. oktobra. Program prireditev ob 90-letnici nove cerkve v Turnišču. Turnišče : Župnija Turnišče 2005. zloženka /6/ str.

BIBLIOGRAFIJA

Kuzmič, Franc: Bibliografija prekmurskih tiskov 1920 - 1998. Ljubljana: ZRC 1999.

Škafar, Ivan: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1978.