Bibliografija Adama Lutharja

 

Bibliografija Adama Lutharja

Franc Kuzmič

Rojen je bil 2. 1. 1887 v Sebeborcih. Osnovno šolo je obiskoval v Puconcih in na Hodošu, gimnazijo v Šopronu na Madžarskem,nato študiral na evangeličanski Visoki bogoslovni šoli v Šopronu in univerzi v Leipzigu (Nemčija), kjer je tudi poslušal Wundtova in Immersonova predavanja. Ordiniran je bil 27. 8. 1911 v Šopronu. Kaplan je bil v Murski Soboti, Puconcih, Križevcih in tudi na Madžarskem. Leta 1913 je prišel v Puconce kot kaplan in potem bil kot duhovnik vse do leta 1971, ko se je upokojil. Pokoj je preživljal pri hčerki v Sombotelu. Umrl je 31. 8. 1972 in je pokopan v Puconcih.

Poleg gradbenih del v župniji je ustanovil žensko in mladinsko društvo in bil v letih 1946-1948 tudi senior, od leta 1961 pa častni senior.

Tudi Luthar je deloval na publicističnem področju. Izdajal je Düševni list (odg. urednik 1922-1926) in Evangeličanski kalendari (glavni urednik 1923-1939). Največ je objavil ravno v teh dveh publikacijah. Gre za sestavke nabožne, administrativne, informativne in polemične vsebine. Nekaj od teh navajamo.

A muraszombati polgári iskola második éve.

MéV 11. 7. 1915, št. 28, str. 1 -2

MéV 25. 7. 1915, št. 30, str. 1 - 2

 

Dühovni Aldov ali molitvene knige. Murska Sobota 1922. 304 str. Pripravil ponatis »povéksano trétje vödánye«.

Pozdráv cstitelom! DL 1 (1922) 1, 2-4

Pri zacsétki II. lejtnika. DL 1 (1923) 1, 11-12

In necessariis unitas. DL 4 (1926) 9, 103-105

Prêkmurja znameniti evang. mo'zje. Murska Sobota 1926. 75 str. Skupaj z Janošem Flisarjem.

Krsztsanszke Mrtvecsne peszmi. Murska Sobota 1929. Preuredil in dopolnil

Mrtvecsne peszmene knige. DL 7 (1929) 8-9, 93-94

Agostonszko verevadlüvanye. DL 9 (1930) 1, 9-10

Dobrai János. DL 9 (1931) 8-9, 90-91

Poszvetsenye cérkvi v Radkersburgi. DL 9 (1931) 11, 123-125

Űllen Mária i Düsevni Liszt. DL 9 (1931) 7, 78-79

Desét lēt. DL 10 (1932) 12, 133-135

Naša prišestnost. DL 11 (1932) 1, 8-9

I. glávno správišče Gustáv Adolfa glávnoga drüštva v Jugoslaviji. DL 11 (1933) 10-11, 107-109

Martin Luther: Král prihája. DL 13 (1934) 1, 1. – Prevedel

III. glávno správišče Gustáv Adolfa glávnoga drüštva vu Jugoslaviji. DL 13 (1935) 12, 151-152

V. glávno správišče Gustáv Adolfa glávnoga drüštva v Jugoslaviji. DL 15 (1937) 12, 137-139

Cerkevne pesmi za evangeličanske izseljence. Vküppostavo Luthar Adam. Murska Sobota /1938/, 12 str.

Doli dénem peró. DL 16 (1938) 12, 142-143

Ka je istina. DL 16 (1938) 12, 139-140

Obisk pri našem zemláki. DL 16 (1938) 8, 95

Odprto pismo vesčičkim risálcom. DL 16 (1938) 3, 30-33

Svétek radoszti v Moravci. DL 16 (1938) 11, 131

Kristušovi dijácke. DL 17 (1939) 10, 114-115

Ousvetnost i správišče Gustáv Adolfa drüštva. DL 17 (1939) 10, 111-112

Správišče Gustav Adolfa drüštva i čas dühovnoga oborožüvanja. DL 17 (1939) 12, 141-142

Stōp edne düše ma stezo resnice. DL 17 (1939) 4, 42

+ Bojalo Marija, roj. Kühar. DL 18 (1940) 12, 142

Jugoslovansko Gustáv Adolfa glávno drüštvo. DL 18 (1940) 12, 137

Kaj pravite? DL 18 (1940) 12, 139

Mešani zákoni (hižtva). DL 18 (1940) 9, 105

Moléči rusi. DL 18 (1940) 3, 35

Ousvetnost i správišče Gustáv Adolfa drüštva. DL 18 (1940) 10, 112-113

Pri Kardošovom grobi. DL 18 (1940) 8, 87-88

Szpráviscse Gusztáv Adolf Podpornice. LH-DL 19 (1941) 8, 93

Krsztsanszke czerkevne peszmi. Betlehem /1941/. 256 str. Pripravil.

Evangeličanska cerkvena pesmarica. Lendava 1970. Soprirejevalec

 

Uredil je prav tako več publikacij, ki so izšle kot »priložba Düševnoga lista«.

 

OKRAJŠAVE:

DL -  Düševni list

EK – Evangeličanski kalendari

KSJ – Kalendar Srca Jezušovoga

LH-DL - Lelki harmat=Düševni liszt