Bibliografija Ludvika Olasa

 

Ludvik Olas - bibliografija

Franc Kuzmič

BIBLIOGRAFIJA LUDVIKA OLASA

Ludvik Olas, rojen 1930 v Sebeborcih; po gimnaziji v Murski Soboti je v Ljubljani končal študij geografije (1960), poučeval na več šolah v Prekmurju, bil zaposlen na Zavodu za ekonomiko in urbanizem v Murski Soboti (1962-1966), ravnatelj Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (1974-1975), nato profesor na Pedagoški akademiji v Mariboru (1975-1991). Umrl je v Mariboru 2002.

Ukvarjal se je s socialnogeografskim razvojem Prekmurja in Porabja.

Razvojni problemi sezonskega zaposlovanja prekmurskega prebivalstva. Geografski vestnik (Ljubljana) 27-28 (1955/1956), 176-208.

Trajne migracije iz Sebeborec (Prekmurje). Geografski vestnik (Ljubljana) 32 (1960), 175-182.

Migracije Prekmurcev v štajerski del Pomurja. Geografski vestnik (Ljubljana) 35 (1963), 15-34.

Viri pitne vode v Novomeški pokrajini. Dolenjska zemlja in ljudje. Novo mesto: Dolenjska založba, 1962, 116-124.

The village of Sebeborci on the Slovenian fringes of the great Pannonian Plain. Geographia Polonica, 1965, št. 5, 215-234. (Soavtor).

Problemi izseljevanja prebivalstva iz Slovenije. Ljubljana: RSS, 1969. 32 str.

Ekonomski učinki in negativne posledice sezonskega zaposlovanja. Zaposlovanje in poklicno usmerjanje. Zbirka člankov in informacij. Ljubljana: Zavodi za zaposlovanje SR Slovenije 1973, 7-13.

Izpričana družbena zrelost Sobočanov. Anketa o krajevnem samoprispevku v Murski Soboti. Delavec (Murska Sobota) 1 (1973) 7 (13. IX.), 7-8.

Slovensko Porabje. Geografski obzornik (Ljubljana) 20 (1973) 3-4, 15-21.

Vpliv migracij na socialni in prostorski razvoj Prekmurja. Geografski simpozij o severovzhodni Sloveniji. Maribor 1972. (Geographica Slovenica 2.). Maribor: Obzorja 1973, 52-62.

Socialna zdiferenciranost sezonskih delavcev iz Prekmurja. Socialnogeografski aspekti socialnega razlikovanja med slovenskimi pokrajinami. Ljubljana: Inštitut za geografijo univerze, 1974, 142-149. (Geographica Slovenica, 3).

Vpliv migracije na socialni in prostorski razvoj Prekmurja. Vestnik (Murska Sobota) 26 (1974) 37 (19. IX.), 8; 38 (26. IX.), 5.

Die Saisonbeschäftigung der Bevölkerung von Prekmurje als Faktor in der Raumverwandlung. /Referat na:/ Symposium der Mitarbeiter des Geographischen Institutes der Universität Ljubljana und des Geographischen Institutes der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Ljubljana & Maribor 1975. 5 str. /tipk./

Nekateri populacijski problemi Prekmurja kot obmejne regije. II. slovensko-slovaški geografski simpozij. Maribor 1975, 9 str. /razmn./.

Prispevki in razprave. Zborovanje slovenskih knjižničarjev. Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Slovenije 1975, 42-44 /razmn./.

Lokacija centrale osnovne šole na območju šolskih okolišev Mačkovci in Puconci. Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 1978. 35 str. ; zvd. (Soavtor).

Problemi lokacije centralne šole na dvojezičnem območju murskosoboške občine ob jugoslovansko madžarski meji. Socialnogeografski aspekti obmejnih območij Slovenije. Ljubljana: Inštitut za geografijo univerze, 1978, 123-134. (Geographica Slovenica, 6).

Nekateri populacijski problemi Prekmurja kot obmejne regije. II. slovensko-slovaški geografski simpozij. Maribor: Pedagoška akademija ; Ljubljana: Inštitut za greografijo, 1978, 163-169. (Geographica Slovenica, 7).

Andrejci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 283.

Berkovci pri Prosenjakovcih. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 284.

Čikečka vas. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 289.

Fokovci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 292-293.

Ivanjševci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 297.

Ivanovci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 297.

Kančevci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 298.

Krnci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 301.

Lončarovci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 304.

Panovci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 311.

Pordašinci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 313.

Prosenjakovci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 314-315.

Ratkovci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 317.

Sebeborci. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 318.

Selo. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 318.

Središče. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 320.

Suhi vrh. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 320-321.

Vučja Gomila. Krajevni leksikon Slovenije. IV. knj. Podravje in Pomurje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, 325-326.

Migracije kmečkega prebivalstva po prvi svetovni vojni v Prekmurju. Kmet in kmetijstvo v panonskem prostoru po prvi svetovni vojni do svetovne gospodarske krize. Maribor: Univerza, 1981, 182-198.

Metodologija in problemi načrtovanja šolske mreže v Prekmurju. 20 let socialne geografije v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, 1982, 133-138. (Geographica Slovenica, 13).

Tipologija ruralne prostorske strukture Prekmurja na primeru naselij Berkovci, Panovci in Nemčavci. 20 let socialne geografije v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, 1982, 95-104. (Soavtor Borut Belec).

Nekateri elementi družbenega razvoja v spodnji ščavniški dolini. Usmerjanje regionalnega razvoja Slovenije. Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, 1983, 147-149.

Geografski oris Prekmurja. Narodnostno mešana območja v SR Sloveniji : Prekmurje, Slovenska Istra. Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, 1985, 15-19, 89-92.

Muravidék nemzetiségilek vegyes területe. Geographica Slovenica, 16 (1985), 89-119. (Soavtor).

Narodnostno mešano območje v Prekmurju. Geographica Slovenica, 16 (1985), 15-43.

Aktivizacija učencev s pomočjo različnih učnih oblik pri pouku geografije v osnovni šoli. Jeruzalem-Kairo : spomni 1942-1945. Ljubljana: Slovenska matica, 1986, 541-543.

Asimilacije se ne da ustaviti, kvečjemu jo upočasniti? : srečanje s prof. Ludvikom Olasom. Vestnik (Murska Sobota) 36 (1986) 42 (23. X.), 6.

Delovni zvezek spoznavanja okolja : za 1. razred osnovnih šol. 9. izd. Budapest: Tankönyvkiadó, 1986. 23 str. (Soavtor Janosne Pirisi).

Delovni zvezek spoznavanja okolja : za 2. razred osnovne šole. 8. pred. izd. Budapest: Tankönyvkiadó, 1986. 59 str. (Soavtor Janosne Pirisi).

Dravinjske gorice s Podpohorskimi goricami in Savinjskim : družbeno-geografska študija. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor), 1986, 2, 351-352. (Soavtor).

Modernizacija pouka geografije. Metodični prispevki za uspešnejše vzgojno-izobraževalno delo. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1986, 301-308.

Socialnogeografska analiza slovenskega Porabja na Madžarskem. Geografski vestnik (Ljubljana), 33 (1986), št. 2-3, 75-85. (Soavtor).

Zemljepis : za 7. razred osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. 143 str. (Soavtor Franc Marič).

Dodatni pouk pri geografiji. Dodatni pouk v osnovni šoli. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1987, 285-298.

Gornji Senik / Felsoszölnök, Dobrovnik / Dobronak. Madžari in Slovenci : sodelovanje in sožitje ob jugoslovansko-madžarski meji. Ljubljana: Komunist, Inštitut za narodnostna vprašanja, 1987, 17-20. (Soavtor Lajos Arday).

Zemljepis : za 7. razred osnovne šole. /2. natis/. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 143 str. : ilustr. (Soavtor Franc Marič).

Črenšovci. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. Zv. 2, 145.

Dobrovnik / Dobronak. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. Zv. 2, 278.

Melioracije in komasacije kot dejavnik socialnogeografske preobrazbe srednje Ščavniške doline : (sonda k. o. Spodnji Ivanjci, Očeslavci, Stavešinci) : IV. faza. Maribor: Pedagoška fakulteta, Raziskovalni inštitut, 1988. 63 f. (Soavtorja B. Kert, B. Belec).

Program raziskovalnega dela za geografe na raziskovalnem taboru Energija, energetska kriza, okolje in šola. Energija, energetska kriza, okolje in šola '87. Maribor: Univerza, Pedagoška fakulteta, 1988, 22-24.

Uvodne misli. Energija, energetska kriza, okolje in šola '87. Maribor: Univerza, Pedagoška fakulteta, 1988, 127-129. (Soavtor B. Kert).

Zemljepis za 7. razred : metodično navodilo za prosojnice. Ljubljana: DZS, 1988. 25 str. (Soavtor Franc Marič).

Zemljepis za 7. razred : metodično navodilo za diapozitive. Ljubljana: DZS, 1988. 52 str. (Soavtor Franc Marič).

Družbena in privatna posest v kmetijski proizvodnji Pomurja. Zbornik Srednje družboslovne in ekonomske šole Murska Sobota. Murska Sobota: SDEŠ, 1989, 53-55.

Gančani. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. Zv. 3, 180.

Goričko. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. Zv. 3, 283.

Gornja Bistrica. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. Zv. 3, 293.

Gornji Petrovci. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. Zv. 3, 297.

Gornji Senik. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. Zv. 3, 297.

Grad. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. Zv. 3, 348

Operativni načrt geografske skupine. Ekologija in učinki človekove dejavnosti v prostoru '88. Ljubljana: ZOTKS, Gibanje znanost mladim, 1989, 8-10.

Socialnogeografski razvoj gospodinjstev na melioriranem območju Ščavniške doline. Zbornik Srednje družboslovne in ekonomske šole Murska Sobota. Murska Sobota: SDEŠ, 1989, 56-60. (Soavtor).

Hodoš. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990. Zv. 4, 37.

Izseljevanje iz Prekmurja. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 44 (1990) 4, 589-594.

Mavricij Zgonik – osemdesetletnik. Delo (Ljubljana) 32 (1990) 63 (16. III.), 2.

Vpliv dislociranih obratov na prostorski razvoj nekaterih delov Slovenskih goric in Prekmurja. Znanstvena revija (Maribor) 2 (1990) 2, 223-241. (Soavtor).

Zemljepis : za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990. 143 str. (Soavtor Franc Marič)

Demografske razmere v Porabju. Geografija v šoli, 1 (1991), 1, 29-31.

Demografske razmere v Porabju. Položaj hrvaške, slovenske in srbske manjšine na Madžarskem. Narodne manjšine 2. Ljubljana: SAZU, 1991, 279-283.

Krajcar Károly. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. Zv. 5, 360.

Zemljepis : za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. 143 str. (Soavtor Franc Marič).

Zemljepis : za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 143 str. (Soavtor Franc Marič).

Vpliv državnih meja na družbeno geografski razvoj Prekmurja. Dela. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1993, 10, str. 135-142. (Soavtor).

Demografske strukture prebivalstva. Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Ljubljana: SAZU, 1994, 73-81. (Soavtor). (Narodne manjšine, 3).

Vpliv nove državne meje na zaposlovanje delavcev in na razvoj Lendave kot gravitacijskega centra. Znanstvena revija, 6 (1994), 1, 13-18.

Zemljepis : za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 143 str. (Soavtor Franc Marič).

Porabski Slovenci. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. Zv. 9, 146-149. (Soavtor).

Zemljepis : za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. 163 str. (Soavtor Franc Marič).

Goričko. Regionalnogeografska monografija Slovenije. 9. del. Severni subpanonski svet. Ljubljana: ZRC SAZU, Geografski inštitut, 1996, 18-31.

Lendavske gorice. Regionalnogeografska monografija Slovenije. 9. del. Severni subpanonski svet. Ljubljana: ZRC SAZU, Geografski inštitut, 1996, 32-38.

Prekmurska ravnina. Regionalnogeografska monografija Slovenije. 9. del. Severni subpanonski svet. Ljubljana: ZRC SAZU, Geografski inštitut, 1996, 39-52.

Zemljepis : za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. 163 str. (Soavtor Franc Marič).

Socialnogeografska analiza slovenskega Porabja na Madžarskem. Razprave in gradiva, 1997, št. 9-10, 137-148. (Soavtor).

Zemljepis : za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 163 str. (Soavtor Franc Marič).

Goričko. Slovenija : pokrajina in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 546-554. (Soavtor).

Lendavske gorice. Slovenija : pokrajina in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 556-562. (Soavtor).

Murska ravan. Slovenija : pokrajina in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 564-576. (Soavtor).

Prof. dr. Božidar Kert – sedemdesetletnik. Geografski vestnik, 70 (1998), 230-232.

Goričko. Slovenija : pokrajina in ljudje. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, 546-554. (Soavtor).

Lendavske gorice. Slovenija : pokrajina in ljudje. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, 556-562. (Soavtor).

Murska ravan. Slovenija : pokrajina in ljudje. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, 564-576. (Soavtor).

Ledava potok ali reka. Vestnik (Pén) (Murska Sobota), 58 (2000),  (27. I.), 7.

Prof. dr. Mavricij Zgonik devetdesetletnik. Večer (Maribor) 56 (2000) 74 (29. III.), 16.

Prof. dr. Mavricij Zgonik, 90-letnik. Delo (Ljubljana) 42 (2000) 86 (12. IV.), 14.

Borut Belec – sedemdesetletnik. Geografski vestnik (Ljubljana) 73 (2001) 1, 101-102. (Soavtor).

Goričko. Slovenija : pokrajina in ljudje. 3. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001, 546-554. (Soavtor).

Lendavske gorice. Slovenija : pokrajina in ljudje. 3. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001, 556-562. (Soavtor).

Murska ravan. Slovenija : pokrajina in ljudje. 3. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001, 564-576. (Soavtor).

Prof. dr. Mirko Pak – častni doktor Univerze v Pecsu. Večer (Maribor) 57 (2001) 71 (27. III.), 12. (Soavtor).

Prof. dr. Mavricij Zgonik. Večer (Maribor) 58 (2002) 263 (15. XI.), 12.

Demografski razvoj v slovenskem Porabju v obdobju 1990-2001. Družbenogeografska in narodnostna problematika slovenske manjšine v Porabju na Madžarskem. Maribor: Univerza, Znanstveni inštitut za regionalni razvoj, 2003, 57-61. (Soavtor B. Belec).

SOUREDNIK

Ekologija in učinki človekove dejavnosti v prostoru '88. Ljubljana: ZOTKS, Gibanje znanost mladini, 1989. 142 str., graf. prikazi. (Sourednik).

PREVAJALEC

Az együttmüködés 10 éve = 10 let sodelovanja. Znanstveni simpozij Visoke učiteljske šole v Szombathelyu in Pedagoške akademije v Mariboru 5. – 6. decembra 1979. Szombathely: Tanárképző Főiskola, 1980. 200 str.

Horvath, Ferenc: Zgodovina gospodarstva v delu Prekmurju, ki je pripadalo Železni županiji (1828-1910). Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1989, zv. 2, 177-184.

O LUDVIKU OLASU

Belec, Borut: Olas Ludvik. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana 1994, zv. 8, str. 124.

Belec, Borut: Ludvik Olas 1929-2002. Večer (Maribor), št. 7, 10. 1. 2003, str. 11

Kert, Božidar: Ludvik Olas - sedemdesetletnik. Geografski vestnik (Ljubljana) 72 (2000) 2, 87-89.

Kert, Božidar: In memoriam Ludvik Olas (1930-2002). Časopis za zgodovino in narodopisje 2003, 3-4, str. 255-256.

Pak, Mirko: Ludviku Olasu v spomin. Geografski vestnik (Ljubljana) 75 (2003) 1, 129-130.