Bibliografija Štefana Kovača ( István Kováts)

 

Bibliografija Štefana Kovača

Franc Kuzmič

Rojen je bil 25. 1. 1866 v Lébenyu na Madžarskem (raabska županija). Po osnovni šoli je obiskoval evangeličanski licej v Šopronu, kjer je tudi končal teološko akademijo in nato še študiral v Jeni (Nemčija). Leta 1889 je nastopil službo kaplana in 18. 3. 1892 prišel v Mursko Soboto za redno nastavljenega duhovnika. Že od samega začetka so se pojavile težave. Prvič ni bil vešč jezika tukajšnjih faranov (prekmurščine), župnija je bila na novo ustanovljena (ločila se je od puconske župnije) in vse je bilo potrebno začeti na novo.  Lotil se je gradnje nove cerkve in dveh župnijskih stavb (duhovniško in kantorsko). Bil je med ustanovitelji evangeličanskega dijaškega doma in farnega ženskega društva. V šolah je poučeval tudi verouk. Bil je prav tako dolgoletni predsednik Prekmurske banke. Umrl je 11. 12. 1945 v Murski Soboti, kjer je tudi pokopan.

Kot senior (1922-1941) je deloval tudi na publicističnem področju. Z nastankom novega samostojnega seniorata sta bila ustanovljena verski mesečnik Düševni list (1922), katerega pomočnik je tudi bil (1922-1926), potem še urednik (1941) in Evangeličanski koledar (1920, pomožni urednik 1923-1934), kjer je občasno objavljal tudi svoje prispevke pastoralne in administrativne vsebine.

Iz teh dveh publikacij navajamo nekaj (podpisanih) objav.

 

Luther kalendari za 1920. Izdal in uredil.

Dr. Larsen Amerikanszkoga Lüteranszkoga poszelnika govorenye. DL 1 (1923) 2, 15-16

Nas grebén. DL 1 (1923) 12, 137-141

Posztno premislávanye. DL 1 (1923) 4, 39-40

Prejkmurszke evang. sinjorije prosnya. DL 1 (1923) 7, 78-80

Sinyorije szpráviscse. DL 1 (1923) 7, 76-78

Poszt. DL 2 (1924) 4, 45-49

Prem. Gyurátz püspek i Prēkmurje. DL 3 (1925) 7, 80-82

Prosnya! DL 3 (1925) 9, 101-102. – Sopodpisnik Benko

Vu dobrocsinēnyi neobtrüdmo! DL 3 (1925) 5, 53-56

Ki pod nébov nikoga nema, szam Bōg szkrb noszi na nyega. DL 4 (1926) 12, 140-142

Potüvanye v-Stajerszkom. DL 4 (1926) 7, 77-79

Biblia. DL 5 (1927) 6, 61-63

Gusztáv Adolfa drü'ztva glávni gyülēs v-Grádzi. DL 5 (1927) 11, 117-119

»Na szvēti nevoló máte«. DL 5 (1927) 2, 16-18

Luthár Adamova. DL 6 (1928) 3, 26-27

Pleve. DL 6 (1928) 9, 95-99

Pokápanye z-te'zkōcsami. DL 7 (1928) 1, 5-8

Nase sinyorije szpráviscse. DL 7 (1929) 2, 17-18; 4, 42-43

Gde i nász hválijo i prestimajo. DL 8 (1930) 8-9, 103-104

Evang. molitvárnice i brütiva posvetšüvanye v-Apači. DL 9 (1931) 12, 133-135

+ Űllen Mária diakonissa. DL 9 (1931) 7, 76-77

Szobotske evang. gmajne 40 lētnice ōszvetek. DL 9 (1931) 2, 14-15

Zagrebecska szküsenya! DL 9 (1931) 11, 121-123

Desét lēt. DL 10 (1932) 12, 126

Düševni list. DL 10 (1932) 12, 131

»Historia est magistra vitae«. DL 10 (1932) 2, 14-17

Odprtni govor. DL 10 (1932) 3, 32; 4, 42-43

Petáinci. EK 1933, 57-60

Stáro leto miné. DL 17 (1938) 1, 3-4

Da sem jáko srečen! DL 17 (1939) 11, 128-129

Dober paster. DL 17 (1939) 6, 65-66

Ka nam prinesé prišestnost? DL 18 (1939) 1, 7-8

Močna vera. DL 17 (1939) 5, 54

Nōvi glási, dobri glási. DL 17 (1939) 12, 137-138

 

OKRAJŠAVE:

DL -  Düševni list

EK – Evangeličanski kalendari

KSJ – Kalendar Srca Jezušovoga