Bibliografija Jožefa Košiča

 

Bibliografija Jožefa Košiča

Franc Kuzmič

Jožef Košič (1788 Bogojina - 1867 Gornji Senik/Felsöszolnok) je prvi vidni posvetni pisatelj v prekmurski književnosti, saj je njeno področje razširil z raznovrstno vsebino. O njem je bilo povedanega že precej, a še vedno ne do konca. Pričujoča bibliografija skuša prikazati delo Jožefa Košiča in spise o njem.

Ode pro onomasi admodum reverendi ac spectabilis domini Adami Ivanóczy parochi bellatinczensis... Szombathely 1813. 7. str. 8º.

A` Magyar Országi Vendus-Tótokról. (O »Vendskih Totih« [= Slovencih] v ogrski državi). - Magyar Kurir. Keveskedő, Bécs 1824, št. 19 (3. IX.) - 42 (19. XI.) - 16 nadaljevanj.

A` Magyar Országi Vendus-Tótokról. (O »Vendskih Totih« [= Slovencih] v ogrski državi). Tudományos Gyűjtemény, Pest 1828, zv. V., 3-50.

Vannak -e Magyar országban Vandalusok? (Ali so na Madžarskem Vandali?). Tudományos Gyűjtemény, 11, 1827, zv. IV., str. 71-79.

Die Wenden in Ungern. Neues Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst I. Wien 1829, št 32, 34, 38, 39, 41, str. 249-318.

Die Wenden in Ungern. Johann Csaplovics: Croaten und Wenden in Ungern. Pressburg 1829, str. 49-126.

Zobrisani Sloven in Slovenka med Műrov i Rábov. Kermedin (med 1845-1848). 143 str. 8º. Priredil delno po Slomškovem delu Blaže ino Nežica v nedelski šoli.

Zgodbe vogerskoga králestva. Szombathely 1848. 123 str. 8º.

Starine železnih ino salajskih Slovencev. - (Objavil Josip Gruden). Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) XI (1914), str. 93-154.

Ponatisi:

Vrli slovenski Školnik. V. Novak, Izbor prekmurske književnosti. Celje (MD) 1936, str. 64-66.

Ne zamerte! V. Novak, Izbor prekmurske književnosti. Celje (MD), 1936, str. 66-68.

(Odlomki o prekmurskih Slovencih). A szomszédos népekkel való kapcsolataink történetéből. Antologija. Budapest, 1963, str. 184-188.

Vilko Novak: Prekmursko pismo iz leta 1851. - (Košičev pripis). Kronika (Ljubljana) 16 (1967), str. 175.

Compernija čalerija - sama ciganija. V. Novak, Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana, 1976, str. 153-154.

Prehrana Slovencev. V. Novak, Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana, 1976, str. 150-152.

Proroküvanje od mouči planet. V. Novak, Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana, 1976, str. 156-157.

Starine železnih ino salajskih Slovenov. V. Novak, Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana, 1976, str. 154-157.

Vrli slovenski školnik. V. Novak, Izbor prekmurskega slovstva, Ljubljana, 1976, str. 152-153.

Od Vougrov. V. Novak, Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana, 1976, str. 155-156.

Ode pro onomasi odmodum reverendi ac spectabilis domini adami Ivanóczy parochi bellatinczensis... (Obj. Ivan Škafar). Acta ecclesiastica Sloveniae I. Ljubljana, 1979, str. 172-175.

(Oda Adamu Ivanocyju). Acta ecclesiastica Sloveniae I. (Ljubljana) 1979, str. 175-178. (Prevedel dr. Stane Kos).

Slovenska Pesem na dén odpiranja prvoga Vogrskoga Gledališča vu Pešti...  Jezik in slovstvo (Ljubljana) 24 (1978/79), št. 5-6, str. 177-178.

O Slovencih na Ogrskem. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1986), št. 15 (17. IV.) do št. 25 (26. VI.). (Po Čaplovičevi nemški objavi prevedel Štefan Smej).

Prehrana Slovencev. Košičev teden. Bogojina 1990, str. 7-8.

Življenje Slovencev med Muro in Rabo. Izbor del. Izbor dr. Vilko Novak, Stjepan Lukač, uredila Marija Bajzek, Budimpešta 1992.

Prevajalska dejavnost:

Szalay Imre: Krátki návuk vogrskoga jezika za začetnike... Gradec 1833. 185 str. 8º. Prevod madžarske slovnice.

Schlör Alois: Jezus moje po' selejnye. Kermedin 1851. 252 + IV str. 8º. Prevod in priredba molitvenika Jesus mein Verlangen. Pozneje več ponatisov.

Kri'sna pout na XIV stácie ali posztojaliscsa razdeljena. (1843) 52 str. 8º. Knjižico je verjetno J. K. priredil, doživela pa je več ponatisov samostojno in v raznih molitvenikih.

Spisi o Košiču:

Brtan Rudolf: Slovenci in drugi južni Slovani v delu Jana Čaploviča. Tradtiones 7-9 (1978-80). Ljubljana, 1982, str 251-260.

Fried Istvan: Neznana pesem Jožefa Košiča iz leta 1837. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 24 (1978/79), št. 5-6, str. 175-178.

Glaser Karel: Zgodovina slovenskega slovstva. II. del. Ljubljana 1895, str. 195.

Kovács Lajos: A szombathelyi papság irodalmi tevékenysége. Gyula Géfin: A szombathelyi egyházmegye története. 2. zv. Szombathely 1929, str. 342.

Kozar-Mukič Marija: Jožef Košič. Znameniti Porabci. Slovensko Porabje. Celje: MD 1982, str. 91-94.

Kuzmič Franc: Jožef Košič (1788-1867). Vestnik (Murska Sobota) 40 (1988) 40 (20. X.), str. 9.

Kuzmič Franc-Vilko Novak. Košič Jožef. Enciklopedija Slovenije. Zv 5. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991, str. 330-331.

Maučec Jože, Vilko Novak: Slovensko Porabje. Ljubljana: SKZ 1945, str. 17-18.

Novak Vilko: Čaplovič je - Košič! Kronika (Ljubljana) 33 (1985), št. 1, str. 62-64.

Novak Vilko: Delo Jožefa Košiča. Stopinje 1976, str. 19-22.

Novak Vilko: Delo katoličanov v 19. stoletju. V. Novak, Izbor prekmurske književnosti. Celje (MD) 1936, str. 16-19.

Novak Vilko: Gradivo Jožefa Košiča za etnografijo Prekmurja. Slovenski etnograf (Ljubljana) II, 1949, 100-110.

Novak Vilko: Jožef Košič. Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana: ZKD 1976, str. 74-78.

Novak Vilko: Jožef Košič, prekmurski pisatelj. Razprave III. razr. za filoz. in literarne vede SAZU, 1958, str. 233-279.

Novak Vilko: Jožef Košič. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba 1986, str. 132-136.

Novak Vilko: Košič in Slomšek. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 29 (1934), str. 160-162.

Novak Vilko: Košičev prezrti vir. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 24 (1978/79), št. 8, str. 277-279.

Novak Vilko: Madžarski spisi o ljudskem življenju v Prekmurju. Traditiones 4. Ljubljana 1975, str. 155-166.

Novak Vilko: Prekmursko pismo iz leta 1851. Kronika (Ljubljana) 15 (1967), str. 174-175.

Novak Vilko: Slovstveno delo slovenske krajine. Slovenska krajina. Zbornik. Beltinci 1935, str. 38.

Pregled naše literature. Domovina (Budapest) 3 (1922), št. 7-8, str. 2.

Raič Božidar: Črtice o Prekmurcih in o njihovem govoru. Narodni koledar in Letopis Matice Slovenske za leto 1868. Ljubljana (MS) 1867, str. 53-78.

Raič Božidar: (Obisk pri Košiču in o njegovem književnem delu). - Naprej (Ljubljana) 1 (1863), št. 74, str. 296; št. 75, str. 300.

Raič Božidar: Prekmurski knjižniki pa knjige. Letopis Matice Slovenske za leto 1870. Ljubljana (MS) 1869, str. 65-67.

Smej Jože: Ave, sclavoniae sol et radiu set dux. Košičev teden. Bogojina 1990, str. 6-7.

Smej Štefan: O Slovencih na Ogrskem. (Predgovor k prevodu). Vestnik (Murska Sobota) 37 (1986), št. 14 (10. IV.), str. 12.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. VII. Budapest, 1900, str. 590.

Škafar Ivan: Oda Jožefa Košiča iz leta 1813. Acta ecclesiastica Sloveniae I. Ljubljana 1979, str. 171-185.

Šlebinger Janko: Košič (Kossics) Jožef. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana, 1925, str. 535-536.

Trstenjak Anton: Slovenci na Ogrskem. Rokopis. NUK, stari fond št. 192, pogl. IX. Književnost: Jožef Košič.

Bibliografije:

Kuzmič Franc: Bibliografija in biografije prevajalcev Prekmurja. Prevajalci Pomurja in Porabja... Ljubljana 1988, str. 67-79.

Kuzmič Franc: Ustvarjalnost Jožefa Košiča. Stopinje 1993, str. 68-70.

Kuzmič Franc: Ustvarjalnost Jožefa Košiča. Košič in njegov čas. Budimpešta: Košičev sklad 1994, 194-197.

Melich János: A magyaroszági vend (szlovén) nyelvű irodalom bibliográfiája. Magyar Könyvszemle (Budapest) 1902, zv. III. + IV, str. 438.

Novak Vilko: Bibliografija o Slovenski krajini. Slovenska krajina. Zbornik. Beltinci 1935, str. 116-133.

Simonič Franc: Slovenska bibliografija. Ljubljana 1903-1905, str. 241.

Škafar Ivan: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. Ljubljana (SAZU) 1978, 102. str. 8º.