Bibliografija Jožefa Borovnjaka

 

Bibliografija Jožefa Borovnjaka

Franc Kuzmič

Jožef Borovnjak, rojen 1826 v Ivanovcih (Prekmurje), umrl 1909 na Cankovi (Prekmurje). Duhovnik v več krajih, nazadnje na Cankovi. Med prekmurskim življem je širil Slomškove in Mohorjeve knjige, pripravljal ponovne izdaje prekmurskih katoliških knjig, avtor več knjig, prevajalec in publicist. Navezoval je stike z vidnimi osrednjeslovenskimi razumniki in tako pomagal, da so še drugi spoznali Prekmurje, ki je bilo odrezano od osrednjeslovenskega matičnega telesa.

A/ Borovnjakova dela

/Borovnjakova pridiga v Skakovcih, 27. 6. 1858/. Stopinje 1977, str. 104-106

Parenéza na čést svétij slovenskij apoštolov Cirila i Metoda. Zbornik cerkvenih govorov na slavo ss. Cirilu in Metodu. Ljubljana 1886. Pridiga št. XX, str. 172-176

Parenéza na čést svétij slovenskij apoštolov Cirila i Metoda. 90. obletnica smrti Jožefa Borovnjaka (narodni buditelj Prekmurja). Cankova: Župnijski urad, 1999, /9-12/ - Ponatis iz Zbornika  cerkvenih govorov na slavo ss. Cirilu in Metodu. Ljubljana 1886.

Szvéti evangelii za nedele i szvétke czeloga leta. Z-terplenyem nasega Zvelicsitela i navadnimi molitvami pri bozsoj szlüzsbi po viszoko postüvanom goszpodi Küzmics Miklosi szlavne fare benedicske plebanusi v. esperesi poszlovencseni i dosztakrat na dühoven haszek natisznyeni zse od leta 1804. - Zdaj na novo z-dopüscsenyem czirkvenoga vladarsztva. Natisz V. Sztaromgradi Najdesze v-Lendavi pri Balogh Andrasi. 1858. 188 str. - Oskrbel ga je Borovnjak.

Kniga molitvena sztaro-szlovenszka. V-steroj sze najdejo razlocsne molitvi, litanie, szv. pesmi za vszako prilozsno potrevcino, i szv. krizsna pot. Na haszek katolicsánskim krscsenikom. Najde sze v'Radgoni pri Weitzinger Janosi. 419+VII str.

. - Dvanajsto izdajo Knige molitvene Miklósa Küzmiča je pripravil J. Borovnjak leta 1864 in dodal 68 pesmi..

Kniga molitvena sztaro-szlovenszka. V-steroj sze najdejo razlocsne molitvi. litanie, szv. pesmi za vszako prilozsno potrebcino, i szv. krizsna pot. Na haszek katolicsánskim krscsenikom. Ferenc Udvary Körmend. 431 str. - Različica natisa v založbi Ferenca Udvarya v Körmendu, katerega ime je na nalepku čez ime radgonskega založnika, ima 431 str. Do str. 419 je vsebina enaka kot v prejšnji izdaji, od str. 421-431 pa vsebuje »Register, po sterom sze hitro vsze molitvi v-eti knigi najdejo«. Natis pri Leykamu in letnica 1864 prav tako na zadnji strani.

Veliki katekizmus. Katolicsánszkoj mladoszti za pravi krscsánszki navuk. Po Kraleszki derzsanyaj. Sze najde v-Radgoni, pri Weitzingeri J. A. 126 str. - Osmi natis Miklósa Küzmiča Kratke summe velikoga katekizmusa iz 1780. Nekoliko prirejen izvirnik priredil Jožefu Borovnjaku, na str. 115- 126 dodanih šest pesmi; natisnjen okrog leta 1864.

Dühovna hrána ali knizsica puna lepi návukov molitev i peszem za kath. kerscsenike. Najde sze v-Radgoni pri Weitzinger J. knigári. 240 + VII str. - Izšlo okoli 1868. Priredil Borovnjak.

Molitvena kniga sztároszlovenszka puna odebránih lepih molitev, litanijah, peszem, vu vszákoj dühovnoj potrebcsini kath. kerscsenika, i križna (!) pót. Najdes v-Radgoni pri Weitzinger J. knigari. 447 str. - 14. natis Miklosa Küzmiča Molitvene knige iz 1783, ki ga je priredil J. Borovnjak; tiskana okrog 1868.

Máli politicsni vodnik po tak rekocsem »Politikai kis tükör« od Boross Mihálya zdovolyenyom právoga szpiszatela z-sztroskom zselezno vármegyészke Deákove sztráni. Sombathelyi. Natisz Bertalanffy Imrea, 1869. 16. str. - Prevedel J. Boronjak - po A. Trstenjaku (LZ 1910, 160)

Dühovna hrána ali knizsica puna lepih návukov molitvic i peszmic za kath. kerscsenike. Najde sze v-Radgoni pri Weitzinger J. knigari. 248 + IV str. - 2. natis  molitvenika J. Borovnjaka iz 1868, tiskan verjetno leta 1871.

Szvéti Angel csuvár ali vodnik v nebesza. V-Radgoni, pri J. A. Weitzingeri. (Natiskuje Leykam-Josefthal v Gradcu). 86+II str. - Molitvenik J. Borovnjaka, natisnjen okrog 1875; po Simoniču (I, 44)

Kniga molitvena. Bogábojécsim düsam dána. Sztáro-szlovenszka. Najdes: v-Szoboti pri Ujházi M. knigovezári. 433+VII. - 16. natis knjige Miklósa Küzmiča iz 1783. Izšel verjetno 1877. Vsebuje še Sabarjevo knjižico Sveta križna pot (str. 395-413).

Szvéta krizsna pot. V: Kniga molitvena. V-Radgoni, pri Weitzinger J. knigari. 428+VIII. Natiskuje Leykam-Josephsthal v Gradcu /okrog 1877/, str. 393-408

Kniga molitvena. Bogábojécsim düsam dána. Sztáro-szlovenszka. Najdes: V-Radgoni, pri Weitzinger J. knigari. 428+VIII. Natiskuje Leykam-Josephsthal v Gradcu. - 17. natis molitvenika Miklósa Küzmiča iz 1783. Vsebuje »Tabla nekih presztopnih szvétkov od leta 1877 do 1950« (str. 4-7). Na str. 393-408 je dodana Borovnjakova Szvéta krizsna pot. Knjiga je bila natisnjena okrog leta 1877.

Szvéti evangeliomi za nedele i szvétke celoga leta. Z navadnimi molitvami pri bozsoj szlüzsbi, pred i po poldnévi. Pridavek glavnih isztin kerscsanszkoga navuka. Najdes v v Radgoni pri Weitzinger J. A. knigari. 196 str. - Deveti natis prevoda evangelijev Miklósa Küzmiča iz leta 1780. Ponatis oskrbel J. Borovnjak; natisnjena pred letom 1881 (prim. Gregor Krek,  Kresu I, 1881, 183).

Mali katekizem za obcsinszke lüdszke sole. Najde sze v-Radgoni pri Weitzinger J. knigári. 52 str. Tiszkal »Leykam« v Gradczu. - Avtor Jožef Borovnjak (po J. Šlebinger, SBL I, 54; natisnjeno okrog leta 1880, po Simonič, I, 200)

Szvéti angel csuvár ali vodnik v-nebésza. Drügi natisz. V-Radgoni pri J. A. Weitzingeri. 108 str. Natiskuje Leykam-Josefsthal v Gradcu. - 2. natis molitvenika J. Borovnjaka (avtorstvo po Šlebinger, SBL I, 54). Izšlo okoli 1890. Vsebuje tudi 21 cerkvenih pesmi.

Angelska služba ali poduk, kako naj se pri sv. maši streže. Najde sze v-Radgoni pri Weitzinger J. knigári. 16 str. Tisk »Leykam v Gradcu. - Avtor je Jožef Borovnjak (po F. Mohoriču, ČZN 1921/22, 30). Izšlo okrog leta 1890 (F. Simonič, I, 480). V knjižni slovenščini.

Szvéta krizsna pot. V: Kniga molitvena. Bogábojécsim düsam dána. Sztáro-szlovenszka. Najdes: v-Radgoni, pri Weitzinger J. knigári... Natiskuje »Leykam« v Gradcu, str. 393-408. Knjiga izšla okrog 1891.

Kniga molitvena. Bogábojécsim düsam dána. Sztáro-szlovenszka. najdes: v-Radgoni, pri Weitzinger J. knigári... 450 + VI str. Natiskuje »Leykam« v Gradcu. - 18. natis molitvenika Miklóša Küzmiča iz 1783. Izšlo okrog 1891. Natis oskrbel Jožef Borovnjak (prim. Šlebinger, SBL I, 54). Na str. 437-450 je »Krátki krsztsánszki návuk na málo deczo«, vzet iz Küzmičevega Szlovenskega silabikarja. Na str. 393-408 je Borovnjakova »Szvéta krizsna pot«. Pred naslovnim listom imajo nekateri primerki različne nabožne podobe s podpisi, ena tudi v dajnčici. Ponekod sta kraj in založnik prelepljena z listkom z imenom novega prodajalca (Mark Grünbaum in József Wachta v Soboti). Vprašanje je, ali so to natisi istega leta.

Dühovna hrána ali knizsica puna lepih návukov i peszmic za kath. kerscsenike. Najde sze v-Radgoni pri Weitzinger J. knigári. Tiska »Leykam« v Gradcu. 255+(IV) str. - 3. natis molitvenika J. Borovnjaka iz 1868, izdan 1982 ali 1893 (po Simonič, I, 255). Vsebuje 60 cerkvenih pesmi.

Krscsánszko katholicsánszke cerkvene pesmi sz potrejbnimi molitvami i vnógimi vogrszkimi peszmami. Za skolnike, katholicsánszko mladézen, ino za vszákoga pobozsnoga krscsenika. Vö dáne od Drüstva szvétoga Stevana. Prvi natisz. Budapest. MDCCCXCIII. 687 str. - Pri pesmarici sodeloval s prevodi iz madžarščine tudi Jožef Borovnjak (prim. A. Trstenjak, Sn 1885, 109; J. Šlebinger, SBL I, 54). Knjiga vsebuje 526 jezikovno predelanih pesmi iz starih rokopisnih pesmaric XVI. - XIX. stol., prirejene pesmi iz slovenskih molitvenikov, prevode madžarskih pesmi in 160 madžarskih pesmi.

Szvéta krizsna-pot. V: Molitvena kniga. Popravlena sztara szlovenszka »Kniga molitvena«. Drügi natisz. Na szvetlo dana i najde sze: v Radgoni pi Semlitsch Ferenci. Leta 1907, str. 225-243. - 7. natis J. Borovnjaka Križne poti.

B/ O Borovnjaku

Borovnjak Jožef, prekmurski nabožen pisatelj. Ilustrirani Slovenec (Ljubljana) 2 (1926), št. 37, str. 311

/DEVETDESET/ 90. obletnica smrti Jožefa Borovnjaka (narodni buditelj Prekmurja). Cankova: Župnijski urad, 1999,

Dijaško polje. Novine (Črensovci) 1929, št. 36, str. 4

Drüžba sv. Mohora. Novine (Črensovci), 1930, št. 1, str. 21

FAKIN, Anton: Jožef Borovnjak - 51 let župnik na Cankovi. 90. obletnica smrti Jožefa Borovnjaka (narodni buditelj Prekmurja). Cankova: Župnijski urad, 1999,/7-8/

FTIČAR, Jožef: Slovenci na levi in desni strani Mure in njihovi kulturni stiki (do 1919). Panonski zbornik. Murska Sobota: Pomurska založba 1966, str. 117-130

FTIČAR, Jože: Slovenski taborit Božidar Raič - buditelj prekmurskih Slovencev. Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958) 1-2, str. 25-34

GÉFIN, Gyula: A szombathely egyházmegye története II. Szombathely 1929, str. 348

IVANOCY, Franc (Dr. I.): Borovnjak Jozsef. 1826-1909. Kalendar najszvetesega szrca Jezusovoga 1911, str. 104-108

IVANOCY, Franc: Smrt Jožefa Borovnjaka, cankovskega župnika. Podatki k zgodovini tišinske župnije: kronika. Tišina: Župnijski urad, 2007, str. 125-126

IVANOCY, Franc: Borovnjak Jožef. Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana: zadruga katoliški duhovnikov 1976, str. 162-164

JESENŠEK, Marko: Deležniški in deleženjski skladi na -č in -ši v slovenskem jeziku. Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2005, str. 65-76

JESENŠEK, Marko: Nastanek in razvoj prekmurskega jezika. Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2005, str. 26-38

JESENŠEK, Marko: Razvoj oblik na -č in -ši v slovenskem knjižnem jeziku 19. stoletja. Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2005, str. 77-86

JESENŠEK, Marko: Zgodovinska dinamika prekmurskega jezika. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Petanjci, 2005, str. 69-80

JUST, Franci: Panonski portreti. Jožef Borovnjak. Vestnik (Murska Sobota), 16. 4. 1998

JUST, Franci: Jožef Borovnjak. Panonski književni portreti 1. Prekmurje in Porabje. A-I. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006, str. 91-96

KOKOLJ, Miroslav, Bela HORVAT: Prekmursko šolstvo. Murska Sobota: Pomurska založba 1977, str. 82, 86, 88, 204, 243, 253-255, 427

KOVAČIČ, Fran: Slovenska Štajerska in Prekmurje. Zgodovinski opis. Ljubljana: Matica Slovenska, 1926, str. 379-381

Kulturni koledar : Jožef Borovnjak. Slovenski dom (Ljubljana) 2 (1937) 31 (9. II.), str 3; št. 207, str. 3

KUZMIČ, Franc: Po sledeh kulturne dediščine. (Študijska pot). Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Petanjci, 2005, str. 421-424

MOHORIČ, Fran: Prekmurje in Medjimurje. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1920, str. 28-39

NOVAK, Vilko: Delo Jožefa Borovnjaka. Stopinje 1979, str. 75-80

NOVAK, Vilko: Delo Jožefa Borovnjaka. 90. obletnica smrti Jožefa Borovnjaka (narodni buditelj Prekmurja). Cankova: Župnijski urad, 1999, /21-25/. Ponatis iz Stopinj 1999

NOVAK, Vilko: Izbor prekmurske književnosti. Celje: Družba sv. Mohorja, 1936, str. 19-20

NOVAK, Vilko: Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov, 1976, str. 79-81

NOVAK, Vilko: Kulturni stiki  do osvobojenja. Slovenska krajina. Beltinci 1935, str. 40-45

NOVAK, Vilko: Slovstveno delo Slovenske krajine. Slovenska krajina. Beltinci 1935, str. 34-39

OROŽEN, Martina: Cerkvena pesem kot načrtno oblikovana leposlovna jezikovna zvrst knjižne prekmurščine. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Petanjci, 2005, str. 81-97

RAIČ, Božidar: Črtice o Prekmurcih in o njihovem govoru. Narodni koledar in Letopis Matice Slovenske za leto 1868. Ljubljana: Matica Slovenska, 1867, str. 53-76 (55)

RAIČ, Božidar: Prekmurski knjižniki pa knjige. Letopis Matice Slovenske za 1870. Ljubljana: Matica Slovenska, str.  57-84 (77)

SLAVIČ, Matija: Narodnost in osvoboditev Prekmurcev. Slovenska krajina. Beltinci 1935, str. 46-82

SMEJ, Jožef: Cantus Primicialis - pesem ob Borovnjakovi novi maši - 1851. Stopinje 1974, str. 90-95

SMEJ, Jože: Zapisi v tišinski kroniki ob Borovnjakovi in Ivanocyjevi smrti. Stopinje 1988, str. 79-81

Stoletnica rojstva Jožefa Borovnjaka. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 31 (7. II.), str. 6

ŠKAFAR, Ivan: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. Ljubljana: SAZU 1978

ŠKAFAR, Ivan: Družba sv. Mohorja in Slovenska krajina. Celje: (Družba sv. Mohorja), 1937, str. 7-15

ŠKAFAR, Ivan. Dve ohranjeni pismi Božidarja Raiča Jožefu Borovnjaku. Kronika (Ljubljana) 1970, str. 39-43

ŠKAFAR, Ivan: Jožef Borovnjak in Anton Trstenjak. Slavistična revija 20 (1972), str. 237-244

ŠKOFIC, Jožica: Jožef Borovnjak. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Petanjci, 2005, str. 425-427

ŠLEBINGER, Janko: Borovnjak Jožef. Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925, str. 54

TRSTENJAK, Anton: Jožef Borovnjak. Iz življenja ogrskega Slovenca. Ljubljanski zvon (Ljubljana 30 (1910), str. 156-161

TRSTENJAK, Anton: Jožef Borovnjak. 90. obletnica smrti Jožefa Borovnjaka (narodni buditelj Prekmurja). Cankova: Župnijski urad, 1999, ,/13-18/. - Ponatis iz Ljubljanskega zvona1910.

TRSTENJAK, Anton: Ogrski Slovenci. Ljubljanski zvon (Ljubljana 21 (1901), str. 316

TRSTENJAK, Anton: Slovenci na Ogrskem. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 24 (1904), str. 44-47

VOGRINČIČ, Hilda: Jože Borovnjak.  90. obletnica smrti Jožefa Borovnjaka (narodni buditelj Prekmurja). Cankova: Župnijski urad, 1999,/3-4/

Vredni spomina: Jožef Borovnjak. Družina (Ljubljana), 13. junija 1982, str. 8

ZORKO, Zinka: Prekmursko narečje med Muro in Rabo na vseh jezikovnih ravninah primerjalno z današnjim nadnarečnim prekmurskim knjižnim jezikom. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Petanjci, 2005, str. 47-68